Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
Част 1
Отвори >>     /     Част 2 Отвори >>
Цели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 година.
Отвори >>
Изследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики
в община Първомай.
Отвори >>
СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. / Отвори >>
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г.
/ Отвори >>

ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020Г. /
Отвори >>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020Г. /Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
/ Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020
/ Отвори >>

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

На 1-ви май бяхa открити XXXVIII-те майски културни тържества.>>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>
 
Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>