Архиви >>РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ НА ГАРА ПЪРВОМАЙ  / ОТ 04.09.2017Г. ДО 20.10.2017Г. /
Отвори >>


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  / 2017г. / Отвори >>
 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.02.2019 г.
 

Уважаеми потребители,

От 14 февруари 2019 г. в община Първомай е възстановено раздаването на хранителни продукти по линия на БЧК  от хранителната програма на ЕС.

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в  пункта на Общинска администрация, като всеки получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
 

Хранителните помощи тази година са (по вид за 1 лице): спагети по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 1 бр.; леща по 1 кг - 3 бр.; захар по 1 кг - 3 бр.; гювеч по 0,800 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; грах по 0,800 кг - 2 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял сос по 0,300 кг - 2 бр.; консерва херинга по 0,170 кг - 1 бр.; пиле фрикасе по 0,300 кг - 1 бр.; зрял фасул по 1 кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; олио по 1 литър - 3 бр.

 

 


 

О Б Я В А  / 12.02.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124, т. 3, и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, предвид необходимостта
от  опазване на новозалесени територии, общинска собственост
по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони / Отвори
>>

 


 

 

О Б Я В А  / 11.02.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/30.01.2019 г. от Директора на ТП ”Държавно горско стопанство - Първомай” Нареждам: / Отвори >>

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 24-00-27/04.02.2019 г. от Директора на ТП ”Държавно ловно стопанство - Тракия”, Нареждам: / Отвори >>

 


 

 
ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06
.02.2019г

О Б Я В А  / 06.02.2019 г.

       

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-82 / 05.02.2019г.. на Кмета на община Първомай  / Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Първомай.

 

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

 


 

О Б Я В А  / 06.02.2019 г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) (
Мердие Дуран) / Отвори >>


 


ОБЯВЛЕНИЕ / 05.02.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-73 от 04.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение І, по точка 1 от Протокол № 4 от 30.01.2019г на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай / Отвори >>
 


 

О Б Я В А  / 01.02.2019 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-658-00 от 25.01.2019 г.

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1419 от 06.12.2018г. и от 23.01.2019 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ: РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-658-00 от 25.01.2019 г. на ,, ХАЙ ЛЕВЕЛ БИЛДИНГ“ ЕООД / Отвори >>
 


 

О Б Я В А  / 2/ 30.01.2019г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 366/28.11.2018г. по Протокол № 40 и Решение № 368/28.11.2018г. по Протокол № 40 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 20.02.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ІІ - 313, находящ се в кв.29 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 196 лв. (три хиляди сто деветдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 319,60 лв. (триста и деветнадесет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлeн имот № 207029 с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор, местността местността „Харманлан”,, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 060,00 лв. (хиляда и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 106,00 лв. (сто и шест лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 18.02.2019г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.02.2019г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.02.2019г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.02.2019г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.02.2019г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

О Б Я В А  / 29.01.2019 г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)
(Ниязи Юсеин) / Отвори >>


 

О Б Я В А  / 24.01.2019 г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) (
Апти Рамадан) / Отвори >>


 

ОБЯВА / 22.01.2019 г.

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ОБРАЗЦОВО "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894г." О Р Г А Н И З И Р АТ  НА 09.02. / СЪБОТА / 2019Г. ОТ 10.00 ч.
 
НА  ПЛОЩАДА  ПРЕД  ЧИТАЛИЩЕТО ПЕТНАДЕСЕТИ  ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО - ПЪРВОМАЙ 2019 ...П
рочети още
 >>

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 16.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 22 от 11.01.2019г. на Кмета на Община  Първомай на основание  § 4 ал. 6 в съответствие с ал.1 на същия параграф от  ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържание, създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални
регистри на ЗКИР
/ Отвори >>


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 16.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 23 от 11.01.2019г. на Кмета на Община  Първомай на основание  § 4 ал. 6 в съответствие с ал.1 на същия параграф от  ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. / Отвори >>


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане на подземни води от два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на поземлен
имот № 006119, местност ,,Кавак Тарал“, в землището на с.Крушево, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане
,,Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ / Отвори
>>ОБЯВЛЕНИЕ / 14.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-26 от 11.01.2019 г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл. 150,  ал. 6 от ЗУТ  при условията на чл. 124а ал. 2 и чл. 124б ал.1 от ЗУТ и  Решение ІІІ по точка 2 от Протокол № 1 от 09.01.2019г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай / Отвори >>
 ОБЯВЛЕНИЕ / 14.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-25 от 11.01.2019 г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІV, по точка 2 от Протокол № 1 от 09.01.2019г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай / Отвори >>
 


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 14.01.2019 г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-24 от 11.01.2019 г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение V, по точка 2 от Протокол № 1 от 09.01.2019г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай / Отвори >>
 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.01.2019 г.
 

Уважаеми потребители,

Поради възникнал проблем в качеството на един от доставените на БЧК продукти, временно се преустановява раздаването на
хранителни продукти в област Пловдив.

Информация за продължаване на раздаването можете да получите на интернет страницата на Областен съвет на БЧК
Пловдив: www.redcross-plovdiv.org, както и на телефони в град Пловдив:
032/ 62 71 63 : 032/ 62 90 09 : 032/ 62 82 76

Благодарим Ви за проявеното разбиране!

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.01.2019 г.

Списък на длъжници

за Данък върху недвижими имоти, Данък върху превозни средства, Пътен данък, Патентен данък, Такса битови отпадъци, Глоби
към Община Първомай, във връзка с чл. 32, ал. 4 от ДОПК
/ Отвори
>>

 


 

О Б Я В А 1 / 04.01.2019 г.

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.01.2019 г.

 

На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 364/28.11.2018г. на ОбС гр. Първомай обявява, че на 24.01.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 55 кв.м., попадащ в уширение на улица с о.т. 18 до о.т. 19, находящ се пред УПИ VІІ – здравен дом, в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай,обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 792 лв. (седемстотин деветдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.    

2. Помещение за офис с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща Кметство с.Дълбок извор, построена в УПИ II-селсъвет и поща в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 324 лв. (триста двадесет и четири лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.  

3. Помещение за образувателна дейност с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (бивш ОбДК), цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ - младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 252 лв. (двеста петдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.  

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 22.01.2019г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 21.01.2019г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 21.01.2019г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 22.01.2019г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.01.2019г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на Община Първомай


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.01.2019 г.


ПОКАНА

за публично обсъждане на проекта на бюджет

за 2019 година на Община Първомай / Отвори >>

Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>

 

Приложение 3 –  Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 г. >>

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.01.2019 г.

Заповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай / Отвори_Изтегли >>

 


 

 

 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.12.2018 г.
 

От 03.01 до 28.02.2019г. ще се раздават продукти по линия на БЧК

На 03.01.2019г. в Първомай ще започне раздаването на продуктите по линия на БЧК от хранителната програма на ЕС. То ще продължи до 28.02.2019г.

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в  пункта на Общинска администрация, като всеки получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. В селата храните се раздават от кметовете на населените места след 15 януари 2019г. , като правоимащите са  определени  по определени критерии на Агенция „Социално подпомагане“.
482 са социално слабите от Първомай и кварталите, включени в списъците на АСП.

Хранителните помощи тази година са (по вид за 1 лице): спагети по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 1 бр.; леща по 1 кг - 3 бр.; захар по 1 кг - 3 бр.; гювеч по 0,800 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; грах по 0,800 кг - 2 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял сос по 0,300 кг - 2 бр.; консерва херинга по 0,170 кг - 1 бр.; пиле фикасе по 0,300 кг - 1 бр.; зрял фасул по 1 кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; олио по 1 литър - 3 бр.

 

 


 

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-651-00 от 20.12.2018 г.

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1463 от 13.12.2018г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ: РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-651-00 от 20.12.2018 г. на ,,ШИПКА 99“ АД / Отвори >>

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 28.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-720 от 27.12.2018г.
на Кмета на Община гр.Първомай  на осно
вание чл. 124а, ал.2, чл. 124б ал.1 от ЗУТ / Отвори >>


 

 

ОБЯВА: / 27.12.2018

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
 
,,Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ / Отвори >>

 


 

 

 
ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
21.12.2018 г

ОБЯВА

        На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-705 / 20.12.2018 г. на Кмета на община Първомай  / Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Главен вътрешен одитор в Звено «Вътрешен одит» в  Общинска администрация Първомай.

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

 


 


 

О Б Я В А  / 19.12.2018г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) (,,Ферма Искра‘‘ ЕООД) / Отвори
>>


 

УВЕДОМЛЕНИЕ  / 19.12.2018г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
( с.Искра) / Отвори >>


 

УВЕДОМЛЕНИЕ  / 19.12.2018г.

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
( с.Буково) / Отвори >>


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 17.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-683 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с  чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 2 от  Протокол № 37/13.12.2018г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай./ Отвори >> -


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 17.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 682 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с  Решение ІІ по точка 2 от  Протокол  37 от 13.12.2018г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай./ Отвори >>


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 17.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 681 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ  във връзка с Решение І по точка 2 от  Протокол  37 от 13.12.2018г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай./ Отвори >>


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 14.12.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ“

в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай / Отвори >>

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 11.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 672 от 10.12.2018г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 62а, ал.4 от ЗУТ и Решение III по точка 2 от Протокол 36 от 05.12.2018г.на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП-ПР / Отвори >>


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 11.12.2018г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 666 от 06.12.2018г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ и чл. 150 от ЗУТ във връзка с Решение I по точка 1 от Протокол № 36 от 05.12.2018г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай е одобрен ПУП-ПЗ / Отвори >>


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани и гости на Община Първомай,Община Първомай, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив организират акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на общината ни. / Отвори
>>
 


 


 


  


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2018 г.

Заповеди: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления относно земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Първомай за землищата с.Дълбок извор, с.Брягово, с.Драгойново и с.Православен
за стопанската 2018/2019 год.
/ Отвори_разгледай
>>

 


 


 


 

 


 

 


 СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.11.2018 г.

Общинска администрация Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл,175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. / Отвори >>

 


 

 

 
ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
26.11.2018 г

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-629 / 23.11.2018 г. на Кмета на община Първомай  / Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

 

  


 


  
 


 


 

 

О Б Я В А 14 / 12.11.2018г.

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.11.2018 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ на ОбА гр.Първомай
 

О Б Я В Я В А:

 

На 29.11.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот с № 004303, с площ 4,532, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Райково дере, чешм.”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 113,08 лв. (сто и тринадесет лева и осем стотинки).

2. Поземлен имот с № 005207, с площ 1,291 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Бейкър вети лозя”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 32,28 лв. (тридесет и два лева, двадесет и осем стотинки).

3. Поземлен имот с № 015180, с площ 1,662 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 41,55 лв. (четиридесет и един лева, петдесет и пет стотинки).

4. Поземлен имот с имот № 015342, с лощ 2,729 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 68,23 лв. (шестдесет и осем лева, двадесет и три стотинки).

5. Поземлен имот с № 015350, с площ 4,267 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 106,68 лв. (сто и шест лева, шестдесет и осем стотинки).

6. Поземлен имот с № 017177, с площ 1,469 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Върбенака” в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 36,73 лв. (тридесет и шест лева, седемдесет и три стотинки).

7. Поземлен имот с № 035175, с площ 3,137 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Чакърови ниви”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 78,43 лв. (седемдесет и осем лева, четиридесет и три стотинки).

8. Поземлен имот с № 038001, с площ 11,042 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Крушевски крушак", в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 276,05 лв. (двеста седемдесет и шест лева и пет стотинки).

9. Поземлен имот с № 039014, с площ 4,096 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Дикме алан”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 102,40 лв. (сто и два лева и четиридесет стотинки).

10. Поземлен имот с № 039142, с площ 1,060 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Белия бряг”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 26,50 лв. (двадесет и шест лева и петдесет стотинки).

11. Поземлен имот с № 039147, с площ 2,100 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Белия бряг”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 52,50 лв. (петдесет и два лева и петдесет стотинки).

Депозитите за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 27.11.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.11.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.11.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 27.11.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.12.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ
К
мет на община Първомай


 


 

 


 

 


 

О Б Я В А 13 / 05.11.2018г.

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.11.2018 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 360/31.10.2018г. по Протокол № 39 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 26.11.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 610 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 349,00 лв. (две хиляди триста четиридесет и девет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 234,90 лв. (двеста тридесет и четири лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 435 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 627,00 лв. (хиляда шестстотин двадесет и седем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 162,70 лв. (сто шестдесет и два лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 23.11.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 22.11.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 22.11.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 23.11.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 03.12.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


 
 
 
 
 


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.10.2018 г

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ“ в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай /
Отвори
>>
 

 


  

  

  


 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
10.10.2018 г.

 

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване
в землищата на общ. Първомай за стопанската 2018/2019 г. / Отвори
>>

 


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.10.2018 г

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-529 / 08.10.2018 г. на Кмета на община Първомай  /Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

 

  

  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-689-12 от 20.09.2018г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.2 и т.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление
№У0-944 от 07.08.2018 г. и УО-944-/2/ от 05.09.2018г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ Решение № 09-Д0-689-11 от 24.04.2017г. На „Анес-96“ ООД / Отвори >>

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.10.2018 г.

ОБЯВА


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2018г.)

 

„БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ“ ООД

гр. Асеновград, ул. „Сини връх“ №42

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Автомивка и проектен сондажен кладенец“ - в имот №000331, землище на
гр. Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.

 

Лице за контакти от страна на Възложителя: Владимир Страхилов – 0878/ 300 240

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата на ОВОС, налична в Отдел „СИД“, Община Първомай, стая 216

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.09.2018 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Напомняме на данъчно задължените лица, че датата 30.11.2018г. е крайния срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на таксата битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ, предоставяни от Община Първомай.

Заявлението-декларация се съгласува в стая 213, а се подава в стая № 202 – отдел „Местни приходи” на Общинска администрация.

 

от Дирекция „Социално икономически дейности, гражданска регистрация и местни приходи”

 

 


 


 

 


 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.09.2018 г.

Във връзка със Световния ден за борба с диабета

Община Първомай в сътрудничество с „Ливеда Мед 2000“ ООД организира мероприятие

„Заедно срещу диабета“

 

 

 

-         Мероприятието ще се проведе на 01.10.2018 /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа.

 

-         Мястото, избрано за събитиетоПаркинга зад Общинска Администрация гр. Първомай, в частта с непосредствена близост до Пенсионерски клуб.

 

-         Мобилна лаборатория от Австрия с екип специалисти ще извършва експресно напълно безплатно измерване на кръвната захар и кръвното налягане на всички желаещи.

 

-         В България над 500 000 души са със захарен диабет, като повече от 150 000 дори и не подозират за това. Диабетът е основен рисков фактор и причина за сърдечно-съдовата смъртност у нас.

 

 

                              

Надяваме се с тази инициатива да привлечем вниманието на гражданите и обществеността към социално значимото заболяване захарен диабет и превенцията му.

 

 


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Първомай,

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и чл. 69 от АПК, община Първомай уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Първомай предлага на Общински съвет – Първомай да вземе решение, с което да одобри План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за всички населени места в общината за 2019 г.

 

План сметка за необходимите разходи за 2019 г. / Отвори >>

 

 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.09.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „Тер-М“ ООД, представлявано от Йордан Терзиев, адрес: гр. Пловдив, ул. Тодор Каблешков 25, ЕИК 825330160 / Отвори >>
 


  


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация гр. ПЪРВОМАЙ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА /ЗГТ/, ЧЕ ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗГТ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2018 г. ПО ГРАФИК, УТВЪРДЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр. ПЛОВДИВ! / Отвори >>
 

 


 

 

АКТУАЛНО!!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Африканска чума по свинете е силно вирусно заболяване. Заболяването не засяга хора, но е много заразно и опасно за свинете /домашни, диви и свине от източнобалканската порода/.

Пренася се не само от животно на животно. То се разпространява и чрез транспортните средства, заразена храна, вдишване на въздух замърсен със засъхнали секрети от заразени животни и при ухапване от кърлежи носители на вируса - причинител.

Препоръчителните мерки срещу разпространението на вируса на Африканската чума по свинете от засегнатите райони, които собствениците на животни следва да спазват са:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.

2. Термичната обработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработва термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).

3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).

4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.

5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас).

6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.) Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърлени като битов отпадък.

7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

Заповеди № РД-15-488 РД-15-491 от 10.09.2018 г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори >>

 


 

О Б Я В А 11 / 05.09.2018 г.
 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр. Първомай,

О Б Я В Я В А:

 

На 26.09.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 001253, с площ 4,098 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Лозята”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 102,45 лв. (сто и два лева, четиридесет и пет стотинки).

2. Поземлен имот № 001261, с площ 14,346 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста (8,001), четвърта (6,344), находящ се в местността “Лозята”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 358,65 лв. (триста петдесет и осем лева, шестдесет и пет стотинки).

3. Поземлен имот № 004107, с площ 5,652 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Ямата/Ялзмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 141,30 лв. (сто четиридесет и един лева и тридесет стотинки).

4. Поземлен имот № 004130, с площ 9,590 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Ямата/Ялзмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 239,75 лв. (двест тридесет и девет лева, седемдесет и пет стотинки).

5. Поземлен имот № 005115, с площ 11,402 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Съите/Д.Г. Кошуолу”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 285,05 лв. (двеста осемдесет и пет лева и пет стотинки).

6. Поземлен имот № 010154, с площ 8,343 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 208,58 лв. (двеста и осем лева, петдесет и осем стотинки).

7. Поземлен имот № 010175, с площ 2,796 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 69,90 лв. (шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки).

8. Поземлен имот № 010179, с площ 9,870 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 246,75 лв. (двеста четиридесет и шест лева, седемдесет и пет стотинки).

9. Поземлен имот № 010225, с площ 8,435 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 210,86 лв. (двеста и десет лева, осемдесет и шест стотинки).

10. Поземлен имот № 004080, с площ 52,602 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Армутлука”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 315,05 лв. (хиляда триста и петнадесет лева и пет стотинки).

11. Поземлен имот № 019035, с площ 8,327 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Пазлака”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 208,18 лв. (двеста и осем лева и осемнадесет стотинки).

12. Поземлен имот № 065037, с площ 22,100 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Хаширо”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки).

Депозитите за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.09.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.09.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.09.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 21.09.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.10.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.08.2018 г.

 


 


 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2018 г.

под мотото „Комбинирай, движи се!”,
Община Първомай организира
на 22.09.2018 г. /събота/

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

       9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр. Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 

 


 


 

 


 

 


 

О Б Я В А 10 /13.08.2018 г.
 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 328/31.05.2018г. на ОбС гр. Първомай,
Общинска администрация гр. Първомай,

О Б Я В Я В А:
 

На 31.08.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната част от площадно пространство пред УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.    

2. Поземлен имот № 058104, с площ 23,428 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Мандр.път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 585,70 лв. (петстотин осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.  

3. Поземлен имот № 058106, с площ 25,391 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Мандр.път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 634,78 лв. (шестстотин тридесет и четири лева, седемдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 29.08.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.08.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.08.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 29.08.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 10.09.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

О Б Я В А 9 /09.08.2018 г.
 

На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай,

Общинска администрация гр. Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 27.08.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-450/09.08.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2019 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Воден

27.08.2018г.

03.09.2018г.

09,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Добри дол

27.08.2018г.

03.09.2018г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

27.08.2018г.

03.09.2018г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

27.08.2018г.

03.09.2018г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

                                     ливади в размер на 10,26 лв./дка

- За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

                                             ливади в размер на 9,60 лв./дка

- За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.08.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 22.08.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 23.08.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.09.2018 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложение към Заповед № РД-15-450/09.08.2018 г. / Отвори_разгледай >>

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ

Кмет на Община Първомай по заместване,

Съгласно Заповед № РД-15-440/06.08.2018г.
 
 


 


 

 


  


 


 

 


 

 


 

  

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.07.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33140063/14.08.2009г. последно продължено с решение № РР-2156/11.102.2015г„ за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти. / Отвори >>

 


 

 

О Б Я В А  № 8 / 09.07. 2018 г./

 

На основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  Есенен панаир” за 2018г., Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 24.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за временно разполагане на преместваеми обекти - Атракционни съоръжения по одобрена схема, върху терен с обща площ от 6 100 кв.м. /шест хиляди и сто квадратни метра/, съставляващ част от парцел /УПИ/ II - кооперативен пазар, в кв.130 по рег.план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за целия период в размер на 6 100 лв. /шест хиляди и сто лева/ без ДДС, считано от 13.09.2018г. до 15.09.2018г. вкл..

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/, се внася по банкова сметка на Община Първомай: IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.07.2018 г. вкл.

Тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС за един комплект, може да се получи всеки работен ден до 20.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.

Срок за представяне на документи за участие всеки работен ден до 23.07.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.

 В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.08.2018г. от 10.00 часа, при същите условия, установени в заповедта на Кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 14 /четиринадесет/ дни.

 

  

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


 


 


 

 

О Б Я В А № 7 / 02.07.2018г./

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 330/31.05.2018г. по Протокол № 34 и Решение № 335/21.06.2018г. по Протокол № 35 на ОбС гр.Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.07.2018г.

О Б Я В Я В А:

 

На 20.07.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлeн имот № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 115,00 лв. (сто и петнадесет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлeн имот № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлeн имот № 800309, с площ 0,550 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 520,00 лв. (хиляда петстотин и двадесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 152,00 лв. (сто петдесет и два лева). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлeн имот № 410005, с площ  3,421 дка с начин на трайно ползване – друга територия заета от селско стопанство, находящ се в местността „Плукар друма р.бун”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 9 710,00 лв. (девет хиляди седемстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 971,00 лв. (деветстотин седемдесет и един лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 18.07.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.07.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

 


 


 

 


 

 


Четвърти кръг от XXVІІ републикански шампионат по приложно колоездене

 

От 29 до 30 юни 2018 година, в град Първомай, под патронажа на г-н Ангел Папазов – Кмет на Община Първомай, се провежда национално състезание – Четвърти кръг от XXVІІ републикански шампионат по приложно колоездене по правилата на Международна автомобилна федерация /FIA/ за деца-велосипедисти на възраст 10-12 години, с международно участие, дейност № 35 от направление „Науки и технологии” на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД 09-5367/6.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

За пети път общината е домакин на събитието, което е инициирано от г-н Минко Павлов – главен треньор на „Общински център за обучение на деца и ученици по безопасност на движението и приложно колоездене” град Първомай, обучил от 2008 г. до сега множество колоездачи.

Организатори на спортната надпревара са:

-     Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на

       движението” към Съюза на българските автомобилисти, град София;

-     Автомобилен клуб „Север”, град София;

-     Пътна полиция на РПУ град Първомай;

-     ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Първомай;  

-     Община Първомай.

Участват в Републиканския шампионат отборите на: град Силистра, град Берковица, град Пирдоп, ОУ „ Христо Ботев”, село Градина, град Първомай и на Република Румъния. Състезателните дейности на надпреварата са: решаване на индивидуален теоретичен  тест по правилата на БДП, теоретичен и практичен тест по БЧК, майсторско управление на велосипед при движение в коридори с препядствие, управление на велосипед в Детско автоградче на спортната прощадка на НУ „Христо Ботев”, град Първомай , решаване на практически задачи и сглобяване на пъзели.
 

 


 

 


  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.06.2018г.

Уведомление за изготвяне на план/програма от Община Първомай / Отвори >>

Програма за опазване на околната среда на Община Първомай за периода 2018-2020 г. / Отвори >>

Приложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.  / Отвори >>

Приложение 2. Раздел "Лечебни растения"  / Отвори >>

Приложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.  / Отвори >>

 


 

О Б Я В А 6 /19.06.2018 г.
 

На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г.

по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 09.07.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-332/19.06.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Воден

09.07.2018г.

16.07.2018г.

09,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Добри дол

09.07.2018г.

16.07.2018г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

09.07.2018г.

16.07.2018г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

09.07.2018г.

16.07.2018г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

                                          ливади в размер на 10,26 лв./дка

- За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

                                          ливади в размер на 9,60 лв./дка    

- За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 06.07.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 05.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 06.07.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.07.2018 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложение към Заповед № РД-15-332/19.06.2018 г. / Отвори_разгледай >>


АНГЕЛ ПАПАЗОВ
К
мет на община Първомай

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.06.2018г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на храстовидна и дървесна растителност на следните общински имоти:
землище на с. Добри дол - имот с № 000076, имот с № 000107, имот с № 000108 и имот с № 000110“.
 
За контакти: Ружди Салим – Заместник кмет - тел: 0876607111


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.06.2018г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Реконструкция и ремонт на обединено детско заведение ,,Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, Област Пловдив“.
 
За контакти: Георги Георгиев – Специалист ,,Екология“ тел: 0884311109


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 
 
 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.06.2018г.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, втора кампания. На 11.06.2018 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 06.06.2018 г. до 08.06.2018 г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

 


 О Б Я В А  5 / 30.05.2018г.

 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г., Решение № 229/12.07.2017г. и Решение 301/29.03.2018г. на ОбС гр. Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 20.06.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 09.30 часа.    

2. Терен за търговски цели № 4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находяща се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

4. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 054115 с площ от 48,163 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Кара чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 204,08 лв. (хиляда двеста и четири лева и осем стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.06.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.06.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.06.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.06.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.06.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 30.05.2018г.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 04.06.2018 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 30.05.2018 г. до 01.06.2018 г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

 


 


  


 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)
/
Отвори >>

 


 

 


 


 


 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  гр. Пловдив

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018 год.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.05.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
във връзка със заявление № УО- 493 от 04.04.2018 год. / Отвори
>>

 


 


 

О Б Я В А  4 / 10.05.2018г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 303/29.03.2018г. по Протокол № 32,
Решение № 304/29.03.2018г. по Протокол № 32 и Решение № 305/29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр.Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 30.05.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 128 от масив 30, с площ  0,946 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани),  по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 757,00 лева (седемстотин петдесет и седем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 75,70 лв. (седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 9.30 часа.

2. Поземлен имот № 129 от масив 30, с площ  0,924 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани),  по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 73,90 лв. (седемдесет и три лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х - 97 общински, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 198,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 319,80 лв. (триста и деветнадесет лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ - 97 общински, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 8 345,00 лв. (осем хиляди триста четиридесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 834,50 лв. (осемстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 801858, с площ  1,686 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 510,00 лева (хиляда петстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 151,00 лв. (сто петдесет и един лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.05.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.05.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.05.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.05.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 06.06.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 14 /четиринадесет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

 
 


 


Община Първомай и Център за творческо обучение обявяват двамата финалисти в конкурса

за космическия лагер Space Camp Turkey 2018 г. / Отвори >>
 

 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.04.2018г.

Новата онлайн услуга за Местните данъци и такси към община Първомай

Местните данъци и такси към Първомай вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙот целия свят. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.


Плащането през интернет системата ИПЕЙ / Отвори >>
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци. (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Първомай и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)


Плащане в касите на ИЗИПЕЙ / Отвори >>
Тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите.
Списъкът се актуализира непрекъснато.


По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Първомай да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично.Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
 


 

Новата онлайн услуга се случи по решение на кмета г-н Ангел Папазов. Така Първомай разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в страната и целия свят.
 


Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

 

 


 

 


 

 


  


 


 

 

 


 

 


На основание чл. 6, ал. 10, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2018г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
Увеличаване капацитета на отглеждане на водоплаващи птици“ в ПИ 001016, в с. Виница, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от 19.04.
03.2018г. – 02.05.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 02.05.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 

 


  
 О Б Я В А  3 / 17.04.2018г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай,

О Б Я В Я В А:

 

На 04.05.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 016051 с площ от 14,996 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Таушан тепе”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 374,90 лв. (триста седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 030077 с площ от 12,132 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Драчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 303,30 лв. (триста и три лева и тридесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.  

3. Поземлен имот № 035067 с площ от 103,508 дка, с НТП – др. селскост. т., находящ се в местността „Скелята/черешата”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2 587,70 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 015002 с площ от 2,150 дка, с НТП – нива, находящ се в местността „Татлара”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 53,75 лв. (петдесет и три лева, седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.05.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 02.05.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 02.05.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.05.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.05.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

 

 

На 10 април 2018г. и в община Първомай започна раздаването на продуктите по линия на БЧК

от хранителната програма на ЕС

 

Всички правоимащи, включени в списъците на АСП получават по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти:

леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг;

бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

 

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в  пункта на общинска администрация, като всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.


Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява
със съдействието на местните власти.
 

 

 


 

 


 
 
 
 


 

 


 

 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2018г.

 

Покана за участие в процедура за избор на кандидати за членове на Съвет на децата
 

 


Държавната агенция за закрила на детето, Областна администрация Пловдив, със съдействието на община Първомай обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво. В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, Съвета на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за защита на детето /ДАЗД/, като по този начин се цели да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител.

      Община Първомай отправя Покана към всяко дете от община Първомай до 18 годишна възраст, което може да бъде предложено за член на Съвета на децата по едно от направленията съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:             

      А. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

      Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

      В. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

      Г. индивидуални кандидатури.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Първомай. Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

    Комисия, назначена от Кмета ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури от името на община Първомай за участие в избора на областно ниво.

   Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Първомай в срок от 03 април до 24 май 2018г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” № 50, Център за информация и услуги на граждани /Деловодство/ или на официалната електронна поща на Община Първомай obaparv@parvomai.escom.bg

 

    Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване /Приложение 1/ за избор на членове на
Съвета на децата са публикувани на официалната интернет–страница на Община Първомай

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

/АНГЕЛ ПАПАЗОВ/

 

 

 

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата / Отвори >>

 

Формуляр за кандидатстване /Приложение 1/ Изтегли >>

 


 


 

 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.03.2018г.

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) /Отвори
>>


 

 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

/съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите/ Отвори >>

 
 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


 


 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.03.2018г.

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от

. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Седалище: гр. София, пл. „Света Неделя" № 5 ЕИК 000695317
 тел. 02/ 981 01 11, 9301 171, факс 981 18 33 / Отвори
>>

 


 

 

О Б Я В А  2 / 13.03.2018г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 292/28.02.2018г. по Протокол № 31 и Решение № 293/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 30.03.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 186,00 лв. (сто осемдесет и шест лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 637,00 лв. (хиляда шестстотин тридесет и седем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 163,70 лв. (сто шестдесет и три лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ - 519 общински, находящ се в кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 300,00 лв. (две хиляди и триста лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 230,00 лв. (двеста и тридесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.03.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.03.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.03.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.03.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 13.04.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 14 /четиринадесет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

Заповед № РД-15-112 / 27.02.2018г.гр. Първомай

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.03.2018г.

На основание чл.44 ал. 1, 2 и 4 от ЗМСМА и Протокол от 19.02.2018г. на Комисията по безопасност на движението
при ОбА гр. Първомай, назначена със Заповед РД-15- 22 от 17.01.2018г. и като взех в предвид предложенията направени в Протокол от 11.10.2017г.на
Комисията по безопасност на движението при ОбА Първомай и закупуването на необходимите знаци във връзка с
урегулиране и подобряване на организацията и безопасността на движение на МПС на територията на гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори
>>

 


 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

в повърхностни водни обекти / Отвори >>


  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.02.2018г.

 


 


  

 

 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
26.02.2018г.
            Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2020г. / Отвори >>

Предоставяне на информация и данни за изготвяне на Раздел „Лечебни растения" към Програмата за опазване на околната среда
на община Първомай 2018-2020  /
Отвори >>

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за
опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г. / Изтегли
>>

 


 


 

 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1089-02 от 08.02.2017г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.02.2018г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка ал.1с чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и

във връзка със заявление №УО-64 от 12.01.2018 г. и заявление №УО-64 от 21.01.2018 г. / Отвори >>

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.02.2018г.

 


 
  

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.02.2018г.

НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО

за задълженията на собствениците на кучета-домашни любимци, съгласно

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Раздел VI.
Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.)
/ Отвори_разгледай
>>

 

 


 


 

 


 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.02.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1149 от 29.12.2017г / Отвори
>>

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.02.2018г.
 

 


 

 

ОБЩИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

 

„С ОБИЧ КЪМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ”

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ и

Поделение „Образование и култура” при община Първомай в партньорство с Общинска библиотека при О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий-1894”
гр. Първомай организират литературен конкурс за ученици от община Първомай на тема: „С ОБИЧ КЪМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ”
/ Отвори_Разгледай >>
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.02.2018г.

 

Заповед № РД-15-65/02.02.2018 г. на Кмета на община Първомай

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите,
във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/30.01.2018 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай"
/ Отвори >>

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

  

 


 


 

 

 

ВАЖНО !!!

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.01.2018г.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок
до 31.01.2018г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

 

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок
на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците;
начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

 

2. Лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

 

3. Наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.

 

 


 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.01.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1123 от 20.12.2017г / Отвори
>>

 


 

ОБЯВА: До заинтересованите лица и общественост

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.)

 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122, тел 032/625776

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за:

 

„Възстановяване на разрушена дясна заливаема берма (ерозията е достигнала около 7м от петата на защитната земнонасипна дига), със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравличната проводимост, нормалната експлоатация и поддръжка на р. Марица и предотвратяване на ерозията и пълното разрушаване на десен бряг и дясна заливаема берма на р. Марица от км 134+700 до км 135+500 с дължина 800 м, находящ се в землището на гр. Първомай, Община Първомай“.

 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция, помещение за
обитаване и сондажен кладенец“
в имот № 926004, в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
„Фабрика за преработка на зеленчуци с фотоволтаична инсталация на покрива с обща инсталирана мощност 30kW” в имот № 042023
в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 


 


 

 

Заповед № РД 15-16/11.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-764/15.12.2017г. на кмета на община Първомай / Отвори >>


Заповед № РД 15-15/10.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-762/15.12.2017г. на кмета на община Първомай
/ Отвори >>
 

 

Изменение на Заповед № РД 11-8681/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Бяла река  / Отвори >>

 

Изменение на Заповед № РД 11-8689/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Драгойново  / Отвори >>

 

 


 

О Б Я В А  1 / 09.01.2018г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 260/30.11.2017г., Решение № 261/30.11.2017г. по Протокол № 28 и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 30.01.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 158,00 лв. (две хиляди сто петдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 215,80 лв. (двеста и петнадесет лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 972,00 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 197,20 лв. (сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м., в едно с построена в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 18 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ VІІІ – 34, находящ се в кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 5 378,00 лв. (пет хиляди триста седемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 537,80 лв. (петстотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 26.01.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 26.01.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.02.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


Какво се променя за шофьорите през 2018 г.

През 2018 г. ще влязат в сила някои нови правила за шофьорите и управляваните от тях автомобили.

Освен измененията в Закона за движение по пътищата през миналата година бяха гласувани и други съществени изменения, които трябва да започнат да действат през Новата година. / Отвори >>
 

 
 


 


 


 

 


 


  
 
 


 


 

 


 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-756/15.12.2017 г. за землището на с. Езерово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-757/15.12.2017 г. за землището на с. Караджалово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-758/15.12.2017 г. за землището на с. Брягово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-759/15.12.2017 г. за землището на с. Татарево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-760/15.12.2017 г. за землището на с. Православен / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-761/15.12.2017 г. за землището на с. Поройна / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-762/15.12.2017 г. за землището на с. Драгойново / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-763/15.12.2017 г. за землището на с. Добри дол / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-764/15.12.2017 г. за землището на с. Бяла река / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-765/15.12.2017 г. за землището на с. Крушево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-766/15.12.2017 г. за землището на с. Виница / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-767/15.12.2017 г. за землището на с. Дълбок извор / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-768/15.12.2017 г. за землището на гр. Първомай / Отвори >>

 

на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 263, прието на 30.11.2017 г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай, да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2017-2018 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди.

 

Банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 


 


 

 


  


 

Министерство на земеделието, храните и горите / Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив

Заповед № РД 11 – 11280/11.12.2017г.На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД 11-8676/02.10.2017 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив / Отвори
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.12.2017г.


  


 

 

И тази година сайтът www.atletikabg.com е номинирал Лиляна Георгиева сред най-добрите български атлети. Така се дава възможност на всеки заинтересован да гласува за своят фаворит. Освен Лили има още 17 фаворити, с ред които Ивет Лалова – Колио и Мирела Демирева.

 

!!! - Гласувай за атлет на България: Лиляна Георгиева

 

 

 

 

Анкета за „Атлет на България“, организирана от списание „Атлетика“, ще излъчи най-добрият български атлет за 2017-а година.
Сайтът www.atletikabg.com ви дава възможност да гласувате за своя фаворит от номинираните 18 атлета. Атлетът с най-много гласове ще бъде обявен за „Любимец на феновете“. Десетката на феновете ще бъде включена във вота на експертите, който ще определи „Атлетът на България“.

Продължаваме с представянето на номинираните атлети по азбучен ред, а гласуването ще приключи на 11 декември.

Лиляна Георгиева започна шеметно годината и рамките на три седмици оглави ранглистите на България при жените в зала на 800 м, 1500 м  и 3000 м, подобри няколко национални рекорда при девойките до 18 и 20 години, спечели две балкански титли на 1500 м и 4х400 м при девойките до 20 години и бронзов медал на 800 м на балканския шампионат за мъже и жени в зала.

Контузия попречи на подготовката на „Детето – чудо“ през пролетта, но тя бързо се възстанови и завърши сезона с два рекорда на 1500 м на европейско първенство за девойки до 20 години, където завоюва сребърния медал. Георгиева бе и най-добре представилата се европейка на финала на 1500 м на световното първенство за девойки до 18 години с шесто място като пред нея имаше само африканки. Пловдивчанката стана номер едно в българските ранглисти на открито на 800 м и на 1500 м.

По-рано през летния сезон Лиляна взе две титли от балканския шампионат при девойките до 20 години на 1500 м и 3000 м, както и бронзов медал на 4х400 м.

Успехите й не останаха незабелязани от АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически асоциации) и тя бе обявена за „Изгряваща звезда за 2017-а година“ на организацията.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


Прессъобщение

Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство
„В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“

На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането
на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос
на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“…. П
рочети още >>

 


 


  
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на 1 /един/ брой тръбен кладенец в имот № 093001 в землището на с. Езерово, ЕКАТТЕ 27139, община Първомай за поливане на насаждения от орехи (орехови градини) с възложител: „Доян” ЕООД – гр. София, обл. София, общ. Столична, район Красно село, бул. Тотлебен № 30-32, ет. 7

 


 

 


О Б Я В А

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

        На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-704/27.11.2017 г. на Кмета на община Първомай

 

 О Б Я В Я В А М

 

 Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Счетоводен” в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

 

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2017г.


 


  


 


 

  

 


 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.11.2017г.

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>

 
 


 

 

 

 
 


 

 


 

 


 

 

 

 ПОКАНА

 

Относно: Проект „Българското председателство на съвета на ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 към предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г.”

 

България като ротационен председател на Съвета на ЕС, следва да разработи Национална програма за периода 1 януари – 30 юни 2018 година. Акцент в нея ще бъде поставен върху темите и областите от европейския дневен ред, които страната ни счита за особено важни с оглед на бъдещото развитие на ЕС и по които ще се стремим да постигнем значими резултати. В програмата място ще намерят и въпроси, които засягат важни национални интереси, но от гледна точка на полезния ефект
за целия Европейски съюз.

Във връзка с подготовката на Работна програма за 2017г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС в частта й „Национален план”, Областна администрация – Пловдив ще проведе среща в община Първомай на 29 ноември 2017 година в Пленарна зала на Общината.  Началният час е 11 часа, като продължителността ще е не повече от два астрономически часа и ще включва два панела:

 

- Първи панел: Откриване на събитието от областния управител, презентация по повод 10 години от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС /1 януари – 30 юни 2018г./, излъчване на кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС, провеждане на дискусии с участието
на всички заинтересовани страни.

 

- Втори панел: Мултимедийни презентации с теми: „ 2018 – Европейска година на културното наследство” и „Пътят към Пловдив 2019”, включващи информация за приоритетите в областта на културата и наследството в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани и с предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019г., съвместно с академичните среди, местните власти, неправителствения сектор и Фондация „Пловдив 2019”.

 

В подкрепа на дейностите по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС, в Националния план на Работната програма на КС за 2017г. е предвидена допълнителна дейност с осигурени средства за финансиране на 4 читалища на територията на област Пловдив.

 

Община Първомай, в качеството си на партньор и домакин на събитието кани всички заинтересовани да присъстват и участват в дискусията със свои
мнения и становища, както и да поставят въпроси, които са актуални по темата.

 

 

 


 


 

 


ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

НА СТАНКА АТАНАСОВА ПЕТЕВА

ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. ИВАЙЛО № 6

За ПИ № 926004 с площ  6.610 дка, четвърта категория , с НТП – нива в местност
„Кучешко гробе” в землище кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с изграждане на обект:
 „ Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция и помещения за обитаване”.
 


 


 

 

Във връзка с организиране на информационен ден по повод 110 години от създаване на Инспекцията по труда

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.

ОБЯВА

 

 

Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда” организира Седмица на отворените врати в различни общини в страната. Целта на инициативата е в рамките на седмицата да бъдат организирани информационни дни, по време на които на работещи и работодатели да бъде предоставена полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.
Критерий за избор на община, в която да се организира Информационен ден в рамките на Седмицата е наличие на икономическа активност в съответната община.

Информационен ден в община Първомай ще се проведе на 3.11.2017 година от 10:00 часа до 15:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация.

 

 
 


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.10.2017г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
 

 Изграждане на:
   
Млекопреработвателно предприятие „Млекопреработвателно предприятие на фирма „Агродоминатор”, имот 038213, 1368 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

2.      Локална пречиствателна станция за отпадни води „Локална пречиствателна станция за отпадни води от Млекопреработвателно предприятие „Агродоминатор”, имот 038212, 1202 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

  Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа, в периода от 25.10.2017г. до 07.11.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.11.2017г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” №50.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.10.2017г.

 


 

 


 

О Б Я В А  16 / 11.10.2017г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 249/29.09.2017г. и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 02.11.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 550 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VІ – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 046,00 лв. (две хиляди четиридесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 204,60 лв. (двеста и четири лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 410 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – общински в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 525,20 лв. (хиляда петстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 152,52 лв. (сто петдесет и два лева и петдесет и две стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 815 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ ІХ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 031,80 лв. (три хиляди тридесет и един лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 303,18 лв. (триста и три лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 31.10.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 31.10.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.11.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/

в землищата на общ. Първомай за стопанската 2017/2018 г. / Отвори >>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2017г.


 


 
 


 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2017г.

На основание §49, ал.9 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява взети решения от разгледани постъпили възражения във връзка с изготвен списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящите решения, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 999/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори >>
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме на данъчно задължените лица, че датата 30.11.2017г. е крайния срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на таксата битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци ( по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ ).

Заявлението-декларация се подава в стая № 202 – отдел „Местни приходи” на Общинска администрация.

 


 


 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.09.2017г.

„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви“
в поземлен имот № 207009 (УПИ I-207009, парцел 9 от масив 39, по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
/
Отвори >>

 

Възложител: Иван Петров Иванов


 


 
 


 

Заповеди от № РД-15-504 – до РД-15-507 от 12.09.2017г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори >>

 


 

 

МОЛБА ЗА ПОМОЩ И СЪПРИЧАСТНОСТ

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ КРЕСНА 2017


  На 24.07.2017 г. в Община Кресна възникна един от най-големите пожари за територията на Република България, който бушува шест дни на територията на общината, нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди много хора.

 

Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване

на щетите от пожара.

 

 Обръщаме се с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

  Пожарът нанесе огромни щети на природата и остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села през зимата.

В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения - концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села. 

 

Банковата сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е: 

ОБЩИНА КРЕСНА 
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград 
IBAN BG08IABG74588401242700 
BIC IABGBGSF 
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100


ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ. 

  На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894  може да  се получи конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените материални щети.

 С пожелание за просперитет и благоденствие на жителите на община  Първомай и с искрена благодарност за  подкрепа на кампанията на община Кресна,

 

С дълбоко уважение, 

  Николай Георгиев 
  Кмет на община Кресна

 

 


 

 


Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017г.

под мотото „Заедно стигаме по-далеч ”,

Община Първомай организира на 22.09.2017г. / петък /

 

В Е Л О П О Х О Д

 

по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

9.00 часа –  Тръгване от паркинга на Община Първомай

 

10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка

 

11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери

 

12.30 часа – Обяд и почивка

 

14.30 часа – Тръгване обратно

 

16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.09.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и с. Градина в часовете от 5:00 ч. до 10:00 ч.  и  от 21:30 ч. до 23:00ч..

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 


 


  

 


 

 


 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НА ПРОБИ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ОМВ ЧЕШМА В КРАЯ НА ГР.ПЪРВОМАЙ – ДО ОРАНЖЕРИИТЕ И ОТ ЧЕШМА „АГЕНТА” В С.ДРАГОЙНОВО КЪМ 15.08.2017 Г. / Отвори >>

 

 


 

 

 


 

 

ОБЯВА  № 14 от 22.08.2017 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява че на  12.09.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева, седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-4 /Манаф дере/ с площ 142,873 дка, съставляващ имот № 048045 находящ се в местността “Манаф дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 3 571,83 лв. /три хиляди петстотин седемдесет и един лева, осемдесет и три стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Язовир Бяла река-2 /Янков бунар/” с площ от 80,619 дка., съставляващ имот № 000154, находящ се в местността „Янков бунар” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2015,48 лв. /две хиляди и петнадесет лева, четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Язовир „Чомлек дере” с площ от 74,110 дка., съставляващ имот № 000013, находящ се в местността „26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 852,75 лв. /хиляда осемстотин петдесет и два лева, седемдесет и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Язовир Дебър-4 /Чатал дере/” с площ от 18,572 дка., съставляващ имот 800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 464,30 лв. /четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 80 /осемдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.09.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.09.2017 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И О"НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894г.-гр. ПЪРВОМАЙ" ОРГАНИЗИРАТ И ВИ  КАНЯТ  НА
XIX - ти ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН - ПЪРВОМАЙ 2017 / Отвори >>


 


 

ОБЯВА:До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) /
Отвори >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.08.2017г.


 

ОБЯВА  № 13 от 17.08.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г. и Решение № 233/12.07.2017г. на ОбС-Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 05.09.2017г. от 10.00 часа. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000294 – напоителен канал на Община Първомай; № 000101 – насип на Община Първомай; № 000085 – път ІVкл. на Община Първомай. Ограничения върху имота: Електропровод 400 кV с две тройки. На 30 м. от двете страни до крайните проводници или на 50 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.  

Началната тръжна цена за имота е в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева).

Депозитът за участие в търга в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки), представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 01.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 01.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 12.09.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.08.2017г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 22.08.2017г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 17.08.2017г. до 21.08.2017г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.08.2017г.


 

О Б Я В А 12 /14.08.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,
във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-444/14.08.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

01.09.2017г.

08.09.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2017г.

08.09.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                                            ливади в размер на 8,40 лв./дка

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                                        ливади в размер на 8,50 лв./дка    

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                                      ливади в размер на 10,40 лв./дка  

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 30.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-444/14.08.2017 г. / Отвори_разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 
 
 


 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ  за стопанската 2017/2018г./ Отвори >>

 

 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-6675 – До № РД 11-6687
- 04.08.2017г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления
 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

  

Уведомление за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми / Отвори >>
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.08.2017г.

 


 

ОБЯВА  № 11 от 07.08.2017 г.

 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 229/12.07.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.08.2017 г. в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели №1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

2. Терен за търговски цели №3 с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 210 лв. (двеста и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.3 0 часа.  

3. Терен за търговски цели №4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.  

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай

 


 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.08.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>
 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

      Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.07.2017г. ще се извърши  обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в централната част на града в часовете от 06:00 до 08:00 часа.

На обработените площи ще се поставят табели, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.07.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, изграждане на противоградна стоманобетонна конструкция с мрежа, изграждане на предпазна ограда от железни колове и мрежа в имоти с №№ 021001, 021025, 021031, 021027, 021181, 021216 и 021217, с. Искра, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БЕРЧ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.07.2017г. – 09.08.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 103

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 09.08.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.07.2017 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на електропреносната мрежа,

ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на Общинска администрация – гр. Първомай.
 

 


 
 
 


 

О Б Я В А 9 /20.07.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 133/24.10.2016г., Решение № 234/12.07.2017г,

Решение № 232/12.07.2017г., Решение № 231/12.07.2017г. и Решение № 211/31.05.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 10.08.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 184,67 лв. (две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 218,47 лв. (двеста и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки). Начален час на търга 9.30 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 737,50 лв. (хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 173,75 лв. (сто седемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 162,50 лв. (сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV общински, находящ се в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 156 лв. (сто петдесет и шест лева). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 910 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХV - общински, находящ се в кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на   4 186 лв. (четири хиляди сто осемдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 418,60 лв. (четиристотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

6. Поземлeн имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, по плана на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 4 140,00 лв. (четири хиляди сто и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 414,00 лв. (четиристотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 13.30 часа. 

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.08.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 


АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай
 


 

О Б Я В А 8 /19.07.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,

във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,О Б Я В Я В А:
 

На 08.08.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-406/19.07.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:


 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

08.08.2017г.

15.08.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

08.08.2017г.

15.08.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                               ливади в размер на 8,40 лв./дка           

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                              ливади в размер на 8,50 лв./дка

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                             ливади в размер на 10,40 лв./дка           

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 04.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 03.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. регистрирани като земеделски производители;

2. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 04.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.08.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-406/19.07.2017 г. / Отвори_разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2017г.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.07.2017г.

 


 П Р О Т О К О Л

 за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Първомай,

оповестен с Обява №7/09.06.2017 г., на основание Заповед № РД-15-332/07.06.2017г. на Кмета на община Първомай / Отвори >>

 
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2017г.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

       Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.07.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с. Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 
 


 


            От 23 до 25 юни 2017 година, в Първомай, под патронажа на кмета на Общината Ангел Папазов, се провежда Национално състезание „Четвърти кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на Международна автомобилна федерация /FIA/ за деца-велосипедисти на възраст 10-12 години”, с международно участие, дейност № 32 на направление «Наука и технологии» от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година.

За четвърти път Общината е домакин на събитието, което е инициирано от Минко Павлов – главен треньор на ОЦОДУБДПК «Първомай» при Община Първомай, обучил от 2008 г. до сега над 700 колоездачи. Част от мероприятията ще се проведат в Пленарна зала на община Първомай, като официалното откриване е на 23.06.2017г. от 13.30 часа.

Организатори на спортната надпревара са:

- Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението”;

- Автомобилен клуб „Север”, София;

- Пътна полиция на РУ „Полиция” Първомай;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Първомай;

- Община Първомай.

Участват в Републиканския шампионат отборите на: Силистра, Берковица, Пирдоп, Челопеч, Етрополе, ОУ „Христо Ботев”, с. Градина, гр. Първомай и отбори от Република Румъния. Състезателните дейности на надпреварата са: решаване на индивидуален теоретичен тест по правилата на БДП, теоретичен и практичен тест по БЧК, майсторско управление на велосипед при движение в коридори с препятствие, управление на велосипед в Детско автоградче в градския парк, решаване на практически задачи и сглобяване на пъзели.
 

 


 
 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.06.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот № 018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,  в периода от 15.
06.2017г. – 30.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 30.06.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 
 


 

 

ОБЯВА


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.06.2017г.

 На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,

чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети

в организациите от публичния сектор и в изпълнение на Заповед № РД-15-332/07.06.2017 г. / Отвори >>

 

  


СЪОБЩЕНИЕ

На основание §49, ал.7 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящия списък, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 998/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.

Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори_разгледай >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.06.2017г.

 

 


 

 


 

 


 

 

Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство
№ BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място
за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

 

Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-148/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-151/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.06.2017г.
  

 

КОГАТО   ДЕЦАТА   ПРАЗНУВАТ


       КОГАТО  СЕ  СМЕЯТ  ДЕЦАТА,
В  ГРАДИНАТА  ЦЪФТЯТ  ЦВЕТЯТА
И  СЛЪНЦЕТО  В  КИТНАТА  КРУША
СЕ  СПИРА  ДА  ГЛЕДА  И  СЛУША.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  ЗАПЛАЧАТ,
ЗАД  КЪЩИТЕ  СПУСКА  СЕ  ЗДРАЧЪТ,
ЗАДУХВА  СТУДЕНИЯТ  ВЯТЪР
И  БРУЛИ  БЕЗ  ЖАЛОСТ  ЛИСТАТА.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  МЕЧТАЯТ,
НА  СЪЛЗИТЕ  ВИЖДА  СЕ  КРАЯТ,
ДЪГИ  РАЗЦЪФТЯВАТ  ОБИЛНО
И  ЗЛОТО  НАВРЕД  Е  БЕЗСИЛНО!

       КОГАТО  ДЕЦАТА  СА  ДРУЖНИ,
ОТСТЪПВАТ  ВОЙНИТЕ  НЕНУЖНИ,
ЧЕ  МАЛКИТЕ  ДЕТСКИ  РЪЧИЧКИ
ЗА  ПОЗДРАВ  СЕ  ВДИГАТ  КЪМ  ВСИЧКИ!

Лъчезар Станчев

 

Честит 1 юни –Международен ден на детето!

Празник на малки  и пораснали дечица!

 

 


 

 


 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Цех за печене, замразяване и съхранение на замразени зеленчуци и плодове в имот № 252088, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БАРДУКОВ“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.05.2017 г. – 09.06.2017 г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 09.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.05.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на 31.05.2017г.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с кадастрален номер 207009, местност "Харманлан", в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, който ще се използва за поливане на тревни площи и измиване на площадки“, с възложител „Ван Мар 2000“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 25.05.2017г. – 07.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 


 


 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от Иван Петров Иванов

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.05.2017г.

гр.Пловдив, ул. „Лозенград" 2А

 

Лице за контакти: Иван Иванов, тел 0888/620363

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че Иван Петров Иванов има следното инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви" в поземлен имот № 207009 (УНИ 1-207009, парцел 9 от масив 39,
по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. 11ървомай, обл. Пловдив. / Отвори
>>

 


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив

Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017 г. / Отвори >>

 


 

Празникът "Дефиле „Вино и гурме" е естествено продължение на утвърдения в България  фестивал „Дефиле на младото вино“ и цели популяризирането
на българското вино и кухня, както и развитието на винения, кулинарния и културен туризъм чрез организиране и провеждане
на дегустации на вина и ястия през месец май на територията на Стария град в Пловдив./ Отвори
>>


 


  
 


 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
(Лаборатория „Контрол на облъчване на населението")
ПРОТОКОЛ № WD 539/21.04.2017 г.

 За получените резултати от извършения радиологичен контрол на проби питейни води
от централни водоизточници, пробонабрани от служители на РЗИ Пловдив през 2017 г. /
Отвори >>

 

 


  
 
 
 


 

 

 


 

 


 

ОБЯВА  № 6 от 11.04.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 187/30.03.2017г. и Решение № 190/30.03.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 02.05.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлeн имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и деветдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХXІ - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 640,00 лв. (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 264,00  лв. (двеста шестдесет и четири лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.04.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.04.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.05.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


  

 


 

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

 

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

 

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

 

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

 

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в деловодството на Община Първомай – стая 104.

 

Анкетна карта >>

Информация компостиране >>

 


 
 


 


 


 

Документи за изтегляне:
Приложение № 1 >>             Приложение № 2 >>


 

 
 
 
 
 

 


 

 

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2017г.

  
 

 


 


Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2017”
 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2017”, която ще се проведе на 25 март 2017 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.

 

В рамките на един час на 25 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ” гр. Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 

 


 


  


 

 

 


  

 


 ОБЯВА  № 4
от 08.03.2017 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява, че на 28.03.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ - културен дом в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 9.30 часа.  

2. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – за наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 117 лв. (сто и седемнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.  

4. Терен № 1 за търговски цели с площ от 25 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Терен № 6 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.  

6. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

7. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

8. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

9.  Терен за търговски цели с площ от 28 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІ – жил.стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.04.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 


 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот №
018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 02.
03.2017г. – 17.03.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 17.03.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 


 


 

Заповед № РД-15-103/27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/10.02.2017 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай" / Отвори >>

 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, област Пловдив”, в обхвата на път III-667 „Плодовитово- Първомай-Асеновград“ от км 23+036 до км 40+075, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.
 


 


 


 

 


 

ОБЯВА  № 3 от 20.02.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 168/20.01.2017г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 10.03.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.03.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


К
мет на община Първомай

 
 


 


ВАЖНО !!!

 Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация гр. Първомай уведомява собствениците на домашни любимци /кучета/, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
 

 
 


СЪОБЩЕНИЕ
ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 

   Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Първомай напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 12 лева.

   Призоваваме всички собственици на домашни любимци /кучета/, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2017г.

   Важно е да знаете, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на: 
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

   Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

   Всеки от нас може да помогне в усилията на Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

   Ще ни помогнете, ако:

        - Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Общината и заплатят съответната такса.

        - Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.

        - Ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
       
- Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 


 

Учредяване на “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.02.2017г.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА /ЗАЯВЛЕНИЕ / Изтегли >>


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в имот № 334011, землище на гр. Първомай, община Първомай“, с възложител „ТЕРЗИЕВ АГРО 89“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 03.02.2017г. – 16.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 16.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води в имот №016192, землище на с. Градина, община Първомай“, с възложител „999- ЕКОЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.01.2017г. – 13.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 ОБЯВА № 2 от 27.01.2017 г.


   На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 141/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 16.02.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, обособени в следните позиции:
 

Имот №

Масив

Площ

НТП

Начална тръжна цена

Депозит

1.

237

33

2 377кв.м.

Залесена нива

850 лв.

85,00 лв.

2.

238

33

1 726 кв.м.

Залесена нива

615 лв.

61,50 лв.

3.

239

33

592 кв.м.

Залесена нива

210 лв.

21,00 лв.

4.

241

33

877 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

315 лв.

31,50 лв.

5.

242

33

1 009 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

360 лв.

36,00 лв.

6.

255

33

3 286 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

1 170 лв.

117,00 лв.

7.

261

33

3 215 кв.м.

Залесена нива

1 140 лв.

114,00 лв.

8.

179

37

1 535 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

545 лв.

54,50 лв.

9.

180

37

227 кв.м.

Залесена нива

80 лв.

8,00 лв.

10.

181

37

604 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

215 лв.

21,50 лв.

11.

182

37

464 кв.м.

Залесена нива

165 лв.

16,50 лв.

12.

183

37

407 кв.м.

Залесена нива

145 лв.

14,50 лв.

13.

199

37