НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І

Определяне размера на общинските такси и цени на услуги

 

Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за определяне и администриране на месните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица от Община Първомай, както и реда и сроковете за тяхното събиране.

Чл. 2. (1) Община Първомай събира следните местни такси:

·  за битови отпадъци;

·  за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

·  за ползване на детски ясли, детски градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

·  за технически услуги;

·  за административни услуги;

·  за откупуване на гробни места;

·  за притежаване на куче;

·  други местни такси, определени със закон.

(2) За услуги и права, предоставяни от Община Първомай, с изключение на тези по ал. 1 се събират приходи по цени, определени с тази Наредба.

(3) Не се определят цени и събират приходи за услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които сроковете са уредени със закон.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

·  възстановяване на пълните разходи на Община Първомай по предоставяне на услугата;

·  създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

·  постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничават една от друга се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. Пълните разходи на Община Първомай по предоставяне на определена услуга включват:

·  преките и непреките трудови разходи /работна заплата, допълнителни плащания, осигурителни вноски и др./;

·  материални, режийни и други непреки разходи /доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни , наеми и др./;

·  разходи за управление и контрол;

·  инвестиционни разходи;

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на Община Първомай по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи /споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет/.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл. 8. Общинският съвет с приемането на бюджета на Община Първомай може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи.

Чл. 9. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за сметка на Община Първомай.

(2) Административните звена и разпоредителите с бюджетни кредити, които събират приходите от таксите и цените на предоставените права и услуги, се определят със заповед на Кмета на Община Първомай.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

(4) Кметът на Община Първомай издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от Кмета след решение на Общинския съвет.

Чл. 11. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази Наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Чл. 12. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Промяна на размерите на местните такси и цените на предоставяните услуги и права.

Определяне цените на нови услуги.

 

Чл. 13. (1) Промяна на размера на местните такси, цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършва с решение на Общински съвет – Първомай.

(2) Кметът на Община Първомай представя пред Общински съвет – Първомай, мотивирано предложение за изменение размера на действащите местни такси и цени на услуги и права, предоставяни от Общината, както и въвеждане на нови услуги, респективно цени.

Чл. 14. Общинска администрация Първомай поддържа данни за:

·  услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

·  ползвателите на предоставената услуга;

·  събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 15. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно :

·  сметосъбиране и сметоизвозване;

·  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;

·  чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 16.(1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1 в съответния район, както и честотата на сметоизвозването се определят със заповед на Кмета на Община Първомай и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл. 17. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински съвет Първомай въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 ал. 2 и 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от  населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Не се допускат изменения на приетите от Общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл. 18. (1) Размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци.

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, дължимите суми по ал.1 за годината се определят:

1. за жилищни и вилни имоти на граждани - пропорционално на данъчната оценка на имота;

2. за жилищни имоти на предприятия – пропорционално на данъчната оценка на имота;

3. за нежилищни имоти на предприятия – пропорционално на по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

4. за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване се събира такса пропорционално върху данъчната оценка на имота.

Чл. 19. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци се подава Заявление-декларация по образец /Приложение 1/ в Общинска администрация Първомай, отдел „Местни приходи” до 30 ноември на предходната година, в което се декларират базовите параметри на недвижимия имот.

(2) Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят съобразно декларираните базови параметри на недвижимия имот по „Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищните имоти в Община Първомай” /Приложение 2 /.

(3) В едномесечен срок от постъпване на Заявлението – декларация по ал.1 заявителят се уведомява за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по реда на ал.2

(4) За придобитите през годината имоти Заявление – декларацията по ал. 1 се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(5) При заплащане на такса битов отпадък според количеството на битовите отпадъци се дължи и такса по чл.17, ал.1, т.4.

Чл. 20. (1)Таксата се заплаща от:

1.      собственика на имота;

2.      ползвателя при учредено вещно право на ползване;

3.      концесионера - при предоставяне на концесия;

4.      за отдадените под наем общински имоти наемателят заплаща на Община Първомай годишна сума за такса битови отпадъци в размер на:

·  2.00 лв. на кв. м. за Ia зона

·  1.50 лв. на кв. м. за IIa зона

·  1.25 лв. на кв. м. за IIIa зона

5.   собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот;

(2) Върху таксите по ал. 1 т. 4 се начислява ДДС.

Чл. 21. (1) Таксата се заплаща в съответствие със сроковете, определени в ЗМДТ за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) Таксата по чл.20 ал. 1 т.4 се заплаща до края на месец април всяка година, а за подписаните договори след този срок, до 2 месеца след подписването им, пропорционално на периода на ползване през годината.

Чл.22. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл.23. (1) Не се събира такса за:

1. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, когато услугата не се предоставя от Община Първомай или когато имотът не се ползва през цялата година и до края на предходната година в Общината е подадена Декларация по образец от собственика или ползвателя /Приложение № 3/. За придобити през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване на имота;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, когато услугата не се предоставя от Община Първомай;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, когато няма такива.

(2) Декларацията по ал. 1 т. 1 се завежда в специален регистър в отдел “Местни приходи” при Общинска администрация.

(3) (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г.  на ОбС Първомай)

(4) (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г.  на ОбС Първомай)

(5) Обстоятелствата посочени в декларацията по ал. 1 т. 1 се проверяват от комисия, определена със заповед на Кмета на Общината през годината на освобождаване.

(6) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се събира в троен размер. Собственикът на недвижимия имот се уведомява за дължимите суми в едномесечен срок от установяване на задължението.

Чл. 24. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Чл. 25. Такса битови отпадъци се администрира от Общинска администрация Първомай – отдел “Местни приходи”.

Чл. 26. Общинска администрация Първомай уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за битови отпадъци и сроковете за плащане.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна

 

Чл. 27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 2 са както следва:

1. І-ва зона –  град Първомай: кв. №№ 105, 104, 103, 102, 103-а,   92, 91, 90, 89, 86, 87, 76, 63, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75 заключени между ул.”Орфей”, част от ул.”Сливница”, ул.”Опълченска”, ул.”Зорница”, ул.”Йоан Екзарх”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Любен Каравелов, ул.”Панайот Волов”, част от ул.”Братя Миладинови-юг”, част от ул.”Братя Миладинови-север”, ул.”Яне Сандански” ул.”Батак”, ул.”Васил Априлов”, ул.”Гимназиална” ул.”Неофит Рилски”, част от ул.”Васил Левски”, ул.”Цар Иван Шишман”, част от ул.”Ангел войвода”, част от ул.Черноризец Храбър”, ул.”Жеравна”, част от ул.”Христо Смирненски”, част от ул.”Княз Борис І”.

2. ІІ-ра зона град Първомай : кв.№№ 85, 84, 106, 107, 110, 109, 108, 112, 111, 113, 114, 115, 116, 116-а,  116-б, 116-в, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 1130, 131, 132, 133, 134, 135, 135-а, 136, 77, 78, 61, 60, 46, 47, 45, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 32, 31, 29, 30, 28, 27, 26, 70 заключени между ул.”Ивайло”, ул.”Кочо Честименски”, част от ул.”П.К.Яворов”, част от ул.”Княз Борси І”, част от ул.”Иван Асен ІІ”, ул.”Перуника”, ул.”Иглика”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”Самуил”,   част от ул.”Стара планина”, ул.”Родопи”,  част от ул.”Г.Бенковски”, част от ул.”Д.Благоев”, част от ул.”Хан Крум”, част от ул.”Хр.Ботев”, част от ул.”Ал.Стамболийски” ул.”Плиска”, ул.”Рожен”,   ул.”Тервел”, част от ул.”Орфей”, ул.”Зорница”, част от ул.”Сливница”, част от ул.”Малина”, ул.”Спартак”, част от ул.”Бор”, част от ул.”Г.Бенковски”, част от ул.”Братя Миладинови-север”, част от ул.”Хр.Смирненски”, част от ул.”Жеравна”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”Ангел Кънчев”, ул.”Въча”, ул.”Арда”, част от ул.”Ангел войвода”, част от ул.”В.Левски”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Извор”, ул.”Гранит”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Хаджи Димитър” и кв. Дебър.

3. ІІІ-та зона – град Първомай : кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 156, 21, 22, 28-а, 25, 24, 23, 161, 160, 157, 159, 158, 155, 54, 55, 53, 52, 56, 57, 58, 59, 49, 48, 50, 51, 79, 80, 81, 82, 33, 34, 33-а, 35, 35, 37, 38, 71, 72, 73, 74, 96, 95, 97, 100-а, 99, 98, 118, 117, 137, 139, 138, 140, 141, 154, 142, 143, 144, 145, 129, 128, 167, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 заключени между ул.”Възраждане” ул.”Хан Аспарух”, ул.”Шипка”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Витоша”, ул.”Пирин”, ул.”Драгойна”, ул.”Аида”, ул.”Средна гора”, ул.”Милин камък”, ул.”Ант.Страшимиров” ул.”П.Р.Славейков” ул.”Калоян”,  ул.”Елин Пелин”, ул.”Янтра”, ул.”Ал.Константинов”, ул.”Тодор Каблешков”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Искър”, ул.”Тунджа”, ул.”Васил Левски”, ул.”Кубрат”, ул.”Марица”, ул.”Дунав”, ул.”Панайот Хитов”, част от ул.”Черноризец Храбър” и ул.”Бор”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Г.Кондолов”, ул.”Тракия”, ул.”Сребърна”, ул.”Чавдар войвода” ул.”М.Герджиков” ул.”Лазар Маджаров” ул.”Съединение” ул.”Владая” ул.”Преспа”, ул.”Летоструй” ул.”Лудогорие”, ул.”Илинден”, ул.”Капитан Райчо”, ул.”Ст.Икономов”, ул.”Петрова нива”, част от ул.”Христо Смирненски”, част от ул.Братя Миладинови-север”, част от ул.”Братя Миладинови-юг”, част от ул.”Ст. Стамболов”, ул.”Бели брези”, ул.”Ралица”, част от ул. ”Ал.Стамболийски”, ул.”Васил Друмев”, ул.”Плодородие”, ул.”Борислав”, ул.”Д-р Петър Берон”, ул.”Осми март”, части от улици: “Хан Крум”, “Перуника”, “Христо Ботев”, “Д.Благоев”, “Г.Бенковски”, Стара планина”, “Иван Асен ІІ”, “Княз Борис І”, “Рила”, “П.К.Яворов”, “Малина”, кв. Любеново, както и селата - с.Градина, с.Крушево, с. Добри дол, с.Караджалово”, с. Поройна, с.Дълбок извор, с. Бяла река, с.Православен, с.Езерово, с.Воден, с. Драгойново, с. Буково, с. Брягово, с. Искра, с. Виница, с. Татарево.

(4) Таксите се определят в лева на квадратен метър, както следва:

1. За поставяне на преместваеми обекти – открити:

- на ден                       

І - зона     - 0.80 лв./кв.м.;

ІІ - зона    - 0.60 лв./кв.м.;

ІІІ - зона   - 0.50 лв./кв.м.

- на месец:

І - зона       - 9.00 лв./кв.м.;

ІІ - зона      - 7.00 лв./кв.м.;

ІІІ - зона     - 5.00 лв./кв.м.

2. За поставяне на преместваеми обекти – покрити /съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай/:

- на месец:

І - зона        - 2.50 лв./кв.м.;

ІІ - зона       - 2.00 лв./кв.м.;

ІІІ - зона      - 1.50 лв./кв.м.

3. За ползване на терени за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на МПС:

- на месец:

І - зона       - 0.75 лв./кв.м.;

ІІ - зона      - 0.50 лв./кв.м.;

ІІІ - зона     - 0.30 лв./кв.м.

4. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други общински терени, за разполагане на строителни материали:

- на ден:

І - зона        - 0.50 лв./кв.м.;

ІІ - зона       - 0.40 лв./кв.м.;

ІІІ - зона      - 0.30 лв./кв.м.

5. За обособяване на общински терен или част от него като временна площадка към строителен обект:

- за месец:

І - зона         - 5 лв./кв.м.;

ІІ - зона        - 3 лв./кв.м.;

ІІІ - зона       - 1 лв./кв.м.

(5) Пълният размер на таксата по ал.4, т.5 за прогнозния период на строителството се заплаща към датата на получаване на разрешение за строеж, като номерът на платежния документ се вписва в разрешителното за строеж. При удължаване на срока на строителство таксата се заплаща в началото на всеки месец за периода на удължаване.

(6) При ползване на мястото за един или повече месеци таксата се заплаща авансово не по-късно от 3 дни преди началото на месеца, за който се отнася.

(7) Приема се, че площта на една маса с четири седящи места е равна на 1 кв.м.

(8) За инвалиди таксите по ал.4 се намаляват с 50 %, ако дейността се осъществява лично от инвалида.

(9) Върху таксите по чл. 27 ал. 4 т. 1 и 2 се начислява ДДС.

(10) Върху таксите по чл. 27 ал. 4 т. 3, 4 и 5 не се начислява ДДС.

Чл. 28. (1) За ползване на пазари от производители с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:

1. за продажба от маса, предоставена от Община Първомай

- на ден             - 2.40 лв. ;

- на месец         - 33.60 лв.;

2.на квадратен метър заемана площ

- на ден             - 2.20 лв. /кв. м.;

3.за продажба от превозно средство с животинска тяга

- на ден             - 3.50 лв.;

            4.за продажба от лек автомобил

- на ден             - 6.30 лв.;

5.за продажба от товарен автомобил, микробус или лек автомобил с ремарке

- на ден             - 10.20 лв.

(2) За ползване на места с цел търговия с промишлени стоки таксата се определя както следва:

1. за продажба от маса, предоставена от Община Първомай

- на ден             - 3.60 лв.;

- на месец         - 45.00 лв.;

2.      на квадратен метър заемана площ

- на ден             - 3.00 лв. /кв. м.;

3.      за продажба от превозно средство с животинска тяга

- на ден             - 3.50 лв.;

4.      за продажба от лек автомобил

- на ден             - 6.30 лв.;

5.      за продажба от товарен автомобил, микробус или лек автомобил с ремарке

- на ден             - 10.20 лв.

(3) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на ден - 1.20 лв. /кв. м.;

(4) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, цирк и други, се събира такса на ден - 1.00 лв. /кв. м.;

(5) Върху таксите по чл.28 се начислява ДДС.

Чл. 29. (1) За поставяне на рекламни надписи, билбордове, указателни табели и други се определя такса, както следва:

1.      за реклами върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени и др., както и фирмени указателни табели:

- до 0.5 кв. м.   - 15.00 лв. на година;

- над 0.5 кв.м   - 2.50 лв. /кв. м. на месец;

2.      за реклами върху пана / билбордове /с площ над 2 кв.м. – 5.00 лв./кв. м. на месец.

(2) Върху таксите по чл.29, ал.1 се начислява ДДС.

Чл. 30. Таксите по този раздел се събират от Общинска администрация гр. Първомай и кметствата по населени места.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 

Чл. 31. (1) (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) За ползване на целодневни детски градини от деца на възраст 2 - 4 години, както и за ползване на детски ясли от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, се заплаща месечна такса в размер на 46.00 лева.

1.   (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай);

2.   (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)

(2) (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) Родителите или настойниците на децата в задължителните подготвителни групи към детските градини заплащат такса само за допълнително предоставената услуга по хранене в размер на 42.00 лева на месец.

(3) (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) Месечните такси, определени в ал.1 и ал.2, се заплащат съобразно реалното време на ползване на детското заведение в рамките на месеца. При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(4) Не се заплаща такса :

1. когато единият родител е със загубена или намалена работоспособност от 71% до 100%;

2. за деца без родители / кръгли сираци /;

3. за деца на родители, загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и за деца на родители, загинали при изпълнение на служебен дълг;

4. когато детето е с намалена възможност за социална адаптация от 50% до 100%.

(5) Таксата се заплаща в размер на 50 на сто от пълния размер за:  

1. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) сираци и деца, чиито родители са редовни студенти;

2. трето и следващо дете на многодетни родители;

3. второ дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения ;

4. всички деца от едно семейство, когато три или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения.

(6) Разликата между пълните разходи по предоставяне на услугата по ал.1 и приходите от събраните такси е за сметка на общинските приходи.

Чл. 32. (1) (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) За ползване на детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 2,00 лв. за един храноден.

(2) Таксата по  ал. 1 включва разходи за хранителни продукти и издръжка на дейността.

(3) В случаите, когато реалните разходи за хранителни продукти и издръжка на дейността надвишат  таксата по ал. 1, разликата остава за сметка на общинските приходи за срок не по-дълъг от 3 месеца, през който период се предприемат мерки за компенсирането й.

Чл. 33. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на Домашен социален патронаж /ДСП/, заплаща месечна такса, равностойна на фактическите разходи за издръжка, пропорционално на дните, през които лицето е ползвало услугата. От текущата издръжка се изключват разходите за:

·             първоначалното кухненско оборудване, съдове и други;

·             текущ ремонт на помещенията;

·             работно облекло на персонала;

·             инцидентни еднократни разходи, надвишаващи 1000 лева.

(2) Лицата, желаещи да ползват услугата по ал. 1 подават писмена молба до Кмета на Община Първомай по реда на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане.

(3) Ветераните от войните заплащат 50 на сто от таксата по  ал.1.

(4) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

 

     Чл. 34. (1) (в сила до 31.05.2014г.) (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай).

(2) (в сила от 01.06.2014 г.) (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай).

(3) (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай).

 

Чл. 35. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия месец.

 

 РАЗДЕЛ IV

Такси за технически услуги

 

Чл. 36. Такси се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Община Първомай и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 37. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при подаване на заявлението.

Чл. 38. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.

Чл. 39. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.      за издаване на скица:

1.1  за урегулиран поземлен имот/УПИ/ или имот включен в УПИ - 20.00 лв.;

1.2  за недвижим поземлен имот отреден за производствена и/или складова дейност:

- до 5 дка - 30.00 лв. ;

- над 5 дка - 50.00 лв. ;

2.      за издаване на скица – виза за проучване и проектиране:

1.1  за урегулиран поземлен имот - 20.00 лв.;

1.2  за урегулиран поземлен имот в промишлени зони:

- до 5 дка - 30.00 лв.;

- над 5 дка - 50.00 лв. ;

3.      за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца - 5.00 лв.;

4.      за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - 20.00 лв. ;

5.      за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях от техническия архив - 3.00 лв. на лист. ;

6.      за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  по чл.56 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/- 20.00 лв. ;

7.      за издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи по чл.57 от ЗУТ -20.00 лв. ;

8.      за издаване на разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ - 20.00 лв.;

8а.    (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за допълване на разрешение за строеж в съответствие с чл.154, ал.5 от   ЗУТ – 20.00 лв.;

9.      за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ - 26.00 лв.;

9а.    (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за допълване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, в съответствие с чл. 154, ал.5 от ЗУТ – 26.00 лв.;

10.   (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на разрешение за изработване  на проект за ПУП на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ - 10.00 лв.;

10а.  (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на основание чл.124а,  ал.1 от ЗУТ – 30.00 лв.

Чл. 40. (1) Срокът за извършване на техническите услуги е както следва:

1.      за издаване на скици - 14 дни;

2.      за заверка на скици - 7 дни ;

3.      за предоставяне на данни за геодезически заснемания - 3 дни ;

4. за разглеждане на проект от Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/- 30 дни.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1  на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

(3) За извършване на бърза услуга - до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна - до 24 часа таксата се заплаща в троен размер.

 

РАЗДЕЛ V

Такси за административни услуги

 

Чл. 41. (1) За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

1. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за наследници - 5.00 лв.;

2. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 5.00 лв.;

3. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ - 4.00 лв.;

4. за издаване на удостоверение за раждане –дубликат - 4.00 лв.;

5. за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат - 4.00 лв.;

6. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - 4.00 лв.;

7. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за семейно положение - 4.00 лв.;

8. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца - 4.00 лв.

9. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за родствени връзки - 5.00 лв.;

10. за издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 15.00 лв.;

11. за издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 6.00 лв.;

12. за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – 3.00 лв.;

13. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година - 3.00 лв.;

14. за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - 5.00 лв;

15. за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - 3.00 лв.;

16. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани след 2000 година – 3.00 лв.;

17. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10.00 лв.;

18. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина – 5.00 лв.;

19. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 4.00 лв.;

20. за издаване на удостоверение за родените от майка деца – 3.00 лв.;

21. за издаване на удостоверение за правно ограничение – 5.00 лв.;

22. за съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин , който има актове съставени в чужбина – 20.00 лв.;

23. за издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година – 10.00 лв.;

24. за издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от регистъра по гражданско състояние – 9.00 лв.;

25. за всички други видове удостоверения по искане на граждани по ЗГР – 2.00 лв.;

26. за комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство – 14.00 лв.;

27. за преписи от документи – 2.00 лв.;

28. презаверка на удостоверение за наследници 2.00 лв;

(2) За издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по ЗМДТ, се заплащат следните такси:

1.      за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ – 5 лв.;

2.      за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Първомай 2.00 лв.;

3.      за издаване на копие от подадена данъчна декларация – 5 лв.

4.      за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 1 лв.

5.      за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – 1 лв.

6.      за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 2 лв.

7.      за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - 2 лв.

8.      за издаване на удостоверение за декларирани данни – 2 лв.

9.      за издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ – 2 лв.

10.  за издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ – 2 лв.

(3) За издаване на документи в областта на селското стопанство и екологията, се заплащат следните такси:

1.      за маркиране на дървесина добита в извън горски територии - 1.20 лв./ куб. м.;

2.      за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии - 1.00 лв.;

3.      за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка. лозя в селскостопанските земи – 5.00 лв.;

4.      за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка. – 5.00 лв.;

5.      за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представило разрешение за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика – 20.00 лв.;

(4) За административно-технически услуги, се заплащат следните такси:

1.      за издаване на удостоверения за търпимост на строеж - 20.00 лв.;

2.     (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части от сгради, жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност на строежа и други нотариални сделки - 40.00 лв.;

3.      за издаване на удостоверение за идентичност на имот - 20.00 лв.;

4.      за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - 10.00 лв.;

5.      за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР във вр. с чл.175 от ЗУТ - 10.00 лв.;

6.     (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за издаване на разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ - 15.00 лв.;

7.      становище за РДНСК по §184 по ПЗР на ЗИДЗУТ - 30.00 лв.;

8.      съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ - 50.00 лв. ;

9.      регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория:

9.1. обекти от ІV-та категория - 750.00 лв.;

9.2. обекти от V категория:

·            жилищни сгради с РЗП от 500 кв.м. до 1000 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 50 до 100 места посетители - 500.00 лв.;

·            жилищни сгради с РЗП от 300 кв.м. до 499 кв.м.; смесени сгради с капацитет от 20 до 49 места посетители и производствени сгради с капацитет от 20 до 49 работни места - 420.00 лв. ;

·            жилищни сгради с РЗП до 300 кв.м.; смесени сгради с капацитет до 19 места посетители и производствени сгради с капацитет до 19 работни места - 300.00 лв.;

10.  презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 50 на сто от таксата за разрешение за строеж;

11.  вписване в регистъра на  технически паспорт за строеж - 5.00 лв.;

11а. (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за заверка на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - 20.00 лв.;

11б. (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) за заверка на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - 20.00 лв.;

12.  за издаване на удостоверение за административен адрес на  поземлен имот - 10.00 лв.;

13.  за справка от архива за недвижим имот - 10.00 лв.;

14.  (Отм. - Решение № 2086/09.11.2016 г. на АС - Пловдив)

15.  за изготвяне на оценки по чл. 210 от ЗУТ - 10.00 лв

(5) За други административни услуги, се заплащат следните такси:

1. отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - 20.00 лв.;

2. получаване на писмени справки, сведения, удостоверения, копия и извлечения на информация по гражданско състояние на длъжник - 15.00 лв.;

3. комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние – 21.00 лв.;

      (6) Срокът за извършване на услугите по ал.1 е седемдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер”.

      (7) (Изм. – Решение № 245/29.09.2017г. по протокол 26 на ОбС Първомай) Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал. 4, т. 3, 4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер”.

Чл. 42. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплащат следните такси:

1. за настаняване под наем в общински имоти - 5.00 лв.;

2. (Отм. – Решение № 245/29.09.2017г. по протокол 26 на ОбС Първомай)

 

РАЗДЕЛ VІ

Такси за гробни места

 

Чл. 43. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси както следва:

                        1. до 15 години - 50.00 лв.

                        2. за вечни времена - 70.00 лв.

Чл. 44. Таксите се събират от Общинска администрация гр. Първомай.

  

РАЗДЕЛ VІІ

Такси за притежаване на куче

 

Чл. 45. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 12.00 лева на куче.

(2) Освобождават се от такси собствениците на:

1.      кучета на инвалиди;

2.      служебни кучета на организации на бюджетна издръжка;

3.      кучета използвани за опитни цели;

4.      кучета използвани за мероприятия на Българския червен кръст;

5.      кастрирани кучета;

                              6.  (Изм. – Решение №86/22.06.2016г. на ОбС Първомай) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.   

                        7. (Изм. – Решение №86/22.06.2016г. на ОбС Първомай) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

      Чл.46. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава Декларация по образец в Община Първомай /Приложение № 5/, като община по постоянен адрес/седалище.

Чл.47. (1) Таксата по чл.45, ал.1 се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Други местни такси, определени със закон

 

Чл. 48. (1) Други местни такси, определени със закон се заплащат за :

1. координати на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от ЗУТ, Тарифа № 14 - 3.00 лв. на точка. ;

2. координати и коти на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от ЗУТ, Тарифа № 14 - 4.00 лв. на точка;

3. описание и кота на нивелачен репер по чл.45, ал.1 от ЗУТ, Тарифа № 14 - 3.00 лв. на репер;

4. одобряване на екзекутивни документи по чл.143, ал.2 от ЗУТ - 30.00 лв.;

5. одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143, ал.2 от ЗУТ :

5.1. за жилищна сграда с височина до 10 м.        -50.00 лв.;

5.2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.       -70.00 лв.;

5.3. за жилищна сграда с височина над 10 м.      -70.00 лв.;

5.4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.     - 0.90 лв./кв.м.;

5.5. за техническа инфраструктура:

·       до 50 линейни метра /л.м./ -50.00 лв.;

·       от 50 до 500 л.м.         - 50.00 лв. + 0.50 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;

·       над 500 л.м.     - 275.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.;

6. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ:

6.1. за жилищна сграда с височина до 10 м.        - 65.00 лв.;

6.2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.       - 91.00 лв.;

6.3. за жилищна сграда с височина над 10 м.      - 91.00 лв.;

6.4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.     - 1.17 лв./кв.м.;

6.5. за техническа инфраструктура:

·        до 50 линейни метра /л.м./ - 65.00 лв.;

·        от 50 до 500 л.м.  - 65.00 лв. + 0.65 лв./л.м. за разликата до   500 л.м.;

·        над 500 л.м. - 357.50 лв. + 0.39 лв./л.м за разликата над 500 л.м.;

                        6а. (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) одобряване на проекти по чл.156б, ал.2 и ал.3от ЗУТ - 20.00 лв.;

7. узаконяване на инвестиционни проекти по §3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ:

7.1. за жилищна сграда с височина до 10 м.        - 150.00 лв.;

7.2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.       - 210.00 лв.;

7.3. за жилищна сграда с височина над 10 м.      - 210.00 лв.;

7.4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.  - 2.70 лв./кв. м.;

7.5. за техническа инфраструктура:

·        до 50 линейни метра /л.м./    -150.00 лв.

·        от 50 до 500 л.м. - 150.00 лв.+ 1.50 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;

·        над 500 л.м. – 825.00 лв. + 0.90 лв./л.м  за разликата над 500 л.м.;

8. становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби  на ЗУТ - 5.00 лв.;

9. издаване на акт за узаконяване по §3 от Допълнителните разпоредби  на ЗУТ - 50.00 лв. ;

10. одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 128, ал.3 и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ:

10.1. в регулация - 50.00 лв.;

10.2. извън регулация  - 70.00 лв.;

10а. (Нова  – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) одобряване на проекти за изменение на дворищна регулация по §8, ал.4 от ЗУТ - 50.00 лв.;

11. одобряване на ПУП към комплексен проект за инвестиционна инициатива  по чл.150 от ЗУТ:   

11.1. в регулация  - 65.00 лв.;

11.2. извън регулация  - 91.00 лв.;

12. издаване на удостоверение за данни по емлячен  регистър - 10.00 лв.

13. издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници - 20.00 лв.

14. справка за вещо лице  - 10.00 лв.

15. предоставяне на копия от актове на Общински съвет Първомай на основание чл. 22, ал.3 от ЗМСМА - 0.20 лв. на страница.

16. за издаване на позволително по чл. 22  от Закона за лечебните растения /ЗЛР/ за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска собственост – 3.00 лв.

(2) Максималният размер на таксата за одобряване на инвестиционни проекти по ал.1 не може да надхвърля 5000 лева.

Чл. 49. (1) За ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти и териториите в строителни граници на населените места - общинска собственост, се заплащат следните такси съгласно чл. 24 ал. 2 от ЗЛР:

 

Наименование

Мярка

Такса

/в лева/

I.

Билки (в сурово състояние)

 

 

1.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

-божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг.

0,06

 

-кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка

кг.

0,04

 

-бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг.

0,02

 

-глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг.

0,01

 

-други

кг.

0,03

2.

 Листа

 

 

 

-мечо грозде

кг.

0,05

 

-лудо биле

кг.

0,04

 

-бръшлян, чобанка

кг.

0,03

 

-глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг.

0,02

 

-бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг.

0,01

 

-други

кг.

0,03

3.

Стръкове

 

 

 

-блатно кокиче

кг.

0,10

 

-горицвет, лазаркиня

кг.

0,05

 

-гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг.

0,05

 

-зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг.

0,04

 

-дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

 

кг.

 

0,03

 

-великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг.

0,02

 

-врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман черен, русупас, теменуга трицветна, хвощ

кг.

0,01

 

-други

кг.

0,03

4.

Цветове

 

 

 

-липа

кг.

0,07

 

-метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг.

0,03

 

-акация бяла, бъз

кг.

0,02

 

-вратига, глог, равнец бял

кг.

0,01

 

-други

кг.

0,03

5.

Плодове

 

 

 

-боровинка червена и черна, хвойна червена

кг.

0,10

 

-хвойна сибирска

кг.

0,07

 

-кисел трън, къпина, малина

кг.

0,04

 

-бъз, глог, конски кестен, киселеца

кг.

0,02

 

-бъзак, трънка,

кг.

0,01

 

-други

кг.

0,03

6.

 Семена                

 

 

 

-есенен минзухар

кг.

0,10

 

-други

кг.

0,05

 

(2) За ползване на растения и горски плодове в сурово състояние (извън списъка на лечебните растения по ЗЛР).

  

Наименование

Мярка

Такса

/в лева/

1

Грудки, корени, коренища ( с изключение на такива от репей, коприва, троскот)

кг.

0,03

2

Листа ( с изключение на такива от коприва)

 

 

 

- орех

кг.

0.01

 

-други

кг.

0,03

3

 Стръкове ( с изключение на такива от маточина)

кг.

0,03

4

Цветове ( с изключение на такива от лайка

кг.

0,03

5

Плодове

 

 

 

- хвойна синя

кг.

0.07

 

-шипка

кг.

0.03

 

-орех, обикновен кестен

кг.

0.10

 

-други

кг.

0.03

 

(3) Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.

 

 ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ЧЛ. 6 , АЛ. 2 и АЛ.3 ОТ ЗМДТ( Загл. изм. с Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)

 

Чл. 50. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) За всички услуги и права, предоставяни от Община Първомай, които не са регламентирани със закон, включително и за ползването на тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движение по пътищата, се определя цена с тази Наредба.

Чл. 51. (1)  Цените  на  услугите се формират  на  основа пълните разходи съгласно чл. 5 от тази Наредба .                  

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от Общинската администрация Първомай и приходите от тях постъпват в бюджета на Общината.

Чл. 52. (1) Услугите, предоставяни от Община Първомай могат да бъдат:

1.      обикновена

2.      бърза

3.      експресна

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

1.      обикновена – в рамките на четиринадесет работни дни

2.      бърза – в рамките на три работни дни

3.      експресна – в рамките на един работен ден

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 53 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща в двоен размер, а експресната – в троен размер.

Чл. 53. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от Община Първомай се утвърждават със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 54. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на Кмета на Община Първомай.

Чл. 55. При неспазване на сроковете по чл. 52, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 56. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, не по вина на лицето, на което е предоставено, Община Първомай възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва .

Чл. 57. Цените на услугите по чл. 50 са както следва:

 

ВИД УСЛУГА

Цена /в лева/

1.

Копирни услуги

- едностранно

- двустранно

 

 0.20

 0.40

2.

Ползване на зала общинска собственост

- (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г.  на ОбС Първомай)

 

- пленарна зала – ОбА Първомай

на ден:

 

 

100.00

3.

Ритуал по сключване на граждански брак

30.00 

4.

Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала

70.00 

5.

Ритуал по сключване на граждански брак изнесен извън  обредна зала

100.00 

6.

Озвучаване на пленарна зала

15.00

7.

Ползване на мултимедиен проектор и екран

20.00

8.

Продажба на дърва за огрев ( Изм. – Решение № 323/31.05.2018г.на ОбС Първомай)                    

                                  10.00

                     /на куб.м./

9.

Изкопаване на нов гроб и загробване

(Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)                    

                                         70.00

10.

Вадене на кости

15.00

11.

Почистване на гроб

10.00

12.

Урнополагане

20.00

13.

Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости

(Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)

                     90.00

14.

    (Отм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)                    

 

15.

Извършване на услуги по гражданско състояние, чрез други общини

                                                   5.00

16.

За издаване на удостоверение за декларирани данни

                         2.00

17.

За издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

15.00

18.

За обявяване на уведомление за инвестиционно намерение

                     20.00

19.

Доставка на ковчег

     - обикновен

     - черен

 

50.00

65.00

20.

Доставка на кръст

 10.00

21.

Такса за паркинг на автоспирка Първомай:

- за автобус на денонощие

- за микробус на денонощие

    - за лек автомобил на денонощие

 

4.00

3.00

2.00

22.

За включване към електрозахранващо табло, собственост на Община Първомай

(Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай)                    

35.00

 

Чл.58 (1) (Отм. - Решение № 2086/09.11.2016 г. на АС - Пловдив)

(2). (Отм. - Решение № 2086/09.11.2016 г. на АС - Пловдив)

(3). (Отм. - Решение № 2086/09.11.2016 г. на АС - Пловдив)

(4). (Отм. - Решение № 2086/09.11.2016 г. на АС - Пловдив)

Чл. 59. (1) Служителите на Общинска администрация Първомай и дейностите към нея, ползващи услугите на дейността “Стол”, заплащат цена формирана от пълните разходи, включващи заплати, осигурителни вноски, хранителни продукти и издръжка на дейността, както и придобиването на дълготрайни материални активи.

(2) Външни лица, ползващи услугите по ал. 1 заплащат цената, увеличена с 20 на сто.

Чл. 60. (1) За учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ през общински имоти, се заплаща цена, както следва:

·   в регулация – 0.50 лв. на кв. метър за месец;

·   извън регулация – 0.30 лв. на кв. метър за месец;

(2) За учредяване на право на прокарване по чл.193 от ЗУТ през общински имоти се заплаща цена, както следва:

·   до 50 м. в регулация - 0.70 лв./л.м.;

·   над 50 м. в регулация - 0.50 лв./л.м.;

·   извън регулацията - 0.30 лв./л.м..

(3) Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка с чл.191 от ЗУТ през общински имоти,

·   в регулация – 0.50 лв. на кв. метър за месец;

·   извън регулация – 0.30 лв. на кв. метър за месец.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 61. (1) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв..

(2) За неспазване на разпоредбите по тази Наредба, извън случаите по ал. 1 на виновните  лица се налага глоба в размер от 20 лв. до 200 лв, а на юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв..

(3) За маловажни случаи на административни нарушения по тази Наредба, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

Чл. 62. Актове за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на Община Първомай длъжностни лица от Общинска администрация, а наказателни постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощени от него  длъжностни лица.

Чл. 63. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

2. “Ползватели” са физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3. “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

4. .Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат от жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и развлечение, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината или определени от него лица.

§ 3. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

§ 4. Размерът на такса битови отпадъци по Глава втора, Раздел І се приема от Общински съвет за всяка календарна година съгласно сроковете определени в Закона за местните данъци и такси.

§ 5. (Изм. – Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС Първомай) Услугите и правата по Глава трета от настоящата наредба са облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност и върху определените цени се начислява ДДС.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 6. Наредбата е приета на Заседание на ОбС гр. Първомай на 28.03.2014 г. с  Решение № 391 по Протокол № 34.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 01.05.2014 г., с изключение на чл. 34, ал. 2, който влиза в сила от 1 юни 2014 г

§ 8 Чл.34, ал.1 е в сила до 31 май 2014 г.

§ 9. Настоящата Наредба отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай / приета с Решение № 525 на Общински съвет Първомай взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм. и доп. с Решение № 46 на Общински съвет Първомай взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 198 на Общински съвет Първомай взето на 27.02.2009 г. по Протокол №25, изм. и доп. с Решение № 288 на Общински съвет Първомай взето на 30.10.2009 г. по Протокол № 35, изм. и доп. с Решение № 328 на Общински съвет Първомай взето на 29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм. и доп. с Решение № 342 на Общински съвет Първомай взето на 25.02.2010 г. по Протокол № 39, изм. и доп. с Решение № 455 на Общински съвет Първомай взето на 28.01.2011 г. по Протокол № 53, изм. и доп. с Решение № 541 на Общински съвет Първомай взето на 15.07.2011 г. по Протокол № 59, изм. и доп. с Решение № 556 на Общински съвет Първомай взето на 31.08.2011 г. по Протокол № 61,  изм. с Решение № 114 на Общински съвет Първомай взето на 21.06.2012 г. по Протокол 11, изм. и доп. с Решение 359 на Общински съвет Първомай взето на 19.12.2013 г. по Протокол 31.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай (Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11).

 

§4. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай (Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай).

 

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.

§4. Наредбата за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай е приета с Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай (Решение № 323 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34)

 

§16. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, приета с Решение № 391 по Протокол № 34 от 28.03.2014 г., последно изменена с Рeшение № 245 по Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет – Първомай, влиза в сила от датата на приемането.

§ 17. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.

§18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай е приета с Решение № 323 по Протокол № 34 от 31.05.2018г. на Общински съвет - Първомай.

 

 

Изтегли приложения към наредбата

    Приложение 1

    Приложение 2

    Приложение 3

    Приложение 4

    Приложение 5

    Указания за попълване на декларацията за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

 

 

 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ