НАРЕДБА

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Първомай.

Чл. 2. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. патентен данък.

7. (Нова – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) туристически данък;
8.
(Нова – Решение № 118 /30.09.2016 на общински съвет Първомай) данък върху таксиметров превоз на пътници.

Чл. 3. (1) Размерите на местните данъци по чл. 2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

 (2) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касата на Общинска администрация  Първомай или безкасово по съответната сметка.

Чл. 5. Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 6. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от служители на Общинска администрация Първомай, определени със заповед на Кмета на Общината. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

(4) Кметът на Общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи  - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(5) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет

Глава втора

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 

Раздел I

Данък върху недвижимите имоти

Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на Община Първомай сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) ( Изм. – Решение № 182 /30.01.2009 на общински съвет Първомай), (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) (Отм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай). (Нова Решение № 359 /19.12.2013 на общински съвет Първомай) Не се облагат с данък недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лева включително.

Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) (Нова – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление

Чл. 9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касата на Община Първомай;

2. по банков път – по банкова сметка на Община Първомай;

3. с пощенски запис.

Чл. 10. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 11. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти на територията на Община Първомай, собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок Общината, като подава данъчна декларация по чл.14 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Нова – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка

(3) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват Общината по реда и в срока по ал. 1.

(4) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в 6 месечен срок от откриване на наследството.

(5) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Чл. 12. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Чл. 13. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това Общината по реда и в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 14. (Отм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) .

Чл. 15. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 16. (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на Общинска администрация за сметка на данъчно задълженото лице, Като в тези случаи служителят може да ползва и вещи лица.

Чл. 17. ( Изм. – Решение № 182 /30.01.2009 на общински съвет Първомай) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер 1.8 на хиляда.

Чл. 18. (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определении в чл.24 от Закона за местните дънъци и такси.  

Чл. 19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 20. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14 ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 21. (1) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/ учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/ учредяването.

(4) Данъкът върху недвижимите имоти разположени на територията на Община Първомай постъпва в приход на бюджета на Общината.

 

Раздел II

Данък върху наследствата

Чл. 22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл. 25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5)   Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 26. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 5,0 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 29. (1) Освобождават се от данък върху наследството имущества определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 31. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

 

Раздел III

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Данък при безвъзмездно придобиване на на имущество се дължи и при придобиване на недвижим имот и ограничени вещни права върху тях по давност

(4) ( Изм. – Решение № 182 /30.01.2009 на общински съвет Първомай) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(5) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай)Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 33. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 32, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Чл. 34. (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта , удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси;

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, и 5 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 32, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

1. 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. 5,0 на сто - при дарение между лица извън посочените в точка 1.

 (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 36. (1) Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а  в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай)Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в  двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49 ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, а в случаите по чл. 32 , ал. 3 към момента на издаване на акта , удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

 

Раздел IV

Данък върху превозните средства

Чл. 38. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 40. (1) Собствениците на превозни средства декларират по чл. 54 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(3) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

Чл. 41. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - по 0,34 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително - по 0,40 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - по 0,54 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - по 1,10 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - по 1,23 лв. за 1 kW.

 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

над 14 години

1

над 5 до 14 години включително

1,5

до 5 години включително

2,8

(2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:

1. товарно ремарке

- 5 лв.

2. къмпинг ремарке

- 10 лв.

(3) За мотопеди се заплаща данък 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително

- 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително

- 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително

- 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително

- 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително

- 75 лв.

6. над 750 куб. см

- 100 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително

- 4 лв.

2. над 400 кг

- 6 лв.

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача

- 50 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача

- 100 лв.

 

 

 

   (6) За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

 

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача

 

Данък (в лв.)

 

равна или повече от

 

по-малка от

 

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

 

други системи за окачване на
задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

 

-

 

18

 

8

 

28

 

 

 

18

 

20

 

28

 

64

 

 

 

20

 

22

 

64

 

147

 

 

 

22

 

25

 

190

 

342

 

 

 

25

 

26

 

342

 

600

 

 

 

26

 

28

 

342

 

600

 

 

 

28

 

29

 

331

 

399

 

 

 

29

 

31

 

339

 

655

 

 

 

31

 

33

 

655

 

909

 

 

 

33

 

38

 

909

 

1381

 

 

 

38

 

-

 

1007

 

1369

 

Б) с три и повече оси

 

36

 

38

 

640

 

888

 

 

 

38

 

40

 

888

 

1228

 

 

 

40

 

-

 

1228

 

1817

 

 

(8) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 50 лв.

(9) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 100 лв.

(10) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.;

3. над 37 kW - 10 лв.

(11) За други самоходни машини се заплаща данък 25 лв.

(12) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) За моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата се заплаща данък 50 лв.

(13) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

 

Допустима максимална маса

 

Данък (в лв.)

 

равна или повече от

 

по-малка от

 

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

 

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

 

А) с две оси

 

12

 

13

 

30

 

61

 

 

 

13

 

14

 

61

 

168

 

 

 

14

 

15

 

168

 

237

 

 

 

15

 

-

 

237

 

536

 

Б) с три оси

 

15

 

17

 

61

 

106

 

 

 

17

 

19

 

106

 

217

 

 

 

19

 

21

 

217

 

282

 

 

 

21

 

23

 

282

 

434

 

 

 

23

 

-

 

434

 

675

В) с четири оси

 

23

 

25

 

282

 

286

 

 

 

25

 

27

 

286

 

446

 

 

 

27

 

29

 

446

 

708

 

 

 

29

 

-

 

708

 

1050

 

 

Чл. 42. (1) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0,10 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) За един джет се заплаща данък 100 лв.

(4) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) За скутери се заплаща данък по 2,70 лв. за киловат.

(6) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0,14 лв. за киловат.

(7) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,50 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 43. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 20 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - 12 лв.;

3. за делтаплан - 12 лв.;

4. за мотоделтаплан - 20 лв.;

5. за свободен балон - 30 лв.;

6. за планер - 30 лв.

Чл. 44. (1) Освобождават се от данък,  превозните средства  по чл. 58 от Закона за местните данъци и такси.

(2) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(3) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) За превозни средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месецаследващ месеца на прекратяване на регистрациятаза движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удосъоверение за предаване за разкомплектуване.

Чл. 45. (1) (Изм. – Решение № 359 /19.12.2013 на общински съвет Първомай) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответсващи на екологични категории ”Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по реда на чл. 41 данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.

(2) (Изм. – Решение № 359 /19.12.2013 на общински съвет Първомай) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответсващи на екологични категории ”Евро 3”, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 60 на сто намаление, от определеният по реда на чл. 41 данък за съответната година.

(3) (Изм. – Решение № 359 /19.12.2013 на общински съвет Първомай) За автобусите, тов.автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории ”Евро 3”, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по реда на чл. 41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.”

(4) (Нова – Решение № 359 /19.12.2013 на общински съвет Първомай) Екологични категории ”Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Чл. 46. (1) (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм.  – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай)

(4) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(5) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(6) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

 

Раздел V

Патентен данък

Чл. 47. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 1 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 48. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 47. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето Общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл. 49. Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 1 към настоящата наредба в зависимост от местонахождението на обекта на територията на Община Първомай.

Чл. 50 (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 1 към настоящата наредба.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 1, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 1, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 1 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) (Нова – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите , посочени в т. 1 и 2 на приложение 1

(7) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 1, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 51. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (Изм. – Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 1, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 1, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 1, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място. Намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 50 ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 52. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по чл.61н от Закона за местните данъци и такси, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) (Изм. – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобритателя в 7 дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 48, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.48, ал.1 и 2.

Чл. 53. (1) Данъчните декларации по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) (Нова – Решение № 329 /29.01.2010 на общински съвет Първомай) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 54. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 53, ал. 2, данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.

 

Раздел VІ

Туристически данък

(Нов – Решение № 456 /28.01.2011 г. на общински съвет Първомай)

 

Чл. 55 (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на община Първомай.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 56 (1) Рамерът на туристическия данък в община Първомай се определя както следва:

1. категория 1 звезда - 0,20 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,30 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0.40 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 0.60 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) (Отм. - Решение № 202 /24.01.2013 на общински съвет Първомай)

(5) (Отм. - Решение № 202 /24.01.2013 на общински съвет Първомай)

 

Раздел VІI

Данък върху таксиметров превоз на пътници

(Нов – Решение № 118 /30.09.2016 г. на общински съвет Първомай)

 

Чл. 57. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 58. (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е  в размер на 300 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато Общински съвет - Първомай не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 59. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Първомай, на територията на която има издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър.

Чл. 60. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Първомай, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал.1

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 62.  Данъкът по чл. 58 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 63. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

§ 2. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.

§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска за данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§ 4. (1) За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61 н ал. 1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.

(2) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен(патентен) данък се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(3) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§ 5. Контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на община Първомай и/или определени от него лица.

§ 6. При неспазване на разпоредбите на тази наредба виновните лица се наказват съгласно Закона за местните данъци и такси.

§ 7. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок след разгласяването й чрез средствата за масова информация.

§ 8. Настоящата наредба е приета от Общински съвет-гр.Първомай с решение № 47, взето на 22.02.2008г. по Протокол № 5.

§ 9. Допълнението на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай влиза в сила от 1 януари 2017 г. и е прието с Решение № 118, взето с протокол № 14 от 30.09.2016 год.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 на Общински съвет град Първомай, взето на 22.02.2008г. по Протокол № 5

 

§4. За 2009 г. Размерите на данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ се определят в размерите определени в чл. 28 и чл.35 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 на Общински съвет град Първомай взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5.

§5.  (1) За 2009 г.  първата вноска за данък върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април. 

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§6. Настоящата  Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс и изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 на Общински съвет град Първомай взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5.

§7. Настоящата Наредба е приета с Решение № 182 на Общински съвет град Първомай взето на 30.01.2009 г. по Протокол № 23 и влиза в сила 10 дни след разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай (приета с Решение № 329/ 29.01.2010 година по протокол № 38 на Общински съвег град Първомай)

 

§13. Общински съвет Първомай определя стойностите на данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства и патентният данък дължими за 2010 година в размерите приети от Общински съвет Първомай за 2009 г.

§14. За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 21, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.

§15. Настоящата наредба влиза в сила от 15 февруари 2010 г. с изключение на §4, който влиза в сила от 01 януари 2011 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008г. по Протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 182 , взето на 30.01.2009 г.  по Протокол № 23, изм. и доп. с Решение № 329 от 29.01.2010 г. по Протокол № 38 на Общински съвег град Първомай

 

§ 17. (1) Общински съвет Първомай определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

§ 18. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок 28.02.2011 г. предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.

§19. Настоящата наредба е приета с Решение № 456 на Общински съвет Първомай, по протокол 53 и влиза в сила от 01.02.2011 година, с изключение на §8 и §9, които влизат в сила от 01.07.2011 година.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008г. с Протокол № 5 на Общински съвет Първомай, изм. и доп. с Решение № 182 , взето на 30.01.2009 г.  с Протокол № 23 на Общински съвет Първомай, изм. и доп. с Решение № 329 / 29.01.2010 г.  по Протокол № 38, изм. и доп. Решение № 456/28.01.2011г. на Общински съвет град Първомай

 

§3. Настоящата наредба е приета с Решение № 202/24.01.2013г. на Общински съвет Първомай, по протокол 18 и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението.

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008г. по Протокол № 5, последно изм. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.

 

§3. Наредбата е приета с Решение № 359 на Общински съвет град Първомай по Протокол 31 от 19.12.2013г. и влиза в сила от 01.01.2014 г.

 
 

приложение № 1 (патентни дейности)

 

Патентна дейност

Първомай и кварталите Дебър и Любеново

с. Градина, с. Дълбок извор, с. Искра, Караджалово

с. Поройна, с. Виница, с. Добри дол, с. Православен, с. Драгойново, с. Езерово, с. Воден, с. Брягово, с. Буково с. Татарево, с. Крушево, с. Бяла река,

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

75 лева на стая

25 лева на стая

25 лева на стая

 2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта

а) ресторанти:

1 - 2 звезди 

5 лева

3 лев

2 лева

3 звезди

10 лева

6 лева

6 лева

б) заведения за бързо обслужване:

1 - 2 звезди 

3лева

2лев

1 лева

3 звезди

6 лева

3 лева

3 лева

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква “е”: 

1 - 2 звезди 

3 лева

2 лева

1 лева

3 звезди

6 лева

2 лева

2 лева

г) кафе-сладкарници:   

1 - 2 звезди 

3 лева

2 лева

1 лева

3 звезди

10 лева

3 лева

3 лева

д) барове:

 - дневни:

2 звезди

10 лева

5 лева

3 лева

3 звезди

24 лева

10 лева

10 лева

- нощни:

2 звезди

14 лева

6 лева

5 лева

3 звезди

36 лева

20 лева

20 лева

е) бюфети, каравани и   павилиони - за обект

100 лева

75 лева

75 лева

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта

 

8 лева

5 лева

3 лева

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта

 

35 лева

20 лева

5 лева

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

220 лева

100 лева

50 лева

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

240 лева

110 лева

40 лева

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

1000 лева

700 лева

500 лева

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

80 лева

60 лева

40 лева

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

330 лева

200 лева

100 лева

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

 

300 лева

150 лева

60 лева

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

 

340 лева

230 лева

180 лева

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

 

250 лева

200 лева

130 лева

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

 

180 лева

80 лева

60 лева

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

110 лева

70 лева

60 лева

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

275 лева

200 лева

180 лева

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

500 лева

250 лева

200 лева

17.Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

700 лева

350 лева

280 лева

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

180 лева

140 лева

100 лева

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

240 лева

140 лева

100 лева

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

300 лева

200 лева

50 лева

21. (Изм. с Решение № 456 /28.01.2011 на общински съвет Първомай) Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

880 лева

600 лева

300 лева

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

4200 лева

3520 лева

3000 лева

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

960 лева

660 лева

500 лева

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

3600 лева

2750 лева

2000 лева

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

500 лева

300 лева

200 лева

26. Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

500 лева

200 лева

100 лева

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

240 лева

190 лева

150 лева

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта

 

90 лева

70 лева

50 лева

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

70 лева

60 лева

50 лева

30. Заложни къщи:

 

12000 лева

6600 лева

3000 лева

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

90 лева

60 лева

30 лева

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

 

870 лева

390 лева

300 лева

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

150 лева

110лева

100 лева

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

20 лева

10 лева

8 лева

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

80 лева

60 лева

40 лева

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта

за квадратен метър

2.50 лева

2.00 лева

1.50 лева

за фитнес уред

540 лева

440 лева

300 лева

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

 

250 лева

190 лева

140 лева

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно

18 лева на линеен сантиметър от дължината на млевната линия

б) мелници за фураж стационарни

600 лева

37. Услуги с атрактивен характер

а) корабчета

750 лева на брой

б) лодки 

450 лева на брой

в) яхти 

900 лева на брой

г) джетове 

900 лева на брой

д) влакчета 

30 лева на място

е) файтони

75 лева на място

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лева на място

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери

а) мотопеди, мотоциклети

350 лева

275 лева

200 лева

б) други МПС

700 лева

550 лева

400 лева

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства

 

2000 лева на брой МПС

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва

а) комбайн

350 лева

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини

150 лева

в) прикачни, навесни и стационарни машини

15 лева