Н А Р Е Д Б А

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и редът за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Първомай, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства при спазване на следните принципи:

1. всеобхватност - управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в сборния бюджет на Община  Първомай;

2. отчетност и отговорност - общинският бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3. адекватност - съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Първомай;

4. икономичност - придобиване с минимални разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на Община Първомай при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефикасност - постигане на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на Община Първомай;

6. ефективност - степен на постигане на целите на Община Първомай при съпоставяне на действителните с очакваните резултати;

7. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджетите на Община Първомай;

8. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на Община Първомай или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:

1. годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита, съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на Община Първомай включва всички постъпления и плащания за дейността на Общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметките за средства от Европейския съюз и операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

2. документ за финансовата политика на Общината;

3. ръководство за оперативната дейност.

(2) Общинският бюджет включва:

1. бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет;

2. бюджетите на определените с решение на Общински съвет - Първомай второстепенни разпоредители.

(3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

(4) Кметът на Община Първомай организира и ръководи съставянето, внасянето в Общинския съвет и изпълнението на бюджета на Общината.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разработва и утвърждава вътрешни правила за организация на бюджетния процес.

Чл. 3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година съвпада с календарната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Първомай е Кметът на Общината.

(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на лица от ръководния състав на Община  Първомай за определен период от време. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община Първомай се определят от Общински съвет - Първомай по предложение на Кмета на Общината.

(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

(7) Второстепенните разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 5. Бюджетът на Община  Първомай се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 6. Основните показатели за бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл. 7. (1) Данъчните и неданъчните приходи се набират от физически и юридически лица въз основа съответно на закон или на друг нормативен акт, административен акт или договор.

(2) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.

(3) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват, съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.

(4) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват, съгласно клаузите на сключените договори.

Чл. 8. (1) Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейности.

(3) Общински съвет - Първомай определя в разходната част на общинския бюджет средства за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

Чл. 9. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

(2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет - Първомай и Кмета на Община Първомай и другите разпоредители с бюджет.

 

Раздел II

Фискални правила

 

Чл. 10. Общински съвет - Първомай и Кметът на Община Първомай при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на Общината спазват фискалните правила по Закона за публичните финанси.

Чл. 11. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на Община Първомай, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл. 12. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на Община   Първомай за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на Общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл. 13. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за Община  Първомай във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на Общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община  Първомай.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от Община  Първомай дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, Община  Първомай задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на Община  Първомай по временни безлихвени заеми и по предоставени й заеми от други лица от сектор „Държавно управление".

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от Общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащанията по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл. 14. Кметът на Община Първомай представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на Общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

Чл. 15. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общински съвет - Първомай определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 16. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

 

Раздел III

Структура на общинския бюджет

 

Чл. 17. (1) Общинският бюджет включва:

1. Приходи от:

а) местни данъци - при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от Общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

2. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи.

3. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. Бюджетно салдо;

5. Финансиране.

            Чл. 18. (1) По бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл. 19. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

  

Раздел IV

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети

и сметки

 

Чл. 20. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.

Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. Трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

2. Временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1, се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и „в” се предоставят в срокове, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 22. (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 23. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 24. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и механизмът за неговото разпределение по общини се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 25. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси размерът на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на Министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на Общински съвет - Първомай.

 

Раздел V

Съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

 

Чл. 26. (1) Бюджетната процедура на Общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

 (2) Кметът на Община  Първомай организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на Община  Първомай при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнение на бюджетната процедура.

(3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от Общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14  от Закона за публичните финанси за контролираните от Общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите за контролираните от Общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за Общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от Общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на Общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на Общината за периода на прогнозата.

Чл. 27. (1) Кметът на Община  Първомай разработва бюджетната прогноза на Общината със съдействието на кметовете на кметства и на ръководителите на дейностите, финансирани от общинския бюджет, на базата на:

1. указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от

Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от Общински съвет - Първомай стратегия, прогнози за развитие на Общината и общинския план на развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет.

(2) Общински съвет - Първомай одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на Общината.

(3) Кметът на Община  Първомай представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 28. (1) Кметът на Община Първомай разработва проекта на общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал.1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на кметовете на кметства и на ръководителите на дейностите, финансирани от общинския бюджет на базата на:

1. одобрената от Министерския  съвет  средносрочна  бюджетна  прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената по реда на чл.27, ал.2 от настоящата Наредба бюджетна прогноза;

2. указанията на Министъра на финансите по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси.

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

10. други оценки и прогнози.

Чл. 29. (1) Проектът на общинския бюджет се публикува на интернет страницата на Община Първомай.

(2) Кметът на Община Първомай организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.

(3) В местен вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото и дневния ред за публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет.

(4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

(5) Публичното обсъждане се провежда по ред, определен в Приложение 1 към настоящата Наредба.

Чл. 30 (1) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

(2) За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет - Първомай.

Чл. 31. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.

Чл. 32. (1) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба.

(2) Кметът на Общината утвърждава правила за разработване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, както и формата за тяхното представяне.

Чл. 33. Кметът на Община  Първомай внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на Общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 26, ал. 2 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

 

Раздел VI

Приемане на бюджета на Общината

 

 

Чл. 34. (1) Проектът на бюджет се разглежда от Общински съвет - Първомай. Разглеждането започва от постоянните комисии на Общински съвет - Първомай, които дават становище по него в съответствие с Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Първомай.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на Община та по показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за Община  Първомай показатели и разпоредби.

(3) С решението за приемане на бюджета на Общината Общинският съвет определя размерите на:

1. приходите от местни данъци, от такси, от услуги и права, предоставяни от Общината, от разпореждане с общинска собственост, от глоби и имуществени санкции, от лихви и неустойки, от други постъпления, от помощи и дарения;

2. разходи за делегираните от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно Единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения за домакинства, текущи субсидии, капиталови разходи;

3. бюджетни взаимоотношения с държавния бюджет;

4. бюджетното салдо;

5. финансирането;

6. резерва за непредвидени и неотложни разходи;

7. допълнителното финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи или от изравнителна субсидия;

(4) С решението по ал. 2 Общинският съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, а ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, а ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на Общинския съвет.

(5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и т. 2;

2. общинските бюджети да включват и други показатели.

(6) Бюджетът на Общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от Кмета на Община Първомай.

Чл. 35. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на Общината.

Чл. 36. По решение на Общински съвет - Първомай делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на Общината.

Чл. 37. Бюджетът на Община  Първомай се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет. Бюджетът на Общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информация за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси по ред, определен от Министъра на финансите.

Чл. 38. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на Общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на Община Първомай от Общински съвет - Първомай месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на Общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

Раздел VII

Изпълнение на общинския бюджет

 

Чл. 39. (1) Изпълнението на бюджета на Община Първомай се организира от Кмета на Общината чрез кметовете на кметства и  ръководителите на дейностите, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) Кметът на Общината като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.

(3) Второстепенните разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения  за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

(4) Наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет.

(5) При временни касови разриви по бюджета на Общината по решение на Общински съвет Първомай може да се отпуска безлихвен заем със срок на възстановяване не по-късно от края на бюджетната година.

(6) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други програми и договори могат да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет с решение на Общински съвет - Първомай.

(7) В рамките на своята компетентност през бюджетната година Общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в Общината, финансирани със собствени приходи.

(8) Финансовите последици от решенията на Общинския съвет по ал. 7, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към Общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на Общината.

Чл. 40. Приходите по бюджета на Община  Първомай се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 41. (1) Промени по бюджета на Община  Първомай през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на Общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените по бюджета на Община  Първомай, извън тези по чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси, се одобряват от Общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т.1 от  Закона за публичните финанси.

(3) Общински съвет - Първомай може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на Община  Първомай отразява промените по бюджета на Общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) С настоящата Наредба са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 2.

Чл. 42. (1) Общинският съвет може да оправомощи кмета на Община Първомай да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Кметът на Община Първомай издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на Общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него,  в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси Кметът представя в Общински съвет - Първомай актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

Чл. 43. (1) Временно свободните средства по бюджета на Община  Първомай могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на Общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 44. (1) Капиталови разходи, извън финансираните за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на Общината, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от Общината.

Чл. 45. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на Общината.

Чл. 46. (1) Община та възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на Общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинея 1 и 2 не се прилагат, когато със Закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 47. (1) Кметът на Община  Първомай може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на Общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води да преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

 

Раздел VIII

Отчет на общинския бюджет

 

Чл. 48. (1) Кметът на Община  Първомай изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от Общински съвет - Първомай.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация  за осъщественото текущо наблюдение по чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси;

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 49. (1) Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на интернет страницата на Община Първомай.

(2) Кметът на Община Първомай организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.

(3) В седемдневен срок от внасяне на отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от Общински съвет - Първомай, Председателят на Общинския съвет публикува обява в местен вестник, съдържаща датата, мястото и дневния ред за провеждане на обсъждане на годишния отчет.

(4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди датата на провеждането му.

Чл. 50. (1) Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Първомай не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

(2) За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от постоянните комисии на Общински съвет - Първомай заедно с разглеждането на отчета.

Чл. 51. След публичното обсъждане Общински съвет - Първомай приема годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.

Чл. 52. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община  Първомай се изготвят от кмета на Общината и се утвърждават от Общински съвет - Първомай. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен в Раздел IX от настоящата Наредба.

Чл. 53. (1) Кметът на Община Първомай осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролирани от Общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на Общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на Общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на Общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на Общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.

(2) Кметът представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз,  както  и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 за полугодието в срок до 30 септември.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и т. 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1.

(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. 1, т. 2 и т. 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.

(5) Кметът на Община Първомай представя информацията по ал. 1, т. 2 и т. 3 в Министерство на финансите.

(6) Кметът на Община  Първомай информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет - Първомай на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година същите се правят достъпни за обществеността на страницата на Общината.
 

Раздел IX

Средства от Европейския съюз и чужди средства

 

Чл. 54. Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от Община  Първомай и нейните разпоредители с бюджет чрез сметки за средства от Европейския съюз.

Чл. 55. Сметките за средства от  Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

Чл. 56. (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кметът на Общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз въз основа на:

1. сключени договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз се изготвят от Кмета на Общината и се утвърждават от Общински съвет - Първомай.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат информация за основните финансови показатели по чл. 14, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Общината се определят и конкретните правомощия на кмета на Общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Общината се актуализират по начина по който са утвърдени.

Чл. 57. (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове, независимо от спецификата на финансиращата програма.

(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти по които Общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.

(3) Чрез сметките за средства от Европейския съюз може да се извършва авансово финансиране на плащания на Общината или на нейни звена, в качеството им на бенефициенти, под форма на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от Министъра но финансите, включително за сметка на осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.

(4) По предложение на Кмета на Общината с решение на Общински съвет - Първомай за авансово финансиране на плащания по проекти по ал. 2 може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на Общината.

(5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете  на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях  съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година, при условие, че не се нарушава нормалната дейност на Общината.

(6) В случай на недостиг на средства за авансови и междинни плащания по отделните проекти Общината може да поема общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг, Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България, настоящата Наредба и решението на Общински съвет - Първомай за приемане на бюджета.

(7) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем, същият се преобразува в трансфер в съответствие с ДДС № 7 / 2008 г. на Министерство на финансите.

Чл. 58. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от Община Първомай чрез сметки за чужди средства.

(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване,  разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

 

Раздел X

Мониторинг и контрол

 

Чл. 59. (1) Мониторинг на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.

(2) Кметът на Общината утвърждава правила и упълномощава длъжностно лице от състава на Общинска администрация - Първомай, което да осъществява функции по мониторинг и контрол по изпълнение на настоящата Наредба.

(3) Лицето по ал. 1 трябва да притежава  необходимата квалификация и професионална компетентност, за да може да осъществява ефективно възложените функции.

Чл. 60. Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на Общината и за основа при подготовка на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредбата е приета с Решение 374/30.01.2014 г. на Общински съвет - Първомай на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, влиза в сила от 31.01.2014 г и  от тази дата отменя действащата  Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение на Общински съвет № 243 / 25.04.2013 г.по протокол № 21.

 


 

Приложение № 1 към чл. 29, ал. 5

от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай.

 

 

ПРАВИЛА

за реда на провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет на Община Първомай

1. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по реда, определен в настоящата Наредба, и от определените със закон компетентни органи.

2. Публичното обсъждане от местната общност може да се провежда на всеки етап от бюджетната процедура по инициатива от Кмета на Община Първомай.

3. Датата на публичното обсъждане се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на Общината и в местен вестник.

4. Информацията, която се представя на публичното обсъждане, се подготвя по окрупнени показатели и се публикува на интернет страницата на Общината.

5. Кметът на Общината определя водещ и представящи по време на публичното обсъждане, като се предоставя достатъчно време за изказвания и предложения на гражданите.

6. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в Общински съвет - Първомай заедно с окончателния проект на бюджета.

7. Публичното обсъждане може да бъде съпътствано от срещи по населени места и бюджетни звена. В тези случаи в протокола се включва само обобщената информация за резултатите от тези срещи.


 

Приложение № 2 към чл. 41, ал. 5

от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай

 

ПРАВИЛА

 

за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.З, т.1 и 2
от Закона за публичните финанси

/свързан с поетите ангажименти и възникналите задължения/

 

1. Община Първомай изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.

2. Общински съвет - Първомай одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на Община Първомай индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на Общината, и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.

3. Второстепенните разпоредители изготвят и представят в Община Първомай справка за поетите ангажименти заедно с отчета за касово изпълнение на бюджета.

4. Разпоредителите с бюджет изготвят справката, като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 04 / 01.04.2010 г. на Министерство на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице, получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.)

5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в годишния финансов отчет (ГФО) на Община Първомай за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и нови задължения, които ще бъдат поети.

6. Наличният ангажимент по сключен договор с доставчици на активи и услуги в края на всеки отчетен период е размерът на определената сума по договора, намален с фактурираните задължения.

7. Разходите за консумативи (вода, електроенергия, топлоенергия) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.

8. За спазване на изискването на чл. 94, ал. З, т. 2 от Закона за публичните финанси наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.

9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.