П Р О Г Р А М А

за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на Община Първомай


 

 1.    Основни географски и социално-икономически характеристики на Община Първомай.

 

       Към   2005 г.    социално - икономическото    развитието   на     Община Първомай се характеризира с разграждането на големите производствени структури  и  обособяването  на  тяхно  място  на малки и средни структури с  ефективно  и   гъвкаво  производство. На  базата  на  традиционното   за Общината производство    на  зеленчуци  се   забелязва   тенденция    за реализиране на модерни малки и средни преработвателни предприятия. Значителен   ръст   на   развитие    се    забелязва   и   в   областта   на

тютюнопроизводството, производството  на  млечни  изделия ,  шивашките цехове и др. Като цяло в земеделието се очертава тенденция  за  активно развитие на  семейни  фермерски   стопанства,  както  и акционерно фермерство   с малки и средни мащаби. Напоследък   се   забелязва   повишен   инвеститорски   интерес  към Община Първомай поради  няколко причини :

-         благоприятно географско разположение и климат ;

-         добри традиции в земеделието и животновъдството;

-         отлични комуникации и транспортни връзки ;

-         наличие на изградена основна газопреносна мрежа ;

-         сравнително ниски цени на земята;

-         наличие на квалифицирана работна ръка.

Ускореното  развитие   на   Община   Първомай  изисква обаче активна намеса в няколко посоки :

-         създаване  на  т.н.    меки мерки    улесняващи  на  местно   ниво инвестиционния климат, способстващ за привличането на местни и чужди инвеститори;

-         намирането на източници на общински приходи, необходими за финансирането на дейности с обществено значение, за което понастоящем не достигат средства от Общински бюджет.

-         Анализ на действащия общ устройствен план и допълване и актуализиране на информацията в него, чрез градоустройствени процедури, по отреждането на терени за обслужващи, производствени, търговски и жилищни нужди, улесняващи и насочващи инвестиционните намерения.

-         Анализ на остарелия сграден фонд на територията на Община Първомай, неговото състояние, пълноценното му използване и вземане на решения за по-нататъшното му стопанисване.

 

 Основна  цел   на  тази програма е  реалното постигане на гореизброените предпоставки.

 

2.    Цели на програмата

 

С настоящата програма Община Първомай си поставя няколко основни цели :

2.1 Подобряване на инвестиционния климат в общината . Тази програма  представлява начална стъпка към създаването на т.н. инвестиционен профил на Община Първомай. Чрез одобряването от страна на ОбС Първомай на списък от общинско имущество за различни инвестиционни намерения , всеки потенциален инвеститор би могъл да подбере оптималните възможности за реализация на идеята, която разработва. Така значително ще се улесни и ускори инвестиционния процес. Програмата е в унисон и със Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира отношението с т.н.  инвеститори, получили сертификат от Българската агенция за инвестиции .

 2.2  Стабилизиране на общинския бюджет и повишаване на неговата автономност  чрез приходите от продажба на имоти и вещи общинска собственост . С повишаване на собствените приходи Общината ще има възможност за придобиване на ново общинско имущество , както и за модернизирането на вече съществуващо такова. По този начин освен по цялостно осъществяване на нейните социални функции , ще се увеличи  и   потенциалът й  за участие в различни смесени или еднолични търговски дружества, които да генерират допълнителни приходи .

 2.3  Реализация на някои основни идеи за благоустрояване на Община Първомай. В централните части на населените места на територията на Общината, в самостоятелни или общи парцели, съществуват голям брой сгради-общинска собственост, които не се ползват, рушат се непрекъснато и са в тежест на общинския бюджет. Освен това с вида и състоянието си, превръщат населените места, в които се намират, в непривлекателни центрове.Гореизброеното, налага намиране на нова форма на стопанисване, чрез отдаване под наем, промяна предназначението на самите обекти или директна продажба, което ще допринесе за формиране на по-привлекателен облик на населените места и увеличаване на общинските приходи. В централна градска част на Първомай, поради липса на обособена търговска улица и непрестанен интерес от страна на граждани за поставяне на преместваеми обекти с временен статут за търговия и услуги, се е получило недобро и хаотично градоустройствено решение – естетически неиздържано и с нетраен характер. Всичко това е в подкрепа на идеята за реализиране на проектно решение за плавен преход на площадното пространство пред сградата на Общинска администрация, по улица “Княз Борис I” до Ропотамо и оформянето и като открита търговска площ, с полагащото и се озеленяване, осветление, водни огледала, покрит пасаж и др. .

 2.4  Придобиване на нова общинска собственост или  вещни права. Тази цел може да бъде постигната посредством поставянето на  изрични условия от страна на Общината при провеждане на конкурси  за придобиване на различни вещни права като право на строеж и др .

 2.5  Ефективно намаление на безработицата.  Създаването на нови и разширението на вече действащи производствени структури   ще доведе до разкриването на нови работни места и респективно  до увеличаване на заетостта , което е един от основните проблеми в Общината.

 2.6 Подобряване на инфраструктурата.  Създаването на благоприятен  инвестиционен  климат в Общината ще доведе като страничен ефект и  до частично подобряване на цялостаната инфраструктура  в Общината. С реализирането на проекта за скоростна Ж.П. линия, ще се увиличи дисхармонията между южната и северната част на гр.Първомай. Това налага вземане на решения за реализация на обекти с обслужващи и търговски функции в северната част на града.

 

3. Основни принципи на програмата :

3.1           Динамичност . Програмата  е  един   отворен    документ , който след обсъждане в ОбС може да бъде допълван и изменян своевременно .

         3.2    Гарантираност и прозрачност. За постигане на основните цели на програмата при разпореждане с общинско мущество , описано по-нататък  в  програмата  , ще се използва конкурсното начало.  Към конкурсната документация задължително трябва да присъстват и да бъдат  предварително одобрени от кандидатите следните условия :

3.2.1   Цел  или  предназначение   на сделката . Разделението   на общинските имоти в програмата е осъществено според целта, за която се отреждат. Ето защо целта в конкурсната документация не трябва да бъде различна за съответното имущество от тази , посочена в програмата;

3.2.2   Срок  на  реализация.  Определя  времето , за  което трябва да се    реализира целта на сделката .;

3.2.3    Условия за разваляне на сделката и търсене на неустойки за евентуални вреди , които е понесла общината. Те могат да бъдат обвързани със срока на сделката и нейните параметри. ;

          3.2.4 Отлагателно условие за прехвърляне правото на собственост при сделки с предложение за продажба.

 

3.3           Запазване      на    собствеността    върху      общинското

имущество. Липсата на добре регулиран реален пазар на земята в РБ, както и голямата динамика на цените , обуславят идеята за по-широка употреба на ралични форми на разпореждане, при която собствеността се запазва. Такива биха могли да бъдат апортирането на общинско имущество в различни съвместни търговски дружества, ползването на дългосрочни аренди и концесии, отстъпване право на строеж срещу реален дял от сградата и др.

 

4.                Способи за реализацията на Програмата :

 

4.1           Продажба на застроени имоти .

4.2           Продажба на незастроени имоти .

4.3           Имоти за жилищно строителство , чрез конкурс за отстъпено право на строеж с получаване на реален дял от застроената сграда.

4.4           Продажба на земи от общински поземлен фонд.

4.5           Отдаване под аренда на земи от общински поземлен фонд.

4.6           Учредяване на концесия върху имоти публична общинска собственост.

 

Ø     В ПРИЛОЖЕНИЕ 1, което е неразделна част от тази Програма, са описани  конкретни  имоти  общинска собственост, в чертите на населените места /в регулация/, реда за придобиване, управление и разпореждане с тях , както и специфичните цели съгласно т. 3.2.1 от тази Програма.

 

Ø     В ПРИЛОЖЕНИЕ 2, което е неразделна част от тази Програма, са описани  имоти собственост на общината, извън чертите на населените места /ОПФ/, реда за придобиване, управление и разпореждане с тях.

 

Ø     В ПРИЛОЖЕНИЕ 3, което е неразделна част от тази Програма, са описани  имоти собственост на общината,  за които се предлага учредяване на концеции.


ПРИЛОЖЕНИЕ   №1

  

 

 

Населено място

 

Имот №

 

Квартал №

 

Площ на имота

 

ЗП сгради

 

Предназначение

 

Предложение

 

Забележка

I.

Първомай

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ IV-жил.стр-во и търговия

кв.114

180м.кв.

180м.кв.

административна дейност-офис и здравен център

право на строеж

част от парцел, след отреждане на петно и процедура за право на строеж

2.

 

УПИ-IV жил.стр-во

кв.42

100м.кв.

100м.кв.

аптека

право на строеж

отредено

3.

 

УПИ-IV жил.стр-во

кв.42

430м.кв.

430м.кв

спортна площадка

за реализиране от ОБА-Първомай

отредено-финансиране по програма

4.

 

УПИ-IV жил.стр-во

кв.42

120м.кв.

120м.кв.

магазин за промишлени стоки

право на строеж

процедура по отреждане

5.

 

УПИ-I трафопост и търговия

кв.70

240м.кв.

 

трафопост и търговия

предложение за продажба на част от парцела като прилежащ терен към търг.обект

процедура по отреждане на самостоятелен парцел за магазина по ЗУТ и процедура по ЗОС

6.

 

УПИ-II-търговия

кв.20

2950м.кв.

по ЗУТ

търговия

предложение за продажба

незастроен - може да се раздели на по-малки парцели за търговия и услуги, или да се преотрежда за други нужди

II.

кв.Дебър

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-XIX-общински

кв.4

345м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

свободен парцел за жилищни нужди

2.

 

УПИ-III-общински

кв.30

580м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

свободен парцел за жилищни нужди

3.

 

УПИ-II-промишлени дейности

кв.20

2140м.кв.

незастроен

промишлени дейности

продажба

незастроен - може да се раздели на по-малки парцели за производствени дейности, или да се преотрежда за друго чисто производство

4.

 

УПИ-X-общински

кв.10

 

незастроен

жил.строителство

продажба

 

5.

 

УПИ-XLIV-общински

кв.4

615м.кв

незастроен

жил.строителство

продажба

 

III.

с.Градина

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-V-223

кв.18

600м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

свободни парцели за реализиране на жилищно строителство след продажба на терените или отстъпване на право на строеж

2.

 

УПИ-VII-234

кв.18

690м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

3.

 

УПИ-IX

кв.18

580м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

4.

 

УПИ-X

кв.18

580м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

5.

 

УПИ-XI

кв.18

590м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

6.

 

УПИ-I-общински

кв.25

400м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

7.

 

УПИ-II-общ.

кв.73

668м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

8.

 

УПИ-III-общ.

кв.73

656м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

9.

 

УПИ-IVобщ.

кв.73

675м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

10.

 

УПИ-V-общ.

кв.73

684м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

11.

 

УПИ-VI-общ.

кв.73

706м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

12.

 

УПИ-VII-общ.

кв.73

697м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

IV.

с.Крушево

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-I-общински

кв.1

520м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

2.

 

УПИ-II-общински

кв.1

526м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

3.

 

УПИ-III-общински

кв.1

550м.кв.

застроен

жил.строителство

продажба

Ангел Андонов Огнянов

4.

 

УПИ-V-общински

кв.1

546м.кв.

застроен

жил.строителство

продажба

Захари Насков Насков

5.

 

УПИ-VI-общински

кв.1

550м.кв.

застроен

жил.строителство

продажба

Илия Йорданов Асенов

6.

 

УПИ-VII-общински

кв.1

540м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

7.

 

УПИ-III-109

кв.6

1160м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

8.

 

УПИ-IV-112

кв.6

1110м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

9.

 

УПИ-XX-109

кв.6

1140м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

10.

 

УПИ-VII-АПК

кв.9

730м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

V.

с.Виница

 

 

 

 

 

 

 

1

 

УПИ-II-общински търг.и услуги

кв.18

460м.кв.

незастроен

търговия и услуги

продажба

 

2.

 

УПИ-XIII-читалище

кв.13

3500м.кв.

720м.кв

читалище

продажба или наем

временно стопанисвана от ф-ма JOBS-при инвеститорски интерес, промяна на предназначение на сградата

3.

 

 

кв.18

 

незастроен

обществено обслужване и търговия

продажба

терен за баня и детски ясли, нереализирано строителство - след преотреждане

VI.

с.Караджалово

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-III-поща, ресторант, търг.магазин и битови услуги

кв.28

3600м.кв.имот пл.№333

незастроен

преотреждане

продажба

обособяване на самостоятелни парцели за имот №333 и продажба

VII.

с.Дълбок извор

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-III-зеленина

кв.40

326м.кв.

326м.кв.

стара училищна сграда

продажба или наем

двете стаи дадени под наем, останалите свободни

2.

 

УПИ-VII-659

кв.74

2500м.кв.

175м.кв.

ветеринарна лечебница

продажба

 

VIII.

с.Православен

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-IX

кв.30

500м.кв.

40м.кв.

автоспирка

продажба

 

 

IX.

с.Драгойново

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-I-386

кв.37

5140м.кв.

380м.кв.

училище

продажба

 

 

 

 

 

 

250м.кв.

столова/работилница/

продажба

 

2.

 

УПИ-VIII-183

кв.22

440м.кв.

175м.кв.

общежитие

продажба

 

X.

с.Буково

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

имот пл.№398

кв.48

 

16м.кв.

гараж

продажба

 

XI.

с.Воден

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-VIII

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

нереализирано право на строеж

2.

 

УПИ-IX

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

продажбата да се осъществява след промяна на улична регулация /ПУП-ПР/

3.

 

УПИ-X

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

 

4.

 

УПИ-XI

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

 

5.

 

УПИ-XII

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

 

6.

 

УПИ-XIII

кв.5

 

незастроен

жил.строителство

продажба

 

7.

 

УПИ-VIII-държавен

кв.16

 

незастроен

жил.строителство

продажба

нереализирано право на строеж

XII.

с.Езерово

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-I-държ.

кв.45

670м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

2.

 

УПИ-II-държ.

кв.45

905м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

3.

 

УПИ-IV-държ.

кв.45

685м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

4.

 

УПИ-V-държ.

кв.45

710м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

5.

 

УПИ-VI-държ.

кв.45

670м.кв.

незастроен

жил.строителство

продажба

 

6.

 

УПИ-I-спортен комплекс

кв.37

400м.кв.

застроен с ракиен казан

търговия и услуги

продажба на част от парцел

след преотреждане на самостоятелен парцел за сградата

7.

 

общински терен-уширение на улица

м-ду кв.24 и кв.25

600м.кв.

незастроен

търговия и услуги

продажба

след процедура и отреждане

XIII.

с.Искра

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-III-училище

кв.13

729м.кв.

729м.кв.

училище

продажба

три етажна сграда+сутерен-ново училище-ЗП-729м.кв.РЗП-2425м.кв.строеж от 1985г.

XIV.

с.Брягово

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

УПИ-I-детска градина, училище и адм.обслужване

кв.51

9450м.кв.

260м.кв.

ново училище

продажба или наем

след промяна предназначение, за шивашки цех или друго чисто производство

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   №2

 

Землище

Местност

Имот №

Площ /дка/

Категория

НТП

Предложение

Забележка

І.

Първомай

 

 

 

 

 

 

 

1.

Първомай

Дели юрт

000121

8,140

Пета

Пасище мера

Продажба

Производство и търговия

2.

Кв.Дебър

Чилтика

132012

114,098

Четвърта

Ливада

Продажба

Производство и търговия

3

Кв.Дебър

Чилтика

 132011

20,760

Четвърта

Ливада

Продажба

Производство и търговия

ІІ.

Дълбок извор

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Домуз дере

000712

16,541

Шеста

Пасище мера

Продажба

Земеделие и животновъдство

ІІІ.

Караджалово

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Адайолу

000124

128,513

Пета

Пасище мера

Продажба

Земеделие

2.

 

Парцелите

000177

148,505

Трета

Пасище мера

Продажба 

Решение №582/25.04.2003

3.

 

Парцелите

000171

95,853

Трета

Пасище мера

Продажба 

Решение №582/25.04.2003

ІV.

Езерово

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

-

000471

3,390

Девета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

2.

 

-

000488

7,459

Десета-девета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

3.

 

-

000672

7,900

Пета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

4.

 

-

000486

8,344

Десета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

5.

 

-

000484

7,359

Десета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

6.

 

Пърженака

000467

3,500

Девета

Шир.гора

Аренда

Селски туризъм

7.

 

-

000398

14,405

Четвърта

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

8.

 

Пейово дере

000418

10,329

Десета-пета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

9.

 

Пейово дере

000413

19,639

Десета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

10.

 

Пейово дере

000417

5,167

Десета, девета, пета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

11.

 

Пейово дере

000678

4,035

Пета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

12.

 

-

000458

2,375

Девета

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

V.

Драгойново

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Одвънно дере

047011

6,094

Шеста

Пасище мера

Аренда

Селски туризъм

2.

 

Митково дере

051020

23,773

Шеста

Пасище с храсти

Аренда

Селски туризъм

VІ.

Крушево

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Кавак тарла

006122

109,544

десета

Пасище мера

Изграждане на предприятие

 

2.

 

Кавак тарла

006064

84,436

Десета, четвърта

Пасище мера

Изграждане на предприятие

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ   №3

 

Землище

/населено място/

Местност

Имот №

Площ /дка/

НТП

Предложение

Забележка

I.

Първомай

 

 

 

 

 

 

1.

 

-

Кв. 130,УПИ II, кооперативен пазар

6.674

-

концесия

Пазар за селскостопанска продукция

2.

 

-

Кв. 76 “б”,УПИ I, кооперативен пазар

2.575

-

 концесия

Пазар за промишлени стоки

3.

 

-

Кв. 70, УПИ X IV, автогара

-

-

 концесия

 

4.

 

Кв. Дебър

001 124

151.720

Изк.  водна площ

 концесия

 

5.

 

Кв. Дебър

000 887

16.614

Изк. водна площ

 концесия

 

6.

 

Кв. Дебър

000 088

3.479

Язовир

 концесия

 

7.

 

Кв. Дебър

000 300

 18.572

Изк. водна площ

 концесия

 

8.

 

Кв. Дебър

000 751

90.597

Изк. водна площ

 концесия

 

9.

 

Кв. Дебър

000 227

8.614

Изк. водна площ

 концесия

 

ІІ.

Татарево

 

 

 

 

 

 

1.

 

Манаф дере

048 045

142.843

Язовир

 концесия

 

2.

 

Чуката

062 025

172.395

Язовир

 концесия

 

3.

 

Илишика

052 052

155.591

Язовир

 концесия

 

4.

 

Ваклушев долап

049 058

316.882

Язовир

 концесия

 

5.

 

Дълбокото дере

009 006

27.362

Язовир

 концесия

Процедура на подготовка на концесия с реш N 140/30.07.2004 по пр. 11

6.

 

Трън / солено дере/

058 006

6.003

Язовир

 концесия

 

7.

 

Мал. Дере

016 022

9.895

Язовир

 концесия

 

8.

 

Хардопеля

037 010

4.352

Язовир

 концесия

 

ІІІ.

Православен

 

 

 

 

 

 

1.

 

Кабите кютлюците

000 004

53.400

Язовир

 концесия

 

2.

 

Чиир път

000 005

34.967

Язовир

 концесия

 

3.

 

Келменова кория

000 006

78.218

Язовир

 концесия

 

ІV.

Брягово

 

 

 

 

 

 

1.

 

Корийките

089091

59.331

водоем

 концесия

 

V.

Бяла река

 

 

 

 

 

 

1.

 

Герените

000 139

30.179

Язовир

 концесия

 

2.

 

Янков бунар

000 154

80.619

Язовир

 концесия

 

VI.

Градина

 

 

 

 

 

 

1.

 

Джебиско

002 087

80.998

Язовир

 концесия

 

VII.

Добри дол

 

 

 

 

 

 

1.

 

26 чомлек дере

000 013

74.110

Язовир

 концесия

 

VIII.

Виница

 

 

 

 

 

 

1.

 

Кулеблир

016 012

25.537

Язовир

 концесия

 

IX.

Драгойново

 

 

 

 

 

 

1.

 

Алчака

050 045

12.159

Блато

 концесия

 

X.

Искра

 

 

 

 

 

 

1.

 

Хашламите

000 244

42.675

Язовир

 концесия

Водно сдружение - процедура

2.

 

Попово

000 851

182.014

Язовир

 концесия

Водно сдружение - процедура

3.

 

Сливово

001 409

85.204

Язовир

 концесия

Водно сдружение - процедура

4.

 

Кавак дере

000 773

40.767

Водоем

 концесия

Водно сдружение - процедура