Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119


 

Заповед № РД-15-180 / 31.03.2017г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и чл, 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН
за организация на дейностите в училищното образование и писмо с изх. № РД-16-3-295/22.11.2016 г. на РУО – Пловдив
>>

Приложение № 1 – Заявление за прием I-ви клас >>

Приложение № 2 – Заявление за записване >>

Приложение № 3 – График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2019/2020 година >>

Приложение № 4 – Справка за районите на учебните заведения на територията на гр. Първомай за прием на ученици от I до V клас >>


На 24 май – Деня на българската просвета и култура, в град Първомай се проведе тържествен концерт, с церемония за връчване
на отличия, на изявени ученици и дейци на образованието и културата от общината...Прочети още
>>  /  Галерия >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2018година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2017година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2016година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2015година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2014година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2013 година >>


Делегиран бюджет на функция "Образование" при Община Първомай за 2012 година >>


СУ “Проф.д-р Асен Златаров”– град Първомай >>  /  ОУ ”Христо Ботев” с.Градина >>


ОУ „Л.Каравелов” с.Бяла река >>  /  ОУ „Отец Паисий” с.Искра >>


ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай >>    /    ОУ „Г. Караславов” кв.Дебър, гр.Първомай >>


На празничен концерт на 23 май 2014 година, по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за единадесети пореден път Община Първомай връчи отличия – почетна грамота с парична награда на изявени дейци на образованието и културата, за доказан висок професионализъм в педагогическата дейност и в обогатяването на културния живот в общината. Ирена Душкова – старши експерт по организация на средното образование в РИО – Пловдив и кметът на общината – Ангел Папазов официално връчиха наградите на: Елена Димитрова Иванова - директор на СОУ „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай, Тодор Иванов Тодоров - директор на ОУ „Георги Караславов”, кв. Дебър,  град Първомай, Здравка Запрянова Манолова - старши учител по физика, математика и информационни технологии в ПГСС „Васил Левски”, град Първомай, Димитрия Георгиева Ушева - старши учител, детска градина в ОДЗ „Марица”, град Първомай, с филиал – СЦГ с. Виница, Кичка Паскалева Петкова - библиотекар на училищна библиотека в СОУ „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай и  ръководител на Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” към ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.”, град Първомай.Галерия >>


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Е НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

За втора поредна година Професионална гимназия по селско стопанство “ Васил Левски“ участва в проект “ Ученически практики“. Тази година участие в проекта заявиха  70 ученика  разпределени в 10 групи по професии и специалности за практика в реална среда. Фирми – партньори на гимназията по реализиране на проекта са Община Първомай, Земеделска кооперация „Единство  94″ гр. Първомай и Фирма “ Алекс Комерс“ гр. Първомай.Галерия >>


/20.05.2011г./На специална церемония за висок професионализъм, заслуги и принос в развитието на образованието в общината - на номинираните педагози и деятели на културата,бяха връчени почетни грамоти от кмета г-н Папазов и председателя на ОБС г-н Петков. Галерия >>


24 май 2010г. се отбелязва в нашия град с голям празничен концерт на ученици от община Първомай.
В тържеството тази година взеха участие повече от 200 деца от 7 училища и от ОДЗ”Марица”
и ОДЗ”8-ми март”. Празникът започна с поднасяне на гирлянди с цветя пред портрета на Светите братя
и церемония по внасяне на знамената на трите училища с патрон имената на Кирил и Методий.
Приветствие по случай Празника поднесе г-жа Росица Генова – Председател на Постоянната комисия
“Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” при ОбС  Първомай.
На специална церемония кмета на общината връчи почетни грамоти на община Първомай за висок професионализъм, заслуги и принос
в развитието на образованието в общината на номинирани
те.  Галерия >>


На първи юни 2009г.в ОДЗ “Първи юни”,бе открита система за комбинирано производство
на топлинна и електроенергия с използване на  ХОК - хелиостатен оптичен когенератор
>>

24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 2009г. >>

От 29.05 до 31.05.2009 г в гр. Монтана на VІІ Национална олимпиада по ИТ от СОУ”проф. д-р Асен Златаров”
ще участват следните проекти:

  1. №295 „Слънчева система” с автори Здравко Пенев и Николай Кичеков 
  2. №424 „Фотобокс” с автор Кристиян Сребрев
  3. №289 „Арт навигатор” с автори Янко Андонов и Петър Панайотов
  4. №533 „Приказка за мечото семейство” с автори Мария Сребрева и Соня Ситнова
    Project.sou-zlatarov.org >>         Photobox. sou-zlatarov.org>>

Образователната мрежа се състои от 14 общински учебни заведения и 7 общински детски заведения .

Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение.

Образователната мрежа в община Първомай се състои от четиринадесет общински училища:

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена

СУ „Проф. д – р Асен Златаров” гр.Първомай

Тел: 0336 / 65733

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай

Тел: 0336 / 62136

ОУ „Г. Караславов” кв.Дебър, гр.Първомай

Тел: 0336 / 68037

ОУ „Христо Ботев”с.Градина

Тел: 03162 / 2232

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Дълбок извор

Тел: 03164 / 2060

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово

Тел: 03165 / 2302

ОУ „Христо Ботев” с.Езерово

Тел: 03168 / 2260

ОУ „Л.Каравелов” с.Бяла река

Тел: 03166 / 2260

ОУ „Отец Паисий” с.Искра

Тел: 03163 / 2060

ОУ „В.Априлов” с.Виница

Тел: 03160 / 2230

ОУ „  д – р П.Берон” с.Буково

Тел: 03160 / 5224

НУ „Христо Ботев” гр.Първомай

Тел: 0336 / 62157

НУ „П.Р.Славейков” с.Воден

Тел: 03160 / 2267

ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай

Тел: 0336 / 62913

■ Седем общински детски градини:
 

- Наименование

- Седалище

- Официален адрес на детската градина след 01.08.2016 година

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

1.

Детска градина (ДГ) „Осми март“, град Първомай

кв. Любеново,

пощ. код. 4270,

ул. „Струма“ № 2

с. Караджалово,

пощ. код. 4283,

ул. „8-ма“ № 1

град Първомай,

пощ. код. 4270,

ул. „Спартак“ № 11 а

град Първомай,

пощ. код. 4270,

ул. „Спартак“ № 11 а

2.

Детска градина (ДГ) „Марица“, град Първомай

с. Виница,

пощ. код. 4284,

ул. „Иван Вазов“ № 26

Х

град Първомай,

пощ. код. 4270,

ул. „Ралица“ № 6

град Първомай,

пощ. код. 4270,

ул. „Ралица“ № 6

3.

Детска градина (ДГ)

„Пролет“,

град Първомай,

квартал Дебър

с. Бяла река,

пощ. код 4285,

ул. „5-та“ № 29

Х

град Първомай,

кв. Дебър, пощ. код. 4271, ул. „Симеон Велики“ № 17

град Първомай,

кв. Дебър, пощ. код. 4271, ул. „Симеон Велики“ № 17

4.

Детска градина (ДГ)

„Първи юни”,

с. Градина

село Градина,

пощ. код 4290,

ул. „Христо Ботев“ № 4

село Крушево,

пощ. код 4291,

ул. „5-та“ № 1

село Градина,

пощ. код 4290,

ул. „Д-р Петър Генов“ № 7

село Градина,

пощ. код 4290,

ул. „Д-р Петър Генов“ № 7

5.

Детска градина (ДГ)

„Искра”,

с. Искра

Х

Х

село Искра,

пощ. код 4297,

ул. „Шипка“ № 1

село Искра,

пощ. код 4297,

ул. „Шипка“ № 1

6.

Детска градина (ДГ)

„Детелина”,

с. Дълбок извор

Х

Х

село Дълбок извор,

пощ. код 4280,

ул. „34“ № 4

село Дълбок извор,

пощ. код 4280,

ул. „34“ № 4

7.

Детска градина (ДГ)

„Теменуга”,

с. Воден

с. Езерово,

пощ. код 4288,

ул. „11-та“ № 2

Х

с. Воден,

пощ. код 4289,

ул. „1-ва“ № 24

с. Воден,

пощ. код 4289,

ул. „1-ва“ № 24

 

НУ "Христо Ботев" – град Първомай >>

ДГ "Пролет" с.Крушево >>

ДГ"Марица" >>

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" град Първомай >>

 ПГСС "Васил Левски "– град Първомай >>

 ОУ "Отец Паисий" с. Искра  >>

ДГ"Първи юни" с. Градина >>

ОУ "Георги Караславов" гр.Първомай кв. Дебър >>

 

ДГ “Осми март” град Първомай >>

 


    

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>