Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Образователната мрежа се състои от 14 общински учебни заведения и 7 общински детски заведения .Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение. Промишленитепредприятия преобразувани в търговски дружествасаприватизирани (с изключение на “Първомай БТ” АД и“Птицекланица”, която е кооперативно предприятие в системата на ЦКС), като броя на заетите и обемите на продукция в тях чуствително е намалялРазкрити и работещи са 2139 малки търговски фирми и еднолични търговци , повечето в сферата на услугите,търговията и хранително- вкусовата промишленост, които не могат да компенсират намалените с няколко пъти брой работни места в основните предприятия.В резултат на това голяма част от броя на заетите лица в сферата на стопанските дейности в това число и на селското стопанство след възстановяване на земите е значително намалял, което е причина за високото равнище на безработицата и ниските доходи – голяма част, от които са около минималната работна заплата за страната. Равнището на безработицата за Общината към 31.07.2001г. е 18,66% спрямо икономическо активното население, при средно за страната 16,83% и за Пловдивска област 14,34%, като регистрираните безработни са 2583 души , а към 31.08.2001г този брой е нарастнал на 2611души . Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение.


Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЛОВДИВ община ПЪРВОМАЙ
---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.ПЪРВОМАЙ              |      16067|      13763|      13075|
|С.БРЯГОВО                |        417|        497|        365|
|С.БУКОВО                 |        493|        446|        399|
|С.БЯЛА РЕКА              |        778|        756|        652|
|С.ВИНИЦА                 |       1297|        994|        921|
|С.ВОДЕН                  |        780|        658|        613|
|С.ГРАДИНА                |       2309|       2240|       2025|
|С.ДОБРИ ДОЛ              |         58|        115|         45|
|С.ДРАГОЙНОВО             |        290|        486|        247|
|С.ДЪЛБОК ИЗВОР           |       1313|       1381|       1165|
|С.ЕЗЕРОВО                |        731|        761|        596|
|С.ИСКРА                  |       1421|       1418|       1201|
|С.КАРАДЖАЛОВО            |       1149|       1196|       1001|
|С.КРУШЕВО                |        869|        876|        787|
|С.ПОРОЙНА                |        125|        185|        110|
|С.ПРАВОСЛАВЕН            |        466|        643|        373|
|С.ТАТАРЕВО               |        475|        613|        407|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      29038|      27028|      23982|
дата 15.12.2015

 
 
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>