Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

E-mail:  obs@parvomai.escom.bg  /   тел: 0336 / 64494


Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет град Първомай, което ще се проведе на  30.01.2019г. 
/ сряда /
от 17.30 часа в Пленарна зала на Община Първомай: / Отвори – Изтегли >>


Протокол № 3/19.12.2018 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели >>

Доклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели >>

Списък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Първомай >>  /дата на публикуване - 30.11.2018 г./

Документи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели >>

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г. >>

Заявление по образец /Приложение 1/ Отвори – Изтегли >>
Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки / Отвори – Изтегли >>
Писмено съгласие / Отвори – Изтегли >>
Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/ Отвори – Изтегли >>
Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/ Отвори – Изтегли >>

  Председател на Общински съвет:  Дечко Иванов Петков
  Зам.председател на Общински съвет:
 Маргарита Банова Давчева

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията /
Отвори >>


  Списък на общински съветници мандат  / 2015 –  2019 /

 • 1. Янко Диков Диков - „Възраждане”
   

 • 2. Петър Запрянов Ганев - „Възраждане”
   

 • 3. Маринка Иванова Бояджиева - Българска социалистическа партия
   

 • 4. Дилян Иванов Караславов - Българска социалистическа партия
   

 • 5. Атанаска Стоянова Симеонова - Българска социалистическа партия
   

 • 6. Величка Йорданова Чурчулиева - Българска социалистическа партия
   

 • 7. Светозар Колев Славчев - Българска социалистическа партия
   

 • 8. Христо Стоилов Вълчев - ГЕРБ
   

 • 9. Красимира Александрова Александрова - ГЕРБ
   

 • 10. Чавдар Петров Здравчев - ГЕРБ
   

 • 11. Красимир Николаев Ямалиев - ГЕРБ
   

 • 12. Димчо Атанасов Велев - ГЕРБ
   

 • 13. Петя Тодорова Маджарова - ГЕРБ
   

 • 14. Милена Ангелова Карадинева - ГЕРБ
   

 • 15. Мурат Ахмед Али - Движение за права и свободи - ДПС
   

 • 16. Ресми Мюмюн Саид - Движение за права и свободи - ДПС
   

 • 17. Росица Тоскова Генова - Социалдемократическа партия /СДП/
   

 • 18. Дечко Иванов Петков - Социалдемократическа партия /СДП/
   

 • 19. Иванка Димитрова Петкова - Социалдемократическа партия /СДП/
   

 • 20. Митко Христов Хубинов - Земеделски съюз ”Александър Стамболийски”
   

 • 21. Маргарита Банова Давчева - Земеделски съюз ”Александър Стамболийски”

Наредби - Общински съвет гр. Първомай:

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг >>

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай >>

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на Oбщина Първомай >>

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Първомай >>

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай >>
Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета- домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай >>
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай >>
Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай >>
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай >>
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай >>
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай >>
Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай >>
Наредба за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие >>
Програма за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Първомай >>
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество >>
Стратегия на Община Първомай за  управление на общинската собственост  за периода  2008 – 2011 г. >>
Наредба за именение и допълненеие на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги предоставяни от Община Първомай”
>>
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане
с общински жилищни имоти на територията на община Първомай
>>
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай >>
Програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г. >>
Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г. >>
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Първомай >>


Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Първомай
>>
 Комисия за разглеждане , анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани,
организации и юридически лица.

Комисията разглежда анализира само сигнали и жалби от граждани и юридически лица, които са подписани с три имена, адрес и телефон за обратна връзка. Сигналите могат да бъдат подавани в деловодството на общинска администрация Първомай или по електронен път на адрес: signali_jalbi_predlojenia@abv.bg
 


Утвърден  състав на Постоянните комисии при Общински съвет
  гр.Първомай

Постоянни комисии към Общински съвет:

ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”;

ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

ПК „Здравеопазване и социални дейности”;

ПК „Общинска собственост и инвестиции”;

ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”;

ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”;

ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”;

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”.

Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – Делян Иванов Караславов / ПП БСП

Членове:

 1. Росица Тоскова Генова / ПП СДП
 2. Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ
 3. Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ
   

ПК„Правни въпроси

Председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП

Зам.председател – Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ

Членове:

 1. Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ
 2. Делян Иванов Караславов / ПП БСП
 3. Мурат Ахмед Али / ПП ДПС
   

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП

Зам.председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

 1. д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ
 2. Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ
 3. Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП
   

ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”

Зам.председател – Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1. Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ

2. Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП

3. д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП


ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова / ПП СДП

Зам.председател – Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ

Членове:

1. д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ

2. Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП

3. Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”


ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС

Зам.председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП

Членове:

1. Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

2. Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ

3. Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ


ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ

Зам.председател – Янко Диков Диков / МК „Възраждане”

Членове:

 1. Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
 2. Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП
 3. Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС
   

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ

Зам.председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Членове:

 1. Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ
 2. Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
 3. Янко Диков Диков / МК „Възраждане”
   

ПК Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. Светозар Колев Славчев - общински съветник - председател
 2. д-р Атанаска Стоянова Симеонова - общински съветник - член
 3. Иванка Димитрова Петкова - общински съветник - член
 4. Ана Стоянова Николова - Сектретар
 5. д-р Митко Христов Хубинов - общински съветник – член
 6. Димчо Атанасов Велев – общински съветник – член
 7. Янко Диков Диков – общински съветник - член
   

МК ЗУПГМЖСВ към ОБС

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник

Зам.председател: д-р Атанаска Стоянова Симеонова – общински съветник

Секретар: Веселина Колева Пашева – общинска администрация

Членове: 1. Маргарита Банова Давчева  – зам.председател ОбС

                 2. Петър Запрянов Ганев - общински съветник
 


Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

На 1-ви май бяхa открити XXXVIII-те майски културни тържества.>>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>
 
Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>