Д О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ПЪРВОМАЙ

 

               

                

                 П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

 

 

        

С В И К В А М

 

общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния

                                                

         Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 


1. Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода м.юли – м.декември 2018 година.

                                                                 Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>
 


2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


3. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 по Протокол № 5 от 22.02.2008г.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


4. Предложение относно Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


5. Проекторешение относно приемане на Бюджет на община Първомай за 2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


6. Докладна записка относно промяна в собствеността на част от републикански път ІІІ-667 (О.п. Чирпан – Поповица) Плодовитово – Градина – Първомай – Дълбок извор – (Болярци – Асеновград) в участъка от км 6+933 /край на мост на р. Марица/ до км. 7+944 /начало на населеното място - гр. Първомай/ с дължина 1,11 км., от публична държавна в публична общинска собственост.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


7. Докладна записка относно промяна на вписания в Търговски регистър към Агенция по вписванията адрес на управление на „Медицински център І – Първомай” ЕООД.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


8. Докладна записка относно изменение на Решение № 372, прието на 20.12.2018 г., по Протокол № 41 от ОбС град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


9. Докладна записка относно определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>
 


 

 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

 

 

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

 

 

На 28.01.2019 г. /понеделник/ от:

-          15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-          16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

 

 

На  29.01.2019 г. /вторник/ от:

-    15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-        16.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 

 

 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ