Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

За сигнали и нарушения на нормативните изисквания за отпадъците и за предложения за подобряване
на политиката по отпадъците:
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg : Зелен телефон  - 0336 / 62832


Програма за ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. / Отвори
>>

Р Е Ш Е Н И Е  на Общински съвет град Първомай, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 - ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Първомай  и приложения към нея „Лечебни растения“ и „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Първомай“ за периода 2018-2020 г. / Отвори >>

Приложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г. / Отвори >>

Приложение 2. Раздел „Лечебни растения“ / Отвори >>

Приложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г. / Отвори >>

 

Как да регистрирам куче на територията на Община Първомай ? / Отвори >>

НАРЪЧНИК ПО ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ / Отвори >>

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата >>

Защо и как да събираме разделно?

Места за разполагане на съдове за разделно събиране на  ИУЕЕО >>

Списък на местата за разполагане на съдове за разделно събиране на НУБА.
Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори.
>>

Места за смяна на отработени масла. >>

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци >>

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив
Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017 г.
/ Отвори >>


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 г.>>


Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 24) Изтегли >>

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 25) Изтегли >>

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ (Приложение № 26) Изтегли >>

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) (Приложение № 27) Изтегли >>

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения (Приложение № 28) Изтегли >>

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) (Приложение № 29) Изтегли >>

Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) (Приложение № 31) Изтегли >>

Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) (Приложение № 32) Изтегли >>

Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС  Изтегли >>

Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС  Изтегли >>


ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Е МОДЕЛ
ЗА ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
Експертна среща 26.07.2007г.

Този проект , финансиран по програма „Матра", достигна до крайния етап на своята реализация На 26.06.2007г.се проведе  експертна среща   в пленарната зала на Община Първомай. Преди да научим повече подробности   от събраната задължителна информация, нужна за по-нататъшна практическа работа, ще споменем за първия реален резултат:- оформянето на нови защитни горски пояси с подходящи дървесни видове в землището на село Градина , реализирано в рамките на този проект.Територията на нашата община, която е разположена в най-източната част на от Пловдивското поле на Горнотракийската низина, се отличава с богато биологично и ландшафтно разнообразие, част от което са съхранява в защитени територии. По поречието на реките Марица и Мечка край селата Виница и Градина се намират едни от последните останали в България равнинни гори - влажни зони - крайречни, заливни, лонгозни гори от полски ясен и полски бряст.Тези уникални крайречни гори представляват местообитание и място за размножаване на редица редки и защитени видове животни.

Те съхраняват и находища на консервационно значими растителни видове, представляващи и природни ресурси със стопанско значение. Най-ценен вид за гората при селата Виница и Градина са находищата на „застрашения от изчезване вид" - блатно кокиче. То има важно значение за фармацевтичната промишленост.Съдържащият се в него алкалоид галантамин се използва за производството на Нивалин -лекарствен препарат за лечение на детски паралич, както и много други неврологични заболявания. Влажните равнинни крайречни гори -находища на блатно кокиче край селата Виница и Градина - са обявени за защитени територии.Между заливните гори, разположени по двата живописни бряга на Марица, се намира един от най-големите острови със запазена крайречна лонгозна растителност по реката — „Поповата ада". Използваният в миналото за връзка с острова въжен мост в момента е разрушен и неизползваем. Остров „Поповата ада" е предложен за защитена територия.По поречието на Марица в землището на Първомай се намира още една защитена територия, обявена с цел опазване на естествено формирала се лонгозна растителност върху островно образувание на Марица -защитената местност „Шарения остров". Въпреки че тези уникални територии са сравнително близо една до друга, в течение на годините са прекъснати връзките помежду им - посредством сечи, изграждане на пътища, интензивно ползване на земите. Негативното влияние върху биологичното разнообразие се допълва и неустойчивите селскостопански практики, провеждащи се в земеделските земи, намиращи се в непосредствена близост до защитените територии. Причина за това е липсата на обособени буферни зони около защитените територии и недостатъчната информираност на местното население за ценността на уникалното биологично разнообразие.Всичко това води до загуба на консервационната значимост на биологичното разнообразие и рефлектира върху ползите на местните общности и недостиг на природни ресурси. Тъй като богатото биологично разнообразие в тези защитени територии остава непознато за местното население, в редица случаи ценните биоресурси са обект на посегателство - бракониерско изсичане, хищническо бране на блатно кокиче и билки.Точно затова изграждането на местна общинска екологична мрежа на територията на община Първомай би осигурило опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и природните ресурси. Тук, при нас има природно значими, основни територии, чиято функция е биологична консервация. Това са споменатите по-горе защитени територии. Около тези защитени територии има природни територии, които могат да играят ролята на буферни зони, тъй като позволяват постепенен преход между зоните с висока природна ценност, тоест защитените територии, и заобикалящите ги райони. Разположението им край естествения воден коридор на река Марица, както и наличието на малки водни площи и канали са предпоставки за възстановяване на естествените връзки между природните и полуестествените места. Създаването на екологични коридори чрез залесяване с характерни местни дървесни видове, като полски ясен, полски бряст, летен дъб, ще осигурят условия близки до естествените за миграция на видове и популации между защитените територии и свързаните с тях райони.И накрая точно с няколко думи защо се изграждат, съхраняват и поддържат екологичните мрежи. Дългосрочната цел на екологичните мрежи е да подпомогнат интегрирането на съществуващите политики и стратегии на околната среда, териториалното планиране и развитието на селските и градските райони, като изграждането им се подкрепя от различни международни конвенции, европейското законодателство, от стратегии, екологични мрежи, програми и инициативи. И сега един светкавичен отглас от горещото лято 2006-то на протести на много места в България, предизвикани от „Натура 2000". В нашата община по онова време също пристигна информация за защитените й територии. Но за да бъде конкретизирана точно, е необходима специална геодезистка обработка. Засега знаем само че освен по поречието на Марица такива територии, обозначени в „Натура 2000", има и в драгойновския и искренския балкан.

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>