Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Център за информация и услуги на граждани и фирми

Гише 1 - тел. 0336 / 622-04 ( Гражданска регистрация <-> Гражданско състояние <-> Административно обслужване

Гише 2 - тел. 0336 / 623-25 ( Деловодство <-> Информационно обслужване )

Гише 3 - тел. 0336 / 623-25 ( Териториално селищно устройство <-> Стопански дейности )

Гише 4 - тел. 0336 / 623-25 ( Каса <-> Финансови услуги )
адрес: гр. Първомай 4270    ул. "Братя Миладинови" №50  /  Факс: 0336 / 623-25 - за молби, писма и кореспонденция  / e-mail obaparv@parvomai.escom.bg

Работно време на звеното за административно обслужване (Деловодство) всеки работен ден от 8:00 до 17:00

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ >>

Инструкция за документооборота на община Първомай >>

Описание на административните услуги, предоставяни от община Първомай >>

Деловодна справка - портал предоставящ , достъп до електронни услуги на община  Първомай - online/ Отвори >>
За да използвате деловодната справка на Община Първомай online, въведете
Вашият регистрационен номер и
код за достъп,който можете да получите на Гише 2 - ( Деловодство)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай >>

Целта на изграждането на центъра бе да се предложат всички услуги на общинска администрацията гр. Първомай на едно място. Идвайки в центъра за информация и услуги, вие ще можете да подадете жалба,молба за достъп по Закона за обществената информация, да получите акт за раждане или документи свързани с гражданското ви състояние, да платите наем, такса, да пададете молба за участие в търг или за издаване на лиценз или разрешително, както и всички услуги свързани със териториално селищтното устройство – скици, визи , разрешения за строеж и др. Също така ще бъдете насочени към административната структура, която би могла да извърши услугата, която не е от компетенцията на общинска администрация. Тук ще ви насочат и към ръководителя или специалиста от общинска администрация с когото искате среща.Услугата може да бъде поискана и получена и по електронен път, факс или поща – като приложите необходимите документи и посочите адрес, номер или e-mail за кореспонденция.

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00   / В1С : CECBBGSF /
Банка:
ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай
 

Предложения, сигнали и жалби могат да бъдат подавани всеки работен ден в деловодството на Гише 2 общинска администрация Първомай ,
по пощата на адрес град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг, или на
e-mail obaparv@parvomai.escom.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>
 
Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>