ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 >>


ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 5 >>

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 и Наредба 5 >>

Публичен регистър на актуваните общинските имоти
Достъпът на гражданите до регистрите на хартиен носител се осъществява в Общинска администрация - стая  210 ,  в присъствието и със съдействието на служители от
"Отдел Общинска собственост" на Община Първомай

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР
за общинска собственост публична
\частна

641
13-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, имот с №177054 в местността "Политовите чаири" по плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор 

Договор за замяна на недвижими имоти нот. вписан по №77 от 29.08.2003 год. том ІІІ при РС гр.Първомай.

Наследнициците на Илия Тенев Караниколов

Нива с площ от 7,200 дка, ,девета /5,778/ и пета /1,422/ категория на земята, съставляваща парцел 54 от масив 177 по плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор.

 

642
14-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, имот с №178007 в местността "Равнака балталъка".  

договор за замяна на недвижими имоти, нот. вписан под №77 от 29.08.2003 год. том ІІІ дв.вх.№1253

Наследниците на Илия Тенев Караниколов

Нива с площ от 2,998 дка, категория на земята при неполивни условия: девета /2,483/ и четвърта /0,515/, съставляваща парцел 7 от масив 178 в местността "Равнака балталъка" по плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор.

 

645
17-05-2004

1

Землището на кв.Дебър, имот №019009 в местността "Черно куле бадар.к"  

Договор за замяна на недвижими имоти нот. вписан под №189 от 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх.883

Димитър Жеков Иванов

Нива с площ 4,042 дка, категория на земята при неполивни условия: шеста /3.505/ и четвърта /0.537/, съставляваща парцел 9 от масив 19 в местността "Черно куле бадарлийска кория" по плана за земеразделянеземлището на кв.Дебър.

 

646
18-05-2004

1

Землището на кв.Дебър, област Пловдивска, имот с №048038 в местността "Джамбаз тепе" по плана за земеразделяне землището на кв.Дебър. 

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, нотариално вписан под №189 от 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх.№883

Димитър Жеков Иванов

Нива с площ от 3,436 дка, категория на земята при неполивни условия: шеста, съставляваща парцел 38 от масив 48 в местността "Джамбаз тепе" по плана за земеразделяне землището на кв.Дебър. Имотът е образуван от имот №048002.

 

647
18-05-2004

1

гр.Първомай, област Пловдивска, поземлен имот с пл.№2705 в кв.111 по плана на гр.Първомай.  

Чл.2, ал.1, т.4 и чл.2, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост

Н-ци на Янко Костадинов Траков и н-ци на Никола Костадинов Траков

Поземлен имот пл.№2705, представляващ дворно място с площ от 275 кв.м., включен в УПИ ІІ - 1716 от кв.111 по плана на град Първомай.

 

649
25-05-2004

1

Землището на с.Брягово, имот №106005 в местността "Кривия кър"  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, нот. вписан под №36 от 12.05.2003 год. том ІІ дв.вх. №615 при РС гр.Първомай

Ангелина Иванова Славова

Нива с площ от 1, 770 дка, категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляваща парцел 5 в масив 106 по плана за земеразделяне землището на с.Брягово.

 

650
26-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, имот с №222017 в местността "Конушко".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти , вписан под №111 от 11.02.2003 год. том І дв.вх.№177 при РС гр.Първомай.

Елена Георгиева Касаколева

Нива с площ 7,004 дка , категория на земята при неполивни условия: трета, съставляваща парцел 17 от масив 222 в мест-ността "Конушко" по плана за земеразделяне на с.Дълбок извор.

 

651
26-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, имот с №099051 в местността "Акантията".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №111 от 11.02.2003 год. том І дв.вх.№177 при РС гр.Първомай.

Елена Георгиева Касаколева

Имот с площ 4,560 дка, представляващ нива местността "Акантията", категория на земята при неполивни условия: пета, съставляваща парцел 51 от масив 99 по плана за земеразделяне на с. Дълбок извор.

 

652
27-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, община Първомай, област Пловдивска, имот с №025079 в местността "Боюклиев бунар".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти вписан под №111 от 11.02.2003 год. том І дв.вх.№177 при РС гр.Първомай.

Елена Георгиева Касаколева

Имот с площ 6,400 дка, представляващ нива в местността "Боюклиев бунар", категория на земята при неполивни условия:шеста /5,250/ и трета /1,150/, съставляваща парцел 79 от масив25 по плана за земеразделяне на с.Дълбок извор.

 

653
28-05-2004

1

Землището на с.Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, община Първомай, област Пловдивска, имот №013027 в местността "Капаклия".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти вписан под №111 от 11.02.2003 год. том І дв.вх. №177 при РС гр.Първомай

Елена Георгиева Касаколева

Имот с площ от 5,400 дка, представляващ нива, категория на земята при неполивни условия: трета, съставляваща парцел 27от масив 13 по плана за земеразделяне землището на с. Дълбокизвор.

 

654
01-06-2004

1

С.Брягово, УПИ VІІІ - за битови услуги и баня в кв.24 по плана на с.Брягово.  

Чл.2, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за общинската собственост, Заповед №857/24.07.2001 год. на обл.управител за деактуване на имота

Стар общински имот

Масивна едноетажна сграда със ЗП - 154 кв.м., представляваща бивша баня, построена в УПИ VІІІ - за битови услуги и баня в кв.24 поплана на селото. Година на строеж 1969 г..

 

655
03-06-2004

1

с.Добри дол, УПИ І - за кметство, читалище и здравна служба в кв.7, поз.имот №42  

Чл.2, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за общинската собственост, Заповед №1620/21.05.2000 год. на обл.управител на Пловдивска област и Решение №111/23.06.2000 год. на Общински съвет гр.Първомай

Стар общински имот

Имот с пл.№42, представляващ дворно място с площ от 3930 кв.м., съставляващ УПИ І - "за кметство, читалище и здравна служба" в кв.7по плана на с.Добри дол.

 

657
04-06-2004

1

с.Добри дол, УПИ І - за кметство, читалище и здравна служба в кв. 7 по плана на с.Добри дол.  

Чл.2, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за общинската собственост Заповед №1620/21.08.2000 год. на обл.упр. на област Пловдив за деактуване на имота

Община Първомай

Част от първи етаж със ЗП - 24 кв.м. в едно със съответните идеални части от общите части на масивна двуетажна сграда със ЗП - 48, 72 кв.м., построена 1972 год..

 

658
04-06-2004

1

Землището на кв.Любеново, гр.Първомай, имот №000523  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС

Стар общински имот

Имот с площ от 0, 591 дка , представляващ по начин на трайно ползване: Друг терен нестопански, съставляващ парцел 523 в землището на - Любеново, община Първомай.

 

663
09-07-2004

1

Землището на с.Брягово, имот №111031 в местността "Анатемата"  

Договор за замяна вписан под №188 от 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх.№881 при РС гр.Първомай

Атанас Петков Паунов

Нива с площ от 3,570 дка, категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ парцел 31 от масив 111 в местността "Анатемата" по плана за земеразделяне землището на с.Брягово.

 

664
09-07-2004

1

Землището на с.Брягово , област Пловдивска имот с №055017 местността "Демиралан"  

Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под №188 на 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх. №881 при РС гр.Първомай

Атанас Петков Паунов

Нива с площ от 3,760 дка, трета категория, съставляваща парцел 17 от масив 55 в местността "Демиралан" по плана за земеразделяне землището на с.Брягово.

 

665
12-07-2004

1

Землището на с.Брягово, област Пловдивска, имот №046089 в местността "Малкия кър"  

Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под №188 на 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх. №881 при РС гр.Първомай

Атанас Петков Паунов

Нива с площ от 3,870 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 89 от масив 46 в местността "Малкия кър" по плана за земеразделяне на с.Брягово.

 

666
12-07-2004

1

Землището на с.Брягово, област Пловдивска, имот №014040 в местността "Тетраджика"  

Договор за замена, вписан под №188 на 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх. №881 при РС гр.Първомай

Атанас Петков Паунов

Нива с площ от 3,620 дка, трета категория, съставляваща парцел 40 от масив 14 в местността "Тетраджика" по плана за земеразделяне на с.Брягово.

 

667
12-07-2004

1

Землището на с.Брягово, област Пловдивска, имот №119011 в местността Диван дере  

Договор за замяна, вписан под №188 на 16.06.2003 год. том ІІ дв.вх. №881 при РС гр.Първомай

Атанас Петков Паунов

Нива с площ от 0,870 дка, шеста категория, съставляваща парцел 11 от масив 119 в местността "Диван дере" по плана за земеразделяне на с.Брягово.

 

669
13-07-2004

1

Гр.Първомай, УПИ VІ - 2704 в кв.111 по плана на гр.Първомай  

Чл.2, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.59 от ЗОС и заповед №РД-15-340/20.05.2004 год. на кмета на общ. Първомай.

Н-ци на Никола Костадинов Траков

Реална част с площ 155 кв.м. от поземлен имот пл.№2705, влючена в УПИ VІ - 2704 в кв.111 по плана на гр.Първомай.

 

670
13-07-2004

1

Гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІ - 1716 в кв.111 по плана на града.  

Чл.2, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.59 от ЗОС и заповед РД-15-340/20.05.2004 год. на кмета на общ. Първомай.

Н-ци на Янко Костадинов Траков

Реална част с площ от 120 кв.м. от поземлен имот с пл.№2705, включена в УПИ ІІ-1716 в кв.111 по плана на гр.Първомай.

 

672
14-07-2004

2

Землището на с.Воден, област Пловдивска, имот №053006 в местността "Ясака"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №05 от 11.04.1998 год. на ПК гр.Първомай

Стар общински имот

Пасище, мера с площ от 0,762 дка, пета категория, съставляващо парцел 6 от масив 53 по плана за земеразделяне землището на с.Воден.

 

674
15-07-2004

2

Землището на с.Воден, област Пловдивска, имот с №056007 в местността "Кара солук"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост молба по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,320 дка, четвърта категория, съставля- ваща парцел 7 от масив 56 в местността "Кара солук" по плана за земеразделяне землището на с.Воден. Имотът е образуван от имот №056003.

 

675
15-07-2004

2

Землището на с.Воден, област Пловдивска, имот №056006 в местността "Кара солук".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, молба по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,144 дка, четвърта категория, съставляващо парцел 6 от масив 56 в местността "Кара солук" по плана за земераз- деляне землището на с.Воден. Имотът е образуван от имот №056003.

 

676
16-07-2004

2

Землището на с.Воден, област Пловдивска, имот с №999512 в местността "Дере янь".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, молба по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 249,023 дка, десета категория, съставля- ващо парцел 512 от масив 999 в местността "Дере янь" по плана за земеразделяне землището на с.Воден. Имотът е образуван от имот №999507.

 

678
16-07-2004

2

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, имот №000538 в местността "До гробето".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Пасище, мера с плащ от 0,354 дка, четвърта категория, съствляващо имот №000538 в местността "До гробето" по плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор.

 

679
16-07-2004

2

Землището на с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдивска имот с №000542 в местността "Новия бунар".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Зкона за общинската собственост

Стар общински имот

Пасище, мера с площ от 0,338 дка, четвърта категория, съставляващо имот с №000542 в местността "Новия бунар" по плана за земеразделяне землището на с.Дълбок извор.

 

680
19-07-2004

2

Землището на с.Искра, община Първомай, област Пловдивска, имот с №109031 в местността "Дойкима".  

Постановление №416 за възлагане на недвижим имот, вписано под №891, том І на 18.07.1996 год. при РС гр.Първомай, Решение №20 от 08.12.1998 г. на ПК гр.Първомай, чл.58, ал.1 и във връзка с чл.57, т.2 от ЗОС.

Христо Костадинов Катранджиев

Нива с площ от 2,200 дка, девета категория /2,141/ и десета категория /0,059/, съставляваща парцел 31 от масив 109 в местността "Дойкима" по картата на възстановената собственост за землището нас.Искра.

Имотът е собственост на ОБЩИНА КЪРЖАЛИ с дан. №

681
20-07-2004

2

Землището на с.Искра , община Първомай, област Пловдивска, имот с №100056 в "Чамурлия".  

Постановление №416 за възлагане на недв.имот, вписано под №891, том І, по дело 2370/18.07.1996 г. на РС гр.Първомай, Решение №20/08.12.1998 г. на ПК гр.Първомай, чл.58, ал.1 във връзка с чл.57, т.2 от ЗОС.

Христо Костадинов Катранджиев

Изоставена нива с площ от 5,000 дка, девета /3,586/ категория и десета /1,414/ категория, съставляваща парцел 56 от масив 100 по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра.

Имотът е собственост на ОБЩИНА КЪРЖАЛИ с дан. №

682
20-07-2004

2

Землището на с.Искра, община Първомай, област Пловдивска, имот с.№108044 в местността "Корията"  

Постановление №416 за възлагане на недв.имот, вписано под №891, том І, дело №2370/18.07.1996 г. на РС гр.Първомай, Решение №20/08.12.1998 г. на ПК гр.Първомай, чл.58, ал.1 във връзка с чл.57, т.2 от ЗОС.

Христо Костадинов Катрнджиев

Нива с площ от 9,745 дка, четвърта /9,617/ категория и пета /0,128/ категория, съставляваща парцел 44 от масив 108 в местността "Корията" по картата на възстановената собственостза землището на с.Искра.

Имотът е собственост на ОБЩИНА КЪРЖАЛИ с дан. №

683
20-07-2004

2

Землището на с.Искра, община Първомай, област Пловдивска, имот с №100062 в пестността "Чамурлия"  

Постановление №416 за възлагане на недв. имот, вписано под №891, том І, дело №2370/18.07.1996 г. на РС гр.Първомай, Решение №20/8.12.1998г. на ПК гр.Първомай, чл.58, ал.1 във връзка с чл.57, т.2 от ЗОС.

Христо Костадинов Катранджиев

Нива с площ от 2,218 дка, осма категория, съставляваща парцел 62 от масив 100 в местността "Чамурлия" по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра.

Имотът е собственост на ОБЩИНА КЪРЖАЛИ с дан. №

684
21-07-2004

2

с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, УПИ "Градина" в кв.17 по плана на с.Виница.  

Чл.2, ал.1, т.6 от Закона за общинската собственост

 

Млекопункт - паянтова едноетажна сграда със ЗП -38,50 кв.м., построена в УПИ "Градина" в кв.17 по плана на селото.

 

685
21-07-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №326007 в местността "Домуз гьол".  

Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под №76 на 21.08.2003 г. том ІІІ, дв.вх. №1251 при РС гр.Първомай

Петко Запрянов Ганев

Нива с площ от 9,413, четвърта, трета категория, съставляваща парцел 7 от масив 326 в местността "Домуз гьол" по картата на въз- становената собственост за землището на кв.Дебър.

 

686
22-07-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №041021 в местността "Орешака моран. лозя".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №268 на 10.07.2003 г том ІІ, дв.вх.№1026 при РС гр.Първомай

Валентин Иванов Тодоров

Нива с площ от 8,949 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 21 от масив 41 в местността "Орешака моран. лозя" по Картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.

 

687
22-07-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №142015 в местността "Капаня Тоскал ада".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №229 на 02.07.2003 год., том ІІ, дв. вх. №961 при РС гр.Първомай.

Никола Иванов Колев

Нива с площ 8,039 дка, пета категория, съставляваща парцел 15 от масив 142 в местността "Капаня Тоскал ада" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

 

689
26-07-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №044014 в местността "Бялата пръст"  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №270 на 10.07.2003 год., том ІІ, дв.вх.№1030 при РС гр.Първомай.

Петко Тенев Пущинков

Нива с площ от 2,915 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 14 от масив 44 в местността "Бялата пръст" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър .

 

690
26-07-2004

2

Землището на кв.Любеново на гр.Първомай, област Пловдивска имот с №025023 в местността "Фиданлъка"  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №186 на 16.06.2003 год., том ІІ, дв.вх. №877 при РС гр.Първомай.

Атанас Николов Янев

Нива с площ от 3,073 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 23 от масив 25 в местността "Фиданлъка" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Любеново на гр.Първомай.

 

691
26-07-2004

2

Землището на с.Православен, община Първомай, област Пловдивска, имот с №048042 в местността "Кабите Кютлюците".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №271 на 10.07. 2003 год., том ІІ, дв.вх.№1032 при РС гр.Първомай.

Делчо Георгиев Димитров

Нива с площ от 11,002 дка, шеста, трета категория, състав- ляваща парцел 42 в масив 48 в местността "Кабите Кютлюците" по картата на възстановената собственост за землището на селоПравославен.

 

692
28-07-2004

2

Землището на с.Православен, община Първомай, област Пловдивска, имот с №066028 в местността "Коджа къшла".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №271 на 10.07. 2003 год., том ІІ, дв.вх.№1032 при РС гр.Първомай

Делчо Георгиев Димитров

Нива с площ от 3,008 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 28 от масив 66 в местността "Коджа къшла" по картата на възстановената собственост за землището на с.Православен.

 

693
28-07-2004

2

Землището на с.Православен, община Първомай, област Пловдивска, имот с №101006 в местността "Йорданова кория".  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №271 на 10.07. 2003 год., том ІІ, дв.вх. №1032 при РС гр.Първомай .

Делчо Георгиев Димитров

Пасище, мера с площ от 8,640 дка, четвърта категория, съставляващо парцел 6 от масив 101 в местността "Йорданова кория" по картата на възстановената собственост за землището нас.Православен.

 

694
28-07-2004

2

Землището на с.Православен, община Първомай, област Пловдивска, имот №081003 в местността "Комсалето халил Д"  

ДОГОВОР за замяна на недвижими имоти, вписан под №271 на 10.07.2003 год., том ІІ, дв.вх.№1032 при РС гр.Първомай

Делчо Георгиев Димитров

Нива с площ от 4,201 дка, шеста категория, съставляваща парцел 3 от масив 81 в местността "Комсалето халил Д" по картата на възстановената собственост за землището на с.Православен.

 

695
29-08-2004

2

с.Крушево, област Пловдивска, УПИ V - 89 в кв.20 по плана на селото от 1986 год..  

Чл.2, ал.1, т.9 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Дворно място /застроено и незастроено/ с площ от 1 410 кв.м., съставляващо УПИ V-89 в кв. 20 по плана на селото.

Признато безвъзмездно право на строеж на Мария Пеева Стойчева и Пейо Тодоров Иванов на основание ЗОЗД с Удостоверение №ФДУ-75/8.04.1982 год. на НС гр.Първомай.

696
29-08-2004

2

с.Крушево, област Пловдивска, УПИ VІ - магазин в кв.20 по плана на с.Крушево от 1986 год..  

Чл.2, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Празно дворно място с площ от 1 120 кв.м., съставляващо VІ - магазин в кв.20 по плана на селото.

 

698
03-08-2004

2

гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІІ - Автосервиз в кв.20 по плана на гр.Първомай.  

Чл.2, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за общинската собственост, Заповед №РД - 15 - 623/11.12.2000 год. на кмета на общ.Първомай, във връзка с чл.59 от ЗОС

Стар общински имот

Дворно място /застроено и незастроено/ с площ от 585 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ - Автосервиз в кв.20 по плана на гр.Първомай.

Отстъпено възмездно право на строеж за автосервиз върху 120 кв.м. на Констадин Димитров Кавалов - Договор №146/30.09.1997 год. .

699
05-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №057073 в местността "Кютюклъка"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012/10.06.1998 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Земеделска земя с площ 3,559 дка, пета категория, с начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, съставляваща парцел 73 от масив 57 в местността "Кютюклъка" по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра.

 

700
05-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №057083 в местността "Кютюклъка"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012/10.06.1998 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Земеделска земя с площ от 2,600 кв.м., пета категория, с начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, съставляваща парцел 83 от масив 57 в местността "Кютюклъка"по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра.

 

701
06-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №057104 в местността "Кютюклъка"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012/10.06.1998 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Земеделска земя с площ от 1,249 дка, пета категория, с начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, съставляваща парцел 104 от масив 57 в местността "Кютюклъка"по картата на възстановената собственост

 

702
06-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №043001 в местността "Дойкима".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012 от 10.06.1998 год. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Нива с площ от 6,571 дка , категория на земята при неполивни условия: Девета /3,734/ и Шеста /2,838/, съставляваща парцел 1 от масив 43 в местността "Дойкима" по картата на възстанове-ната собственост за землището на с.Искра.

 

703
06-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №044017 в местността "Дойкима".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012 от 10.06.1998 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Нива с площ от 3,200 дка, девета категория, съставляваща парцел 17 от масив 44 в местността "Дойкима" по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра.

 

704
06-08-2004

2

Землището на с.Искра, област Пловдивска, имот с №162162 в местността "Кокарджа".  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №012 от 10.06.1998 год. на Поземлена комисия гр.Първомай

Община Първомай

Нива с площ от 3,000 дка, категория на земята при неполивни условия: Десета /0,639/ и Пета /2,361/, съставляваща парцел 162 от масив 162 в местността "Кокарджа" по картата на възстановенатасобственост за землището на с.Искра.

 

705
11-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХІІ-държавен в кв.5 по плана на с.Воден  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, Заповед №524/05.04.2000 год. на Обл.управител на Пловдивска област във връзка с пар.42 от ПЗР на ЗИДЗОС.

КЗС- с.Езерово -землище на с.Воден

Незастроено дворно място с площ от 629 кв.м., съставляващо УПИ ХІІ -държавен от кв.5 по плана на с.Воден.

 

706
11-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХІІІ - държ. в кв.5 по плана на селото.  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, Заповед №524/05.04.2000 год. на обл.управител на Пловдивска област и във връзка с параграф 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС.

КЗС с.Езерово - землище на с.Воден

Незастроено дворно място с площ от 675 кв.м., съставляващо УПИ ХІІІ - държавен в кв.5 по плана на с.Воден.

 

707
11-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХІ - държ. в кв.5 по плана на с.Воден.  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, Заповед №524/05.04.2000 год. на областен управител на Пловдивска област и във връзка с пар.42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС.

КЗС с.Езерово - землище с.Воден

Незастроено дворно място с площ от 510 кв.м., съставляващо УПИ ХІ - държавен в кв.5 по плана на с.Воден.

 

708
11-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ Х - държавен в кв.5 по плана на селото.  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, Заповед №524/05.04.2000 год. на областен управител на Пловдивска област и във връзка с пар.42 от ПЗР на ЗИДЗОС.

КЗС с.Езерово - землище с.Воден

Незастроено дворно място с площ от 510 кв.м., съставляващо УПИ Х - държавен в кв.5 по плана на с.Воден.

 

709
12-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІХ - държ. в кв.5 по плана на с.Воден  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, заповед №524/05.04.2000 год. на областният управител на Пловдивска област във връзка с пар.42 от ПЗР на ЗИДЗОС

КЗС с.Езерово - землище с.Воден

Незастроено дворно място с площ от 510 кв.м., съставляващо УПИ ІХ - държавен в кв.5 по плана на с.Воден.

 

710
14-10-2004

2

Землището на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №000279 в местността "Камбур кория мера"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №01 от 25.02.1997 год. на ПК гр.Първомай, Молба №99/7.01.2004 г. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Стар общински имот

Пасище, мера с площ от 50,751 дка, седма категория, съставля- ващо имот с №000279 в местността "Камбур кория мера" по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай. Имотът е образуван от имот с №000109.

 

711
14-10-2004

2

Землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска, имот с № 000389 в местността "Чифлика долен чиф"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №01 от 25.02.1997 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 71,009 дка, категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот с №000389 в местността "Чифлика долен чиф" по канартата на възстановената собственост за.землището на гр.Първомай.

 

712
14-10-2004

2

Землището на с. Воден, община Първомай, област Пловдивска, имот с №056004 в местността "Кара солук"  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Решение №05 от 11.04.1998 год. на ПК гр.Първомай, Молба №242/12.08.2003 г. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,214 дка , четвърта категория, съставляващо имот с №056004 в местността "Кара солук" по картата на възстановената собственост за землището на с.Воден. Имотът е образуван от имот с №056003.

 

713
18-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХХІ-държ. в кв.13 по плана на с.Воден.  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, заповед №524/05.04.2000 год. на Областният управител на Пловдивска област във връзка с параграф 42 от ПЗР на ЗИДЗОС.

КЗС с.Езерово - землище с.Воден

Дворно място с площ от 765 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХХІ -държавен в кв.13 по плана на с.Воден.

Със Заповед №РД-15-372/26.06.1996 год. на Кмета на община Първомай е отстъпено възмездно право на строеж на Расим Мустафов Мустафов от с.Воден - Договор №133/01.07.1996 год..

714
18-10-2004

2

с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІІ - държ. в кв.14 по плана на с.Воден.  

Чл.2, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, Заповед №524/05.04.2000 год. на Областният управител на Пловдивска област във връзка с параграф 42 от ПЗР на ЗИДЗОС.

КЗС с.Езерово - землище с.Воден

Дворно място с площ от 1 105 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ - държавен в кв.14 по плана на с.Воден.

 

715
20-10-2004

2

Землището на с.Татарево, община Първомай, област Пловдивска, имот с №055020 в местността "Каратопрак д. бунар".  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижими имоти вписан под №191 на 28.11.2001 год., том ІІІ, дв.вх.№1264 при Районен съд гр.Първомай.

Йордан Димитров Костадинов

Нива с площ от 9,200 дка, трета категория, съставляваща парцел 20 от масив 55 в местността "Каратопрак д.бунар" по картата на възстановената собственост за землището на с.Татарево.

 

716
20-10-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска имот с №225024 в местността "Долен комсал"  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижими имоти вписан под №191 от 28.11.2001 год., том ІІІ, дв.вх.1264 при Районен съд гр.Първомай

Йордан Димитров Костадинов

Нива с площ от 5,179 дка, пета категория, съставляваща парцел 24 от масив №225 в местността "Долен комсал" по картата на възстановената собственост за землището накв.Дебър на гр.Първомай.

 

717
20-10-2004

2

Землището на кв.Дебър на гр.Първомай, област Пловдивска, имот с №191104 в местността "Г.ортамеше д.бунар".  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №191 на 28.11. 2001 год., том ІІІ, реr.1264 и Договор за замяна вписан под №78 на 14.03.2002 г., том І, реr.180 при РС гр.Първомай.

Йордан Димитров Костадинов

8 267/9 780 идеални части с реално ползване от нива цялата с площ от 9, 780 дка, съставляваща парцел 104 от масив 191 в местността "Горно ортамеше д.бунар" по картата на възстанове-ната собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

 

718
01-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, имот с №011025 в местността "Терлика".  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №133 на 22.04.2002 год., том І, дв.вх.№344 при Районен съд гр.Първомай

Н-ци на Христоз Найденов - Атанас Георгиев Христозов

Нива с площ от 2,078 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 25 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

719
01-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, имот с №011031 в местността "Терлика".  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №182 на 03.06.2002 год., том І, дв.вх. №521 при Районен съд гр.Първомай

Наследници на Трифон Ангов Тодоров

Нива с площ от 1,439 дка, четвърта категория, съставля- ваща парцел 31 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

720
02-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, местността "Терлика", имот с №011038  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижими имоти №412 от 11.12.2001 год.

Наследниците на Катерина Димитрова Тодорова

Нива с площ от 1,516 дка, четвърта категория, съставляваща парцел 38 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

721
02-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, местността "Терлика" имот с №011029.  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №180 от 03.06.2002 год., том І, дв.вх.№517 при Районен съд гр.Първомай.

Наследниците на Атанас Колев Запрянов

Нива с площ от 1,693 дка, четвърта категория, съставля- ваща парцел 29 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

723
04-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, местността "Терлика", имот с №011037.  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №179 на 03.06.2002 год., том І, дв.вх. №515 при РС гр.Първомай

Наследниците на Васила Георгиева Джонгова

Нива с площ от 1,498 дка, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 37 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственостза землището на с.Виница.

 

724
05-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, местността "Терлика", имот №011028.  

Чл.2, ал.1, т.1, от ЗОС, Договор за замяна вписан под №132 от 22.04.2002 год., том І, дв.вх.342 при РС гр.Първомай.

Наследниците на Ангел Колев Запрянов

Нива с площ от 1,989 дка, категория на земята при не- поливни условия: Четвърта, съставляваща парцел 28 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

725
05-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомй, област Пловдивска, местността "Терлика", имот №011027  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №181 от 03.06.2002 год., том І, дв.вх. №519 при РС гр.Първомай.

Наследниците на Слави Господинов Танев

Нива с площ от 1,938 дка, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 27 от масив 11 в местността "Терлика" по картата навъзстановената собственост за землището на с.Виница.

 

726
05-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска местността "Терлика", имот №011039.  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №131 от 22.04.2002 год., том І, дв.вх.№340 при РС гр.Първомай.

Ангел Димитров Василев

Нива с площ от 1,215 дка, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 39 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на въстановената собственост за землището на с.Виница.

 

727
08-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, местност "Терлика" имот №011026.  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижим имот вписан под №129 на 22.04.2002 год., том І, дв. вх.№336 при Районен съд гр.Първомай.

Наследниците на Павлю Иванов Найденов

Нива с площ от 1,576 дка, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 26 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възста-новената собственост за землището на с.Виница.

 

728
09-11-2004

2

Землището на с.Виница, община Първомай, Област Пловдивска местността "Терлика" имот с №011032.  

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, Договор за замяна на недвижим вписан под №128 на 22.04.2002 год., том І, дв.вх.№334 при РС гр.Първомай.

Наследниците на Димитър Ангелов Динков

Нива с площ от 1,647 дка, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 32 от масив 11 в местността "Терлика" по картата на възстановената собственост за землището на с.Виница.

 

730
09-11-2004

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местността "Чилтика", имот №132012.  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Молба №4157 от 04.12.2002 г. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Стар общински имот

Използвана ливада с площ от 114,098 дка, категория на земя при неполивни условия: Четвърта, съставляваща парцел 12 от масив 132 в местността "Чилтика" по картата на възстановенатасобственост за землището на кв.Дебър. Имотът е образуван от имот №132007.

 

732
10-11-2004

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Адайолу", имот №000124.  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинска собственост, Молба №6853 от 08.10.2004 г. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието.

Стар общински имот

Пасище, мера с площ от 128,513 дка, категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот №000124 в местността "Адайолу" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово. Имотът е образуван от имот №000120..

 

739
09-02-2005

2

С.Караджалово, област Пловдивска, ПИ с пл.№485, УПИ І -СНС в кв.47 по плана на с.Караджалово, одобрен със заповед №229 от 05.05.1977 година. 

Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с 7, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Решение №111/23.06.2000 год. на Общ.С - гр.Първомай.

Община Първомай

Дворно място с площ от 1 100 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№485, за който е отреден УПИ І - СНС в кв.47 по плана на с. Караджалово, одобрен със Заповед №229/05.05.1977 год..

Община Първомай с дан.№1169681402

740
23-02-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Гарата", имот с №000144  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 1,506 дка., начин на трайно ползване: Изоставена нива-жп.кантон, четвърта категория, съставляваща парцел 144 в местността "Гарата" по картата навъзстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

741
23-02-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Гарата" имот с №000132  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 1,854 дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива - жп. кантон, четвърта категория, съставляваща парцел 132 в местността "Гарата" по картата на възстановенатасобственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

742
23-02-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000322 в местността "Землището на кв.Дебър".  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №20 от 06.02.1998 год. на Поземлена комисия гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 15,007 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, съставляващо имот с №000322 в местността "Землището на кв.Дебър" по картата на възстановенатасобственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

Община Първомай с дан. №1169681402.

743
24-02-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000850 в местността "Землище кв.Дебър"  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №20 от 06.02.1998 год. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,621 дка. категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот с №000850 в местността "Землище кв.Дебър" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

744
24-02-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска имот с №162020 в местността "Малката кория г.герен"  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна вп. под №96 на 18.12.2003 год., том V, дв.вх.№2180

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 15,154 дка., начин на трайно ползване: Нива, пета категория /1,601/ трета категория /13,553/, съставляваща парцел 20 от масив 162 по картата на възстано-вената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

745
24-02-2005

2

Землището на -Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местност "Вълчебряст Крушака", имот №018336.  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна вписан под №96 на 18.12.2003 год., том V, дв.вх. №2180

Община Първомай

Поземлен имот с площ 10,884 дка., начин на трайно ползване: Нива, шеста категория, съставляващ парцел 336 от масив 18 по картата на въстановената собственост за землищетона кв.Дебърна гр.Първомай.

Община Първомай с дан. №1169681402.

746
25-02-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000183 в местността "Землище кв.Дебър".  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №20 от 06.02.1998 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,220 дка. категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот с №000183 в мест- ността "Землище кв. Дебър" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

747
25-02-2005

2

Землището на -Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местността "Бюкя", имот с №294002.  

Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна вписан под №19 на 06.02.2002 год., том І, дв.вх. №49 при РС гр.Първомай.

Община Първомай

Нива с площ от 9,212 дка., четвърта категория, съставля- ваща парцел 2 от масив 294 в местността "Бюкя" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.

Община Първомай с дан. №1169681402.

748
25-02-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местността "Землище кв.Дебър", имот с №000184  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №20 от 06.02.1998 год. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,273 дка., категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот с №000184 в местността "Землище на кв.Дебър" по картата на възстановенатасобственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

749
28-02-2005

2

Землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000127 в местността "Крушака самахора".  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №01/25.02.1997 год. на ПК гр.Първомай, Договор за замяна №38/30.05.2001 г. том ІІ, per. 508

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 37,791 дка., категория на земята при неполивни условия:Пета, съставляващо парцел 127 в местността "Крушака самахора" по картата на възстановената собственост заземлището на гр.Първомай. Имотът е образуван от имот №000122.

Община Първомай с дан.№1169681402.

750
28-02-2005

2

Землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска местност "Дели юрт", имот с №000080.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №01 от 25.02.1997 год. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,022 дка, Пета категория, съставля- ващо имот с №000080 в местността "Дели юрт" по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

751
28-02-2005

2

Землището на - Любеново, община Първомай, област Пловдивска местност "Герена", имот с №000137.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с начин на трайно ползване: Изоставена нива - жп. кантон с площ от 1,500 дка.., пета категория, съставляваща имот с №000137 в местността "Герена" по картата на възстановенатасобственост за землището на кв.Любеново на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

752
28-02-2005

2

Землището на - Любеново, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000131.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 0,650 дка. начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, съставляващ имот с №000131 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Любеново на гр.Първомай.

Община Първомай с дан. № 1169681402.

753
01-03-2005

2

Землище на кв.Любеново, община Първомай, област Пловдивска местност "Реални граници" имот с №001145  

Чл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №021 от 10. 02.1995 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Нива с площ от 0,409 дка., категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляваща парцел 145 от масив 1 по картата на възстановената собственост за землището накв.Любеново на гр.Първомай.

Община Първомай с дан. №1169681402.

754
01-03-2005

2

Землището на кв.Любеново, община Първомай, област Пловдивска имот с №000135 в местноста "Старите лозя"  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 5,873 дка., начин на трайно ползване: Изоставена нива, четвърта категория, съставляваща парцел 135 в местността "Старите лозя" по картата на възстановената собстве-ност за землището на кв.Любеново,

Община Първомай с дан. №1169681402.

755
02-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска местността "Стоеви чаири", имот с №000153  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 8,169 дка., начин на трайно полз- ване: Др. селскост. т., четвърта категория, съставляващ парцел 153 в местността "Стоеви чаири", по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

756
02-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Стоеви чаири", имот №000154  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 10,640 дка., Начин на трайно ползване: Пасище, мера, четвърта категория, съставляващ парцел 154 в местността "Стоеви чаири" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община първомай с дан. №1169681402.

757
07-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска местността "Мерата", имот с №000118.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Поземлен имот с площ от 1 287,863 дка , начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Пета /264,657/ и Четвърта /1023,206/, съставляващпарцел 118 в местността "Мерата" по картата на възстановенатасобственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

758
07-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска местността "Даржиеви чаири", имот №000129.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 11,737 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера , категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 129 в местността "Даржиеви чаири" по картата на възстановената собственостза землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

759
08-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Гарата", имот с №000130.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 19,689 дка., начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 130 в местността "Гарата" покартата на възстановената собственост за землището на селоКараджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

760
08-03-2005

2

Землището Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Джелеплере", имот с №000165  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 32,809 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Четвърта /29,528/ и Трета /3,281/, съставляващ парцел 165 в местността "Джелеплере" по картата на възстановенатасобственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

761
10-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Стоеви чаири", имот с №000166  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ 3,278 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Четрърта, съставляващ парцел 166 в местността "Стоеви чаири"по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

762
10-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Джелеплере", имот с №000168.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Поземлен имот с площ 36,527 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Четвърта /1,826/ и Трета /34,701/, съставляващ парцел 168 вместността "Джелеплере" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

763
10-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Стоеви чаири", имот с №000167.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 2,041 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 167 в местността "Стоеви чаири" по картата на възстановената собственостза землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

764
11-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Стоеви чаири", имот с №000227.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 5,089 дка., начин на трайно ползване: Друг селскостопански терен, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 227в местността "Стоеви чаири" по картата на възстановенатасобственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

765
11-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Канала", имот с №000121.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 35,406 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, съставляващ парцел 121 в местността "Канала" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

766
11-03-2005

2

Землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Герена", имот с №000131.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 8,955 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Пета /1,790/ и Четвърта /7,165/, съставляващ парцел 131 в местността "Герена" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

768
23-03-2005

2

С. Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХІV - бензиностанция и газстанция в кв.39 по плана на селото 

Чл.59 от Закона за общинската собственост във връзка със Заповед №РД-15-163/09.03.2005 г. на Кмета на община Първомай, Решение №175/30.11.2004 год. на Общински съвет гр.Първомай

Община Първомай

Урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м., отреден за бензиностанция и газстанция.

Община Първомай с дан. №1169681402.

772
12-04-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот с №001489 в местността "Землище кв.Дебър".  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение №177/30.11.2004 год. на Общински съвет гр.Първомай, молба по чл.15, ал.2 №00158 от 15.03.2005 год.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,814 дка., пета категория, съставляващо парцел 489 от масив 1 по картата на възста- новената собственост за землището на - Дебър.

Община Първомай с дан.№1169681402.

773
13-04-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местносдтта "Землище кв.Дебър", имот с №001474.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №177/30.11.2004 год. на Общински съвет гр.Първомай, молба по чл.15, ал.2 №00158 от 15.03.2005 год..

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,430 дка., пета категория, съставляващо парцел 474 от масив 1 по картата на възста- новената собственост за землището на - Дебър.

Община Първомай с дан.№1169681402.

774
13-04-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот №001473 в местността "Землище кв.Дебър".  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Решение №177/30.112004 год. на Общински съвет гр.Първомай, молба по чл.15, ал.2 №00158 от 15.03.2005 год..

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,254 дка. категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо парцел 473 от масив 1 по картата на възстановената собственост за землището накв.Дебър .

Община Първомай с дан.№1169681402.

775
13-04-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000369 в местността "Землище кв.Дебър".  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение №177/30.11.2004 год на Общински съвет гр.Първомай, Решение №20 от 06.02.1998 г. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 2,682 дка., категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот с №000369 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.

 

776
13-04-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, имот №000367 в местността "Землище кв.Дебър"  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение №20 от 06.02.1998 год. на ПК гр.Първомай, Решение №177/30.11.2004 год. на Общински съвет гр.Първомай.

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 0,629 дка., категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващо имот №000367 по картата на възстановената собственост за землището накв.Дебър.

Община Първомай с дан.№1169681402.

777
05-05-2005

2

гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХХІІ - търговия в кв.70 по плана на гр.Първомай  

чл.59 от Закона за общинската собственост, Заповед №РД-15 -194/ 23.03.2005 год. на Кмета на Община Първомай

Община Първомай

Урегулиран поземлен имот (застроен и незастроен) с площ от 240 кв.м., отреден за търговия.

Община Първомай с дан. №1169681402. На основание Решение №43/28.01.2000 год. на Общински съвет гр.Първомай е отстъпено безсрочно право на строеж за търговски обект в/у 108 кв.м. на ЕТ "Минка Дикова МД" гр.Първомай, за което е съставен Договор вписан под №66 на 28.02.2000 год., том І, дв.вх. №141 при Районен съд гр.Първомай.

778
05-05-2005

2

Гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І - трафопост в кв.70 по плана на града.  

чл.59 от Закона за общинската собственост, заповед №РД-15-194 от 23.03.2005 год. на Кмета на община Първомай

Община Първомай

Урегулиран поземлен имот (застроен и незастроен) с площ от 250 кв.м., отреден за трафопост.

Община Първомай с дан. №1169681402.

779
09-05-2005

1

Гр.Първомай, община Първомай, област Пловдивска част от поз. имот с пл.№2694 включена в УПИ VІІ - 1104 в кв.65 по плана на гр.Първомай. 

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна, вписан под №14 на 12.08.2003 год., том ІІІ, дв.вх.№1152 при Службата по вписванията гр.Първомай.

Анета Димова Сърбова и Росица Димова Сърбова

Дворно място с площ 82 кв.м., съставляващо реална част от поземлен имот с пл.№2694 включена в УПИ VІІ-1104 от кв.65 по плана на гр.Първомай.

Община Първомай с дан.№1169681402.

780
09-05-2005

2

С.Крушево, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХХІ - държ. в кв.8 по плана на селото утвърден със заповед №60/20.05. 1986 година. 

Чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, 42 от ПЗР на ЗИДЗОС, заповед №144/13.04.2005 год. на Областния управител на Пловдивска област за деактуване на имота.

Стар общински имот

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 648 кв.м., съставляващо УПИ ХХІ - държ. в кв.8 по плана на с.Крушево.

Община Първомай с дан.№1169681402. На основание Решение №384/02.03.1995 год. на Общински съвет гр.Първомай е отстъпено безсрочно право на строеж на Славка Стоянова Георгиева - Договор №97/08.06.1995 г.

781
19-05-2005

2

с.Искра, община Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІ - търговия и услуги в кв.14 по плана на селото.  

Чл.59 от Закона за общинската собственост, във връзка с заповед №РД-15-242/08.04.2005 год. на Кмета на община Първомай

Община Първомай

Дворно място ( застроено и незастроено) с площ от 255 кв.м. съставляващо УПИ VІІ - търговия и услуги в кв.14 по плана на с.Искра

Община Първомай с дан.№1169681402. Учредено възмездно безсрочно право на строеж за едноетажна масивна сграда със ЗП - 38 кв.м. на Димитър Благоев Кръстев - ДОГОВОР вписан под №227 на 07.10.2003 год., том ІІІ, дв.вх.№1486.

782
19-05-2005

2

С.Искра, община Първомай, област Пловдивска, УПИ VІІІ - търговия и услуги в кв.14 по плана на селото.  

Чл.59 от Закона за общинската собственост във връзка със заповед РД-15-243/08.04.2005 год. на кмета на община Първомай.

Община Първомай

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 235 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ - търговия и услуги в кв.14 по плана на с.Искра.

Община Първомай с дан. №1169681402. Учредено безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна масивна сграда със ЗП-71 кв.м. на Димитър Атанасов Чолаков - договор вписан под №231 на 07.10.2003 год., том ІІІ, дв.вх. №1490.

783
19-05-2005

2

Землището на с.Дълбок извор, област Пловдивска, местност "Новия бунар ", имот №000543.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Пасище, мера с площ от 1,121 дка, четвърта категория, съставляваща имот №000543 по картата на възстановената собственост за землището на с.Дълбок извор.

Община ПЪрвомай с дан.№1169681402.

784
25-05-2005

2

с.Брягово, област Пловдивска, УПИ VІІІ - за битови услуги и баня в кв.24 по плана на с.Брягово, одобрен със заповед №РД - 15- 62/1988 год.. 

Чл.2, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОС, Договор за покупко-продажба вп. под №69/27.12.2004 г., том ІV, дв.вх. №2410, заповед №857/24.07.2001 г. на областен управител на обл.Пловдивска

Атанас Георгиев Матев, Господин Георгиев Матев и Добра Георгиева Цветкова

Урегулиран поземлен имот с площ от 3 093 кв.м.. Първи етаж със ЗП - 204 кв.м., вкл. помещения: бив. здравна служба (лекарски кабинет, зъболекарски кабинет, манипулационна и тоалетна), АТЦ, пощенски салон, склад, тоалетна и коридор, ведно с 1/2 идеални части от общите части на двуетажна масивна сграда със ЗП-204 кв.м.,строена 1948 год. и пристроявана 1975 год.. Изба със ЗП - 104 кв.м., вклячваща помещения: акумолаторно, три стаи и коридор. Полумасивна сграда /склад/ със ЗП - 58 кв.м., строена 1975 год.. Паянтова постройка /склад/ със ЗП - 22 кв.м..

Община Първомай с дан.№1169681402.

786
25-05-2005

2

Землището на с.Драгойново, община Първомай, област Пловдивска, местност " Митково дере", имот №051020.  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение №08 от 16.07.1996 год. на ПК гр.Първомай

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 23,773 дка. начин на трайно ползване: пасище с храсти, шеста категория, съставляващ пар- цел 20 от масив 51 в местността "Митково дере" по картата на възстановената собственост за землището на с.Драгойново.

Община Първомай с дан.№1169681402.

787
25-05-2005

2

Землището на с.Драгойново, община Първомай, област Плов- дивска , местност "Отвънно дере", имот №047011.  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение №08 от 16.07.1996 год. на ПК гр.Първомай.

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 6.094 дка., начин на трайно ползване: Пасище мера, шеста категория, съставляващ парцел 11 от масив 47 в местността "Одвънно дере" по по картата на възстановената собственост за землището нас.Драгойново.

Община Първомай с дан.№1169681402.

788
25-05-2005

2

Землището на с.Езерово, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000458.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 2,375 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, девета категория, съставляващ имот с кад. №000458 по картата на възстановената собственостза землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

789
25-05-2005

2

Землището на с.Езерово, община Първомай, област Пловдивска, местност "Пейово дере", имот с №000678.  

Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, молба №4138/26.11.2002 год. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 4,035 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, пета категория, съставляващ имот с кад. №000678 в местността "Пейово дере" по картата на възстановената собственост за землището на с.Езерово. Имотът е образуван от имот №000422.

Община Първомай с дан.№1169681402.

790
26-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ. Първомай, обл.Пловдивска, местност "Пейово дере", имот №000417  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 5,167 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета /2,714/ девета /0,478/ и пета /1,975/, състав-ляващ имот с кад.№000417 в местността "Пейово дере" по картатана възстановената собственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

791
26-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл. Пловдивска, местност "Пейово дере", имот с №000413.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 19,639 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, десета категория, съставляващ имот с кад.№000413 в местността "Пейово дере" по картата на възсановената собственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

792
26-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ. Първомай, обл.Пловдивска, местността "Пейово дере", имот №000418.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 10,329 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета /6,155/ пета /4,174/, съставляващ имот с кад.№000418 в местността "Пейово дере" по картата на въз-становената собственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

793
30-05-2005

2

Землището на с.Езерово, община Първомай, област Пловдивска, имот с №000398  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 14,405 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, четвърта категория, съставляващ имот с кад.№000398 по картата на възстановената собстве-ност за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан. №1169681402.

794
30-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдивска, местност "Пърженака", имот с №000467.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.8 ал.1 от Закона за горите

Стар общински имот

Поземлен имот с площ от 3,500 дка., с начин на трайно ползване: Широколистна гора, девета категория, съставляващ имот с кад. №000467 по картата на възстановената собственостза землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

795
30-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ. Първомай, обл.Пловдивска имот с №000484  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 7,359 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, десета категория, съставляващ имот с кад. №000484 в по картата на възстановената соб-ственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

796
30-05-2005

2

Землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдивска, имот с №000486  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 8,344 дка., с начин на трайно ползване: Пасище, мера, десета категория, съставляващо имот с кад.№000486 по картата на възстановената собственостза землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

797
01-06-2005

2

Землището на с.Езерово, общ.Първомай, област Пловдивска, имот №000672  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, молба №4138/26.11.2002 год. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 7,900 дка, начин на трайно ползване: Пасище, мера, пета категория, съставляващ имот с кад. №000672 по картата на възстановената собственост заземлището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

798
01-06-2005

2

Землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл. Пловдивска, имот с №000488.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинска собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 7,459 дка., начин на трайно ползване, Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Десета /5,388/ и Девета /2,121/, съставляващ имот скад.№000488 по картата на възстановената собственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№1169681402.

799
01-06-2005

2

Землището на с.Езерово, общ. Първомай, област Пловдивска, имот №000471  

Чл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 3,390 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, девета категория, съставляващ имот с кад.№000471 по картата на възстановената собственост за землището на с.Езерово.

Община Първомай с дан.№ 1169681402.

802
09-06-2005

2

С. Искра, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ІІІ - търговия и услуги в кв.40б по плана на с.Искра.  

Чл.59 от Закона за общинската собственост, заповед №РД-15-241/08.04.2005 год. на кмета на община Първомай

Община Първомай

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 220 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ - търговия и услуги в кв.40б по плана на с.Искра.

Община Първомай с дан. №1169681402. Учредено право на строеж за едн. м. сграда със ЗП-69 кв.м. за млекопункт на Динко Иванов Ицов - Договор вписан под №232 на 07.10. 2003 год., том ІІІ, дв.вх. №1491

803
14-06-2005

2

гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ V - 2176-търговия в кв.130 по плана на гр.Първомай.  

Чл.59 от Закона за общинската собственост, заповед №РД-15-652 от 07.10.2004 год. на кмета на община Първомай,

Стар общински имот

Урегулиран поземлен имот с площ (застроена и незастроена) 580 кв.м., отреден за търговия.

Община Първомай с дан.№1169681402.

804
14-06-2005

2

С. Бяла река, община Първомай, област Пловдивска, УПИ - ХVІІ - бензиностанция в кв.18 по плана на с.Бяла река.  

Чл.59 от Закона за общинската собственост, Заповед №РД -15 - 329/18.05.2005 год. на кмета на община Първомай, Решение №212/07.04.2005 год. на Общински съвет гр.Първомай

Община Първомай

Урегулиран поземлен имот с площ (застроена и незастроена) от 1 700 кв.м., отреден за бензиностанция.

Община Първомай с дан. №1169681402. Отстъпено право на строеж за бензиностанция на Петролна компания "Микрон" - гр.Пловдив със Заповед №РД-15-898/23.12.1994 год. на кмета на общ.Първомай и Договор №145/23.12.1994 год..

805
16-06-2005

2

Гр. Първомай, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І -общ. в кв.160 по плана на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/ 03.08.1994 год.. 

Чл.59 от ЗОС, заповед №РД - 15 -09/14.01.2003 год. на кмета на общ. Първомай, 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, заповед №367/19.04.2001 г. на областен управител на област Пловдивска.

Община Първомай

Урегулиран поземлен имот с площ от 466 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Община Първомай с дан.№1169681402.

806
27-06-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местността "Юрталана боб. чеири", имот с №114016  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна вп. №204 на 14.11.2003 г., том ІV, per.1878

Йордан Атанасов Гривеков

Нива с площ от 3,139 дка., четвърта категория, съставля- ваща парцел 16 от масив 114 в местността "Юрталана боб. чеири" по картата на възстановената собственост за землищетона кв.Дебър.

Община Първомай с дан.№1169681402.

807
27-06-2005

2

Землището на - Дебър, община Първомай, област Пловдивска, местност "Вереница", имот с №172010.  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинска собственост, Договор за замяна вп.№3 на 14.01.2002 год., том І, per. 4

Костадин Кунин и Желязка Кунина

Нива с площ от 8,669 дка., четвърта категория, съставляваща парцел 10 от масив 172 в местността "Вереница" по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.

Община Първомай с дан.№1169681402.

809
01-07-2005

2

Землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл. Пловдивска, местност "Стълбовете/желепа", имот №066016  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна вписан под №192 от 11.03.2003 год., том І, per 326

Енчо Христев Христозов и Динко Христев Христозов

Нива с площ от 3,961 дка., четвърта категория, съставляваща парцел 16 от масив 66 в местността "Стълбовете/желепа" по картата на възстановената собственост за землището на селоБяла река.

Община Първомай с дан.№1169681402.

810
01-07-2005

2

Землището на с.Градина, общ. Първомай, обл. Пловдивска местност "Бейкър вети лозя", имот с №005213.  

Чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, Договор за замяна вписан под №203 на 14.11.2003 год., том ІV, per. 1876

Станка Ангелова Льотова

Нива с площ от 4,501 дка., четвърта категория, съставля- ваща парцел 213 от масив 5 в местността "Бейкър вети лозя" по картата на възстановената собственост за землището на село Градина.

 

812
04-07-2005

2

Землището на с.Татарево, община Първомай, област Пловдивска, местността "Дурука котк. могили", имот с №004033  

Чл.2, ал.1, т. 3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 3,364 дка., начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Шеста, съставляващ парцел 3 от масив 4 в местността "Дурука котк. могили" по картата на възстановената собственост за земли-щето на с.Татарево.

Община Първомай с дан.№1169681402.

813
04-07-2005

2

Землището на с.Татарево, общ.Първомай, област Пловдивска, местност "Дурука котк. могили", имот №004034  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост

Община Първомай

Поземлен имот с площ от 3,585 дка., начин на трайно ползване: Сипей, категория на земята при неполивни условия: Шеста, съставляващ парцел 34 от масив 4 в местността "Дурука котк. могили" по картата на възстановената собственост за зем-лището на с.Татарево.

Община Първомай с дан.№1169681402.

814
03-08-2005

2

Гр. Първомай кв.Дебър, община Първомай, област Пловдивска УПИ VІІ - 155 в кв.14  

42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, заповед №501/20.07.2005 год. на областен управител на област Пловдив

Теню Ангелов Попов

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 620 кв.м., съставляващо УПИ VІІ-155 в кв.14 по плана на кв.Дебър, град Първомай, одобрен със заповед №626/1965 год..

Отстъпено възмездно право на строеж за жил.сгр. на Сребри Дяков Реджев с Решение №44 на ИК на ГНС-Първомай, взето с протокол №11/ 27.09.1969 год.. Съгласно Нотариален акт за констатиране право на соб- ственост върху недвижим имот, придобит въз основа на наследство под №106, том І, дело №279/1994 год. на РС гр.Първомай, правото на строеж е преми- нало на Славка Сребрева Будова. Община Първомай с дан.№1169681402.

815
03-08-2005

2

Гр.Първомай, област Пловдивска, УПИ І -1293 в кв.86 по плана на гр.Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год..  

42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, Заповед №502/20.07.2005 год. на Областен управител на област Пловдив

Илия Георгиев Мрянков и Георги Георгиев

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 330 кв.м. съставляващо УПИ І-1293 отреден за жилищно строителство в кв.86 по плана на гр.Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год..

Община Първомай с дан.№1169681402. Отстъпено безвъзмездно право на строеж на Георги Петков Чобанов с Решение №70 на ИК на ГНС-Първомай, взето с протокол №18/ 24.07.1957 год.

817
08-08-2005

2

С. Крушево, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І -държ. в кв.8 по плана на с.Крушево, одобрен със Заповед №60/20.05.1986 год.. 

42 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, Заповед №306/26.05.2005 год. на Областен управител на Пловдивска област

Стар общински имот

Дворно място с площ от 480 кв.м., съставляващо УПИ І - държ., отреден за жилищно строителство в кв.8 по плана на с.Крушево.

Община Първомай с дан.№1169681402.

818
08-08-2005

2

Село Крушево, община Първомай, област Пловдивска, УПИ І - държавен в кв.8 по плана на с.Крушево, одобрен със Заповед №60/20.05.1986 год.. 

42 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, Заповед №306/26.05.2005 год. на Областен управител на област Пловдив.

Стар общински имот

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 580 кв.м., съставляващо УПИ ІІ - държ., отреден за жилищно строителство в кв.8 по плана на с.Крушево.

Община Първомай с дан.№1169681402. Отстъпено възмездно право на строеж за жил. сграда на Руска Василева Узунова с Решение №360, взето с протокол №41/17.11.1994 г. на Общински съвет - Първомай, Договор №142/13.12.1994 год..

819
15-08-2005

2

Землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Адайолу", имот с №000188.  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Молба №6853 от 8.10.2004 г. по чл.15, ал.2 от Наредба №33 на Министъра на земеделието, във връзка с чл.59 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Поземлен имот с площ от 58,993 дка., с начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот с №000188 в местноста"Адайолу" по картата на възстановената собственост за землището на с.Караджалово. Имотът е образуван от имот с №000120.

Община Първомай с дан.№1169681402.

820
15-08-2005

2

Землището на село Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Адайолу", имот №000221.  

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Молба №6853/08. 10.2004 год. по чл.15 от Наредба №33 на Министъра на земеделието във връзка с чл.59 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Поземлен имот с площ от 0,163 дка. с начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: Пета, съставляващ имот с №000221 вместността "Адайолу" по картата на възстановената собственостза землището на село Караджалово. Имотът е образуван от имот №000120.

Община Първомай с дан.№1169681402.

821
08-09-2005

2

Землището на село Караджалово, община Първомай, област Пловдивска, местността "Мерата", имот №000119.  

Чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, Молба №260028/24.08.2005 г. по чл.15 от Наредба №33 на Министъра на земеделието във връзка с чл.59 от Закона за общинската собственост

Стар общински имот

Поземлен имот с площ от 1000,000 дка. с начин на трайно ползване: Пасище, мера, четвърта категория, съставляващ имот с №000119 в местността "Мерата" по картата на въз-становената собственост за землището на с.Караджалово. Имотът е образуван от имот №000118.

Община Първомай с дан. №1169681402.

822
20-09-2005

2

Град Първомай, община Първомай, област Пловдивска, УПИ ХІ - 1667 в кв.108 по плана на гр.Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666 /03.08.1994 год. . 

Чл.2, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед №613/25.08.2005 год. на Областен управител на област Пловдив

Стар общински имот

Дворно място /застроено и незастроено/ с площ от 450 кв.м., съставляващо УПИ ХІ - 1667 в кв.108 по плана на гр.Първомай.

Община Първомай с дан. №1169681402 и Булстат 000471536 Ю Отстъпено прово на строеж за жилищна сграда на Стефан Ангелов Авджиев - Нотариален акт за покупко - продажба №31, том І, дело №242/ 1963 година.

 

  N Регистър Картотека Досие Дата на съставяне Последна промяна  
 1  1  6  1  2006-01-19  2006-01-19 09:07:25  Област Пловдивска, община Първомай, с.Виница , ЦДГ Първи юни, кв.30, УПИ Градина по плана на с.Виница, одобрен със заповед №770/30.12.1963 год.
 2  1  26  2  2006-01-19  2006-01-19 09:09:54  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Бяла река с ЕКАТТЕ 07675, местността Илишиците, имот с №000271 по картата на възстановената собственост.
 3  1  27  3  2006-01-19  2006-01-19 09:11:38  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Виница с ЕКАТТЕ 11123, местността Дараклъка, имот с №005104 по картата на възстановената собственост.
 4  1  39  4  2006-01-19  2006-01-19 09:13:48  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Буково с ЕКАТТЕ 56335, местността Юрта, имот с №044072 по картата на възстановената собственост.
 5  1  40  5  2006-01-19  2006-01-19 09:20:35  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местността До гробищата, имот с №435021 по картата на възстановената собственост
 6  1  35  6  2006-01-19  2006-01-19 09:22:42  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, местността Гробищата, имот с №000139 по картата на възстановената собственост.
 7  1  38  7  2006-01-19  2006-01-19 09:25:18  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Поройна с ЕКАТТЕ 57806, имот с №000051 по картата на възстановената собственост.
 8  1  31  8  2006-01-19  2006-01-19 09:31:27  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, местността Б.келемя др.чука имот с №092002 по картата на възстановената собственост.
 9  1  32  9  2006-01-19  2006-01-19 09:33:06  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Добри дол с ЕКАТТЕ 21440, местността 28 Хармански ниви, имот с №048022 по картата на възстановената собственост.
 10  1  37  10  2006-01-19  2006-01-19 09:34:10  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Православен с ЕКАТТЕ 58089, имот с №000465 по картата на възстановената собственост.
 11  1  29  11  2006-01-19  2006-01-19 09:36:45  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Градина с ЕКАТТЕ 17484, местността Юрена, имот с №004158 по картата на възстановената собственост.
 12  1  30  12  2006-01-19  2006-01-19 09:38:11  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000374 по картата на възстановената собственост.
 13  1  33  13  2006-01-19  2006-01-19 09:39:16  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Езерово с ЕКАТТЕ 27139, имот с №000556 по картата на възстановената собственост.
 14  1  23  14  2006-01-19  2006-01-19 09:40:36  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър, имот с №000332 по картата на възстановената собственост.
 15  1  39  15  2006-01-19  2006-01-19 09:41:52  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Буково с ЕКАТТЕ 56335, местността Орташки чаир, имот с №055080 по картата на възстановената собственост.
 16  1  36  16  2006-01-19  2006-01-19 09:42:57  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местността Други местностти, имот с №008006 по картата на възстановената собственост.
 17  1  34  17  2006-01-19  2006-01-19 09:44:06  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра с ЕКАТТЕ 32826, имот с №000850 по картата на възстановената собственост.
 18    24  0  2006-01-19  2006-01-19 09:45:08  Област Пловдивска, община Първомай, землището на кв.Любеново на гр.Първомай с ЕКАТТЕ 99102, имот с №000097 по картата на възстановената собственост.
 19  1  28  19  2006-01-19  2006-01-19 09:46:26  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Воден с ЕКАТТЕ 11627, местността Кара солук, имот с №999262 по картата на възстановената собственост.
 20  1  25  20  2006-01-19  2006-01-19 09:49:13  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местността Старата кория, имот с №161003 по картата на възстановената собственост.
 21  1  30  21  2006-01-19  2006-01-19 09:51:55  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, местност Домуз дере имот с №083091 по картата на възстановената собственост.
 22    29  0  2006-01-19  2006-01-19 09:52:55  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Градина с ЕКАТТЕ 17484, местност Юрта под село имот с №007022 по картата на възстановената собственост.
 23  1  14  23  2006-01-19  2006-01-19 09:54:14  Област Пловдивска, община Първомай, с.Искра, кв.14, УПИ І-спортен терен по плана на с.Искра, одобрен със заповед №308/12.05.1971 год.
 24  1  23  24  2006-01-18  2006-01-19 09:04:41  Област Пловдивска, община Първомай, землището на кв.Дебър, местност Землище кв.Дебър, Улука, Дякова вод., скелята, Босова воденица и Чилтика
 25  1  23  25  2006-01-19  2006-01-19 09:57:00  Област Пловдивска, община Първомай, землището на кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър Участък Малката кория север
 26  1  21  26  2006-02-14  2006-04-26 09:50:41  Област Пловдивска, община Първомай, с.Татарево, кв.17, УПИ І Детска градина, ПИ №136 и ПИ №137 по плана на с. Татарево, одобрен със заповед №329/30.12.1980 год.
 27  1  25  27  2006-03-02  2006-04-26 10:39:26  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Звиица, имот с №188002 по картата на възстановената собственост
 28  1  26  28  2006-03-15  2006-04-26 10:47:41  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Бяла река с ЕКАТТЕ 07675, местност Реал. граници-18ж ал, имот с №082048 по картата на възстановената собственост.
 29  1  19  29  2006-04-21  2007-08-31 16:35:11  Област Пловдивска, община Първомай, с.Поройна, кв.1, УПИ ХХV - кметство, пощенски клон, клуб на общин. орган. КПП по плана на с.Поройна, одобрен със заповед №РД-15-245/1988 г.
 30  1  6  30  2006-04-27  2007-08-31 16:35:29  Област Пловдивска, община Първомай, с.Виница, кв.14, УПИ Х - СНС, ТПК и поща, ПИ пл.№369 по плана на с.Виница, одобрен със заповед №770/1963 год.
 31  1  18  31  2006-04-27  2007-08-31 16:35:50  Област Пловдивска, община Първомай, с.Православен, кв.28, УПИ І - детска градина и кметство, ПИ пл.№119 по плана на с.Православен, одобрен със заповед №171/1986 год.
 32  1  21  32  2006-04-27  2007-08-31 16:36:10  Област Пловдивска, община Първомай, с.Татарево, кв.50, УПИ ІІ-ритуална зала СНС битов комбинат, ПИ пл.№369 по плана на с.Татарево, одобрен със заповед №329/1980 год.
 33  1  2  33  2006-04-27  2007-08-31 16:36:33  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.30, УПИ І - градина, по плана на кв.Дебър, одобрен със заповед №626/1965 год.
 34  1  2  34  2006-05-22  2007-08-31 16:36:52  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.30, УПИ ІV - градина, по плана на кв.Дебър, одобрен със заповед №626/1965 год.
 35  1  23  35  2006-05-31  2007-08-31 16:37:14  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99599, местност Землище кв.Дебър имот с №001585 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър
 36  1  40  36  2006-05-31  2007-08-31 16:37:39  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Татарево с ЕКАТТЕ 72093, местност Долен герен имот с №053043 по картата на възстановената собственост за землището на с.Татарево
 37  1  23  37  2006-05-31  2007-08-31 16:38:08  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99599, местност Землище кв.Дебър имот с №001581 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър
 38  1  23  38  2006-08-02  2007-08-31 16:38:27  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Землище кв.Дебър имот с №001403 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър
 39  1  25  39  2006-08-25  2007-08-31 16:38:48  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Кавал кър, имот с №074120 по картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово
 40  1  25  40  2006-08-25  2007-08-31 16:39:05  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Кавал кър, имот с №074122 по картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово
 41  1  25  41  2006-08-25  2007-08-31 16:39:19  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Кавал кър, имот с №069091 по картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово
 42  1  0  42  2007-06-12  2007-08-31 16:39:41  Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв.10, УПИ І - Пионерски лагер по плана на село Кутела, одобрен със заповед №1963/03.10.1990 год. и заповед №99/02.08.1993 г..
 43  1  0  43  2007-06-12  2007-08-31 16:40:00  Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв. 6, УПИ ІІ по плана на село Кутела, одобрен със заповед №1963/03.10.1990 год. и заповед №99/02.08.1993 год..
 44  1  0  44  2007-06-12  2007-08-31 16:40:19  Област Смолян, община Смолян, село Кутела, кв. 7, УПИ ІV по плана на село Кутела, одобрен със заповед №1963/03.10.1990 год..
  N Регистър Картотека Досие Дата на съставяне Последна промяна  
 1  1  16  1  2005-11-09  2006-01-17 16:02:57  Област Пловдивска, Община Първомай, с.Крушево, кв.10, УПИ ІІ - 184 по плана на с.Крушево, одобрен със Заповед №60/1986 год.
 2  1  16  2  2005-11-09  2006-02-01 11:20:37  Област Пловдивска, община Първомай, с.Крушево, кв.2, УПИ VІІІ - 13 по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год.
 3  1  16  3  2005-11-09  2006-01-17 16:04:12  Област Пловдивска, община Първомай, с.Крушево, кв.10, УПИ І-184 по плана на с.Крушево, одобрен със Заповед №60/1986 год..
 4  1  18  4  2006-01-06  2006-01-17 16:00:43  Област Пловдив община Първомай, с.Православен, кв.36 ПИ №329 по плана на с.Православен
 5  1  1  5  2005-11-16  2006-01-17 16:05:03  Област Пловдив община Първомай, с.Православен, кв.65, ПИ с пл.№2708
 6  1  1  6  2005-11-17  2006-01-17 16:08:45  Област Пловдив община Първомай, с.Православен, кв.67, УПИ І - училище по плана на гр.Първомай
 7  1  23  7  2007-12-20  2006-01-17 16:09:42  Област Пловдив община Първомай, землището на кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, имот с №001565
 8  1  30  8  2015-12-20  2006-01-17 16:19:13  Област Пловдив община Първомай, землището на Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000566 по КВС
 9  1  1  9  2005-12-20  2007-08-31 15:52:35  Област Пловдив община Първомай, гр.Първомай, кв.66, УПИ VІІІ - младежки дом
 10  1  38  10  2028-12-20  2007-08-31 15:53:22  Област Пловдив община Първомай, землището на Поройна с ЕКАТТЕ 57806, имот с №000072 по КВС
 11  1  38  11  2005-12-28  2007-08-31 15:53:57  Област Пловдив община Първомай, землището на Поройна с ЕКАТТЕ 57806, имот с №000074 по КВС
 12  1  23  12  2006-01-19  2006-01-19 08:48:48  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър, имот с №001457 по картата на възстановената собственост.
 13  1  23  13  2006-01-19  2006-01-19 08:55:51  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър, имот с №001651 по картата на възстановената собственост
 14  1  1  14  2006-01-31  2007-08-31 16:33:26  Област Пловдивска, община Първомай, гр.Първомай, кв.129, УПИ І 2248 по плана на гр.Първомай, одобрен със Заповед РД-15-666/1994 год..
 15  1  5  15  2003-02-20  2007-08-31 15:54:22  Област Пловдивска, община Първомай, с.Бяла река, кв.18,УПИ VІІІ ВК Съгласие по плана на с.Бяла река, одобрен със Заповед №336/30.05.1967 год..
 16      0  2006-02-16  2006-04-13 12:08:17  Област Пловдивска, община Първомай, Езерово, кв.37, УПИХХІV производствена дейност по плана на с.Езерово, одобрен със Заповед №59/1986 год.
 17  1  34  17  2006-02-14  2006-04-13 13:58:57  Област Пловдивска, община Първомай, Землището на с.Искра, масив №60, парцел №18, по плана на стопански двор №2 в с.Искра, одобрен 1994 год.
 18  1  23  18  2006-02-16  2006-04-13 14:07:58  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Кабата каладж. чеир, имот с №236056 по картата на възстановената собственост.
 19  1  23  19  2006-02-16  2007-08-31 15:54:41  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Кабата каладж. чеир, имот с №236053 по картата на възстановената собственост.
 20  1  22  20  2006-03-02  2007-08-31 15:55:03  Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр.Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност Дели юрт, имот с №000466 по картата на възстановената собственост.
 21  1  26  21  2006-03-15  2006-04-13 14:23:45  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Бяла река с ЕКАТТЕ 07675, местност Реал. граници-18ж ал, имот с №082026 по картата на възстановената собственост.
 22  1  26  22  2006-03-15  2006-04-13 14:48:34  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Бяла река с ЕКАТТЕ 07675, местност Реал. граници-18ж ал, имот с №082047 по картата на възстановената собственост
 23  1  21  23  2006-03-15  2006-04-13 14:53:58  Област Пловдивска, община Първомай, с.Татарево, кв.52а, УПИ ІІ производствена дейност по плана на с.Татарево, одобрен със Заповед №329/1980 год..
 24  1  1  24  2006-03-15  2006-04-13 14:57:50  Област Пловдивска, община Първомай, гр.Първомай, кв.20, УПИ ІІ - търговски обект по плана на гр.Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год.
 25  1  23  25  2006-03-28  2007-08-31 15:43:27  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Чилтика, имот с №132013 по картата на възстановената собственост.
 26  1  38  26  2006-04-17  2007-08-31 15:43:49  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Поройна с ЕКАТТЕ 57806, местността Капана, имот с №000022 по картата на възстановената собственост.
 27  1  38  27  2006-04-17  2007-08-31 15:04:20  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Поройна с ЕКАТТЕ 57806, местността Капана, имот с №000072 по картата на възстановената собственост
 28  1  38  28  2006-04-17  2007-08-31 16:41:51  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Поройна с ЕКАТТЕ 57806, местността Капана, имот с №000021 по картата на възстановената собственост.
 29  1  38  29  2006-04-18  2007-08-31 16:42:09  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Поройна с ЕКАТТЕ 57806, местността Капана, имот с №000024 по картата на възстановената собственост
 30  1  38  30  2006-04-18  2007-08-31 15:05:04  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Поройна с ЕКАТТЕ 57806, местността Капана, имот с №000026 по картата на възстановената собственост
 31  1  33  31  2006-05-05  2007-08-31 15:05:42  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Езерово с ЕКАТТЕ 27139, местност Хайванско дере", имот с №181001 по картата на възстановената собственост за землището на с.Езерово.
 32  1  23  32  2006-05-05  2007-08-31 15:06:10  Област Пловдивска, община Първомай, землището на - Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Землище кв.Дебър, имот с №000520 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър
 33  1  24  33  2006-05-08  2007-08-31 15:07:27  Област Пловдивска, община Първомай, землището на кв. Любеново на гр.Първомай с ЕКАТТЕ 99102, имот с №000110 по картата на възстановената собственост на -Любеново
 34  1  22  34  2006-05-23  2007-08-31 15:22:14  Област Пловдивска, община Първомай, землището на гр.Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местността Дълбоко дере дюлюр, имот с №000070 по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай
 35  1  23  35  2006-05-25  2007-08-31 15:22:40  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър, имот с №000402 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай, ул."Княз Борис І" №51
 36  1  1  36  2006-05-26  2007-08-31 15:23:21  Област Пловдивска, община Първомай, гр.Първомай, кв.116 "в", УПИ І жил. стр., ПИ пл.№1597, по плана на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год., ул. "Орфей" №2, блок №3, вх."А", ет.3, ап. №14
 37  1  8  37  2006-06-27  2007-08-31 15:23:43  Област Пловдивска, община Първомай, с. Градина, кв.75, УПИ ХІІІ - 960 по плана на с.Градина, одобрен със заповед №772/05.11.1974 год.
 38  1  9  38  2006-06-28  2007-08-31 15:24:05  Област Пловдивска, община Първомай, село Дълбок извор, кв. 42, УПИ VІІ - СНС по плана на с. Дълбок извор, одобрен със заповед №374/1971 год.
 39  1  1  39  2006-06-28  2007-08-31 15:24:34  Област Пловдивска, община Първомай, град Първомай, кв.142, УПИ ІV - 2120 по плана на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД - 15-666/1994 год., ул. "Перуника" №32
 40  1  23  40  2006-07-20  2007-08-31 15:25:04  Oбласт Пловдив, община Първомай, землището на кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността "Капаня Тоскал. ада", имот с №169058 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай.
 41  1  23  41  2006-07-20  2007-09-05 11:07:32  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Чилтика, имот с №132014 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър
 42  1  23  42  2006-07-24  2007-08-31 16:43:02  Област Пловдив, община Първомай, землище кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност "Землище кв.Дебър" имот с №000131 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.
 43  1  23  43  2006-07-24  2007-08-31 15:30:02  Област Пловдив, община Първомай, землище кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност "Землище кв.Дебър" имот с №000513 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър.
 44  1  16  44  2006-08-02  2007-08-31 15:30:37  Област Пловдивска, община Първомай, с.Крушево, кв.8, УПИ ІІІ - държ. по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год.
 45  1  16  45  2006-08-03  2007-08-31 15:44:36  Област Пловдивска, община Първомай, с. Крушево, кв.8, УПИ ІV - държ. по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год.
 46  1  16  46  2006-08-05  2007-08-31 15:45:00  Област Пловдивска, община Първомай, с. Крушево, кв.8, УПИ V - държ. по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год.
 47  1  16  47  2006-08-05  2007-08-31 15:45:23  Област Пловдивска, община Първомай, с. Крушево, кв.8, УПИ VІ - държ. по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год.
 48  1  8  48  2006-08-16  2007-08-31 15:45:42  Област Пловдивска, община Първомай, с. Градина, кв.12, ПИ пл. №1078 по плана на с.Градина, одобрен със заповед №772/1974 год. и заповед №РД-15-511/26.07.2006год., ул. "П. Кр. Яворов" №11 и 11а
 49  1  6  49  2006-08-17  2007-08-31 15:46:00  Област Пловдивска, община Първомай, с. Виница, кв. 2, УПИ ХV - 47 по плана на с. Виница, одобрен със заповед №770/1963 год.
 50  1  29  50  2006-08-23  2007-08-31 15:47:21  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Градина с ЕКАТТЕ 17484, местност Летището, имот с №016128 по картата на възстановената собственост за землището на с. Градина
 51  1  25  51  2006-08-24  2007-08-31 15:55:53  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Кавал кър, имот с №069090 по картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово
 52  1  25  52  2006-08-25  2007-08-31 15:56:15  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Кавал кър, имот с №074121 по картата на възстановената собственост за землището на с. Брягово
 53  1  34  53  2006-08-25  2007-08-31 15:56:39  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Искра с ЕКАТТЕ 32826, местност Татлара, имот с №000012 по картата на възстановената собственост за землището на с. Искра
 54  1  10  54  2006-08-30  2007-08-31 15:57:01  Област Пловдивска, община Първомай, с .Драгойново, кв.22, УПИ ХІІІ ресторант, ПИ пл.№176 по плана на с.Драгойново, одобрен със Заповед №РД-15-61/1988 год..
 55  1  1  55  2006-08-30  2007-08-31 15:57:25  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.89а, УПИ ІІ кино, ПИ пл.№2676 по плана на гр. Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год..
 56  1  5  56  2006-08-31  2007-08-31 15:57:48  Област Пловдивска, община Първомай, с.Бяла река, кв. 23, УПИ ХІ 291, ПИ пл.№292 по плана на с. Бяла река, одобрен със Заповед №336/1967 год..
 57  1  36  57  2006-09-25  2007-08-31 15:58:15  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност Ямата/ ялзмата, имот с №004079 по картата на възстановената собственост за землището на с.Крушево
 58  1  39  58  2006-09-25  2007-08-31 15:59:10  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Буково с ЕКАТТЕ 56335, местност Драчовица, имот с №030035 по картата на възстановената собственост за землището на с. Буково
 59  1  1  59  2006-09-27  2007-08-31 16:00:19  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.28 а, УПИ VІ търговски дейности по плана на Първомай, одобрен със заповед №РД-15- 666/1994 г. и заповед №РД-15-553/29.08.2006 г.
 60  1  1  60  2006-10-06  2007-08-31 16:00:45  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.89 а, УПИ І - търговия , ПИ пл.№2642 по плана на с. Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666/1994 год
 61  1  36  61  2006-10-09  2007-08-31 16:01:19  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Кавак тарла " , имот с №006122 по картата на възстановената собственост за землището на с.Крушево
 62  1  36  62  2006-10-09  2007-08-31 16:01:50  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Крушево с ЕКАТТЕ 40155, местност "Кавак тарла " , имот с №006119 по картата на възстановената собственост за землището на с.Крушево
 63  1  2  63  2006-10-24  2007-08-31 16:02:36  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХІХ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 64  1  2  64  2006-10-24  2007-08-31 16:03:22  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХVІІІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 65  1  2  65  2006-10-31  2007-08-31 16:04:35  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, картал Дебър, кв.52, ПИ №1111, УПИ ХV 1106, търговия и обслужващи дейности по плана кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 и №РД-15- 620/19.09.2006 г. и заповед №РД-15-553/29.08.2006 г.
 66  1  16  66  2006-10-31  2007-08-31 16:05:00  Област Пловдивска, община Първомай, с. Крушево, кв.10, УПИ ІІІ - 184 по плана на с.Крушево, одобрен със заповед №60/1986 год., ул. "16 -та" №1-е
 67  1  2  67  2006-11-03  2007-08-31 16:05:25  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХVІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год
 68  1  2  68  2006-11-03  2007-08-31 16:05:47  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХVІІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год
 69  1  30  69  2006-11-03  2007-08-31 16:06:13  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, местност Чекербекене, имот с №000299 по картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор.
 70  1  2  70  2006-11-07  2007-08-31 16:06:40  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХХ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год
 71  1  2  71  2006-11-07  2007-08-31 16:07:07  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХХІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 72  1  2  72  2006-11-07  2007-08-31 16:07:30  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. Дебър, кв.75, УПИ ХХІV - държ. по плана на квартал Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 73  1  2  73  2006-11-14  2007-08-31 16:07:56  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ІІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 74  1  2  74  2006-11-14  2007-08-31 16:08:13  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ІІІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 75  1  25  75  2006-11-15  2007-08-31 16:08:43  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Долна река, имот с №031019 по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово
 76  1  2  76  2006-11-21  2007-08-31 16:09:05  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ІV - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 77  1  2  77  2006-11-21  2007-08-31 16:09:25  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ V - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 78  1  23  78  2006-11-29  2007-08-31 16:09:51  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местност Землище кв. Дебър, имот с №001446 по картата на възстановената собственост.
 79  1  30  79  2006-11-29  2007-08-31 16:10:10  Област Пловдивска, община Първомай, землището на село Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493, имот с №000674 по картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор
 80  1  2  80  2006-12-04  2007-08-31 16:10:29  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ VІ - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год
 81  1  2  81  2006-12-05  2007-08-31 16:10:55  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ І - държ. по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 82  1  21  82  2006-12-12  2007-08-31 16:11:48  Област Пловдивска, община Първомай, село Татарево, кв. 50, УПИ VІ 365 - "Търговия" по плана с.Татарево, одобрен със заповед №329/1980 и заповед №РД-15- 455/ 08.02.2002 год.
 83  1  1  83  2006-12-13  2007-08-31 16:12:19  Област Пловдивска, община Първомай, град Първомай, кв.70, УПИ ХІV - автогара по плана на град Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год., улица "Братя Миладинови - север" №9 блок №3, вх."А", ет.3, ап. №14
 84  1  25  84  2006-12-14  2007-08-31 16:12:45  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Блира, имот с №147088 по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово .
 85  1  30  83  2006-12-14  2007-08-31 16:13:11  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Дълбок извор с ЕКАТТЕ 24493 имот с №000491 по картата на възстановената собственост за землището на с. Дълбок извор.
 86  1  25  86  2006-12-14  2007-08-31 16:13:34  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с. Брягово с ЕКАТТЕ 06745, местност Гюрлека, имот с №139004 по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово
 87  1  2  87  2006-12-20  2007-08-31 16:14:06  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХХVІ - държ. по плана на кв. Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 88  1  2  88  2006-12-20  2007-08-31 16:14:26  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.75, УПИ ХХV - държ. по плана на кв. Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД-22-56/1989 год.
 89  1  40  89  2006-12-20  2007-08-31 16:14:51  Област Пловдивска, община Първомай, землището на село Татарево с ЕКАТТЕ 72093 имот с №021026, местност "Стария юрт" по картата на възстановената собственост за землището на с.Татарево на с. Дълбок извор.
 90  1  26  90  2006-12-21  2007-08-31 16:15:14  Област Пловдивска, община Първомай, землището на с.Бяла река с ЕКАТТЕ 07675, местност Янков бунар, имот с №000468 по картата на възстановената собственост за землище с.Бяла река
 91  1  23  91  2007-02-01  2007-08-31 16:15:35  Област Пловдивска, община Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността Землище кв.Дебър, имот с №000402 по картата на възстановената собственост за землището на кв.Дебър на гр.Първомай, ул."Княз Борис І" №51
 92  1  1  92  2007-02-16  2007-08-31 16:15:54  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.108, УПИ І - 1663 по плана на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год. и заповед №РД-15- 50/29.01.2007 год, ул. "Зорница " №10 -а
 93  1  3  93  2007-02-16  2007-08-31 16:16:24  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. Любеново, кв.19-а, УПИ І -ТП по плана на кв. Любеново, одобрен със заповеди №318/1933 год. и №РД -15 -46/25.01.2007 год. №РД-22-56/1989 год.
 94  1  8  94  2007-02-17  2007-08-31 16:16:49  Област Пловдивска, община Първомай, с.Градина кв. 66, УПИ ХVІІ -ТП по плана на с. Градина, одобрен със заповеди №772/1974 год. и №РД-15-47/ 25.01.2007 год.
 95  1  12  95  2007-02-21  2007-08-31 16:17:10  Област Пловдивска, община Първомай, с. Езерово, кв. 35, УПИ ХVІІ - 519 по плана на с. Езерово, одобрен със заповед №59/1986 год. и заповед №РД-15-155/20.03.1996 год.
 96  1  2  96  2007-02-21  2007-08-31 16:17:30  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. Дебър, кв.4, УПИ ХLV - трафопост по плана на кв. Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД- 22-56/1989 год.
 97  1  12  97  2007-02-22  2007-08-31 16:17:53  Област Пловдивска, община Първомай, с. Езерово кв. 20, УПИ ХVІІ -ТП по плана на с. Езерово, одобрен със заповеди №59/1986 год. и №РД-15-48/ 25.01.2007 год.
 98  1  7  98  2007-02-22  2007-08-31 16:18:14  Област Пловдивска, община Първомай, с. Воден, кв. 5, УПИ VІІІ - държ. по плана на с. Воден, одобрен със заповед №730/1965 год. и заповед №РД-22-19/14.03.1989 год.
 99  1  2  99  2007-03-08  2007-08-31 16:18:31  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв.Дебър, кв.66, УПИ ХХХІІ - общ. и търговия по плана на кв.Дебър, одобрен със заповеди №626/1965 год. и №РД- 15-516/27.07.2006 год., ул. "Капитан Бураго" №21
 100  1  7  100  2007-03-08  2007-08-31 16:18:50  Област Пловдивска, община Първомай, с. Воден, кв. 12, УПИ ІХ - държ. по плана на с. Воден, одобрен със заповед №730/1965 год. и заповед №РД-22-19/14.03.1989 год.
 101  1  7  101  2007-03-08  2007-08-31 16:19:20  Област Пловдивска, община Първомай, с. Воден, кв. 12, УПИ VІІІ - държ. по плана на с. Воден, одобрен със заповед №730/1965 год. и заповед №РД-22-19/14.03.1989 год.
 102  1  6  102  2007-03-14  2007-08-31 16:19:41  Област Пловдивска, община Първомай, село Виница, кв.17, УПИ ІІ общ. обслужващи дейности по плана с.Виница, одобрен със заповед №770/1963 год. и заповед №РД-15-25/16.01.2007 год.
 103  1  6  103  2007-03-15  2007-08-31 16:19:59  Област Пловдивска, община Първомай, село Виница, кв.17, УПИ ІІІ общ. обслужващи дейности по плана на с. Виница одобрен със заповед №770/1963 год. и заповед №РД-15-25/16.01.2007 год.
 104  1  1  104  2007-03-15  2007-08-31 16:20:17  Област Пловдивска, община Първомай, гр. Първомай, кв. 130, УПИ ІІІ - жилищно строителство по плана на гр. Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год., ул. "Александър Стамболийски " №2, 4 и 6
 105  1  7  105  2007-04-11  2007-08-31 16:20:37  Област Пловдивска, община Първомай, с. Воден, кв. 16, УПИ VІІІ - общ. по план&#