НАРЕДБА

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване, преместване и контрол при приема на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Първомай.

 

Чл. 2. Община Първомай гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

1. Осигуряване правото на предучилищно образование;

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. Хуманизъм и толерантност;

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

 

Чл. 3. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 55 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на Раздел ІІ от настоящата наредба (чл. 7, ал. 3 от Наредба № 5/2016 г.).

 

Чл. 4. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

(2) Родителите избират една от формите по чл. 67 от ЗПУО и чл.14 от Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищното образование – (целодневна; полудневна; почасова; самостоятелна).

(3) Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

(4) Общината се задължава да осигури условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование, съгласно чл.8, ал.(1) от ЗПУО.

 

Чл. 5. (1) Детската градина е институция, в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

(2) В детската градина може да се разкриват яслени групи.

(3) В яслените групи в детската градина може да постъпват деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

(4) Деца, които са на възраст по-голяма или равна или равна на 10 месеца и по-малка от 3-години през текущата календарна година, участват в класиране за яслена група в ДГ.

(5) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

 

Чл. 6. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 и 4 – 2 –4 години;

2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;

3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6 – 7-годишни.

(2) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(3) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл. 60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(5) Разпоредбите на предходните ал. 3 и ал. 4 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училищата.

 

Чл. 7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

 

Чл. 8. (1) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група (първа, втора, трета подготвителна, четвърта подготвителна) в детските градини може да се сформират разновъзрастови (смесени) групи.

(2) При намаляване броя на децата през учебната година под 12 деца, групата се слива с друга такава, със заповед на директора на детската градина, с цел създаване на рационална организация за използване на финансов и човешки ресурс.

 

Чл. 9. (1) Когато в детската градина са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(2) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

Чл. 10. Децата, които не постъпят в детската градина по неуважителни причини до 15 септември на текущата година и не са подлежащи на задължително обучение, отпадат от списъчния състав на детската градина.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Чл. 11. Кандидатстване

1. На видно място в детската градина и на интернет страницата й се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема и началото на работа на първа група.

2. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

3. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение № 1 от настоящата наредба. Кандидатстването се осъществява от родителя/настойника на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация. Към заявлението се прилагат:

копие от акта за раждане на детето;

документи доказващи адресна регистрация;

документи, доказващи предимство;

документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива.

4. Приемът на документите се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него длъжностно лице, което сверява данните. Издава се пореден входящ номер на заявлението.

5. При постъпване на детето се предоставят и необходимите медицински документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини.

6. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа група е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.

7. Неподадените в срок заявления могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места.

8. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

 

Чл. 12. Критерии за прием

1. Основни принципи за прием на деца на 3 годишна възраст в детската градина:

навършени 3 години в годината на приема;

равнопоставеност, независимост от пол, етническа и религиозна принадлежност;

2. При приема на деца в първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

 

 

 

Общи критерии

Точки

Необходими документи

1.

Местоживеене /постоянен или настоящ адрес на територията на община Първомай/

5

Лична    карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес - копие

2.

Месторабота на поне единия от родителите/настойниците на територията на община Първомай

4

Удостоверение от съответното предприятие, фирма или др.

3.

Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детска градина

5

Не са необходими

4.

Деца, на които поне единият от родителите е редовен студент

2

Удостоверение, издадено от съответното Висше училище, че родителят/родителите са редовни студенти - копие

 

Социални критерии

 

 

1.

Деца - пълни сираци

5

Препис - извлечение от Акт за смърт на родителите

2.

Деца - полусираци

4

Препис - извлечение от Акт за смърт на родител

3.

Деца на разведени родители

1

Съдебно решение - копие

4.

Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при близки и роднини, или приемно семейство

2

Съдебно решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане" - копие

5.

Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство

2

Удостоверение за семейно положение -съпруг/съпруга и деца - копие

6.

Деца - близнаци

1

Удостоверение за раждане на децата - копие

7.

Деца, на които поне един от родителите е с трайно намалена работоспособност от 50 до 90%

2

Решение на ТЕЛК - копие

8.

Деца, чийто родител/и са с намалена работоспособност над 90%

3

Решение на ТЕЛК - копие

9.

Деца, чийто брат или сестра е с над 90 % степен на увреждане

3

Решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие

 

  

Забележка:

1. Деца със специални образователни потребности /СОП/ и/или трайни увреждания над 50 %, и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст, се приемат в детската градина с предимство преди всички останали, след представяне на становище на Екипа за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ и/или експертно решение на ТЕЛК.

2. Класирането на кандидатите за прием се извършва в низходящ ред на база получения общ брой точки.

3. Децата на родители, които не са представили документи по т. 2. се приемат в детското заведение по реда на входящия номер, при наличие на свободни места.

4. Когато родителят заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, кандидатурата му се разглежда по общия ред.

 

Чл. 13. Процедура по прием и записване

1. Изготвяне от директора на детската градина на заповед за назначаване на комисия по приема на деца в детската градина – от 25 до 30 април на текущата година.

2. Изготвяне на протокол от комисията, утвърден от директора, с класираните заявления, отговарящи на изискванията за прием в детската градина – до 15 май на текущата година.

3. Изготвяне и утвърждаване на списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 31 май на текущата година.

4. Записване на детето в детската градина, чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 3 – до 10 юни на текущата година. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца.

5. Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 15 юни на текущата година.

6. Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 20 юни на текущата година.

7. Изготвяне и утвърждаване на списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 25 юни на текущата година.

8. Обявяване на списъците с новоприетите деца на видно място в детската градина и на сайта на Община Първомай – на 25 юни на текущата година или първият работен ден след тази дата, ако е почивен ден.

9. Записване на детето в детската градина след втория прием, чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 3 – до 30 юни на текущата година.

10. Директорите на детските градини на 30 юни или първият работен ден след тази дата, ако е почивен ден, представят на хартиен носител в Поделение „Образование и култура” списък на приетите деца в първа група.

11. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на ДГ, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.

12. Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина от 1 до 15 септември на текущата година, с изключение на случаите по чл. 7 от настоящата наредба.

13. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места в детската градина по реда на тази Наредба.

14. При постъпване на детето в ДГ, родителят/настойникът представя медицинските документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

Чл. 14. Условия за отписване на децата в общинските детски градини:

1. По желание на родителите /настойниците/ със заявление до директора на детската градина;

2. Децата от детските градини се изписват от детското заведение по желание на родителите, но не по-късно от 01 юни в годината на постъпването им в първи клас или в ПГ към училищата. Отписването задължително се отразява от директора на детската градина, съгласно нормативната уредба.

3. При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща липсата на финансови задължения към посещаваното детско заведение.

4. При наличие на неразплатена такса за ползване на детска градина от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай за два последователни месеца от страна на родителите/настойниците.

5. При отсъствие на повече от един месец без писмено заявление от родителя/настойника до директора с посочени причини.

 

Чл. 15. Условия за преместване на децата в общинските детски градини:

1. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи само при наличие на свободно място в другите детски градини на територията на Общината и при подадени писмени заявления на родителя /настойника/.

2. Преместването на децата от яслена в градинска група се извършва при навършване на 3-годишна възраст в началото на учебната година при формиране на групите в детската градина.

3. При преместването от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси в детската градина.

4. Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Първомай задължително изисква от родителите/ настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община Първомай, издаден от предходната детска градина. Не се приема дете от една в друга детска градина на територията на общината без съответния документ.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ПОДЛЕЖАЩИ НА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ІІІ-та И ІV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Чл.16. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи, непосещавали детски градини, се приемат в детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. 11 - 13 от настоящата Наредба.

(3) На свое заседание през месец май педагогическият съвет на детската градина/училището разглежда постъпилите заявления, извършва класиране по определените с тази наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и разпределението им в групите.

(4) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

(5) Процедурата по записване на децата се осъществява по реда на чл. 13 от настоящата Наредба.

 

Чл.17. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/училището на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището на първия следващ работен ден.

 

Чл.18. Детето постъпва в детска градина/училище на територията на Община Първомай след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на Министъра на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини.

 

Чл. 19. Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/училища може да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година само при наличие на свободни места в приемащата детска градина/училище.

 

Чл. 20. (1) Преместване на дете от една в друга детска градина/училище на територията на Община Първомай е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

(2) Директорът на приемащата детска градина/училище на територията на Община Първомай изисква от родителите/настойниците да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община Първомай, издаден от предходната детска градина.

(3) При липса на такъв документ, детето не може да бъде записано в друга детска градина/училище на територията на Община Първомай независимо от наличието на свободни места.

(4) За извършеното преместване писмено се информира Поделение  „Образование и култура” в Община Първомай.

(5) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 1 или № 2 в съответната институция.

 

Чл. 21. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в І клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

Чл. 22. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И КОНТРОЛ

 

Чл. 23. Всеки директор на общинска детска градина изработва правилник за дейността на детската градина или изменя и допълва съществуващия, като съобрази изискванията на настоящата наредба, и веднага го поставя на видно място в сградата на детската градина.

 

Чл. 24. Всяка година до 30 април родителите/настойниците на децата от подготвителна група /6 год./ в общинска детска градина подават молби до нейния директор за желанието детето им да посещава детската градина през летния период, конкретизирайки времето на посещение.

 

Чл. 25. До 31 май родителите/настойниците на децата от І, ІІ и ІІІ група подават заявление, в което посочват през кои месеци от летния период детето им ще посещава детска градина. Според броя на постъпилите заявления директорите разпределят децата в групи и създават необходимата организация за работа по групи през неучебното време в детската градина, което е от 1 юни до 14 септември.

 

Чл. 26. След приключване на задължителното обучение в подготвителна група за съответната година /периода от 01 юни до 14 септември/, децата на 5 и 6 годишна възраст могат да продължат да посещават детска градина, съгласно утвърдена такса заложена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

 

Чл. 27. През месеците юни, юли и август общинските детски градини работят със сборни групи. Директорите на детските градини уведомяват писмено и мотивирано кмета на Община Първомай за затварянето при необходимост на детската градина през неучебно време за определен период, който не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни.

 

Чл. 28. Контролът по спазване на реда за приемане на децата в общинските образователни институции, осигуряващи предучилищно образование определен в настоящата наредба, се осъществява от Община Първомай.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).”

§2. „Родител” е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

§3. „Самотен родител” е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст по смисъла на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

§4. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал. 4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности.

 

§5. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, а неучебното време е от 1 юни до 14 септември. Посещението на децата в детското заведение през неучебното време се организира след писмено заявеното желание на родителите.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Първомай е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

§2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински съвет Първомай.

§3. Неразделна част от наредбата са: Заявление - Приложение № 1 и Приложение № 2 – Декларация по образец.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Първомай с Решение № 225, взето по Протокол  № 24 от 12.07.2017г. и е в сила от деня на влизане в сила на решението.

 

 

 

Изтегли приложения към наредбата

    Приложение 1

    Приложение 2

   

 

 

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ