НАРЕДБА

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 


 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ с цел управление на зелената система и определя задълженията и правата на Общината, организациите и гражданите при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност в рамките на Зелената система на територията на Община Първомай.

               Чл.2 Предмет на тази Наредба е организацията на изграждане, стопанисване, опазване и налагане на санкции при управлението на Зелената система на територията на Община Първомай.

               Чл. 3  Зелената система по смисъла на тази Наредба обхваща всички площи, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната дървесно-храстова растителност в тях на територията на Община Първомай, независимо от тяхната собственост, както следва:

-         зеленени площи и алейни (улични) насаждения върху общински терени;

-         зеленени площи и декоративната дървесна и храстова растителност на терени, които не са общинска собственост.

               Чл. 4 (1) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

               (2) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.

                     Чл. 5   (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

                     (2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.

                     Чл. 6 За опазване на озеленените площи и декоративната растителност в тях от негативното въздействие на вредни вещества и замърсители, изпуснати във въздуха, водите и почвата в количества над допустимите норми , се прилага Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закона за опазване на въздуха,водите и почвата от замърсяване / ЗОВВПЗ/.

ІІ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

             Чл. 7  Община Първомай, посредством  специализирано звено  “Екология и озеленяване” осъществява управлението и контрола по опазването на зелената система на територията на Общината. Звено „Екология и озеленяване” ръководи, дава становища, съгласува и контролира всички възникнали въпроси и проблеми, отнасящи се до озеленените площи на територията на Община Първомай, съвместно и съгласувано с Главния архитект и ресорния зам. кмет на Общината. До сформирането на звено „Екология и озеленяване” като структурна единица, функциите на звеното се изпълняват от служители в общинска администрация с подходяща квалификация,  определени със заповед на Кмета на Общината.

            Чл. 8 Община Първомай, чрез звено “Екология и озеленяване”, съгласувано с Главния архитект и ресорния зам. кмет управлява проучването, проектирането, изграждането, стопанисването, контрола и опазването на тази част от озеленените площи, които са разположени върху общински терени – публична общинска собственост, при което:

 1.       организира общинското производство на декоративен посадъчен материал и снабдяването с паркови архитектурни елементи и съоръжения за отдих и спорт, за нуждите на общинските озеленени площи.

2.       дава становища по всички действия от градоустройствено и инвестиционно естество, провеждани от Главния архитект на гр. Първомай, други общински, държавни органи или институции и частни лица, които засягат озеленените площи на територията на Община Първомай.

3.       ежегодно разпределя определените бюджетни средства за управление, изграждане, стопанисване и опазване на общинските озеленени площи за широко обществено ползуване, посредством  Програма за поддържането им и за следващата година – въз основа на средносрочна Програма за ремонт и реконструкция на озеленените площи в града.

4.       организира ежедневен контрол върху изразходването на общинските бюджетни средства и качественото изпълнение на работите по поддържането и ремонта от фирмите, работещи в  озелените площи за широко обществено ползуване на територията на град Първомай.

5.       дава становище за разполагането на обекти за разносна търговия в общинските зелени площи, след съгласуване с Главния архитект на Общината, без да се засягат затревени и залесени площи. Разрешението се подписва от Кмета на Община Първомай.

6.       дава становище за организирането на масови прояви в общинските зелени площи от обществени и други организации, след съгласуване с Дирекция "Общинска собственост”, които се разрешават от Кмета на Община Първомай след внасяне на такса за ползуване на територията и изплащане на обезщетения за нанесени вреди на озеленените площи, ако има такива по Тарифа /Приложение №1/.

7.     подготвя документите за организиране на търгове и конкурси за изработване на проекти и изпълнение на строителство, поддържане и опазване на общинските озеленени площи .

 ІІІ . ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

             Чл.9 Изграждането на нови обекти на зелената система се извършва въз основа на утвърден Общ устройствен план или утвърдени подробни устройствени разработки, включващи терени за озеленяване .

            Чл.10 Звено „Екология и озеленяване” подготвя документите за провеждане на конкурс или търг за изготвяне на подробни паркоустройствени планове за изграждане на озеленени площи на общински терени .

            Чл.11 Изготвените подробни паркоустройствени планове се приемат и одобряват на експертен съвет в Общината, назначен със заповед на Кмета .

            Чл.12 Звено „Екология и озеленяване” подготвя документи за провеждане на търг или конкурс за избор на строителна фирма за извършване на строителство на нови озеленени площи на територията на Община Първомай.

            Чл.13 Новоизградените озеленени площи се предават от строителя на Общината с гаранционен срок, в рамките на който фирмата – строител е задължена за своя сметка да отстрани всички допуснати пропуски, включително и възстановяване на загинала растителност, вследствие неспазване на технологичните изисквания.

 ІV . ОРГАНИЗАЦИЯ И  УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

             Чл.14 Озеленените площи за широко обществено ползуване на територията на Община Първомай се организират и управляват на базата на Общ  устройствен план на град Първомай /ОУП/ и подробните устройствени планове.

            Чл.15 (1) Изменения в предназначението на отредените за озеленяване площи според действащия Общ устройствен план /ОУП/ се извършват само по реда на ЗУТ, след обществено обсъждане и съгласуване със звено „Екология и озеленяване” и Директора на РИОСВ – Пловдив.

 (2) Звено „Екология и озеленяване” дава становище по отдаването, изграждането и експлоатацията на нови обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, предвидени по подробен устройствен или паркоустройствен план, но неизградени до момента в общинските озеленени площи.

 (3) Предназначението на озеленени площи в частни имоти се променя по реда на ЗУТ и настоящата Наредба .

Чл.16  (1) При възлагане разработването на градоустройствени, архитектурни и благоустройствени планове звено “Екология и озеленяване” изисква:

1.       Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

2.       Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и озеленени площи.

(2) Всички задания и проекти за ремонтни и строителни работи по техническата инфраструктура, засягащи елементите на зелената система се съгласуват със звено „Екoлогия и озеленяване”, като таксата за съгласуване се внася предварително в бюджета на Общината .

Чл.17 Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване и/или окастряне на растителност и премахване на озеленени площи се издава след писмена молба и документ за внесена такса по Тарифата за обезщетения за причинени вреди на Зелената система Приложение 1 към настоящата наредба.

 Чл.18 Изпълнителят на строителство е длъжен:

1.       Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната дървесно - храстова растителност от повреди и наранявания.

2.       Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в определения от общината срок.

3.       Да спазва нормативните изисквания при засаждане на декоративна растителност за отстоянието от проводи, съоръжения и сгради /Приложение №2/ към настоящата наредба.

 

  V. ОПАЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ . ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Чл. 19 (1) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървесно - храстова растителност и озеленени площи се издава в следните случаи:

                      

1.       За строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за запазване на растителността.              

2.       За реконструкция на озеленени площи за широко обществено ползване и реконструкция на съществуваща растителност по утвърдени проекти.      

3.       За премахване на сухи и болни дървета, както и на такива, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

4.       При аварии и природни бедствия.           

           

(2) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървесно - храстова растителност и озеленени площи се издава от Кмета на Общината.

(3) Разрешение по ал.1 се издава след писмена молба от собственика или инвеститора и становище /включено в разрешението и в отговора/ на звено “Екология и озеленяване”.

Чл.20 (1) Подлежащата на премахване или преместване дълготрайна дървесна или храстова растителност, както и вредите при нарушения се оценяват по Тарифа /Приложение №1/ към настоящата наредба.

(2)   С получения дървесен или друг материал разполага собственика.      

(3)  Обезщетенията за засегнатата растителност и зелени площи се внася от инвеститора или собственика в касата на Общината.

Чл.21 (1) Премахване или преместване на дървета и храсти, за които има издадено  разрешение се извършва от инвеститора или собственика, след наемане на специализирана фирма за този вид дейност.

(2) Не подлежи на обезщетение дървесно - храстовата растетелност и озеленени площи, находящи се в частни имоти, за които инвеститора или собственика притежават документ доказващ правото на собственост или ползването на друго правно основание.

 Чл.22  На територията на Община Първомай се забранява отсичането или изкореняването на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от собствеността им.

Чл.23  (1) За опазване на растителността и създаване на нормални условия за нейното развитие при новоизградени обекти и в частни имоти, се спазват нормативно определените разстояния от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и сгради /Приложение №2/ към настоящата наредба.

(2) Съществуващите дървета и храсти, които не отговарят на нормативите по /Приложение №2/ към настоящата наредба, след подадена молба в Община Първомай могат да бъдат преместени или премахнати в зависимост от възрастта им.

Чл.24 (1) Дървесно – храстовата растителност  в терените на учреждения, училища, детски заведения, стопански и обществени организации и в частните имоти, се опазват от съответните им стопани.

(2) Споровете за декоративна дървесно-храстова растителност по границите на имотите или за неправомерно премахнати дървета и храсти се решават по съдебен ред.

Чл.25  При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най-малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени  в ЗУТ и наредбите към него.

Чл.26  Храстовите видове се засаждат без ограничения за отстояние от границите на имотите. На регулационната линия се допуска оформянето на растителна ограда /жив плет/ в съответствие с Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към тях.           

Чл.27 Опазването на декоративната растителност и озеленените площи за широко обществено ползване, както и дърветата, храстите, цветята и алейните насаждения по улиците и площадите, е задължение на всеки гражданин.

 Чл.28  Забранява се и подлежи на санкция:

 

1.       Отсичането на декоративна растителност без разрешение на Кмета на Общината.                

2.       Събирането на семена, плодове, резници, билки и др. от озеленените площи без издадено разрешение от Кмета на общината за този вид дейност.

                       

РАЗДЕЛ ВТОРИ . ОПАЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

 

            Чл. 29  Засегнатите озеленени площи при изменение на устройствените планове на различни нива, задължително се компенсират с допълнителни терени за озеленяване, отговарящи на нормативите за съответните обекти.

            Чл. 30  (1) Общинските озеленени площи и декоративната растителност в тях се опазват от Община  Първомай въз основа на настоящата наредба.

                        (2) За опазване на общинските озеленени площи по улици, площади и други пешеходни пространства се забранява :

 

1.       Нанасяне на повреди върху дърветата и храстите чрез чупене и рязане на клони, забиване на пирони, метални и други предмети, нараняване на короната, палене на огън и насипване на осолен сняг около стъблата и др.

2.       Късането и изкореняването на цветя, повреждането на декоративни фигури оттях, унищожаването на представители на парковата фауна, техните местообитания укрития и гнезда.

3.       Ходенето по тревните площи с изключение на определените за тази цел места, използването им за пикник, преминаване на превозни средства през тревните масиви и паркирането им в тях.

4.       Нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията, настилките, подпорните стени, водните площи и ефекти и чешмите.

5.       Изграждането на паркинги, автокъщи и други несъвместими обекти с функциите на озеленените площи.

6.       Пускането на свобода и воденето на кучета и други домашни животни в озеленените площи, детските площадки, в озеленените площи на училищните дворове и лечебните заведения, поляните за игра и плаж, освен на определените и обозначени за тази цел места в някои градини и паркове, като кучетата се водят на скъсена каишка.

7.       Разлепването и забождането на рекламни материали, транспаранти и некролози по дърветата.

8.       Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове и тяхното /както и на отпадъчната растителна маса/ транспортиране с открити превозни средства без предохранителни мерки срещу разпиляването им.

9.       Правенето на огнища в озеленените площи и детските площадки в тях и паленето на огън в близост до паркова мебел и детски съоръжения /пейки, перголи, беседки, люлки и т.н./

(3) Озеленените площи, разположени в имоти, които не са общинска собственост на територията на Община Първомай се опазват от собствениците им, което включва и полагане на необходимите грижи за тях.

Чл.31  Организацията и планирането на финансирането, определянето на категориите по интензитет на поддържане, самото стопанисване и контролът върху качественото му изпълнение в общинските озеленени площи се извършва от звено “Екология и озеленяване”, въз основа на ежегодни програми, одобрени технологични нормативи , месечни задания и Правилата за контрол и приемане на извършените работи при строителството и поддържането на озеленените площи на територията на Община Първомай,  след съгласуване на бюджетните средства в съответствие с приетия годишен бюджет.

Чл.32  Стопанисването на общинските озеленени площи се осъществява от Община Първомай или се възлага на специализирани фирми .

Чл.33 (1) Озеленените площи и растителността в междублоковите пространства на жилищните комплекси се опазват от Общината и предприятието /фирмата/, което ги поддържа с участието на домсъветите и управителните съвети на етажните собствености.

(2) Общината и фирмата, която поддържа озеленените площи организират специализирана охрана на обектите за широко обществено ползване и алейната растителност по улици и площади.

Чл.34  Стопанисването на озеленената територия, включително и поддържане на чистота около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските зелени площи е задължение на лицата, които ги експлоатират.

Чл.35  Наемателите на терени – общинска собственост, ползващи открити площи пред търговски обекти, поддържат зелените площи, намиращи се пред тях.

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл.36  За нарушения по тази наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 1500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица имуществена  санкция от 250 до 2000 лева.

Чл.37 Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация или от други лица упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.38 (1) Нарушенията на наредбата се установяват с актове, съставени от определениете в чл.37 лица.

(2)  Въз основа на съставените актове Кмета на Общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

  

VІІ. ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ  ВРЕДИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Чл.39  За всички причинени вреди на Зелената система виновните лица заплащат обезщетение, както следва:           

 

1.       Когато причинените щети са отстраними, обезщетението се определя съгласно приложената към наредбата тарифа /Приложение 1/, но не по-малко от необходимите разходи за възстановяването им.

2.       Когато причинените щети са неотстраними се заплаща съответното предвидено в Тарифата /Приложение 1/ обезщетение в троен размер.  

3.       При повторно нарушение от същия характер на един и същ нарушител в срок до три години от влизането на наказателното постановление се налага глоба в размер до 3 пъти стойността на обезщетението.

Чл.40  Вредите по чл.39 се установяват от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

Чл.41 С наказателното постановление се присъждат глобата, обезщетението, изземването на незаконно придобитите материали и отнемането на инструментите, с които е извършено деянието.

Чл.42 Глобите, санкциите и обезщетенията по настоящата наредба се внасят в касата на Община Първомай или се заплащат по банков път.

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1  Указанията по прилагането на Наредбата се дават от звено “Екология и озеленяване” при Община Първомай.

§2  “Озеленени площи за широко обществено ползуване” са паркове, градини, дворове и зелени площи в Междублоковите пространства – публична общинска собственост.

§3  “Поддържането на озеленените площи на територията на Община Първомай е дейност със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обезпечаване на пълноценната им среда за ползуване.

§4Озеленени площи в извънселищни територии са крайградски и други извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически обекти и комплекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и др.

§5Декоративна растителност" е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включени в озелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.  Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.         

§6Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането на които са отговорни техните обитатели или ползватели.

§7 Повторно" е нарушение, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от същия вид.

§8  Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

§9  Настоящата Наредба е приета с Решение № 130 на Общински съвет град Първомай взето на 30.09.2008 г. по Протокол № 15 и влиза в сила 10 дни след   разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг  начин.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ

                                                           СЪВЕТ: …………………………

                                                                       / Д-Р М. ХУБИНОВ  /


 

Приложение №1

 

 

 

ВИД НА НАРУШЕНИЕТО

 

 

Обезщетение в лева

1.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ за м2

 

 

·         І категория

1.10 лв/м2

 

·         ІІ категория

0.80 лв/м2

 

·         ІІІ категория

0.50 лв/м2

 

·         ІV категория

0.30 лв/м2

2.

ЛЕТНИ ЦВЕТЯ  за м2

 

 

·         І категория

100 лв/м2

 

·         ІІ категория

50 лв/м2

 

·         ІІІ категория

20 лв/м2

3.

ПОЧВОПОКРИВНИ ЦВЕТЯ за 1 м2

20 лв/м2

4.

ПЕРЕННИ ЦВЕТЯ за 1 брой

5 лв/бр.

5.

ЖИВ ПЛЕТ – широколистен за 1 линеен метър

 

 

До 5 години след засаждането

100 лв/м

 

Над 5 години след засаждането

200 лв/м

6.

ЖИВ ПЛЕТ – иглолистен за 1 линеен метър

 

 

До 5 години след засаждането

150 лв/м

 

Над 5 години след засаждането

300 лв/м

7.

РОЗИ – за 1 брой

 

 

До 3 години след засаждането

30 лв/бр.

 

Над 3 години след засаждането

50 лв/бр.

8.

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

До 5 години след засаждането

30 лв/бр.

 

До 10 години след засаждането

40 лв/бр.

 

Над 10 години след засаждането

80 лв/бр.

9.

ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ – за 1 брой

 

 

До 5 години след засаждането

40 лв/бр.

 

До 10 години след засаждането

60 лв/бр.

 

Над 10 години след засаждането

100 лв/бр.

 

10.

 

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА – за 1 брой

 

СЪСТОЯНИЕ

 

ДОБРО

 

ОТЛИЧНО

 

Бързорастящи – лъжекипарис, веймутов бор, морски бор

 

 

 

Височина – 2.4  - 4.5 метра

50 лева

75 лева

 

Височина – 4.5 - 7.5 метра

75 лева

100 лева

 

Височина над 7.5 метра

125 лева

150 лева

 

Умеренорастящи – черен бор, смърч, ела, туя, кедър, конколорка

 

 

 

Височина – 2.4  - 4.5 метра

60 лева

70 лева

 

Височина – 4.5 - 7.5 метра

80 лева

90 лева

 

Височина над 7.5 метра

150 лева

175 лева

 

Бавнорастящи – биота, тис, тсуга, юниперус

 

 

 

Височина – 2.4  - 4.5 метра

80 лева

90 лева

 

Височина – 4.5 - 7.5 метра

90 лева

100 лева

 

Височина над 7.5 метра

175 лева

200 лева

11.

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА – за 1 брой

 

 

 

Много бързорастящи – айлант, акация, тополи, върби, ясени и др.

 

 

 

Височина 4.0-5.0 метра

30 лева

40 лева

 

Височина над 5.0 метра

40 лева

50 лева

 

Бързорастящи–бреза, елша, чинар, червен американски дъб, софора, трепетлика

 

 

 

Височина 3.0-6.0 метра

45лева

50 лева

 

Височина над 6.0 метра

60 лева

75 лева

 

Умеренорастящи–бук, клен, липа, шестил, явор, кестен, орех, албиция

 

 

 

Височина 3.0-6.0 метра

80 лева

95 лева

12.

ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ– за 1 брой

 

 

1.

Вечнозелена магнолия

100 лева

160 лева

2.

Гинко билоба

100 лева

160 лева

3.

Лиродендрон тулипифера

100 лева

160 лева

4.

Либоцедрус декоренс

100 лева

160 лева

5.

Лиственица

100 лева

160 лева

6.

Секвоя гигантея

100 лева

160 лева

7.

Див лимон

100 лева

160 лева

8.

Див рошков

100 лева

160 лева

9.

Криптомерия

100 лева

160 лева

10.

Пауловния

100 лева

160 лева

11.

Тис

100 лева

160 лева

12.

Коелреутерия паникулата

100 лева

160 лева

13.

Бросунеция

100 лева

160 лева

14.

Албиция

100 лева

160 лева

15.

Маклура

100 лева

160 лева

 

 

Приложение №2

 

 Нормативни изисквания за отстоянието на декоративната растителност от проводи,

съоръжения и сгради

 

 

 

ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Минимални разстояния до стъблата в метри

 

 

дървета

храсти

1

До външни стени на сгради и съоръжения

5.00

1.50

2

От бордюри на тротоари и паркови алеи

0.70

0.50

3

От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки

2.00

1.00

4

От основата и ръбовете на откоси и тераси

1.00

0.50

5

От стълбовете на осветителни мрежи и естакади.

4.00

-

6

От основата и ръбовете на подпорни стени

3.00

1.00

7

От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби

2.00

1.00

8

От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори.

2.00

1.00

9

От водопроводи и дренажи

1.00

-

10

От подземни електрокабели до 2,5 КV

2.00

0.70

11

От подземни електрокабели над 2,5 КV

3.00

2.00

12

От слаботокови кабели

1.50

0.70

13

От горната част на подземни колектори до повърхността на почвата

1.00

0.50

14

От надземни улични линии – слаботокови и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата

1.50

 

 

Забележка: Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електролинии се определят от правилника за устройството и експлоатация на електрическите уредби.