Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Ръководни органи на Община Първомай :

Кмет - Ангел Атанасов Папазов  - тел: 0336 / 62201
 
Председател на ОБС - Дечко Иванов Петков  - тел: 0336 / 64494
 
Зам.председател на ОБС - Маргарита Банова Давчева  - тел: 0336 / 64494

С
екретар 
-
Ана Стоянова Николова  -  тел:  0336 / 64495
 
Зам.кмет  -   - тел: 0336 / 63128
 
Зам.кмет  - Николай Георгиев Митков  - тел: 0336 / 62179
 
Зам.кмет  - Димитър Недков Недев  - тел: 0336 / 62202
 

Публикувана на 21.11.2018г. / Заповед: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с постигане на оптимална организация и ефективност в дейността на Общинска администрация - Първомай и дейностите, осъществявани от Общината \ Отвори >>

 

ЛИЦА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ
>>

ДЕКЛАРАЦИИ  по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ >>


Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в Общинска администрация град Първомай >>

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /декларации за несъвместимост/ >>

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /част II/ >>
 


ДЕКЛАРАЦИИ  по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЪРВОМАЙ >>
 


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
в Общинска администрация град Първомай
>>
 

 


Онлайн каталог на програма по Енергийна ефективност на община Първомай / Отвори >>

П
рограма по Енергийна Ефективност на Община Първомай 2018-2023 г./
Отвори >>

Решение на общински съвет  № 317 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33 / Отвори >>


Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност  съгласно
чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 201
8 г. / Отвори >>


Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност
в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление
по чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2015 година. /
Отвори >>


Процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
>>


ИНСТРУКЦИЯ за контрол при  ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна >>
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ (2016 – 2020) / Изтегли >>
Онлайн_каталог >>


Годишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2017 г. / Отвори >>

Годишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2018 г. /
Отвори >>

Годишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2019 г. /
Отвори >>
 Издаване на становища за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от ЗВМД

Заповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект пчелин / Отвори >>

Заявление становище_Пчелин / Изтегли >>

Заповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект / Отвори >>

Заявление становище_Животновъден обект / Изтегли >>
 

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2018г.>>
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2017г.>>
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ – 2016г.>>
ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 >>

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   Наредба 5 >>

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 >>


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
2010г.>>          2011г.>>          2012г.>>          2013г.>>          2014г.>>          2015г.>>          2016г.>>          2017г.>>          2018г.>>
 

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ >>

РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ >>


Регистър на разрешителни за водовземанe/ползване на воден обект >>

Регистър на местните поделения по вероизповедание в община Първомай >>

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 2017г.>>

Регистър на военните паметници на територията на община Първомай >>
/ Анкетни карти на военните паметници в България /


Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,стъкло, хартия и картон >>

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Първомай >>


Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2013 - 2018г.) >>

Регистър на проекти финансирани от фондовете на ЕС и други програми >>

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни
дървета и дърветата с историческо значение
>>

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП >>

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им >>

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания >>

Регистър на обществените поръчки >>

Регистър на социални институти и услуги >>

Регистър на културните институти >>

Регистър на спортните клубове >>

Регистър на пчелини и пчелни семейства >>

Регистър на лекарските практики >>

Регистър на язовирите >>

Регистър на даренията >>

Регистър на рекламни елементи >>
 

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения >>

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти >>

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост >>

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници >>

Р Е Г И С Т Ъ Р На търговските дружества с общинско участие в община ПЪРВОМАЙ >>


Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от служителите в Община Първомай >>

С
писък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в община Първомай

1. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението:

1.1. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.

1.2. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.

1.3. Разписания, планове и разбори на учебно-методически занятия с ръководния състав на администрацията, търговските дружества и организации, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.

1.4. Планове, решения и протоколи от заседания на общинския съвет по сигурност, свързани с дейността по отбранително - моболизационна подготовка, несъдържащи информация, класифицирана като държавна таина.

1.5. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване от мобилизация на личния състав.

2. Информация свързана със сигурността и обществения ред.

2.1. Сведения и факти, свързани с режимното снабдяване на населението във военно време.

2.2. Списъци и факти, свързани с държавния резерв и военновременни запаси, непредставляващи държавна тайна.

2.3. Сведения за системите на организация на сигурността в Общината

Списъкът е утвърден със заповед № РД 15 - 831 / 09.11.2012 г. на Кмета на община Първомай.

Кметът на общината:
 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, които се назначават от кмета на кметството, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира
изпълнението им.
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Географски и климатични данни
Град Първомай е разположен в източната част на Пловдивска област, в Тракийската низина, на около 134 метра надморска височина с географски координати 25°14´ източна дължина и 42°07´ северна ширина. На 42 км западно от него е град Пловдив, на 60 км североизточно – град Стара Загора, а на 36 км източно – град Хасково. През Първомай преминават железопътната линия от Европа за Мала Азия, международния път Е 80 (строежът на магистрала “Тракия” го отмества на около 10 км северно от града) и шосето от Стара Загора през Чирпан за Асеновград и Смолян. Край Първомай текат река Марица – северно на около 1.5 км и река Мечка – южно и западно непосредствено до града.Землището на града заема част от някогашния Тракийски плиоцентски басеин, залял и отчасти затрупал обширна вулканична област, съставена от андензити, риолити и вулканични туфи, смесени със старотерциерни варовици и мергели. Младите тектонични движения са силно развити и са причина за чести земетресения, най-известно от които е Чирпанското земетресение (VІІІ –ІХ степен по MSK), чийто епицентър е бил по-близко до Първомай, отколкото до Чирпан.В землището на града най-разпространени почви са черноземните-смолници, канелено-горските, ливадно-канелените и ливадно-алувиалните почви.Територията на землището спада към областта с преходен средиземноморски климат. Средната януарска температура е около 1° - 2°С, а средната юлска – около 25° - 26°С. Минималната температура е достигала до около -33°С, максималната – до над +44°С. Лятото е сухо и горещо, зимата е сравнително мека, с тънка снежна покривка, която не се задържа дълго. Годишните валежи са под средните за страната – около 532 литра/м².Град Първомай е център на община, която включва града и още 16 села, свързани с третокласни и четвъртокласни шосета. Общината е с обща площ около 460 км².

Подробни исторически данни >>
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>