ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ  / 2015 –  2019 /


РЕШЕНИЕ № 161 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2016 година;

       Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 година;

       Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2016 година;

       Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2016 г.;

       Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г. и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1.По прихода –  14 699 935 лв. /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –  14 699 935  лв. /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

2.1.По прихода –  13 755 249 лв. /съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –   13 751 122 лв. /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 1 384 994 лева и на текущите  ремонти  в размер на 248 774 лева. /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 1 233 004 лева и на текущите  ремонти в размер на 153 382 лева. /съгласно Приложение № 3/

5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2016г. /съгласно Приложения № 4 /

6.Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2016 година и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно приложение № 5.
 

Мотиви: В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2016 година, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл. 48 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 162 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2017 година.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и г.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2017 година.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 163 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18

Относно: Отмяна на Решение № 83, прието на 27.05.2016 г. по Протокол № 10 на Общински съвет град  Първомай за възстановяване  на безлихвен заем  от централния бюджет за извършване на плащания по проект с наложени финансови корекции и възлагане на процедура по подготовка за внасяне в Общински съвет на предложение за теглене на кредит от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД.
На основание чл. 21, ал. 2 вр. с чл. 21, ал. 1 т. 10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Решение №  83, прието на  27.05.2016 г. по Протокол № 10 на Общински съвет град  Първомай за възстановяване  на безлихвен заем  от централния бюджет за извършване на плащания по проект с наложени финансови корекции, с което на кмета на община Първомай се възлага да подготви и внесе в Общински съвет град Първомай предложение, отговарящо на условията по чл. 14 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ” ЕАД, с цел рефинансиране на наложени финансови корекции по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Първомай“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058.

2. Възлага на кмета на община Първомай да подпише тристранно споразумение с управляващия орган на оперативната програма и министъра на финансите за намаляване на задължението за безлихвения заем от Централния бюджет с 80 на сто.
Мотиви: Настоящото Решение се приема с цел уреждане взаимоотношенията с Централния бюджет относно отпуснат временен безлихвен заем от Централния бюджет за плащания по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Първомай“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 с наложени финансови корекции, чрез намаляване размера на задължението с 80 на сто, както и на основание  чл. 21, ал. 2 вр. с чл. 21, ал. 1 т. 10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 164 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Изменение и допълнение в числеността на местните дейности при Община Първомай, одобрени с Решение №24, прието на 28.01.2016г. по Протокол  № 4 на ОбС Първомай.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява промяна в числеността на следните местни дейности при община Първомай, както следва:

  - Дейност 604 Осветление на улици и площади – 2 бройки;

  - Дейност 622 Озеленяване - 8 бройки;

  - Дейност 623 Чистота - 56 бройки;

  - Дейност 866 Общински пазари и тържища – 1,5 бройка;

  

2. Създава нови местни дейности при община Първомай и одобрява тяхната численост, както следва:

  -  Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа – 4 бройки;

  - Дейност 849 Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията – 2 бройки;

 

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди длъжностните разписания  на местните дейности,  съгласно настоящето решение.

РЕШЕНИЕ № 165 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Приемане на Бюджет на община Първомай за 2017 година.
На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Постановление на Министерски  съвет № 374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Първомай за 2017 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 14 189 235 лева съгласно Приложение № 1

в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 8 797 009 лв.,

в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  8 452 473  лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 344 536 лева, разпределен по функции както следва:

-  „Общи държавни служби”      -    48 408 лева;

-  „Отбрана и  сигурност”           -  50 522 лева;

-  „Образование”                          - 217 492 лева;

-  „Здравеопазване”                      - 17 281 лева;

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 8 351 лева;

-  „Спорт за всички”                     - 2 482 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 392 226 лева;

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 597 000  лева;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 789 338  лева;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 247 100, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 518 300 лева.;

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 113 600 лева.;

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 615 200 лева;

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на 328 403 лева;

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 447060 лева;

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на – 125 340 лева;

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на – 340 409 лева;

 

1.2. По разходите в размер на 14 189 235 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 797 009 лева;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 651 504 лева;

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 740 722 лева, в това число резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 52 000 лева ;

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, изчислено на касова основа в размер на 0 лева;

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 700 352 лева и текущи ремонти в размер на 282 059 лева, съгласно Приложение № 3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 615 200 лева, съгласно Приложение № 3;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;


3.
Утвърждава разходите за заплати през 2017 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности съгласно Приложение № 5;
 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година.

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 59 000 лева съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 35 000 лева;

4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

4.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.7.1. Спортни школи в размер на 96 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.7.2. Туризъм в размер на 11 000 лева, съгласно Приложение № 7.

4.8. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите разходи по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружение с нестопанска цел КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” гр.Първомай:

4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” гр.Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.

 

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 12 000 лева;

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лева;
 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 8;
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.
6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  100 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 9;

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  съгласно Приложение № 10;

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за 2018 и 2019 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането съгласно Приложение № 11;

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет за 2017 г. е 722 970 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг.

10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година в размер на 0 лева.

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2017 г. в размер на 866 937  лева;

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или  2 018 965 лева.

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 6 729 885 лева.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в размер на 635 446 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13;

14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2017 година в размер на 88 576 лева.

15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

16. Възлага на кмета на Общината :

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми;

17.1. За всеки отделен случай Кметът на Общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година;

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

17.3. При предоставянето на средства от сметките на Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси.

17.4.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

18. Упълномощава Кмета:

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 февруари 2017 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

20. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2017 година.

Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Постановление на Министерски  съвет № 374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 166 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 година.
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 167 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ кафе-аперитив и склад, находящи се на първи етаж, до входа на секция А /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор изх. № 148/01.02.2012г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ кафе-аперитив с площ от 70 /седемдесет/ квадратни метра и склад с площ от 38 /тридесет и осем/ квадратни метра, находящи се на първи етаж, до входа на секция А /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І /едно римско/ – ОБНС /общински народен съвет/, администрация, в квартал 89 /осемдесет и девети/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на помещението: от изток – външен зид и санитарен възел; от север – помещение-архив; от запад – стълбищна клетка; от юг – фоайе и граници на УПИ: улици, УПИ–ІІІ – обслужващи дейности и търговия и УПИ ІІ – озеленяване, с Акт за публична общинска собственост № 136/20.05.1999г., вписан в службата по вписванията под № 40, том Х, дв.вх. № 2962 на 02.12.2005г., сключен между Община Първомай и ЕТ „Пецо-Петко Здравчев” с ЕИК 115780685, представляван от управителя Петко Здравчев Здравчев, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 01.02.2017г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 53-00-326/23.12.2016г.


РЕШЕНИЕ № 168 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 801877 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

1.1. имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване –изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800763, полски път на Община Първомай; № 801878, пасище, мера на Община Първомай; № 801860, изоставена нива на ЛРД”Марица”; № 801862, залесена нива на ЛРД”Марица”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1530/09.01.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 1, том 1 от 10.01.2017г., дв.вх.№ 7.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 250,00 лева (хиляда двеста и петдесет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лева (хиляда двеста и петдесет лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай през 2017г., във връзка с проявен инвеститорски интерес и подкрепа дейността на Ловно-рибарско дружество ”Марица” на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 169 взето на 20.01.2017г. по протокол № 18
Относно: Промяна на наименованията и вида на предоставяните от община Първомай социални услуги – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, гр. Първомай и „Дом за възрастни хора с физически увреждания”, с. Езерово.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона за социалното подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 4, б. а)/аа), чл. 36, ал. 3, т.2, б. в) и чл. 36в, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 36в, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Променя наименованието и вида на предоставяната от община Първомай социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, гр. Първомай, с капацитет 14 места в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”, гр. Първомай, с капацитет 14 места.
2. Променя наименованието и вида на предоставяната от община Първомай социална услуга –„Дом за възрастни хора с физически увреждания”, с. Езерово, с капацитет 40 места,  в „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания”, с. Езерово, с капацитет 40 места.
3. Възлага на Кмета на община Първомай да изпрати настоящото решение до Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за предприемане на действия по  промяна на вида на социалните услуги, при спазване на разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
4.
Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Мотиви: Във връзка с приети промени на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона за социалното подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 4, б. а)/аа), чл. 36, ал. 3, т.2, б. в) и чл. 36в, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 36в, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.


РЕШЕНИЕ № 170 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет в град Първомай за второ полугодие на 2016 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 година, отнасящи се за второто полугодие на 2016 година.
Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 171 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, ал.4 и ал.12, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1, предложение второ от Административнопроцесуален кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от настоящото решение, а именно:

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 6 землища,  с категории;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване.
3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.
4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо неразделна част от настоящото решение.
5.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.1.1. За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

5.1.2. За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                                                             ливади в размер на 8,40 лв./дка    

5.1.3. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                                                             ливади в размер на 8,50 лв./дка    

5.1.4. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                                                             ливади в размер на 10,40 лв./дка  

5.1.5. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

5.1.6. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка
5.2. Определя наемна цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.2.1. За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

5.2.2. За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                                                             ливади в размер на 8,40 лв./дка    

5.2.3. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                                                             ливади в размер на 8,50 лв./дка    

5.2.4. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                                                             ливади в размер на 10,40 лв./дка  

5.2.5. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

5.2.6. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка
6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади:

6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори за наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда на чл.24, ал.2 и чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, когато се предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се преотдават на трети лица.

6.3. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд да се проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящето решение се приема с цел използване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

РЕШЕНИЕ № 172 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 018013, отреден за местен път в землището на с.Караджалово, общ.Първомай.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор, местността местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 173 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с осови точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-62/1988 г., при граници на терена: от всички страни улично уширение;

2. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство, северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308 / 1971 г., при граници на терена: масивна сграда и от три страни площадно пространство;

3. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308 / 1971 г., при граници на терена: площадно пространсво и от три страни корито на р.Каялийка;

4. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м.,  попадащ в уширение на улица пред УПИ III – 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 374/1971 г., при граници на терена: УПИ ІV – 333, УПИ ІІІ – 346, обсл. дейности и улица;

       5. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ I - за наркооп и културен дом в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 374/1971 г., при граници на терена: от всички страни УПИ I - за наркооп и културен дом;

       6. Терен за търговски цели с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ – културен дом в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 626/1965 г., при граници на терена: от всички страни УПИ ІІІ – културен дом.

       Терените обозначен, чрез защриховане в черно на приложените към настоящото решение скици, са предназначени за поставяне на самостоятелни търговски обекти.
ІІ. Размерът на началната наемна цена на терените се определя, по реда на чл.27 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай.
ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2017г.

РЕШЕНИЕ № 174 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Изменение на Решение № 151 от 25.11.2016г. на Общински съвет гр.Първомай
На основание Чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 151 от 25.11.2016г. на Общински съвет гр.Първомай, като навсякъде вместо имот № 000342 /нула нула нула три четири две/, се чете имот № 000343 /нула нула нула три четири три/, както следва: 

Дава на „ДОЯН АГРО”ООД, предварително съгласие за преминаване през Поземлени Имоти общинска собственост с № 000336, 000343, 000344, 000345 и 000351 в местност „Пейово дере“ в землище с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с трасе на захранващ подземен кабел 20 кV между новоизграден БКТП в Поземлен Имот № 142011 и съществуващ стълб ЖР № 83/2/54/15 в Поземлен Имот № 000398 по КВС с.Езерово, общ.Първомай.
Мотиви: настоящото решение се приема на основание Чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и Чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с корекция на допусната явна фактическа грешка в Решение № 151 от 25.11.2016г. на Общински съвет гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 175 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/, в едно с придружаващите го схеми на инженерната инфраструктура, за ПИ №153015, местност “Татаревско шосе“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделската земя за не земеделски нужди и преотреждането и за обществено обслужващи дейности.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.109 и Чл.110 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/ ведно с придружаващите го схеми на инженерната инфраструктура за ПИ №153015, местност “Татаревско шосе“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и отреждането и за обществено обслужващи дейности.

2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/ в едно с придружаващите го схеми на инженерната инфраструктура за ПИ №153015, местност“Татаревско шосе“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и отреждането и за обществено обслужващи дейности.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на обществено обслужващи дейности в ПИ №153015 в землището на гр.Първомай на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.109 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 176 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Даване на предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване и водопровод/ през имоти общинска собственост.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ и Чл.193, ал.4 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава на Милена Павлова Димчева, предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура – водопровод и подземно кабелно ел.трасе, през  общински имоти, с номера №№000074, 000315, 042015 и 800292– общинска собственост, находящи се в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив за захранване на ПИ №042004, местност „Кошитски юрт”, землище гр.Първомай, във връзка с  промяна предназначението на земеделската земя за не земеделски нужди, за реализиране на строеж: ”Навес за съхранение на земеделска продукция, земеделска техника и инвентар”.
Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на земеделската земя за не земеделски нужди на ПИ №042004, местност „Кошитски юрт”, землище гр.Първомай и осигуряване на необходимите за дейността комуникации за реализиране на обект:” Навес за съхранение на земеделска продукция, земеделска техника и инвентар” и в изпълнение на Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ и Чл.193, ал.4 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 177 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.
На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 и с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1 . Дава съгласие за кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001- 4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.
2. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши последващите действия, във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение пред Министерството на труда и социалната политика.
Мотиви: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в община Първомай и правните основания, посочени по-горе - чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 и с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 178 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Одобряване на проект на споразумение между кандидат и партньор, във връзка с подготовката и изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001- 4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет Първомай дава съгласие за сключване на споразумение за партньоство между Община Първомай, като водеща организация и кандидат - чуждестранен партньор, който самостоятелно осигурява средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участва. Средствата на кандидата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка, с цел последваща реализация на съвместен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001- 4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

2. Общински съвет Първомай упълномощава кмета на Общината да подпише споразумение за партньорство.
Мотиви: Спазване на Условията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001- 4.001 «Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж».

РЕШЕНИЕ № 179 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Промяна състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, и корекция на Решение № 504/30.03.2007 г., Протокол № 49.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21 ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
За сътрудничество, осъществяване на координация и провеждане на обществени консултации между местните органи на самоуправление и сдружения на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в община Първомай, Общински съвет гр. Първомай коригира състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, избран с Решение № 504/30.03.2007 г., Протокол № 49, както следва:

Ружди Салим – Заместник кмет на община Първомай – председател;

Таня Налбантова – Директор на Дирекция «Социално подпомагане» Първомай – заместник председател;

Борислава Генова – Старши експерт «Младежка, интеграционна и здравна политика», ОбА Първомай – заместник председател;

Директор на Дирекция «Бюро по труда» Първомай – член;

Директор на Дирекция «СИДГРМП», ОбА Първомай – член;

Директор на Поделение «Образование и култура», ОбА Първомай – член;

Милка Масленкова – Началник ОС «Земеделие и гори» – член;

Д-р Атанаска Симеонова  – общински съветник – член;

Ресми Саид – общински съветник – член;

Димчо Велев – общински съветник – член.
Мотиви: Във връзка с промяна в съставите на Общински съвет гр. Първомай и Общинска администрация гр. Първомай.РЕШЕНИЕ № 180 взето на 23.02.2017г. по протокол № 19
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

   • Ерол Ибрям Мехмед, роден през 1966 г., от с.Воден, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-Е-1/24.01.2017 г.
На гражданите, подали останалите молби към 21.02.2017 г.  не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 181 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Докладна записка относно отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет Първомай приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

2. Общински съвет Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 182 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Докладна записка относно отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2016 година.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2016г.
Мотиви: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета на Община Първомай и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.


РЕШЕНИЕ № 183 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2017 година.
На основание  чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА ,чл.11 ал.1 и чл.12  т.1 от Закона за туризма и във връзка с решение на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2017 г.
Мотиви: Настоящото решение се приема с цел, изпълнението на мероприятията да донесе до популяризиране на община Първомай, като разпознаваема туристическа дестинация.


РЕШЕНИЕ № 184 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Докладна записка относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1 ОР 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.17, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и изискванията в условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Първомай одобрява Община Първомай като член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ да кандидатства по приоритетна ос 2 на Оперативна програма Околна среда 2014-2020г.„ (ОПОС 2014-2020г.), процедура № BG16М1 ОР 002-2.002 „ Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци„ с едно общо проектно предложение за РСУО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки.
2. Общински съвет гр. Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите общини от РСУО, което споразумение съответства на изискванията, разписани в Насоките за кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци„ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма Околна среда 2014-2020г.“ , част „ условия за кандидатстване“.
3. Община Първомай се ангажира:
А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срок на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”;
Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч движимо и недвиживо имущество, да бъде общинска собственост;
В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея.
4. Общината, в чиито административни граници се намират инсталациите е собственик на съпътстващата инфраструктура за съответната компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.  
5. Община Първомай се ангажира да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо имущество най- малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средства за проекта по процедура № BG16M1OP
002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.
6. Община Първомай съвместно с другите общини да изпълняват  Административния договор за безвъзмездна финансова помощ / АДБФП /.
7. След изготвяне на анализ разходи – ползи /АРП/, представеното му и обсъждане на ОС на РСУО /ако проектът генерира приходи/ преди подаване на документите за кандидатстване задължително се определя собственото участие на бенефициента /кандидатстващата община /водещата община и/или нейните партньори/ и начина за разпределението им.
8. При необходимост от собствено участие общината се ангажира с финансово участие, равно на дяловото й участие, съгласно дяловете определени в Споразумението за партньорство.
9. Общински съвет гр. Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай при одобрено за финансиране предложение:
А. да подпише АДБФП / административен договор за безвъзмездна финансова помощ /;
Б. да договоря съвместно с другите общини участници по процедурата начина на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване на проекта, като се задължават да експлоатират активи, изградени по проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес /УОИИ/;
В. да одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации за предварително третиране и компостиране, съгласно споразумението за партньорство.
Мотиви: Във връзка с кандидатстване на Община Първомай като член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020, процедура № BG16М1 ОР 002-2.002 „ Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.17, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 185 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Предложение относно обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2016 година.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г. през 2016 година.
2. Задължава Кмета на Община Първомай, в 7-дневен срок от датата на настоящото решение, да предостави на Председателя на Областния съвет за развитие копие от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г.през 2016 година.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и контрол от страна на Общинския съвет в гр.Първомай върху изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2016 г.


РЕШЕНИЕ № 186 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Определяне на концесионер за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ от 2,393дка, находящ се в местността „Бърчината” землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, област Пловдив”.
На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1, т.2 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87, чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, определена със Заповед № РД-15-733/01.12.2016 г. на кмета на община Първомай и Доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на кмета на Община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Определя „Вода Драгойна“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Община Столична, район Студентски, ул.”Яна” № 4, ар.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 107560539, представлявано заедно и поотделно от управителите Иван Иванов и Силвия Динева, за концесионер на общинска концесия за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ от 2,393 дка., находящ се в местността „Бърчината” землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, област Пловдив.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира следните условия на концесията и правата и задълженията на страните в съответствие с офертата на участника, предложен за концесионер, които не са определени или са определени в граници с Решение 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както следва:

1.  Размер на годишното концесионно плащане - 2,00 лв. /два лева/ без ДДС за 1 куб. м.;

2.   Срок на концесията  - 35 /тридесет и пет/ години;

3.  Размер на предоставената гаранция по плащане на ГКП - 170 000 лв. /сто и седемдесет хиляди лева/;

4.   Срок за пълното усвояване на предоставения ресурс – 5 /пет/ години;

5.   Брой работни места - 30 /тридесет/ работни места.
ІІІ. Определя двумесечен срок за сключване на договор за концесия, който започва да тече от влизане в сила на решението за опредляне на концесионер. 
ІV. Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/, да се освободи или задържи и усвои при условията на чл.55, ал.6 от ЗК.
V. Всички общи условия за осъществяване на концесията, както и правата и задълженията на страните, в т.ч. и изпълнение на инвестиционната програма, се запазват съобразно Решение 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай за откриване на процедура за предоставяне на концесия и приетия с него проекто-договор.
VІ. Определя Кмета на Общината за орган, който:

1. Да сключи концесионния договор;

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му;

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
VІІ.
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му при условията, определении в него.
VІІI. Решението подлежи на обжалване по реда на глава единадесета от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяването за това решение.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1, т.2 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87, чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 149/25.11.2016г. на Общински съвет гр. Първомай за откриване на процедура за предоставяне на концесия и Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, определена със Заповед № РД-15-733/01.12.2016 г. на кмета на община Първомай и Доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на кмета на Община Първомай. След проведената открита процедура за предоставяне на общинска концесия за „Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ от 2,393 дка., находящ се в местността „Бърчината” землище с.Драгойново с ЕКАТТЕ 23385, община Първомай, област Пловдив” участникът „Вода Драгойна” ООД е класиран на първо място и предложен да бъде определен за концесионер. Предоставянето на общинската концесия ще гарантира устойчиво, балансирано и справедливо използване на минералната вода, постоянни постъпления под формата на концесионни вноски в бюджета на общината и разкриване на нови работни места.


РЕШЕНИЕ № 187 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 018013, частна общинска собственост, от землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
- т.32.
Поземлен имот № 018013 с площ 0,821 дка,
с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
- Поземлeн имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 018019, стопански двор на „Божидар 2010” ЕООД; № 000142, пасище, мера на Община Първомай.
1. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и деветдесет лева) без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и деветдесет лева) без ДДС.
ІІІ.
Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 172, прието на 23.02.2017г. на Общински съвет гр.Първомай и с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 188 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Тодорка Станева Димитрова с ЕГН ...................... от с.Татарево, общ.Първомай, ул.6-та” № 13.
На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 3 Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000г., в сила от 01.01.2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., във връзка с чл. 92 от КСО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Тодорка Станева Димитрова с ЕГН ...................... от с. Татарево, общ. Първомай, ул.”6-та” № 13.
Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-00-267/06.03.2017г. от Тодорка Станева Димитрова с ЕГН .................. от с. Татарево, общ. Първомай, ул.”6-та” № 13, ведно с приложените към него документи, за отпускане на персонална пенсия на същата, видно от които същата попада в категорията лица, посочени в чл.7, ал.2, т.2 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и поради факта, че персоналната пенсия е единствената възможност за получаване на гарантиран доход от Тодорка Станева Димитрова.


РЕШЕНИЕ № 189 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 9501, отреден за полски път по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел подкрепа съдаването на лозови масиви на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 190 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІ-общински от кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приета с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
т.33. „Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х- общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай”.
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х- общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, одобрен със заповед № 59/1986г., при граници на имота: улица;  УПИ ХХ – зеленина и УПИ ХІІ – 133;
За имота е съставен Акт за ЧОС № 1531/16.01.
2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 11, том 1 от 17.01.2017г., дв.вх. № 22.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС.
5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Езерово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 191 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. и ВиК захранване на ПИ № 180031, с начин на трайно ползване: Друг промишлен терен, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1, и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ №180031, със сменено предназначение, с начин на трайно ползване: „Друг пром. Терен“, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.

2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ №180031, със сменено предназначение, с начин на трайно ползване: „Друг пром. Терен“, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на външно Ел. и ВиК захранване на ПИ №180031, в землището на гр.Първомай, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 192 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Предложение относно целево изразходване на средства от сметката за приходи от режийни вноски от правоимащи граждани.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и § 17, ал.2 и ал.3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Допълнителните разпоредби от ПП ЗУПГМЖСВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде изплатено възнаграждение на членовете на комисията, както следва:

Росица Тоскова Генова - председател – 230 лв;

Д-р Атанаска Стоянова Симеонова – зам.председател – 230 лв;

Веселина Колева Пашева – секретар – 335 лв;

Маргарита Банова Давчева – член – 230 лв;

Петър Запрянов Ганев – член – 230 лв.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.

РЕШЕНИЕ № 193 взето на 30.03.2017г. по протокол № 20
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на : 

  • Анелия Георгиева Левкова, родена през 1984 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв. Заявление вх. № 53-А-2/24.03.2017 г.

  • Кирил Вълков Киряков, роден през 1971 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв. Заявление вх. № 53-К-1/23.03.2017 г.

  • Нели Здравкова Славова, родена през 1975 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв. Заявление вх. № 53-Н-1/28.03.2017 г.

  • Радостина Иванова Кавалова, родена през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 700 лв. Заявление вх. № 53-Р-1/27.02.2017 г.

  • Юлиян Георгиев Димитров, роден през 1964 г., от гр.Първомай, в размер на 1 000 лв. Заявление вх. № 53-Ю-1/24.03.2017 г.


На гражданите, подали останалите молби към 28.03.2017 г.  не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 194 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020 г./ за 2018 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр. Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.) за 2018 г.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и в съответствие с изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.).


РЕШЕНИЕ № 195 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Решение № 29 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.01.2016 г. по Протокол № 4;
2.  Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 01.04.2017 г., както следва:

 

 Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1500.00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

  1300.00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

 

Кмет на кметство Градина

900.00

Кмет на кметство Искра

790.00

Кмет на кметство Дълбок извор

800.00

Кмет на кметство Караджалово

755.00

Кмет на кметство Виница

740.00

Кмет на кметство Бяла река

730.00

Кмет на кметство Крушево

720.00

Кмет на кметство Воден

690.00

Кмет на кметство Езерово

690.00

Кмет на кметство с население до 500 души

 

Кмет на кметство Татарево

690.00

Кмет на кметство Брягово

690.00

Кмет на кметство Буково

690.00

Кмет на кметство Православен

690.00

Кмет на кметство Драгойново

  660.00

Кмет на кметство Поройна

  660.00

Кметски наместник

 

Кметски наместник с.Добри дол

550.00

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка прослужена година.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с актуализиране на основните месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметския наместник в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата.


РЕШЕНИЕ № 196 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и “Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2016 г., разпределение на печалбата и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2017 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11,  чл. 18 и чл. 54, ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, и във връзка с Докладна записка вх. № 53-00-128 от 10.04.2017 г. на д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2016 г.
2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2016 г.  в размер на 15 641.72 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на сградата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД”.
3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 2016 г. в размер на 902.92 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на сградата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД”.
4. Избира Мария Павлова Гюрова за одитор на годишните финансови отчети за 2017 г. на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон  и чл. 17, т.11,  чл. 18 и чл. 54, ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и за да се подпомогнат едноличните дружества с общинско имущество “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за осигуряване на необходимите средства за инвестиционни разходи.


РЕШЕНИЕ № 197 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – общински за търговия, услуги и възстановяване с площ от 240 кв.м. от кв.32А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приетата с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година”, Раздел ІІІ, буква В „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно:
т.2. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 240 кв.м., предназначен за общественно обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ – общински за търговия, услуги и възстановяване от кв.32А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска ”.
2.
Да се продаде на Атанас Ангелов Билалов с ЕГН .................., следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:
Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 240 кв.м., предназначен за общественно обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ –
общински за търговия, услуги и възстановяване от кв.32А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на имота: улица ”Васил Левски”, УПИ І – озеленяване и улица „Хаджи Димитър”. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1534/06.03.2017г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 144, том 1, дв.вх. № 240 от 07.03.2017г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 7 988,40 лв. /седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот, в размер на 7 988,40 лв. /седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС се дължи от Атанас Ангелов Билалов, ЕГН ...................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-00-176/15.02.2017 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 198 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Дълбок извор, общ.Първомай, в полза на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39 ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.38, ал.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представлявано от Председателя - Станка Димитрова Грудлева, представляващо част от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза “Съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” №8, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност под № 33, том 1, стр.60 по фирмено дело №684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев - председател на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в България, върху част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ, две помещения с обща площ от 36.19 кв.м., а именно: помещение  № 1 с площ от 17,86 кв.м. и помещение  № 2 с площ от 18,33 кв.м., находящи се в сградата на бивше училище, цялата със застроена площ от 326 кв.м., построена в УПИ III-346, обслужващи дейности с площ от 860 кв.м. от кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с административен адрес: с.Дълбок извор, общ.Първомай, ул.”1-ва” №59, за срок от 5 /пет/ години.
2.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на дружеството.
3.Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки.
Мотиви: На основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.5 от ЗОС и чл.54, ал.2 и ал.5 от НРПУРОИ във връзка с чл.38, ал.5 от ЗИХУ и осигуряване на възможност за интегриране на хората с увреждания в обществото е целесъобразно върху имота да се учреди без търг или конкурс безвъзмездно право на ползване на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.


РЕШЕНИЕ № 199 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,
чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва приета с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:
 - т.34.
Поземлен имот № 801457, с площ от 17,759 дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.35. Поземлен имот № 801651, с площ от 252,174 дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”
ІІ. Дава съгласие на ”ВЕГА-М” ЕООД с ЕИК 115610341 гр.Първомай, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделски земи от общинския поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор № 330/29.12.2002 год, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 290, том І от 16.05.2006г., дв.вх.№ 943, Анекс от 25.05.2006г. и Анекс № 2/31.01.2017г., да придобие право на собственост при условията на чл. 24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху следните имоти – частна общинска собственост:
- Поземлен имот № 801457 от землището на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, идентичен с имот № 001457 от землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, с площ от 17,759 дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, при граници и съседи: № 801456, напоител.канал на Община Първомай; № 800427, предпазна дига на Община Първомай; № 800721, напоител.канал на Община Първомай, притежаващ Акт за ЧОС №1537/14.03.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 175, том 1 от 15.03.2017г., дв.вх.№ 289;
- Поземлен имот № 801651 от землището на гр.Първомай ЕКАТТЕ 59080, идентичен с имот № 001651 от землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, с площ от 252,174 дка, с НТП – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър”, при граници и съседи: № 801027, овощна градина на Делчо Христов Мущанов и др.; № 801456, напоител. канал на Община Първомай; № 800721, напоител. канал на Община Първомай; № 800724, пасище, мера на Община Първомай; № 800721, напоител. канал на Община Първомай; № 800769, полски път на Община Първомай; № 801207, полски път на Община Първомай; № 801010, пасище, мера на на Община Първомай; № 801207, полски път на Община Първомай; № 801831, пасище, мера на Община Първомай; № 801293, полски път на Община Първомай; № 801252, пасище, мера на Община Първомай; № 801183, пасище, мера на Янка Христова Мущанова, притежаващ Акт за ЧОС №1538/14.03.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 176, том 1 от 15.03.2017г., дв.вх.№ 290.
ІІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните в т.ІІ общински имоти, изготвени от независим оценител, както следва:
- За поземлен имот № 801457 пазарна оценка в размер на 10 414
,00 лева (десет хиляди четиристотин и  четиринадесет лева);
- За поземлен имот № 801651 пазарна оценка в размер на 150 300
,00 лева (сто и петдесет хиляда и триста лева).
ІV. Цената на описаните по т.ІІ общински имоти се дължи от ”ВЕГА-М” ЕООД с ЕИК 115610341 гр.Първомай, както следва:
- За поземлен имот № 801457 пазарна оценка в размер на 10 414
,00 лв. (десет хиляди четиристотин и  четиринадесет лева);
- За поземлен имот № 801651 пазарна оценка в размер на 150 300
,00 лв. (сто и петдесет хиляди и триста лева).
Всички данъци и такси по сделката, са за сметка на дружеството.
V. Възлага на Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описаните  в т.ІІ земеделски земи.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се предоставя от  чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  изявено желание от „ВЕГА-М”ЕООД гр.Първомай, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделски земи от общинския поземлен фонд, да придобие право на собственост върху тях.


РЕШЕНИЕ № 200 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- 0,499 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 001045, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 0,499 дка, VIII категория.
- 3,999 дка  проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 059098, получен от имот 059081, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 42,272 дка, IX категория;
- 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 063138, получен от имот 063006,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 5,178 дка, IX категория;
- 1,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 055122, получен от имот 055117,
представляващ естествена ливада, целият с площ 7,580 дка, IX категория;
- 1,049 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 037049, получен от имот 037047,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2,349 дка, X категория;
- 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 052073, получен от имот 052066,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 56,985 дка, X категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 068075, получен от имот 068066,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 46,753 дка, IX категория;
- 2,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 061034, получен от имот 061003,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,808 дка, X категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 036064, получен от имот 036011,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 3,511 дка, X категория;
- 3,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 057031,
представляващ нива, с площ 3,000 дка, IХ категория
- 1,00 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 040136, получен от имот 040052,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 18,600 дка, VIII категория;
- 2,500 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 056189, получен от имот 056003,
представляващ нива, целият с площ 11,214 дка, IХ категория;
- 0,525 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 051029, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 0,525 дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Илю Петров Илиев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 17818 от 16.08.1996 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 17818/1992г. на Илю Петров Илиев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Кавака”- 1,00 дка, „Славковица“- 1,000 дка, „Деде бунар“- 2,000 дка, „Коджаманица“ - 1,000 дка, „Блудковица“- 3,000 дка, „Интала“ - 2,500 дка, „Късю“ - 1,000 дка, „Мандрата“ - 4,000 дка, „Катранджийско“ - 4,000 дка, „Маджарско“ - 3,000 дка, „Андреев кайряк“ - 2,500 дка, „Орт. чаир“ - 1,500 дка, „Илан дере“ - 2,000 дка, „Св. Георги“ - 0,300 дка и „Лозята“- 0,300 дка  в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г. 
2. Дава съгласие:
- 4,086 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056069, 
представляващ нива, с площ 4,086 дка, VІІІ категория;
- 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 048126, получен от имот 048088 ,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 12.705 дка, Х категория;
- 3,644 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 043051, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 3.644 дка, VІІІ категория;
- 2,536 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 043040,  представляващ изоставена орна земя, с площ 2,536 дка, VІІІ категория;
- 3,306 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 069012, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,306 дка, ІX категория;
- 1,682 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 049067,  представляващ изоставена орна земя, с площ 1,682 дка, VІІІ категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 047059, получен от имот 047057, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2.942 дка, Х категория;
- 2,074 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 068071, получен от имот 68033, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 9,264 дка, ІХ категория;
- 4,197 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 053016, 
представляващ изоставена орна земя,, с площ 4,197 дка, ІX категория;
- 2,445 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 071037,
представляващ нива, с площ 2,445 дка, ІV категория;
- 1,225 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 049092, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,225 дка, VІІІ категория;
- 1,500 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 037044, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,500 дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Радьо Грозданов Радев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 20218 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 20218/1992г. на наследници на Радьо Грозданов Радев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Брещенско” – 3,000 дка, „Брещенско“ – 2,000 дка, „Баллака“ – 1,500 дка, „Гюнето“ – 1,000 дка, „Равна келемя“ – 4,000 дка, „Ряката“ – 2,000 дка, „Ряката“ – 0,500 дка, „Котките“ – 4,000 дка, „Илан дере“ – 2,000 дка, „Чулфата“ – 2,000 дка, „Чулфата“ – 3,000 дка, „Дупките“ – 1,500 дка, „Равнища“ – 3,000 дка  в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
3
. Дава съгласие:
- 2,633 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040121,
представляващ  нива, с площ 2,633 дка, VIIІ категория;
- 1,522 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040119, представляващ нива, с площ 1,522 дка, VIIІ категория;
- 4,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 039183,
представляващ нива, с площ 4,000 дка, VIII категория;
- 3,600 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 035063, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,600 дка, Х категория;
- 2,800 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 062086, получен от имот 062028, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 13,164 дка, IX категория;
- 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 013024, получен от имот 013021,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 41.795 дка, VIII категория;
- 1,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056181, представляващ  изоставена орна земя, с площ 1,000 дка, ІХ категория;
- 2,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056183  представляващ изоставена орна земя, с площ 2.000 дка, ІХ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Славчо Петков Ангелов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31218 от 22.03.1993 г.. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 31218/1992г. на наследници на Славчо Петков Ангелов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Планчовица ” - 4,000 дка, „Мавро“ - 4,000 дка, „Скелята“  -3,60, дка, „Скелята/Капана/“ - 2,800 дка, „Ел. гидик“ - 3,00 дка, „Боа тепе“ -1,000 дка,  „Интъла“ - 2,000 дка в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
4. Дава съгласие:
- 3,979 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 061032, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 3,979 дка, Х категория;
- 3,715 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 062088,  представляващ изоставена орна земя, с площ 3,715 дка, ІХ категория;
- 4,00 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056182,  представляващ изоставена орна земя, с площ 4,00 дка, ІX категория;
- 1,386 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 044078, представляващ  нива, с площ 1,386 дка, VІІІ категория;
- 0,821 дка  проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 023024, получен от имот 023017, представляващ нива, целият с площ 3,000 дка, V категория;
- 1,785 дка имот в землището на с.Буково,
ЕКАТТЕ 56335, с номер 065035, представляващ  нива, с площ 1,785 дка, ІХ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петър Найдев Петров.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31318 от 27.04.1994 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 31318/1992г. на наследници на Петър Найдев Петров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Андреев кайряк” - 4,000 дка, „Боа тепе“ - 4,000 дка, „Юрта“ - 1,800, „Чобан скеля“ - 2,000 дка, „Кара сулук“ - 2,000 дка, „Бико“ - 1,000 дка, „Лъката“ - 2,000 дка, „Капана“ - 3,500 дка  в землище Буково.
Част от имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
5. Дава съгласие:
- 4,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 038142, получен от имот 038044,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 20,975 дка, Х категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Колю Димитров Желязков.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 26718 от 22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 26718/1992г. на наследници на Колю Димитров Желязков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Къра” – 3,500 дка и ”Къра” – 0,500 дка в землище Буково.
Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
6. Дава съгласие:
- 3,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 046071, получен от имот 046024,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,431 дка, VІІІ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Тона Христозова Андреева.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 27118 от 22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 27118/1992г. на наследници на Тона Христозова Андреева, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Пейчо” – 3,000 дка землище Буково.
Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
7. Дава съгласие:
- 3,319 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с номер 102087,
представляващ изоставена орна земя, с площ от 3,319 дка, ІХ категория;
- 2,910 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с номер 102038, представляващ изоставена орна земя, с площ от 2,910 дка, ІХ категория;
- 2,271 дка проектен имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с проектен  номер 102096, получен от имот 102091, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 4,785 дка, ІХ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димитър Петров Боризанов.
Горецитираната земеделска земя се предоставят във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 2420/1991г. на наследници на Димитър Петров Боризанов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Гюргенлик” – 2,900 дка и „Гюргенлик” – 5,600 дка землище Искра.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 201 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. захранване на ПИ №180079, с начин на трайно ползване: Друг промишлен терен, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, и Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. захранване на ПИ №180079, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив
2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за Ел. захранване на ПИ №180079, местност: “Долен Комсал подсело“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив
Мотиви
: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на външно Ел. захранване на ПИ №180079, в землището на гр.Първомай, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 202 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/  в землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди на ПИ №180032 и присъединяването му към съседен имот със сменен статут №180031, за разширение на обект:“Търговия и обслужващи дейности“.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9, ал.2 от ЗУТ и Чл.67а от ППЗОЗЗ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/ за ПИ №180032, местност ”Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и присъединяването му към ПИ №180031 с вече променен статут с НТП - Друг промишлен терен за разширение на обект:“Търговия и обслужващи дейности“.
2.Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/ за ПИ №180032, местност ”Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и присъединяването му към ПИ №180031 с вече променен статут с НТП - Друг промишлен терен за разширение на обект:“Търговия и обслужващи дейности“.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за разширение на обект:“Търговия и обслужващи дейности“в ПИ №180031 с вече променен статут на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9, ал.2 от ЗУТ и Чл.67а от ППЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 203 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за външно ВиК трасе до ПИ№ 180079 в местност „Долен комсал подсело“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с проектиране и изграждане на обект: “Търговски и обслужващ център за земеделска техника и автомобили“.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ВиК трасе до ПИ№ 180079, местност „Долен комсал подсело“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив“, във връзка с проектиране и изграждане на обект:“Търговски и обслужващ център за земеделска техника и автомобили“.
Мотиви: Във връзка с реализиране на външно ВиК трасе до ПИ№ 180079 в местност „Долен комсал подсело“, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ .


РЕШЕНИЕ № 204 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/, за ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за техническа инфраструктура.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9, ал.2 и Чл.110, ал.3 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план / ПУП – ПЗ /План застрояване/, за ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за техническа инфраструктура на ”Булсатком ЕАД.
2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план / ПУП – ПЗ /План застрояване/, за ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за техническа инфраструктура на ”Булсатком ЕАД.
Мотиви
: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на техническа инфраструктура на ”Булсатком ЕАД в собствен на дружеството ПИ №040120, местност “Арга бента“, землище с.Градина, общ.Първомай на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9, ал.2 и Чл.110, ал.3 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 205 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план, за външни Ел и ВиК връзки, обезпечаващи с комуникации ПИ №042004, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, в съответствие с процедура за промяна статута на гореописаният земеделски имот и преотреждането му за не земеделски нужди, във връзка с предстоящо проектиране и изграждане на обект: “Навес за съхранение на земеделска продукция, земеделска техника и инвентар“.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за външни ЕЛ и ВиК комуникационни връзки за захранване на ПИ №042004,  местност „Кошитски юрт”, землище гр.Първомай, във връзка с  промяна предназначението на земеделската земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: ”Навес за съхранение на земеделска продукция, земеделска техника и инвентар”.
Мотиви: Във връзка с реализиране на външни Ел и ВиК  захранващи трасета, обезпечаващи с комуникации ПИ №042004, местност „Кошитски юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на с Чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 206 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Утвърждаване на маршрутни разписания по линии от общинската транспортна схема.
На основание чл. 21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.1  от  Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници  с автобуси / обн. ДВ бр.32 /29.03.2002г/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Маршрутните разписания от общинската транспортна схема утвърдени с Решение № 377/ 27.05.2010 и изменяни с: Решение № 457/28.01.2011; Решение № 74/ 29.03.2012; Решение № 370/30.01.2014; Решение № 504/23.01.2015; Решение № 59/31.03.2016 и Решение № 140 от 25.11.2016г, считано от 01.10.2017г.
2. Утвърждава Маршрутни разписания  от общинската транспортна схема, в сила от 01.10.2017г., както следва:
Линия  Първомай - Буково - Приложение № 1; 1-5-неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Виница - Приложение № 2 ; 1-2-неразделна част от  настоящото решение; Линия Първомай - Воден - Приложение № 3; 1-3-неразделна част от настоящото решение;
Градска линия №1 / Татарево/ Приложение № 4; 1 - неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Добри дол – Приложение № 5; 1-2 - неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Дълбок извор – Приложение № 6; 1- неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Искра – Приложение № 7; 1-3 - неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Караджалово –Приложение № 8 ; 1-3 - неразделна част от настоящото решение;
Линия Първомай - Крушево – Приложение № 9 ; 1-3 - неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение се приема с цел Общинската транспортна схема да бъде така конструирана ,че от една страна да гарантира оптимално обслужване на гражданите, а от друга страна да е атрактивна за  превозвачите, както и на основание чл. 21ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници  с автобуси / обн. ДВ бр.32 /29.03.2002г/


РЕШЕНИЕ № 207 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай /приета с  Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; изм. и доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 г. по Протокол № 13/.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 15, ал. 1 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, както и във връзка с Протест № 11701/2016 г. от 16.01.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай /приета с  Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; изм. и доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 г. по Протокол №13/.
Мотиви: Актуализиране и привеждане на подзаконовата нормативна уредба на община Първомай – Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай /приета с  Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; изм. и доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 г. по Протокол №13/ в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Протест № 11701/2016 г. от 16.01.2017 г. на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 208 взето на 27.04.2017г. по протокол № 21
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на:
- Мария Ангелова Василева, родена през 1992 г., от с.Езерово, в размер на 300 лв. Заявление вх.№ 53-М-2/25.04.2017 г.
На гражданите, подали останалите молби към 25.04.2017 г. не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 209 взето на 31.05.2017г. по протокол № 22
Относно: Отмяна на Решение № 198, прието на 27.04.2017 г. на заседание на Общински съвет гр. Първомай.
На основание чл.45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Отменя Решение № 198, прието на 27.04.2017 г. на заседание на Общински съвет гр.Първомай.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 61-02-38/09.05.2017г. на Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 210 взето на 31.05.2017г. по протокол № 22
Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр. Първомай приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2016 г.
Мотиви: Приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 211 взето на 31.05.2017г. по протокол № 22
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 9501 - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака”, землище гр. Първомай, кв. Дебър, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
- т.3
6. Имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
- Поземлeн имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 7; ПИ № 22; ПИ № 38; ПИ № 39; ПИ № 40; ПИ № 41; ПИ № 42; ПИ № 43; ПИ № 44; ПИ № 45; ПИ № 46; ПИ № 47; ПИ № 48; ПИ № 49; ПИ № 50; ПИ № 51; ПИ № 52; ПИ № 53; ПИ № 54; ПИ № 55; ПИ № 34 и земеделска земя.
1. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 140,00 лв. (четири хиляди сто и четиридесет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 140,00 лв. (четири хиляди сто и четиридесет лева).
ІІІ.
Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 189, прието на 30.03.2017г. на Общински съвет гр.Първомай и с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 212 взето на 31.05.2017г. по протокол № 22
Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- 3,529 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 039185, получен от имот 039184,
представляващ нива, целият с площ 5,015 дка, VIIІ категория;
- 3,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 023023, получен от имот 023001, представляващ нива, целият с площ 6,277 дка, VІІІ категория;
- 4,008 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 025091, получен от имот 025079, представляващ естествена ливада, целият с площ 6,604 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Андрея Канев Димитров.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 6518 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 6518/1992г. на наследници на Андрея Канев Димитров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Чучките” – 4,000 дка, „Ортаклъка“ – 4,000 дка и „Хаширо“ - 3,00 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
2. Дава съгласие:
- 4,003 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 015037, получен от имот 015025,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 9,668 дка, VIII категория;
- 6,800 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 051129, получен от имот 051124,
представляващ нива, целият с площ 10,172 дка, VIII и Х категория;
- 4,900 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 026059, получен от имот 026029,
представляващ ливада, целият  с площ 5,379 дка, VIII категория;
- 2,694 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 035058,  представляващ изоставена орна земя, с площ 2,694 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Тодева Николова.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7218 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка 7218/1992г. на наследници на Мария Тодева Николова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Славковица” – 3,500 дка, „Гебе меше“ – 4,000 дка, „Бикиро“ – 6,000 дка и  „Дуд бунар“ – 4,900 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
3. Дава съгласие:
- 5,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 054129, получен от имот 054115,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 48,163 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследници на Мария Тодева Николова.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 7218 от 27.04.1994 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 7218/1992г. на наследници на Мария Тодева Николова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Коджа бунар” – 5,000 дка в землище Буково.
Имота е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
4. Дава съгласие:
- 2,005 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 054124, получен от имот 054106,
представляващ нива, целият с площ 3,087 дка, Х категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 049105, получен от имот 049100,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 70,298 дка, VIII категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 025096, получен от имот 025077, представляващ нива, целият с площ 7,441 дка, VIII категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Тодева Николова.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7218 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 7218/1992г. на наследници на Мария Тодева Николова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Кара чеир” – 2,000 дка, „Пътеката“ – 2,000 дка, „Дупките“ – 2,000 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г. 
5. Дава съгласие:
- 3,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 043062, получен от имот 043060,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 19,305 дка, VIII категория;
- 4,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 053032, получен от имот 053031, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 36,798 дка, IХ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Тодева Николова.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7218 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 7218/1992г. на наследници на Мария Тодева Николова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Айкъна” – 3,500 дка и „Котките“ – 4,000 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
6. Дава съгласие:
- 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 045111, получен от имот 045100,
представляващ нива, целият с площ 1,869 дка, VIII категория;
- 1,800 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 050052, получен от имот 050033,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 4,003  дка, IV и Х категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 042070, получен от имот 042035,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 16,944  дка, VIII  категория;
- 1,100 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 055123, получен от имот 055117,
представляващ ливада, целият с площ 7,580  дка, Х категория;
- 1,300 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 037048, получен от имот 037047, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2,349  дка, Х категория;
- 5,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 038145, получен от имот 038092, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 7,219  дка, Х категория;
- 0,632 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 034042,
представляващ изоставена  нива, с площ 0,632 дка, Х категория;
- 1,653 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 057002, представляващ изоставена  нива, с площ 1,653 дка, IХ категория;
 - 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 051127, получен от имот 051005,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 16,170  дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Добрика Велков Митев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 11718 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 11718/1992г. на наследници на Добрика Велков Митев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Кара тарла” – 1,000 дка, „Ряката“ – 1,800 дка, „Шафрана“ – 2,000 дка, „Голям чаир“ – 1,000 дка, „Славкоца“ – 5,000 дка, „Копана чука“ – 5,000 дка, „Усойките“ – 1,300 дка, „Коджаманица“ – 0,600 дка, „Кара кая“ – 1,500 дка, „Свети Георги“ – 1,000 дка, „Св. Киля“ – 1,000 дка  в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
7. Дава съгласие:
- 3,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 030074, получен от имот 030073,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 15,132 дка, Х категория;
- 2,666 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 035066, получен от имот 035064,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 3,666 дка, Х категория;
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петко Колев Христев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12618 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 12618/1992г. на наследници на Петко Колев Христев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Илан дере” – 1,500 дка, „Коджаманица“ – 1,500 дка, „Драчовица“ – 3,000 дка, „Гюнята“ – 2,500 дка, „Гюнето“ – 3,000 дка и „Славковица“ – 2,000 дка в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
8. Дава съгласие:
- 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 035065, получен от имот 035064,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 3,666 дка, Х категория;
- 0,700 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 042069, получен от имот № 042035,
представляващ изоставена орна земя, целият  с площ 16,944 дка, VІІІ категория;
- 0,800 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 056187,  получен от имот № 056184,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,959 дка, ІХ категория;
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Ташо Андреев Ташев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 15318 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 15318/1992г. на Ташо Андреев Ташев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Славковица” – 1,000 дка, „Саята“ – 1,000 дка, „Лочките“ – 0,750 дка, „Боа тепе“ – 0,750 дка и „Св. Киля“ – 1,000 дка  в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
9. Дава съгласие:
- 3,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 025089, получен от имот 025053,
представляващ нива, целият с площ 3,000 дка, VІІІ категория;
- 1,531 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 022044,
представляващ нива с площ 1,531 дка, VІІІ категория;
- 2,608 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 056124, 
представляващ нива, с площ 2,608 дка, ІХ категория;
- 1,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 031047, получен от имот 031005, представляващ нива, целият с площ 5,279 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Желязка Панайотова Илиева.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 17218 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 17218/1992г. на наследници на Желязка Панайотова Илиева, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Сива вода” – 3,500 дка, „Равна келемя“ – 2,000 дка, „Батака“ – 2,000 дка, „Деде бунар“ – 1,600 дка и „Ясака“ – 1,000 дка в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
10. Дава съгласие:
- 4,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 059100, получен от имот 059030,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 5,249 дка, ІХ категория;
- 4,157 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 038030, 
представляващ изоставена нива с площ 4,157 дка, Х категория;
- 5,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 038147, получен от имот 038131,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 16,487 дка, VІІІ категория;
- 1,622 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 005022,  представляващ нива, с площ 1,622 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Колю Петров Ников.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 20318 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 20318/1992г. на наследници на Колю Петров Ников, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Скока/Ясака/” – 2,000 дка, „Копана чука“ – 5,000 дка, „Славковица“ – 5,000 дка, „Копана чука/Плънчовица/“ – 4,000 дка  и  „Лисичи камък“ – 4,500 дка в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
11. Дава съгласие:
- 4,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 050054, получен от имот 050043,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 5,014 дка, VIII категория;
- 7,187 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 052017, 
представляващ нива с площ 7,187 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Тенчо Петров Тенчев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 25018 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 25018/1992г. на наследници на Тенчо Петров Тенчев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Ряката”-7,000 дка и „Одънлъка“-4,000 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
12. Дава съгласие:
- 2,643 дка имот в землището на с. Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с номер 094121, 
представляващ нива, с площ 2,643 дка, VIII категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследници на Цветил Демирев Цветилов.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 75819 от 10.08.1994 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 75819/1991 г. на наследници на Цветил Демирев Цветилов относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Чуката, чук.път”- 2,500 дка  в землище Брягово.
Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
13. Дава съгласие:
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с проектен  номер 000642, получен от имот 000641,
представляващ изоставена нива, целият с площ 10,809 дка, VІ и Х категория.;
- 3,000 дка проектен имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с проектен  номер 126144, получен от имот 126139, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 4,273 дка, ІХ категория;
- 5,894 дка имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 000714,
представляващ изоставена нива, с площ от 5,894 дка, VIIІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Пасина Георгиева Караиванова.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 14620/1991г. на Пасина Георгиева Караиванова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Гюргенлик” – 2,000 дка, „Сливово“ – 3,000 дка и „Каваклията” – 5,000 дка за землище Искра.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
14. Дава съгласие:
- 1,577 дка проектен имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с проектен  номер 076040, получен от имот 076002,
представляващ нива, целият с площ 2,847 дка, VІ категория;
- 1,881 дка проектен имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с проектен  номер 061087, получен от имот 061056, представляващ нива, целият с площ 6,574 дка, VІ категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с проектен  номер 062156, получен от имот 062045, представляващ нива, целият с площ 5,768 дка, V категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Еленка Ангелова Катранджиева.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 8 от 20.12.1995 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 28917/1991г. на наследници на Еленка Ангелова Катранджиева, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Селска кория” – 1,200 дка, „Църквица“ – 0,800 дка, „Апталово“ – 0,800 дка, „Харманчето“ – 0,200 дка, „Харманчето“ – 0,400 дка, „Хасара“ – 0,900 дка, и „Хумата“ – 1,900 дка в землище Драгойново.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 213 взето на 31.05.2017г. по протокол № 22
Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими вземания от Митко Гинев Иванов към Община Първомай.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Преписка изх. № 94-05-41/28.03.2017г. на Администрацията на Президента на Република България и за упражняване на правомощията на същия по чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Предлага на Президента на Република България да не уважи искането на Митко Гинев Иванов, ЕГН: ..................... от гр. Първомай, ул. „Янтра” № 9 за опрощаване на дължими данъчни задължения към община Първомай, свързани с начислен данък върху превозните средства в общ размер на 162,67 лв. (сто шестдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки).
2. Преписката, ведно с настоящото решение да се изпрати на Администрацията на Президента за окончателното й разглеждане.
Мотиви: Във връзка с приемане на становище за опрощаване на дължими данъчни задължения към община Първомай, свързани с данък върху превозните средства и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.


РЕШЕНИЕ № 214 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Промяна на стойността на дневния оклад в общинските детски градини.
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.1, ал.2 и чл.2, т.2 от Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Решение № 513 на Общински съвет град Първомай, прието на 27.04.2007 г. по Протокол № 50.
2. Определя дневен оклад в общинските детски градини, с целодневна форма на организация, в размер на 2.20 лв, считано от 01.09.2017 година.


РЕШЕНИЕ № 215 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 5 с площ от 12 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв. 76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор 324/09.07.2012г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 5 с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки № 258 /двеста петдесет и осем/ и № 259 /двеста петдесет и девет/, между парцели УПИ І /едно римско/ – озеленяване в квартал 76”а” /седемдесет и шести буква „а”/ и УПИ І /едно римско/ – кооперативен пазар в квартал 76”б” /седемдесет и шести буква „б”/ по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и Таню Иванов Илиев с ЕГН ................, гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 09.07.2017г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка със заявление  вх. № 94-00-709/07.06.2017г.


РЕШЕНИЕ № 216 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I - жилищно строителство, на ул.”Княз Борис I” в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор 407/11.09.2012г. за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящ се в северозападната част на УПИ I - жилищно строителство, на ул.”Княз Борис I” в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с Акт за частна общинска собственост № 265/10.02.2010г., вписан в Службата по вписванията при РС-Първомай, под № 84, том І, Дв.вх. № 150 на 15.02.2010г., сключен между Община Първомай и Ангел Рашев Николов с ЕГН .................., гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 11.09.2017г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка със заявление  вх. № 94-00-658/25.05.2017г.


РЕШЕНИЕ № 217 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 2 с площ от 6 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки № 258 и № 259, между парцели УПИ І – озеленяване в квартал 76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в квартал 76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор 341/11.07.2012г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели № 2 с площ от 6 /шест/ квадратни метра, находящ се на тротоарно пространство на улица с осови точки № 258 /двеста петдесет и осем/ и № 259 /двеста петдесет и девет/, между парцели УПИ І /едно римско/ – озеленяване в квартал 76”а” /седемдесет и шести буква „а”/ и УПИ І /едно римско/ – кооперативен пазар в квартал 76”б” /седемдесет и шести буква „б”/ по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и Статю Янков Тонев с ЕГН ...................., гр.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 11.07.2017г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка със заявление  вх. № 94-00-602/11.05.2017г.


РЕШЕНИЕ № 218 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/  -  /План ПП /Парцеларен план/ в землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди, за изграждане на обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.9 и чл.110 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - ПРЗ/ План регулация и застрояване и Парцеларен план /ПП/ за ПИ № 223110, местност “Долен комсал под село“, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделската земя, за не земеделски нужди, във връзка с проектиране и изграждане на обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“.
2.
Одобрява задание за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП - ПРЗ/ План регулация и застрояване и Парцеларен план /ПП/ за ПИ № 223110, местност “Долен комсал под село“, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделската земя, за не земеделски нужди, във връзка с проектиране и изграждане на обект: “Цех за хартиени опаковъчни материали“.
Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “Цех за хартиени опаковъчни материали“ в землището на гр.Първомай на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9 и чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 219 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за външни Ел. и ВиК връзки, за захранване на ПИ №252008, с начин на трайно ползване: Производствена и складова дейност, местност: „Землище кв. Дебър“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, и Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ № 252008, по плана на Стопански двор №2, с начин на трайно ползване: „Производствена и складова дейност“, местност: „Землище кв.Дебър“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за външни Ел. и ВиК връзки, захранващи ПИ № 252008, по плана на Стопански двор № 2, с начин на трайно ползване: „Производствена и складова дейност“, местност: „Землище кв.Дебър“, землище гр.Първомай с ЕКАТТЕ: 59080, общ.Първомай,  обл.Пловдив.
Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на обект: „Цех за печене, замразяване и съхранение на замразени зеленчуци и плодове“, във връзка с необходимостта от осигуряване на външни Ел. и ВиК захранващи комуникации на ПИ №252008, в землището на гр.Първомай, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 220 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване и външни ВиК връзки/ през имоти общинска собственост и одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за външни ЕЛ и ВиК подземни трасета, за захранване на ПИ №180031, представляващ имот с променен статут,  местност „Дол. Комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с осигуряване на необходимите комуникации за обект: Магазин за промишлени стоки и строителни материали“.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 17а, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 и Чл.193, ал.4 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел. захранване и външни ВиК връзки/ през имоти общинска собственост №№ 800291, 800719, 801821, 801855 по КВС гр.Първомай, обл.Пловдив, за осигуряване на външни комуникации за ПИ №180031,  местност „Дол. Комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.
2. Одобрява Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/, за външни ЕЛ и ВиК трасета, за захранване на ПИ №180031,  местност „Дол. Комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с изграждане на обект: Магазин за промишлени стоки и строителни материали“.
Мотиви: Във връзка с одобряване на ПУП – Парцеларен план и реализиране на външни Ел и ВиК  захранващи трасета, обезпечаващи с комуникации ПИ №180031, местност „Долен комсал под село”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал1, т.5 и Чл.193, ал.4 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 221 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПРЗ /План регулация и застрояване/, ПУП - Парцеларни планове и одобряване на задание към него в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди и преотреждане на терена за складови дейности.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.9 и чл.110 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен Устройствен План /ПУП – ПРЗ/ План регулация и застрояване и ПУП - ПП /Парцеларни планове/ за ПИ № 104006, местност „Марата“ в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ: 59080,  във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди и преотреждането и за складови дейности.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП – ПРЗ/ План регулация и застрояване и ПУП - ПП /Парцеларни планове/ за ПИ № 104006, местност „Марата“ в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ: 59080,  във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди и преотреждането и за складови дейности.
Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с инвестиционно намерение на ПЪРВОМАЙ–БТ АД, във връзка с необходимостта от създаване на градоустройствена възможност за реализиране на нови складови площи, необходими за дейността на предприятието и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.9 и чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 222 взето на 21.06.2017г. по протокол № 23
Относно: Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай.
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), чл. 211, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ) и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай.
Мотиви:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 32, ал. 2 и ал. 3 Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), чл. 211, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ) и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ).


РЕШЕНИЕ № 223 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.01.2017 г.- 30.06.2017 година.
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 224 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Отмяна на Решение № 222 от 21.06.2017 г., взето с Протокол № 23 на Общински съвет град Първомай, с което е приета Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай.
На основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Отменя Решение № 222 от 21.06.2017 г., взето с Протокол № 23 на Общински съвет град Първомай, с което е приета Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай.
Мотиви: Във връзка с Писмо вх.№ 53-0-152/28.06.2017 г. от Областния управител на област Пловдив и на основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 225 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Първомай, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование.
На основание  чл. 21,  ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Първомай.
Мотиви:
І. Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Първомай:

1. Необходимостта от приемането на наредбата е да се доразвият и приведат разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование в съответствие с конкретните особености на детските градини и учебните заведения на територията на Община Първомай.

2. Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Първомай. Същевременно Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и училищното образование (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). В член 59, ал. 1 от този закон, както и в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, въз основа на посочения закон, в сила от 1 август 2016 година, е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет при Община Първомай да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Първомай.

 

ІІ. Цели, които се поставят:

1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение изпълнението на ЗПУО и Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищното образование.

2. Ще се определят ясни, конкретни и еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца от и в общинските детски градини и общинските училища в общината, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.

 

ІІІ. Очаквани резултати:

Осъществяване на по-добра организация и ред при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Първомай, съобразени с нормативните актове от по-висша степен, и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Първомай. Обективност и публичност на процеса на прием на деца в детските градини.

 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

Прилагането на текстове на Наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Контролът по прилагането на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Първомай, се осъществява от определени за това служители на Община Първомай, в рамките на техните задължения.

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в сила от 01.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

РЕШЕНИЕ № 226 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Изменя решение № 165 от 20.01.2017 година на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1.Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2017 г. от 15 496 905 лева на 15 506 905 лева т.е. с 10 000 лева съгласно Приложение № 1 в т. ч.:  - данък върху недвижими имоти от 435 000 лева на 450 000 лева;

       - данък върху превозните средства от 690 000 лева на 714 000 лева;

      - внесен ДДС и други данъци върху продажбите от  - 8000 лева на – 10 193 лева;

      - приходи от продажба на земя от 184 000 лева на 294 000 лева;

      - предоставен трансфер за погасяване на безлихвен заем от централния бюджет от – 68 403 лева на – 205 210 лева;
 

1.2.Преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции в размер на 10 000 лева съгласно Приложение № 2;

1.3.Увеличава  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2017 г. с 97 085 лева и намалява текущите ремонти в размер на 97 108 лева съгласно Приложение № 3;
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във връзка с постъпили допълнителни средства от продажба на земя, анализ и изпълнение на приходите към 31.05.2017 г. и възникнала необходимост от предоставяне на трансфер за погасяване на безлихвен заем от централния бюджет в рамките на 2017 г., както и преразпределение на средствата за капиталови разходи, текущи ремонти и издръжки.


РЕШЕНИЕ № 227 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие:

- 2,200 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 023022, получен от имот 023001, представляващ нива, целият с площ 6,277 дка, VІІІ категория;
 - 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 065036, получен от имот 065033, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 24,100 дка, ІХ категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 054131, получен от имот 054024, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 4,681 дка, Х категория;
- 0,490 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 044091, 
представляващ ливада, с площ 0,490 дка, ІХ категория;     
- 1,004 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 051126, получен от имот 051013,
представляващ нива, целият с площ 1,660 дка, Х категория;
- 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 052071, получен от имот 052070,
представляващ нива, целият с площ 2,502 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследници на Митю Ташев Димитров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 4018 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 4018/1992г. на наследници на Митю Ташев Димитров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Коджа бунар”- 2,200 дка  , „Хаширо“- 2,000, „Шара пътя“ - 2,000 дка, „Юрта“ - 0,600 дка, „Голям чаир“ - 1,000 дка и „Късю“ - 1,000 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

2. Дава съгласие:
- 1,967 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 059096, получен от имот 059090,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 3,636 дка, Х категория;
- 6,969 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 048124, получен от имот 048045,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 17,279 дка, Х категория;
- 4,037 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 024040, получен от имот 024001, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,588 дка, VIII категория;
- 2,025 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 058102, получен от имот 058097, представляващ нива целият с площ 42,396 дка, IХ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петко Марков Стоев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 4118 от 27.04.1994 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 4118/1992г. на наследници на Петко Марков Стоев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Сърбярско” – 4,000 дка, „Илан дере“ – 2,500 дка, „Равнища“ – 7,000 дка, „Чучките“ – 2,000 дка, „Габърско дере“ – 2,000 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

3. Дава съгласие:
- 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 0059102, получен от имот 059039,
представляващ изоставена орна земя целият с площ 2,031 дка, ІХ категория;
- 1,197 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 044092 
представляващ нива с площ 1,197 дка, VIIІ категория;      
- 1,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 013027, получен от имот 013020,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 7,054 дка, VIIІ категория;
- 0,800 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 038150, получен от имот 038104, представляващ естествена ливада, целият с площ 2,897 дка, VIIІ категория;
- 1,391 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 046057,  представляващ нива с площ 1,391 дка, VIIІ категория;
- 2,150 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 0046076, получен от имот 046059, представляващ нива, целият с площ 4,223 дка, VIII категория;
- 2,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 048132, получен от имот 048018,
представляващ изоставена територия за трайни насаждения, целият с площ 7,274 дка, Х категория;
- 1,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 019039, получен от имот 019031, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 16,071 дка, VIIІ категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 028028, получен от имот 028024, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 47,345 дка, Х категория;
- 1,110 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 029035, представляващ изоставена  нива с площ 1,110 дка, VIIІ категория;
- 1,614 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 030075, получен от имот 030047, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2,267 дка, VIIІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петко Йорданов Георгиев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12318 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 12318/1992г. на наследници на Петко Йорданов Георгиев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Катранджийско” – 1,000 дка, „Юрта“ – 1,000 дка, „Къра“ – 0,800 дка, „Гебе меше“ – 1,500 дка, „Ряката“ – 1,500 дка, „Ряката“ – 2,000 дка, „Равнища“ – 1,000 дка, „Равнища“ – 1,500 дка, „Пазлака“ – 1,000 дка, „Милева чешма“ – 2,000 дка, „Милева чешма“ – 1,000 дка, „Драчовица“ – 1,500 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

4. Дава съгласие:
- 1,067 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 017098, 
представляващ нива, с площ 1,067 дка, VІІІ категория;
- 1,694 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 063033,  представляващ ливада с площ 1,694 дка, ІХ категория;
- 1,400 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 034061, получен от имот 034058, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2,922 дка, Х категория;
- 1,096 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 034053, 
представляващ изоставена орна земя, с площ 1,096 дка, VІІI категория;
- 1,200 дка  проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 015052, получен от имот 015025,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 9,668 дка, VІІI категория;
- 1,824 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 045096, 
представляващ нива, с площ 1,824 дка, VІІI категория;
- 1,200 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 046072, получен от имот 046068, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,857 дка, ІV категория;
- 1,023 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040133, 
представляващ нива, с площ 1,023 дка, VІІI категория;
- 1,200 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 049103, получен от имот 049079, представляващ естествена ливада, целият с площ 2,868 дка, VІІI категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 056190, получен от имот 056114,
представляващ нива, целият с площ 6,495 дка, IХ категория;
- 1,200 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 056192, получен от имот 056148,  представляващ изоставена орна земя, целият с площ 3,999 дка, IХ категория;
- 3,432 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 046074, получен от имот 046024,  представляващ изоставена орна земя, целият с площ 6,431 дка, VІІI категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 054127, получен от имот 054006,  представляващ изоставена орна земя, целият с площ 2,429 дка, Х категория;
- 2,300 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 048131, получен от имот 048032,  представляващ ливада, целият с площ 3,820 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Илев Петев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 24218 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 24218/1992г. на наследници на Иван Илев Петев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Равна келемя” – 2,000 дка, „Интъла“ – 2,000 дка, „Интъла“ – 1,000 дка, „Равнища“ – 2,300 дка, „Блудковица“ – 1,600 дка, „Шумата“ – 1,300 дка, „Коджаманица“ – 1,200 дка, „Маджеравка“ – 1,200 дка, „Св. Атанас“ – 1,900 дка, „Брега“ – 1,300 дка, „Кавака“ – 1,200 дка, „Габрето“ – 1,000 дка, „Айкъна“ – 3,300 дка , „Интъла“ – 1,200 дка в землище Буково.
Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

5. Дава съгласие:
- 1,500 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 025093, получен от имот 025079,
представляващ ливада, целият с площ 6,604 дка, VIII категория;
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 035068, получен от имот 035045, представляващ нива, целият с площ 2,336 дка, Х категория;
- 1,100 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 048135, получен от имот 048047, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 11,677  дка, Х категория;
- 0,641 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 048051,  представляващ изоставена нива, с площ 0,641 дка, Х категория;
- 4,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 057103, получен от имот 057044, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 5,001  дка, IХ категория;
- 1,918 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 045055,  представляващ нива, с площ 1,918 дка, VIII категория;
- 1,057 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 040123,  представляващ изоставена нива, с площ 1,057 дка, VIII категория;
- 2,304 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 035056,  представляващ изоставена нива, с площ 2,304 дка, Х категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димитър Ангелов Христев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31818 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 31818/1992г. на наследници на Димитър Ангелов Христев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Гереня” – 1,500 дка, „Коджаманица“ – 2,000 дка, „Плънчовица“ – 1,000 дка, „Кайряка“ – 2,000 дка, „Ровнища“ – 1,000 дка, „Маджарско“ – 2,000 дка, „Маджарско“ - 2,000 дка, „Боа тепе“ – 2,000 дка, „Ровнища“ – 0,500 дка и „Елеза“ – 3,000 дка в землище Буково.
Част от имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г. 

6. Дава съгласие:
- 2,000 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 059099,  получен от имот 059081,
представляващ изоставена орна земя, целият с площ 42,272 дка, ІХ категория;
- 2,100 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 025088, получен от имот 025069,
представляващ нива, целият с площ 3,767 дка, VІІІ категория;
- 2,446 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 0190381, 
представляващ нива, с площ 2,446 дка, VІІІ категория;
- 2,768 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 044044,  представляващ ливада, с площ 2,768 дка, VІІІ категория;
- 1,567 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 049073, 
представляващ изоставена нива, с площ 1,567 дка, VІІІ категория;
- 3,000 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с номер 068076, представляващ изоставена нива, с площ 3,000 дка, ІХ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димо Петров Русинов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 24818 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 24818/1992г. на наследници на Димо Петров Русинов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Гереня” – 2,100 дка, „Пазлака“- 2,100 дка, „Юртя“- 2,400 дка, „Илан дере“ – 3,000 дка, „Габрето“ – 1,3 дка, „Лисичи камък“ – 2,000 дка  в землище Буково. Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

7. Дава съгласие:
- 12,019 дка имот в землището на с. Дълбок извор, ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 087001,
представляващ нива, с площ от 12,019 дка, VІ и IX категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Иван Димитров Бояджиев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 7/09.06.2003 г. на ПК-гр.Първомай, по съдебно решение от № 28/25.10.2002 г., постановено по реда чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”мисилюма, лочките”- 15,000 дка  в землище Дълбок извор.
Имотът е  идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 228 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Отказ от изкупуване на идеални части от съсобствен с физическо лице недвижим имот, представляващ земеделска земя № 191104, землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.33, ал.1 от Закона за собствеността,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Отказва да изкупи притежаваните от Христо Василев Христов, съгласно  Договор за замяна на недвижим имот изх.№ 47/04.03.2002 год, вписан под № 78, том І, Дв.вх. № 180 на 14.03.20002г. в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – Първомай, 1513/9780 кв.м. идеални части, от съсобствения с Община Първомай имот № 191104, целият с площ от 9,780 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория  на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Г.Ортамеше Д.Бунар”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, за сумата в размер на 1513,00 (хиляда петстотин и тринадесет) лева.

II. Дава съгласие на Христо Василев Христов да продаде на трето лице притежаваните от него 1513/9780 кв.м. идеални части от съсобствения с Община Първомай недвижим имот, а именно: № 191104, целият с площ от 9,780 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория  на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Г.Ортамеше Д.Бунар”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: имот № 191105, нива на насл. на Иван Илиев Димитров; имот № 191106, нива на Иванка Господинова Гочева; имот № 191107, нива на Въчка Димитрова Гюрова; имот № 191103, нива на Величка Димова Анева; имот № 800633, полски път на Община Първомай, за сумата в размер на 1513,00 (хиляда петстотин и тринадесет) лева.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.33, ал.1 от Закона за собствеността, във връзка с постъпили молби вх.№ 94-00-630 от 17.05.2017г. и 16.06.2017г. от Христо Василев Христов, за изкупуване от Община Първомай, съгласно чл.33 от Закона за собствеността, на притежаваните от него 1513/9780 кв.м. идеални части от съсобствения с общината недвижим имот, представляващ земеделска земя, а именно: имот № 191104, целият с площ от 9,780 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Г.Ортамеше Д.Бунар”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, за сумата в размер на 1513,00 (хиляда петстотин и тринадесет) лева, или в случай на отказ от изкупуването им, да му бъде дадено съгласие да продаде своя дял в съсобствения имот на трето лице.


РЕШЕНИЕ № 229 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели №1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство и улица;

2. Терен за търговски цели №3 с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

3. Терен за търговски цели №4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

       Терените обозначен, чрез защриховане в черно на приложените към настоящото решение скици, са предназначени за поставяне на самостоятелни търговски обекти.

ІІ. Размерът на началната наемна цена на терените се определя, по реда на чл.27 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай.
ІІІ.
Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2017г.

РЕШЕНИЕ № 230 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на покрита тераса към съществуващ търговски обект – „Кафе-аперитив”, построен в УПИ ХVІІІ –общински от кв.2 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, на собственика на сградата по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Да се учреди възмездно безсрочно право на пристрояване за изграждане на покрита тераса с площ от 16,00 кв.м. към съществуващ „Кафе-аперитив” с площ от 107,80 кв.м., представляващ част от едноетажна масивна сграда построена върху общински недвижим имот, съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІІ – общински, целият с площ от 415 кв.м., предназначен за общественно обслужващи дейности, находящ се в кв.2 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, съгласно Акт № 156 от 23.07.2008г. за частна общинска собственост, в полза на Азис Нури Хасан, ЕГН ..................... от с.Воден, общ.Първомай, собственик на съществуващата сграда
2. Одобрява определената пазарна оценка на правото на пристрояване за изграждане на покрита тераса с площ от 16,00 кв.м. към съществуващ търговски обект, описан в т.1, възлизаща на 200 лв. (двеста лева), изготвена от независим оценител.
3. Правото на пристрояване за изграждане на покрита тераса с площ от 16,00 кв.м. към съществуващ търговски обект, описан в т.1, да се учреди за сумата от 200 лв. (двеста лева).
4. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.3 от настоящето решение.
Мотиви: Настоящото решение се приема  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предвид  на заявление с Вх. № 94-00-385/28.03.2017 г. от Азис Нури Хасан, собственик на съществуващ търговски обект, построен в имот - частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ № 231 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХV – общински от кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приета с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

т.34. „Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 910 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХV - общински, находящ се в кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай”.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 910 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХV - общински, находящ се в кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г., при граници на имота: УПИ ХІV – 36; дере и улица;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1555/30.05.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 74, том 3 от 05.06.2017г., дв.вх. № 754.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 186 лв. /четири хиляди сто осемдесет и шест лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 4 186 лв. /четири хиляди сто осемдесет и шест лева/ без ДДС.
5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Православен, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 232 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV общински, находящ се в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV общински, находящ се в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: улица; УПИ ІІІ – общински; УПИ V – общински; УПИ VІІ – общински и УПИ VІ – общински.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 591/28.05.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 42, том ІV от 30.05.2012г., дв.вх. № 999.
2. Одобрява пазарна цена в размер на 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) без ДДС.
4.
След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 233 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Одобряване на нова пазарна цена на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, определен за продажба чрез публичeн търг с тайно наддаване с Решение №134 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Първомай.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва приетата с Решение № 162 от 20.01.2017 год. „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2017 година”, Раздел ІІІ, буква Б „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

„37. Поземлен имот № 000121 с площ от 8,140 дка., с начин но трайно ползване – друга селскостопанска территория, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив”
І
І.
Одобрява нова пазарна цена в размер на 24 013,00 лв. /двадесет и четири хиляди и тринадесет лева/, съгласно пазарна оценка изготвена от независим оценител, за недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121 с площ от 8,140 дка., с начин но трайно ползване – друга селскостопанска территория, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с Акт за ЧОС № 1515/13.10.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 165, том 7 от 17.10.2016 г., дв.вх. № 2074, определен за продажба чрез публичeн търг с тайно наддаване с Решение №134 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Първомай.
ІІІ. Определя начална тръжна цена за описания в т.ІІ имот в размер на 24 013,00 лв. /двадесет и четири хиляди и тринадесет лева/.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществос и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 234 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Одобряване на нови пазарни цени на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ І – общински, УПИ ІІ – общински, УПИ ІV – общински от кв.37А по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, определени за продажба чрез публичeн търг с тайно наддаване с Решение №133 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Първомай.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Одобрява нови пазарни цени, съгласно пазарни оценки изготвени от незевисим оценител, за следните недвижими имоти - частна общинска собственост, определени за продажба чрез публичeн търг с тайно наддаване с Решение №133 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Първомай, а именно:

1. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  УПИ ІІ - общински, на югозапад -  УПИ ІІІ - общински и на северозапад – улица, с Акт за ЧОС № 575/07.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том 3 от 08.05.2012 г., дв.вх. № 845 - нова пазарна цена в размер на 2 184,67 лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки/ без ДДС, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница., общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  улица, на югозапад - УПИ ІV - общински, на северозапад - УПИ ІІІ - общински и УПИ І – общински, с Акт за ЧОС № 576/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 141, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 864 – нова пазарна цена в размер на 1 737,50 лв. /хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС, изготвена от оценител на недвижими имоти

3. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – УПИ ІІ - общински, на югоизток –  улица , на югозапад -  УПИ  VІІ - общински, на северозапад - УПИ V - общински и УПИ ІІІ – общински, с Акт за ЧОС № 578/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 143, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 866 - нова пазарна цена в размер на 1625 лв. /хиляда шестстотин двадесет и пет лева/ без ДДС, изготвена от оценител на недвижими имоти.
ІІ. Определя начални тръжни цени за описаните в т.І  имоти, определени за продажба чрез публичeн търг с тайно наддаване с Решение №133 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Първомай, както следва
:

1. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  УПИ ІІ - общински, на югозапад -  УПИ ІІІ - общински и на северозапад – улица, с Акт за ЧОС № 575/07.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том 3 от 08.05.2012 г., дв.вх. № 845 - начална тръжна цена в размер на 2 184,67 лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки/ без ДДС.

2. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница., общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  улица, на югозапад - УПИ ІV - общински, на северозапад - УПИ ІІІ - общински и УПИ І – общински, с Акт за ЧОС № 576/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 141, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 864 – начална тръжна цена в размер на 1 737,50 лв. /хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

3. За незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота:  на североизток – УПИ ІІ - общински, на югоизток –  улица , на югозапад -  УПИ  VІІ - общински, на северозапад - УПИ V - общински и УПИ ІІІ – общински, с Акт за ЧОС № 578/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 143, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 866 - начална тръжна цена в размер на 1625 лв. /хиляда шестстотин двадесет и пет лева/ без ДДС.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществос и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.РЕШЕНИЕ № 235 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-План регулация, във  връзка с промяна на дворищната регулационна граница между УПИ XIII-читалище и УПИ XVI-217, в кв.13, по действащия кадастрален и регулационен план на с.Виница, одобрен със Заповед №770/1963г., след прилагане на разпоредбите на Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
На основание Чл.21, ал.2 във връзка с Чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и Чл. 56, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде процедиран ПУП-План регулация за УПИ XIII-читалище и УПИ XVI-217, кв.13, по действащия кадастрален и регулационен план на с.Виница, общ.Първомай, одобрен със Заповед №770/1963г, във връзка с присъединяване на обособена част от УПИ XIII-читалище, с площ от 161.00 кв.м., към съседен УПИ XVI-217, кв.13, обозначена между точки А, Б, С, Д и Е, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящата докладна-записка, по реда на Чл.124а, Чл.129 от ЗУТ и при условията на Чл.15, ал.3 и 5 от същия закон.
2. На основание Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Кметът на Община Първомай да сключи със собственика на УПИ XVI-217, кв.13, по действащия план на с.Виница, предварителен договор за продажба на обособена част от УПИ XIII-читалище, кв.13, с площ 161.00 кв.м., обозначена между точки А, Б, С, Д и Е, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящата докладна-записка по пазарна цена, определена с експертна оценка на лицензиран оценител, в общ размер на 772,80 лв. без ДДС.
3. След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-План регулация за УПИ XIII-читалище и УПИ XVI-217, кв.13, по действащия кадастрален и регулационен план на с.Виница, Кметът на Община Първомай, да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху присъединената към УПИ XVI-217, кв.13 обособена част.
Мотиви: Предвид промяна в дворищната регулация между УПИ XIII-читалище и УПИ XVI-217, кв.13, по действащия кадастрален и регулационен план на с.Виница, общ.Първомай и на основание Чл.21, ал.2 във връзка с Чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и Чл. 56, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 236 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Разкриване на 1 /една/ щатна бройка към ДСП Първомай, във връзка с реализиране на устойчивост по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01 „Интегрирана подкрепа в семейна среда”, по който е създадено Звено за услуги в домашна среда (ЗУДС) към Домашен социален патронаж – гр. Първомай.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   чл. 122, ал. 2 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр. Първомай приема да разкрие за срок от шест месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства 1 /една/ щатна бройка към Дейност 524 Домашен социален патронаж – Първомай, като персонал на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, считано от 01.11.2017 г.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 от ЗПФ  и Решение на Общински съвет гр. Първомай № 572, прието на 17.06.2015 година по Протокол № 51 за даване на съгласие Община Първомай да поддържа социалните услуги за социално включване в домашна среда, на Годишния план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай (2016 – 2020 г.) и доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 237 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция на решение  № 126 взето на 30.09.2016 г. по Протокол № 14.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 – 54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане, Общински съвет гр. Първомай коригира състава на Обществения съвет, избран с Решение № 39/31.01.2008 г., Протокол № 4 и актуализиран с Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8, Решение № 57/31.03.2016 г., Протокол № 8 и Решение  № 126 взето на 30.09.2016 г. по Протокол № 14,  както следва:
1.
Ружди Салим – Заместник кмет на община Първомай – председател;
2.
Таня Налбантова – Директор на Дирекция «Социално подпомагане» гр. Първомай;
3.
инж. Янка Мущанова – Директор дирекция «СИД, МП и ГР» при Община Първомай;
4.
Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай;
5.
Маринка Бояджиева – общински съветник;
6.
Ресми Саид – общински съветник;
7.
Петя Маджарова – общински съветник;
8. Радка Попова – председател на дружеството на пенсионерите в гр. Първомай;
9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ.
Мотиви: Във връзка с настъпване на смърт на Димитър Калоферов и избран нов председател на дружеството на пенсионерите в гр. Първомай – г-жа Радка Попова, съгласно Протокол от 29.06.2017 г.


РЕШЕНИЕ № 238 взето на 12.07.2017г. по протокол № 24
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

  • Людмила Георгиева Караславова, родена през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-0-166/04.07.2017 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 239 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2017 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 година, отнасящи се за първото полугодие на 2017 година.
Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 240 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Включване на: втори адрес в село Бяла река на Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв. Дебър, Детска градина „Първи юни”, село Градина, Основно училище „Христо Ботев”, село Градина, Основно училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор, Основно училище „Христо Ботев”, село Езерово, Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река, Основно училище „Отец Паисий”, село Искра в Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет.
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет, следните общински детски градини и училища:

1.1. Втори адрес в село Бяла река на Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв.Дебър

1.2. Детска градина „Първи юни”, село Градина

1.3. Основно училище „Христо Ботев”, село Градина

1.4. Основно училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър

1.5. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор

1.6. Основно училище „Христо Ботев”, село Езерово

1.7. Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река

1.8. Основно училище „Отец Паисий”, село Искра
2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия, съгласно чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

Гореописаните общински детски градини и училища отговарят на критериите да бъдат със статут на средищни институции.

РЕШЕНИЕ № 241 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Включване на: Детска градина Искра, село Искра, Детска градина Детелина, село Дълбок извор, Основно училище Отец Паисий, село Искра, Основно училище Д-р Петър Берон, село Буково и Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден в Списъка на защитени детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 121 на Министерски съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в Списъка на защитени детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет, следните общински детски градини и училища:

1.1. Детска градина „Искра“, село Искра
1.2. Детска градина „Детелина“, село Дълбок извор
1.3. Основно училище „Отец Паисий“, село Искра
1.4. Основно училище „Д-р Петър Берон“, село Буково
1.5. Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия, съгласно чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 2 от Постановление № 121 на Министерски съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 121 на Министерски съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране. Гореописаните, общински детски градини и училища отговарят на критериите да бъдат със статут на защитени институции.


РЕШЕНИЕ № 242 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища за   учебната 2017/2018 година, с брой на ученици под нормативно определения.
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 21, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците, и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2017/2018 година, както следва:

                 ● 14 (четиринадесет) общински училища:

              - Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай

              - Средно училище „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град  Първомай

              - Основно училище „Христо Ботев”, село Градина (с обхват на учениците и от селата Добри дол, Крушево)

              - Основна училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър (с обхват на учениците и от село Татарево)

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор (с обхват на учениците и от село Поройна)

              - Основно училище „Отец Паисий”, село Искра (с обхват на учениците и от село Брягово)

              - Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река (с обхват на учениците и от село Православен)

              - Основно училище „Христо Ботев”, село Езерово (с обхват на учениците V-VІІ клас и  от село Воден)

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Караджалово

              - Основно училище „Д-р Петър Берон” село Буково (с обхват на учениците и от село Драгойново)

              - Основно училище „Васил Априлов”, село Виница

              - Начално училище „Христо Ботев”, град  Първомай

              - Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден

   

             ●  7(седем) общински детски градини

              - Детска градина „Осми март”, град Първомай, с адреси на ползваните от ДГ сгради:

                 ▪ П. К. 4270, кв. Любеново, ул. „Струма” № 2

                 ▪ П. К. 4283, село Караджалово, ул. „8 – ма”, № 1

              - Детска градина „Марица”, град Първомай, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4284, село Виница, ул. Иван Вазов” №  26

              - Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв. Дебър, с обхват на децата и от село Татарево, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4285, село Бяла река, ул. „5 – та” № 29

              - Детска градина „Първи юни”, село Градина, с адреси  на ползваните от ДГ сгради:

                 ▪ П. К. 4290, село Градина, ул. „Христо Ботев” № 4

                 ▪ П. К. 4291, село Крушево, ул. „5 – та” № 1, с обхват на децата и от село Добри дол

              - Детска градина „Искра”, село Искра, с обхват на децата и от село Брягово

              - Детска градина „Теменуга”, село Воден, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4288, село Езерово, ул. „11 – та” № 2

              - Детска градина „Детелина”, село Дълбок извор, с обхват на децата и от село Поройна


2. За учебната 2017/2018 година допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година, за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година), като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:
 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС 1701 лв от 15.09.2017 до 31.12.2017 г. и ЕРС 2019 лв от 01.01.2018 г. до 14.09.2018 г.

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним. брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен

брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране в слята паралелка

от 15.09.2017 г. до 31.12.2017 г.

сума за дофинансиране в слята паралелка

от 01.01.2018 г. до 14.09.2018 г.

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране маломерна

паралелка от 15.09.2017 г. до 31.12.2017 г.

сума за дофинансиране маломерна паралелка

от  01.01.2018 г. до 14.09.2018 г.

Обща сума
за дофинансиране за учебната 2017/2018

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІV

ІІI- ІV

17

 

 

 

 

 

 

 

0

3

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

V-VІ

13

5

992

2860

 

 

 

 

3852

9

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

47

 

 

30

5

992

2860

 

 

 

 

3852

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница 40% и 20% ЕРС

10

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІІ

І-ІІІ

16

 

 

 

 

 

 

 

0

10

ІV

ІІ-ІV

21

 

 

 

 

 

 

 

0

8

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

 

 

 

 

 

11

7

695

2002

2697

5

VІІ

V-VІІ

13

5

992

2860

 

 

 

 

3852

Общ брой ученици

61

 

 

50

5

992

2860

11

7

695

2002

6549

3

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
60%ЕРС и 40% ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

V-VІ

11

7

2084

6007

 

 

 

 

8091

11

VІІ

 

 

 

 

 

11

7

1389

4004

5393

Общ брой ученици

37

 

 

11

7

2084

6007

11

7

1389

4004

13484

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

11

І

 

 

 

 

 

11

5

496

1430

1926

10

ІІ

 

 

 

 

 

10

6

595

1716

2311

13

ІІІ

 

 

 

 

 

13

3

298

858

1156

12

ІV

 

 

 

 

 

12

4

397

1144

1541

11

V

 

 

 

 

 

11

7

695

2002

2697

11

 

 

 

 

 

11

7

695

2002

2697

10

VІІ

 

 

 

 

 

10

8

794

2288

3082

Общ брой ученици

78

 

 

 

 

 

 

78

40

3970

11440

15410

5

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Караджалово

11

І

 

 

 

 

 

11

5

 

 

0

10

ІІ

 

 

 

 

 

10

6

 

 

0

11

ІІІ

 

 

 

 

 

11

5

 

 

0

13

ІV

 

 

 

 

 

13

3

 

 

0

13

V

 

 

 

 

 

13

5

 

 

0

12

 

 

 

 

 

12

6

 

 

0

11

VІІ

 

 

 

 

 

11

7

 

 

0

Общ брой ученици

81

 

 

 

 

 

 

81

37

 

 

0

6

ОУ "Отец Паисий"
с. Искра

10

І

 

 

 

 

 

10

6

 

 

0

10

ІІ

 

 

 

 

 

10

6

 

 

0

10

ІІІ

 

 

 

 

 

10

6

 

 

0

19

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12

V

 

 

 

 

 

12

6

 

 

0

14

 

 

 

 

 

14

4

 

 

0

11

VІІ

 

 

 

 

 

11

7

 

 

0

Общ брой ученици

86

 

 

 

 

 

 

67

35

 

 

0

7

ОУ "Хр. Ботев"
с. Градина

23

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

35

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

43

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

V

 

 

 

 

 

13

5

 

 

0

35

 

 

 

 

 

17

1

 

 

0

20

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

206

 

 

 

 

 

 

30

6

 

 

0

8

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
гр. Първомай

13

І

 

 

 

 

 

13

3

 

 

0

15

ІІ

 

 

 

 

 

15

1

 

 

0

21

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

38

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

154

 

 

 

 

 

 

28

4

 

 

0

9

СУ "Проф.д-р "Асен Златаров""
гр. Първомай

72

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

62

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

47

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

61

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

66

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

76

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

78

VІІІ

 

 

 

 

 

10

8

 

 

0

Общ брой ученици

515

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

0

 

ВСИЧКО

1265

 

 

91

17

4068

11727

316

144

6054

17446

39295


3. За учебната 2017/2018 година допуска изключение от минималния брой на  учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/селище, финансирано с % от ЕРС 1701 лв

от 15.09.2017 до 31.12.2017 г.

и ЕРС 2019  лв от 01.01.2018 г.

до 14.09.2018 г.

общ брой ученици от І до VІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 15.09.2017 г. до 31.12.2017 г.

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 01.01.2018 г. до 14.09.2018 г.

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране

маломерна паралелка

от 15.09.2017 г. до 31.12.2017 г.

сума за дофинансиране
маломерна паралелка от

01.01.2018 г. до 14.09.2018 г.

Обща сума за дофинансиране

за учебната 2017/2018

1

НУ "П.Р.Славейков"
 с. Воден
60% ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

ІІ

І-ІІ

9

7

2084

6007

 

 

 

 

8091

4

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІV

ІІІ-ІV

8

8

2381

6865

 

 

 

 

9246

Общ брой ученици

17

 

 

17

15

4465

12872

 

 

 

 

17337

2

ОУ "Христо Ботев"
 с. Езерово
60% ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІ

І-ІІ

6

10

2977

8581

 

 

 

 

11558

6

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

ІІІ-ІV

9

7

2084

6007

 

 

 

 

8091

5

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

37

 

 

15

17

5061

14588

 

 

 

 

19649

3

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% и 20% ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

ІІ

І-ІІ

8

8

1588

4576

 

 

 

 

6164

13

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

VІІ

 

 

 

 

 

9

9

893

2574

3467

Общ брой ученици

47

 

 

8

8

1588

4576

9

9

893

2574

9631

4

ОУ "Д-р Петър Берон"
 с. Буково
60% и 40% ЕРС

5

І

 

 

 

 

 

5

11

2183

6293

8476

2

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІІІ

ІI-ІІI

6

10

2977

8581

 

 

 

 

11558

0

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

V-VI

8

10

2977

8581

 

 

 

 

11558

2

VІІ

 

 

 

 

 

2

16

3175

9153

12328

Общ брой ученици

21

 

 

14

20

5954

17162

7

27

5358

15446

43920

ВСИЧКО

122

 

 

54

60

17068

49198

16

36

6251

18020

90537

 

4. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия, съгласно чл. 11а, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците, и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).

5. Сумата в размер на 33 441 лв. да бъде включена в актуализация на бюджета на Община Първомай за 2017 година. Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да  се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 21, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).


РЕШЕНИЕ № 243 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на микроязовир - публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с № 039053, в местност „Мавро“ по Картата на възстановената собственост на землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.138, ал.4, т. 9 от Закона за водите и чл.138 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние Приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация на микроязовир - публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с № 039053, с площ 2,038 дка., с начин на трайно ползване: водоем, находящ се в местност „Мавро“ по Картата на възстановената собственост на землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съсъседи: имот № 039055, дере на Община Първомай; имот № 040080, пасище, мера на Община Първомай; имот № 040066, дере на Община Първомай; имот № 039054, пасище, мера на Община Първомай; имот № 039050, пасище, мера на Община Първомай;

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички законови действия, свързани с извеждане от експлоатация на описаният в т.1 язовир.


РЕШЕНИЕ № 244 взето на 31.08.2017г. по протокол № 25
Относно: Определяне на състава на одитния комитет в община Първомай.
На основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.18, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Определя състав на одитен комитет в община Първомай за срок от 3 години, както следва:

1. Ивелина Петкова Жечева- Радева - външен член;

2. Мария Георгиева Атанасова - външен член;

3. Елена Колева Кичукова - Директор дирекция „Бюджет и финанси“ при община Първомай - вътрешен член.

Мотиви: Предвид въведеното с измененията на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в ДВ бр.51 от 05.07.2016 год. задължение за създаване на одитни комитети в общините с изградени звена за вътрешен одит и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.18, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


РЕШЕНИЕ № 245 взето на 29.09.2017г. по протокол № 26

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община Първомай, приета с Решение на Общински съвет Първомай № 525, взето с протокол № 52 от 11.06.2007г., последно изменена и допълнена с Решение на Общински съвет Първомай № 86/ 22.06.2016г. по Протокол № 11 на Общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове, спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 4, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай и предвид изложеното

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема  Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община Първомай, приета с Решение на Общински съвет Първомай № 525, взето с протокол № 52 от 11.06.2007г., последно изменена и допълнена с Решение на Общински съвет Първомай № 86/ 22.06.2016г. по Протокол № 11 на Общински съвет и на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Мотиви:

1.В брой 97 от 06.12.2016 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 3, ал.1 от Приложение № 2 (в сила от 01.01.2017 г.) е указан редът за определяне на данъчна оценка на имотите, като с така цитираното изменение е съкратен срокът за изпълнение на административната услуга от общинските администрации.

2.Предложение от Дилян Господинов Пинчев, прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив, относно отмяна на чл. 42, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приет с решение № 391 по Протокол № 34 от 28.03.2014г. В предложението са цитирани основанията, които налагат отмяната на чл.42, т. 2 а именно: с нормата на чл. 42, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай се изисква плащане без основание и е  незаконосъобразна и следва да бъде отменена, съгласно чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 246 взето на 29.09.2017г. по протокол № 26

Относно: Приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на  2017 г., както следва:

      1.1.По прихода    –   8 523 424 лв.   / съгласно Приложение № 1/;

      1.2.По разхода    –    7 822 886 лв.   / съгласно Приложение № 2/.

2.Приема информация за изпълнението на инвестиционна програма в размер на 634 780 лева.

                                                                 / съгласно Приложение № 3/

3.Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2017 г.  

                                                                 / съгласно Приложения № 4 /

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2017 година.


РЕШЕНИЕ № 247 взето на 29.09.2017г. по протокол № 26

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2017 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

   1. Изменя решение № 165 от 20.01.2017 година, изменено с решение № 226 от 12.07.2017 г.  на Общински съвет Първомай, както следва:

      1.1.Запазва общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2017 г. в размер на 15 807 863 лева към 31.08.2017 г.

      1.2.Преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 „Разходи”;

      1.3.Намалява  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2017 г. с 4 044 лева и увеличава текущите ремонти в размер на 30 951 лева съгласно Приложение № 2 „Инвестиционна програма и текущи ремонти на община Първомай за 2017 г.”

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във връзка разпределение на заложения резерв за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на общината за 2017 г., както и преразпределение на средствата за капиталови разходи, текущи ремонти и издръжки.


РЕШЕНИЕ № 248 взето на 29.09.2017г. по протокол № 26

Относно: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

 На основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и т. 24; чл. 21, ал.2; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, свързано с чл. 15, т.1 и чл. 16, т. 3 от ДБФП №  BG16RFOP001-3.002-0020-С01/20. 12. 2016 г.