Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАРТИ
Права и задължения на пациента


ОТ 1 ЯНУАРИ 2007 Г.НЗОК ще бъде готова от 1 януари 2007 г. да издава Европейска здравноосигурителна карта на всеки здравноосигурен български гражданин, който пътува в чужбина. С нея гражданите ще получават спешна и неотложна медицинска помощ при временно пребиваване в страна-членка на Европейския съюз и в държавите от Европейското икономическо пространство, която ще се заплаща от НЗОК.Създаването на Европейската здравноосигурителна карта се инициира от държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Европейския съюз по време на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г. Там е приет план за действие, целящ отстраняване на препятствията пред географската и професионална  мобилност в рамките на Европейския съюз. Едно от решенията, свързани с улесняването на свободното движение на хора, касае създаването на Европейска здравноосигурителна карта European Health Insurance Card (ЕЗОК/EHIC). През 2003 г. Европейската комисия публикува в своето официално издание няколко решения, с които се дава правната рамка за въвеждането на ЕЗОК.ЕЗОК цели да улесни здравноосигурените граждани на една държава-членка на Европейския съюз, временно пребиваващи на територията на друга държава-членка - при необходимост - да получат спешна и неотложна медицинска помощ в държавата на временното им пребиваване. Картата се издава на всички категории временно пребиваващи в друга държава-членка: туристи, студенти, командировани, служители в международния транспорт или търсещи работа. Всяка държава сама преценява начина, по който да издава ЕЗОК на своите здравноосигурени граждани.ЕЗОК важи за:всички държави-членки на Европейския съюз;останалите държави от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн);Конфедерация Швейцария (за издадените ЕЗОК в България и Румъния – след подписване на допълнително двустранно споразумение между ЕС и Швейцария!).Всяка държава може да избира дали да издаде само Европейска здравноосигурителна карта, или да комбинира в един носител Националната и Европейската здравноосигурителна карта. Тези опции са предвидени, за да може всяка страна да избере най-изгодния за нея вариант както в организационен, така и във финансов аспект.ЕЗОК е личен документ с големината и формата на дебитна карта и засега съдържа само основна информация :Име, презиме и фамилия на притежателя на картата, изписани с латински букви - както в задграничния паспорт/личен документ;Единен граждански номер на осигурения (за България) или личен идентификационен (осигурителен) номер - в другите държави-членки;Период на валидност на картата – той е оставен на избора на всяка държава-членказа България - 1 г. в общия случай;10 г. за пенсионерите с пенсия за осигурителен стаж и възраст;за получателите на инвалидна пенсия – за срока на отпуснатото обезщетение, но не повече от 10 г.за непълнолетните – до навършването на пълнолетие, но  за не по-малко от 1 г. и за не повече от 5 г.Държавите-членки сами избират периода на валидност на  ЕЗОК. Въпреки тази гъвкавост обаче, Европейската комисия препоръчва срокът да е такъв, че да покрива целия период на временно пребиваване на съответния гражданин в чуждата страна;Код ISO на държавата – членка (кодът се дава от ЕК);Идентификационен номер на здравноосигурителната институция, която я издава, и нейното име;Номер на картата (за намаляване на риска от фалшификация). Предвижда се в европейски план поетапно преминаване на ЕЗОК към карта с електронен носител (е-EHIC), което ще даде възможност за достъп до чисто медицинската информация за пациента – до електронното му здравно досие. Все още не може да се прогнозира в какви срокове ще се осъществи преминаването към електронен носител. Пълният текст>>

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>