Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО ВКЛЮЧЕНО В ОБЩИНСКИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ


 

 Раздел ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 /1/ С тази Наредба се определят условията и редът, по които Община Първомай упражнява правата си на собственост върху общинската част от капитала – акции или дялове – в търговските дружества с нейно участие.

/2/ Тази Наредба не се прилага за:

1.Общински предприятия за извънбюджетна сметка, които осъществяват дейността си въз основа на правилник, приет от ОбС на основание чл.52 ал.2 от ЗОС.

2.Общински структури на бюджетна издръжка.

Чл.2 Общинският съвет упражнява правата на собственост пряко или чрез Кмета на Община Първомай в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.3 С Наредбата се определят:

1.Редът за образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско участие.

2.Органите за управление на търговски дружества с общинско участие.

3.Правомощията на органите за управление на търговски дружества с общинско участие.

4.Правилата при сключване на договори за дълготрайни материални активи, включени в капитала на търговските дружества с общинско участие.

5.Компетенциите на представителите на общината в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник.

6.Изискванията към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие.

7.Възлагането на управлението и контрола на еднолични търговски дружества с общинско участие.

 

Раздел ВТОРИ 

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.4 По реда на този раздел се образуват и преобразуват търговски дружества с общинско участие.

Чл.5 /1/ Дружествата по чл.4 могат да бъдат:

1.Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност – ЕООД;

2.Еднолични акционерни дружества – ЕАД;

3.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от дяловете- ООД;

4.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от акциите – АД.

/2/ По изключение Общината може да участва и в други търговски дружества, предвидени в чл.64, ал.1 на Търговския закон.

/3/ В търговски дружества по ал.2 Общината не може да бъде неограничено отговорен съдружник или акционер.

/4/ Дружествата по тази Наредба са юридически лица, чиято дейност се основава на Търговския закон и другите нормативни актове в Република България и решенията на Общински съвет Първомай.

Чл.6 /1/ В дружествата по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 Общината е едноличен собственик на капитала.

/2/ Дружествата по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 не отговарят за задълженията на Общината и дяловете им не могат да бъдат запорирани за задължения на Общината.

/3/ Дружествата по чл.5, ал.1, т.3 и т.4 и ал.2 отговарят за задълженията си със своето имущество, а Община Първомай с размера на своето участие.

Чл.7 Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества.

Чл.8 Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината или по своя инициатива взема решение за:

1.Участие на Общината като съдружник в търговските дружества.

2.Прекратяване на участието на Общината като съдружник в търговски дружества.

3.Преобразуване на търговски дружества с общинско участие.

Чл.9 /1/ Предложение за създаване на дружество с Общината се отправя от заинтересованите лица до Кмета и до Общинския съвет.

/2/ Предложението трябва да съдържа:

1.Технико-икономическа обосновка за целесъобразността на предложението, придружена от бизнес-план за дейността на дружеството за период от 3 до 5 години;

2.Проект за Дружествен договор /Устав/;

3.Копие от съдебна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация;

4.Документи, удостоверяващи финансовото състояние, включително баланс и отчет за приходите и разходите за последния отчетен период и платени данъци;

5.Референции от обслужващи банки, както и документи, удостоверяващи финансовото състояние на предложителя;

6.Описание на непаричната вноска, ако ще участва с такава, както и приблизителната й стойност.

/3/ По направените предложения становище дават: ресорния зам.кмет, отдел “Общинска собственост”, Главният юрисконсулт на Общината и съответните постоянни комисии на Общинския съвет. При необходимост, Кметът може да поиска становище и от други специализирани органи.

Чл.10 Решението за образуване и преобразуване на търговско дружество задължително включва:

1.Седалището и адреса на управление на Дружеството;

2.Предмета на дейност на Дружеството;

3.Капитала на Дружеството;

4.Броя на акциите или дяловете, на които се разпределя капитала и номиналната им стойност.

Чл.11 При приемането на решение за образуване или преобразуване на търговско дружество Общинският съвет приема и Учредителен акт за дружествата с ограничена отговорност или Устав на акционерното дружество.

Чл.12 /1/ В търговските дружества, в които Община Първомай е акционер или съдружник, представителите й в Общото събрание на дружеството се определят с решение на Общинския съвет.

/2/ В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, Общинският съвет взема решение за:

1.Изменение и допълване на дружествения договор;

2.Приемане и изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.Решение за допълнителни парични вноски;

6.Решение за участие в други дружества;

7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

/3/ В акционерните дружества, в които Общината е акционер, Общиският съвет взема решение за:

1.Изменение и допълване устава на дружеството;

2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

 

Раздел ТРЕТИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.13 /1/ Органи на управление на еднолични търговски дружества с общинско участие са:

1.Едноличния собственик на капитала – Община Първомай, чрез Общинския съвет;

2.Управителят при ЕООД, Съвет на директорите при ЕАД.

/2/ Органите за управление се избират от Общинския съвет.

Чл.14 /1/ Едноличните акционерни дружества с общинско имущество имат едностепенна система на управление.

/2/ Броят на членовете на съвета на директорите се определя с устава на дружеството.

/3/ Контролът върху дейността им се осъществява от Общинския съвет, със съдействието на Общинската администрация.

Чл.15 Органите за управление на търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер, се формират по условията и реда на Търговския закон.

Чл.16 Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата на Общината като едноличен собственик на капитала. 

 

Раздел ЧЕТВЪРТИ

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.17 Общинският съвет Първомай, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД:

1.Образува, преобразува и прекратява дружества;

2.Взема решения за закриване на предприятия или части от тях;

3.Изменя и допълва учредителния акт или устава на дружеството;

4.Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5.Взема решения за допълнителни парични вноски;

6.Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски дружества;

7.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи;

9.избира и освобождава управителя и го освобождава от отговорност;

10.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

11.Приема годишния отчет и баланса , взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане на тантиеми;

12.Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

13.Дава съгласие за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на стойност, които надхвърлят 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

14. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях.

15. Дава съгласие за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица.

16. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.

Чл.18 Предложения до Общинския съвет за вземана на решения по чл.17, освен лицата по чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Първомай, могат да правят и управителите на търговските дружества.

Чл.19 Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приетите от едноличния собственик на капитала, учредителен акт, решенията на Общинския съвет, както и договора за управление.

Чл.20 Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност вземат решения по всички въпроси на управление на Дружеството, с изключение на посочените в чл.17.

Чл.21 /1/ Управителите задължително информират Кмета на Общината за решенията си относно:

1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;

3.Сключване на договори за наемни отношения.

/2/ Информирането става в писмена форма в срок от седем дни.

Чл.22 Община Първомай като едноличен собственик на капитала има право:

1.Да участва в разпределението на печалбата на дружеството;

2.Да бъде осведомявана за хода на работите в дружеството;

3.Да има свободен достъп до документацията на дружеството;

4.На ликвидационен дял;

5.Да се ползва с приоритет от дейността на дружеството.

Чл.23 Общинският съвет Първомай, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични акционерни дружества:

1.Изменя и допълва устава на дружеството;

2.Увеличава или намалява капитала на дружеството;

3.Преобразува и прекратява дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5.Освобождава от отговорност Съвета на директорите;

6.Разрешава издаването на облигации;

7.Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8.Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

9. Приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;

10. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

11. Дава съгласие за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на стойност, които надхвърлят 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

12. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях

13.Взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми;

14. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.24 /1/ Съветите на директорите задължително информират Кмета на Общината за решенията си относно:

1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;

3.Сключване на договори за наемни отношения.

/2/ Информирането става в писмена форма в седемдневен срок.

Чл.25 Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството без посочените в чл.23, освен ако в Устава на дружеството не е предвидено друго.

 

Раздел ПЕТИ

ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВО С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл.26 Сключването на договори за разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на търг при условията и по реда на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

Чл.27 /1/ Обектите за разпореждане или отстъпване право на ползване се определят след вземане на решение от Общинския съвет, когато се отнасят за повече от 5 % от балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието към декември на предходната година.

/2/ Обектите за разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи до 5 % от балансовата им стойност към 31 декември на предходната година, както и договорите за наем, се съгласуват от Кмета на Общината в писмена форма.

/3/ Договорите се сключват по реда на Закона за общинската собственост и наредбите на Общинския съвет.

Чл.28 Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества.

Чл.29 В отделни случаи с решение на Общинския съвет, за обекти по чл.27, ал.1, или съгласувано с Кмета на Общината, за обектите по чл.27, ал.2, продажбата, замяната или отдаването под наем може да се извърши след преговори с потенциални купувачи или наематели.

 

Раздел ШЕСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

 

Чл.30 Община Първомай може да участва в съвместни търговски дружества като акционер или съдружник със свои имоти или свободни парични средства, както и с дълготрайни активи на еднолични търговски дружества, в които тя е едноличен собственик на капитала.

Чл.31 Решението за участие в смесени търговски дружества, както за прекратяване участието в тях, се взема от Общинския съвет.

Чл.32 Когато Общината участва в смесени дружества с дълготрайни активи, които са част от дълготрайните активи на съществуващи еднолични дружества, последните се изваждат от капитала на дружествата с решение на Общинския съвет.

Чл.33 Представителите на Общината в търговските дружества, в които тя е акционер или съдружник, както и тяхната промяна, се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.34 Представителите на Общината в смесените търговски дружества защитават нейните интереси в осъществяването на дейността им.

Чл.35 Представителите на Общината в смесените дружества с нейно участие внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко тримесечие в съответното управление на общинската администрация, а в ОбС – всяко полугодие.

Чл.36 /1/ Когато се констатира виновно неизпълнение на задълженията им или действия против интересите на Общината, Кметът предлага на Общинския съвет да се отстрани представителя й.

/2/ В случаите по ал.1 Общинският съвет на следващото си заседание определя нов представител.

Чл.37 За приемане на решения относно избор или промени в състава на управителните органи, освобождаването им от отговорност в търговски дружества, в които Община Първомай притежава над 50 % от дяловете или акциите, Общинският съвет предварително упълномощава представителите на общината в общите им събрания

Чл.38 В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, лицата, представляващи Общината в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително съгласувано с Кмета на Общината и след решение на Общински съвет становище по следните въпроси:

1.Изменяне или допълване на дружествения договор;

2.Приемане или изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник;

3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.Решение за допълнителни вноски;

6.Решение за участие в други дружества;

7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл.39 В акционерните дружества, в които Община Първомай е акционер, лицата, представляващи Общината в Общото събрание на акционерите, вземат предварително съгласуват с Кмета на Общината становище и след решение на Общински съвет по следните въпроси:

1.Изменяне или допълване на Устава на дружеството;

2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

 

Раздел СЕДМИ

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.40 /1/ Управители на дружествата с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.

/2/ Членове на изпълнителни органи на общински акционерни дружества могат да бъдат физически лица.

Чл.41 /1/ Не могат да бъдат управители на дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.

2.Заемали длъжности в ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

3.Са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.

4.Са управители и членове на изпълнителни и на друго общинско предприятие – еднолично търговско дружество.

5.Са кметове, заместник-кметове или секретари на Общината и кметове на кметства.

/2/ Не могат да бъдат управители на общински дружества с ограничена отговорност, и физически лица, които работят на трудов договор.

Чл.42 /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на общински предприятия – еднолични акционерни дружества, физически лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.

2.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.

3.Са управители и членове на изпълнителни органи на друго общинско предприятие – еднолично търговско дружество;

4.Са били членове на изпълнителни или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5.Са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на органа за управление на дружеството;

6.Са кметове, заместник-кметове или секретари на Общината и кметове на кметства.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор.

 

Раздел ОСМИ

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.43 /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества по решение на Общинския съвет се възлага с договори за управление, сключени между управителя или членовете на Съвета на директорите и Кмета на Община Първомай.

/2/ Контролът на едноличните общински акционерни дружества се извършва от органите, посочени в чл.14, ал.3 от тази Наредба.

Чл.44 /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс.

/2/ Конкурсите се провеждат след решение на Общинския съвет, по ред и условия определени от него.

Чл.45 /1/ Договорите за управление в общинските предприятия – еднолични търговски дружества, се сключват за срок до 3 години.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват от Кмета на Община Първомай, след утвърждаването им от Общински съвет.

Чл.46 /1/ В договора за управление се определят:

1.Правата и задълженията на страните;

2.Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3.Размерът на гаранцията, внасяна от управителите;

4.Отговорността на страните при неизпълнение на договора;

5.Основанията за прекратяване на договора.

/2/В случаите на ал. 1 т.4 отговорността на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, страна по договор за управление, не може да бъде по голяма от двукратния размер на определеното по договора брутно месечно възнаграждение

/3/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите се посочва видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.

/4/ Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общинския съвет – Първомай за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл.47 /1/ В договора за управление се определя бизнесзадача на предприятието, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие.

/2/ Бизнесзадачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите за управление следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загубата, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

/3/ Въз основа на бизнесзадачата управителите или съветите на директорите разработват и приемат бизнеспрограма за целия срок на договора за управление и конкретно за всяка година.

/4/ Контролът по изпълнението на бизнеспрограмата се извършва от органите, посочени в чл.43, ал.2 от тази Наредба..

Чл.48 /1/ Управителите и изпълнителните членове на съветите на директорите в общинските предприятия – еднолични търговски дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.

/2/ Времето, през което лицата са работили по договори за управление в общински предприятия – еднолични търговски дружества, и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори, се зачита за трудов стаж.

/3/ По време на действието на договорите за управление на общинските еднолични търговски дружества, управителите и изпълнителните членове на съветите на директорите се ползват с всички социални придобивки, предвидени в колективния трудов договор, за колектива на фирмата.

/2/ Лицата по ал.1 се ползват с всички права по ПМС № 131 на Министерски съвет - ДВ бр. 58 от 27.06.2003 година за приемане Правилник за прилагане Закона за насърчаване на заетостта при прекратяване на договорите за управление или контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато по тези договори са били осигурени за всички осигурителни случаи и са правени вноски във фонд “Професионална квалификация и безработица”.

Чл.49 /1/ Договорите с управителите, членовете на съветите на директорите се прекратяват преди изтичане на срока:

1.По взаимно съгласие на страните;

2.По искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 1 месец;

3.При преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

4.В случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;

5.В случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

6.При възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл.41и чл. 42 от настоящата Наредба;

7.Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 90 дни;

8.При пенсиониране на лицето;

9.При други условия, посочени в договора за управление.

/2/ Договорите с управителите и членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината без предизвестие:

1.При действия извън предоставените им правомощия, от които са произтекли щети за дружеството;

2.При неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл.49, ал.2 от тази Наредба или при неизпълнение на бизнеспрограмата, разработена съгласно чл.47, ал.3 от Наредбата за повече от 25 на сто по субективни причини;

3.При нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази Наредба;

4.При извършване на други закононарушения, установени с влязла в сила присъда;

5.При представяне на Общинския съвет и Кмета на Общината невярна информация за състоянието на дружеството, както и при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание.

6.При настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

/3/ В случай на прекратяване на договора по ал. 2 определената гаранция остава в полза на Община Първомай.

Чл.50 /1/ При прекратяване на общинско търговско дружество, освен в случаите на несъстоятелност, Общинският съвет назначава ликвидатори, а Кметът на Общината сключва договор с тях.

/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2.Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа дейност;

4.Са общински съветници, кметове, заместник-кметове или секретари на Общината.

/3/ Забраните по ал.2, т.2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/4/ Договора с ликвидаторите се сключва по реда на чл. 45, ал. 2.

 

Раздел ДЕВЕТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.51 /1/ Възнагражденията на изпълнителните на еднолични търговски дружества с общинско участие се определят от органа ,който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, съобразно вида и обема на дейността, която осъществява дружеството, както следва:

            1.на управителите – от 1 до 6 минимални работни заплати за страната;

2.на членовете на съвета на директорите – до 2 минимални работни заплати за страната;

3.на изпълнителния директор от 2 до 6 минимални работни заплати за страната.

/2/ конкретният размер на възнаграждението се определя с договора за управление сключен между изпълнителния орган и кмета на общината;

/3/ членовете на изпълнителните органи на едноличните дружества с общинско участие в капитала получават тантиеми извън размерите на възнагражденията, определени по реда на ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие, че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното й облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството и дивидент на общината, определен от органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, но не по висок от 25 на сто от полученото през годината възнаграждение от членовете на изпълнителните органи.

/4/ Възнаграждението на членовете на изпълнителните на общинските търговски дружества е за сметка на дружеството и не се гарантира от собственика на капитала.

 

Раздел ДЕСЕТИ

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Чл.52 /1/ В този раздел се определят:

1.Размерът, редът за установяване, срокът за внасяне и използването на дивиденти на Община Първомай от търговските дружества с общинско участие;

2.Редът за покриване на загубите на едноличните търговски дружества с общинско участие.

Чл.53 Дивидентът за Общината се изчислява от печалбата след данъчно облагане в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, уставите на търговските дружества и размера на общинското участие.

Чл.54 /1/ Едноличните търговски дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, отчисляват дивидент за Общината в размер на 20 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет.

/2/ По решение на Общинския съвет процента на дивидента може да се диференцира ежегодно.

/3/ Общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, когато отчитат непокрита загуба от минали години, приспадат от печалбата по ал.1 една трета част от загубата, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

/4/ Общинските еднолични акционерни дружества отчисляват дивидента по ал.1, след приспадане на:

1.Отчисления за фонд “Резервен” – не повече от 10 на сто от печалбата по годишния счетоводен отчет;

2.Една трета част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

Чл.55 Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за съдружниците /акционерите/ от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния счетоводен отчет, по решение на Общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл.56 Дължимият на Общината дивидент се внася по определена сметка за съответната година до 30 май на следващата година.

Чл.57 /1/ Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:

1.От неразпределената печалба от минали години;

2.От резервите на дружеството;

3.За сметка на допълнителния капитал;

4.Чрез намаляване на основния капитал на дружеството.

/2/ Загубата по реда на ал.1, т.1,2 и 3 се покрива с решение на управителя или съвета на директорите.

/3/ Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:

1.С решение на Общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с общинско участие;

2.С решение на Общинския съвет за едноличните общински търговски дружества.

 

Раздел ЕДИНАДЕСЕТИ

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 

Чл.58 /1/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 /2/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 1. /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

2. /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

3. /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 /3/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 Чл.59 /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

Чл.60 /1/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 /2/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 /3/ /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 Чл.61 Органите на управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 3 /три/ дневен срок от издаването им.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 В двуседмичен срок от влизане в сила на тази Наредба Кметът на Общината издава заповед за определяне на длъжностното лице по чл.60.

§ 2 Регистрацията по Раздел единадесети от тази Наредба на съществуващите общински еднолични търговски дружества и търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер, се извършва в срок до 60 дни от влизането в сила на Наредбата от лицата по чл.61.

§ 3 При неспазване на срока по § 2 от ПЗР на тази Наредба на търговските дружества се налага санкция в размер на 300 лева на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 4 При неспазване на сроковете по чл.68,на търговските дружества се налага имуществена санкция в размер на 100 лева, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 5 Актовете за нарушенията по § 3 и § 4 се съставят от Управление “Общинска собственост” на Общината.

§ 6 Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

§ 7 Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

§ 8 Наредбата е изготвена на основание чл.21, ал.2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 9 С настоящата Наредба се отменя: Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета с решение № 244, по протокол №21 от 11.03.1997 година на Общински съвет град Първомай.

§ 10 Сключените договори за управление към момента на влизане в сила на настоящата Наредба да се съобразят разпоредбите в нея в срок до 30 дни от влизането й.

§ 11 Наредбата е приета от Общински съвет Първомай с решение № 148 от 30.07.2004 г. Протокол № 11.

Приложение № 1 /Отм.- Решение № 1365/15.06.2018 г. на АС-Пловдив/

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ

                                                                       СЪВЕТ: …………………………

                                                                                  / ИЛИЯ  ГАНЧЕВ /