Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

 Бюджет  на Общинa Първомай Проект на бюджет на община Първомай за 2019 година


Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2019 година, проведено на 15.01.2019 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай >> /Публикувано на 18.01.2019 г./

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Първомай >> /Публикувано на 07.01.2019 г./

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 година >>


Бюджет на община Първомай за 2018 година / Публикувано на 20.02.2018г.

 

Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2018г.

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018г. Отвори >>

М
есечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.
Отвори >>

Т
рим
есечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
  Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.
Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г. Отвори >>


Решение 282 от 31.01.2018 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 2018 година
>>

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2018 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2018 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2018 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2018 година >>

Приложение 13 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2017 година >>


ПРОТОКОЛ:от публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2017 година и проекта за бюджет на Община Първомай за 2018 година, проведено на 16.01.2018 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай >>

Проект на бюджет на община Първомай за 2018 година


Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година >>
 


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай към 31.12.2017 г. >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2017г. >>

Доклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2017 г. >>

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. >>

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г. >>

Одитен доклад на Сметна палата за 2017 г. >>


Бюджет на община Първомай за 2017 година

 

Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2017г.


Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. Отвори >>

М
есечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
Отвори >>

М
есечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.
Отвори >>

Т
рим
есечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г. Отвори >>
 

 

Решение 165 от 20.01.2017 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 2017 година
>>

 

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2017 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2017 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2017 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2017 година >>

Приложение 13 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2016 година >>


Проект на бюджет на община Първомай за 2017 година

Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2017 г.>>

Приложение 1 Приходи >>

П
риложение 2
Разходи >>

П
риложение 3
Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017 година >>


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай за 2016 г. >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2016г. >>

Отчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2016г. >>

Приложения за 2016г. >>

Одитно становище на Сметна палата за 2016 г. >>

Одитен доклад на Сметна палата за 2016 г. >>


Прогнозен оТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА >>


Бюджет на община Първомай за 2016 година

Решение 25 от 28.01.2016 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 201
6 година >>

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2016 година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2016 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2016 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2016 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи 2016 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси” >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2016 година >>

Приложение 13 Прогноза за приходите и разходите на общинските търговски дружества 2016-2018 година >>

Приложение 14 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2015 година >>


Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай за 2015 г. >>

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2015г. >>

Отчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2015г. >>

Приложения за 2015г. >>

Одитно становище на Сметна палата за 2015 г. >>


Бюджет на община Първомай за 2015 година

Решение 512 от 16.02.2015 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2015 година. >>

Приложение 1 – Приходи. >>

Приложение 2 – Разходи. >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2015 година. >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 година по параграф 40-00. >>

Приложение 5 – Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2015 година. >>

Приложение 6 – Субсидии за спортни школи 2015 година. >>

Приложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи. >>

Приложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи. >>

Приложение 9 –  Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми. >>

Приложение 10 – Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности. >>

Приложение 11 – Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности. >>

Приложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен. >>

Приложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2014 година. >>

 


Проект на бюджет на община първомай за 2015 година

Проект на Бюджета на община Първомай за 2015 година >>


Отчет на Бюджета на община Първомай за 2014 година

Отчет на Бюджета на община Първомай за 2014 година >>

Сборен баланс на Община Първомай за 2014 година >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2014 година >>


Бюджет на община Първомай за 2014 година

Решение № 378 от 13.02.2014 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 201
4 година >>

Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2014 година >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи финансирани през 2014 година >>

Приложение 5 – Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация >>

Приложение 6 Численост и разходи за работни заплати на персонала >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС >>

Приложение 11 Бюджетна прогноза за периода 2013-2016 година на постъпленията от местни приходи
и разходите в местни дейности
>>

Приложение 12 Второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година >>

Приложение 13 График за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2013 година >>


Отчет на Бюджета на община Първомай за 2013 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2013 година >>

Отчет на Бюджета на община Първомай за 2013 година >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2013 година >>


Бюджет на община Първомай за 2013 година

 

Решение 215 от 20.02.2013 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета

на община Първомай за 2013 година. >>

Приложения :

Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2013 година >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи >>

Приложение 5 – Субсидии за спортни школи за 2013 година >>

Приложение 6 – Първоначален бюджет на община Първомай за 2013 година по агрегирани показатели >>

Приложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2013 година >>

Приложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90%
от действителните разходи
>>

Приложение 9 – Численост и работни заплати на персонала в делегираните държавни и местни дейности
за 2013 година
>>

Приложение 10 – План - сметка на ИБСФ >>

Приложение 11 – Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им сметки
за 2013 година
>>


Отчет за бюджета на  Общинa Първомай  за 2012 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2012 година >>

Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите  на Община Първомай за 2012 г. >>

Сборен касов отчет за извънбюджетните сметки и фондове на община Първомай  за 2012 г. >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2012 година >>


Отчет за бюджета на  Общинa Първомай  за 2011 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2011 година >>

Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите  на Община Първомай за 2011 г. >>

Сборен касов отчет за извънбюджетните сметки и фондове на община Първомай  за 2011 г. >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2011 година >>


 
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>