НАРЕДБА

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ


Г Л А В А  П Ъ Р В А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Настоящата наредба урежда eкологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Първомай, като съвкупност от права и задължения, по отношение на дейностите за управление на отпадъците на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност на нейна територия.

Чл. 2. Наредбата има за цел постигане на основните принципи на Европейското законодателство и Европейската политика при управлението на отпадъците, както и предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, като изпълнението й се осъществява в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

Чл. 3. (1) Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето, събирането,включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на Община Първомай:

1. битови отпадъци (БО), включително биоотпадъци;

2. строителни отпадъци (СО);

3. производствени отпадъци (ПО);

4. опасни отпадъци (ОО);

5. масово разпространени отпадъци (МРО);

6. отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

(2) С наредбата се урежда заплащането на съответните услуги за дейностите, свързани с битовите, строителните и масово разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(3) Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми.

(4) С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.

(5) Наредбата не се прилага за:

1. радиоактивни отпадъци;

2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

3. земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;

4. незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

5. излезли от употреба експлозиви;

6. фекална материя, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;

7. отпадъчни води;

8. странични животински продукти, включително преработени продукти, с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;

9. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

10. минни отпадъци;

11. седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

Чл. 4. Наредбата е задължителна за всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община Първомай и всички юридически лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

 

Г Л А В А  В Т О Р А

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 5. (1) Кметът на Община Първомай планира, организира и контролира дейностите по управление на отпадъците на територията на общината, като:

1. осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

2. осигурява съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

3. организира събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

4. организира дейностите по почистването на улични платна, площади, алеи, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

5. отговаря за избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

6. организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Първомай;

7. организира въвеждането на разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

8. организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

9. организира разделното събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. организира въвеждането на разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определяне местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. организира почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО, а именно: почистване от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране;

12. организира осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.  във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

13. организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;

14. поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината;

15. предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им;

16. осигурява информация на обществеността по т. 1-15 чрез интернет страницата на Община Първомай или друг подходящ начин.

(2)  Кметът на общината може да упълномощи кметовете и кметските наместници на населените места и отговорните длъжностни лица от общинска администрация за изпълнение на задълженията си по ал.1.

(3) Кметът на общината има право да възложи задълженията си по ал.1 на специализирани фирми и организации по третиране на отпадъци, притежаващи съответно разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по реда на  ЗУО.

 

Г Л А В А  Т Р Е Т А

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Чл. 6. (1) Притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, а именно:

1. предотвратяване на образуването им;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране;

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

5. обезвреждане и при спазване на изискванията за предотвратяване и намаляване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

(4) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране, като спазват разпоредбите на ЗУО.

(5) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците.

(6) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.

Чл. 7. Физическите и юридически лица и едноличните търговци имат право:

1. да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на обществените територии;

2. да сигнализират кметовете на населените места и общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

3. да сигнализират кметовете на населените места и общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

Чл. 8. Физическите и  юридически лица и едноличните търговци са длъжни:

1. Да изпълняват и спазват регламентирания със ЗУО, подзаконовите актове и настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък;

2. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях;

3. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите (в т.ч. и незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели;

4. Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др. имоти, които притежават или стопанисват;

5. Да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост, които ползват за търговска дейност на открито;

6. Да предприемат всички мерки за несмесване на:

а) опасни отпадъци с други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества;

б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци.

7. Да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на ЗУО, на територията на Република България;

8. При наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;

9. Да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

10. В момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;

11. Да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;

12. Своевременно да заплащат такса за битовите отпадъци в размер, съгласно общинската наредба за определяне и администриране на местните такси.

Чл.9. На територията на Община Първомай се забранява:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците;

2. изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

3. изхвърлянето на масово разпространени отпадъци,  обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци и смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните МРО;

4. изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет;

5. изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места;

6. изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животновъдството;

7. изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.) ;

8. изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места, както и през балкони и прозорци на жилищните сгради;

9. смесването на различни видове отпадъци - на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими отпадъци;

10. транспортирането на строителни отпадъци, земни маси, инертни и насипни строителни материали от пътни превозни средства, които не са обезопасени срещу разпиляването им;

11. паленето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на не загасена жар;

12. изгарянето на отпадъци в дворове, по улиците, в паркове, градини, поречия на реки, в т.ч. нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми или електрически кабели с цел извличане на отпадъци от черни и цветни метали;

13. изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени съответните разрешения;

14. изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните за разделно събиране;

15. произволното преместване на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация;

16. механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци, включително и специализираните за разделно събиране;

17. поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за отпадъци,  в т.ч. и за разделно събиране, както и изписването на знаци,символи и текстове по тях;

18. паркирането на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и извозването на отпадъците;

19. смяната на отработени масла на нерегламентирани за целта места;

20. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води и в канализационната система;

21. поставянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и други масово разпространени отпадъци в съдовете за битови отпадъци;

22. продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер и отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници, пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от улично осветление и съдове за отпадъци, без декларация за произход или на лице без разрешение за извършване на дейността;

23. изоставянето на ИУМПС върху имоти – държавна и общинска собственост;

24. изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на неразрешени за тази цел места;
25. съхраняването на опасни отпадъци  от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии;
26. предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО
;

27.забраняват се всички други, неупоменати действия, които нарушават разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 10. (1) Всички населени места на Община Първомай са обхванати в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

(2) Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци се извършват от общината и/или от лица, притежаващи съответно разрешително, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за конкретната дейност.  

Чл. 11. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци  от населените места, включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Първомай и почистването на местата за обществено ползване са служителите от дейност ,,Чистота“ към общинската администрация, както и лицата, с които общината е сключила договор за изпълнението на съответните дейности.

Чл. 12. (1) За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на Община Първомай, данъчно задължените лица заплащат такса „битови отпадъци“ по реда, определен в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, се определя със заповед на Кмета на Община Първомай и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

 

Г Л А В А  П Е Т А

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

Разделно събиране на неопасни битови отпадъци

 

Чл.13. (1) Кметът на общината организира въвеждането на разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

(2) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си по ал.1, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III, и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(3) С договорите по ал. 2 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

Чл. 14. (1) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм  се събират разделно.

(2) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 1 и да ги предават:

1. на лица, притежаващи разрешение,комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО ;

2. на организация по оползотворяване, и/или

3. да ползват изградената система за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на общината по чл.13, ал.1.

(3) Ползвателите по ал.2 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделното събиране на отпадъците на територията на съответния обект и/или сграда.

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

Разделно събиране на опасни битови отпадъци

 

Чл. 15. (1)Кметът на общината организира разделно събиране на опасните битови отпадъци (ОБО) извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът на общината:

1. организира събирането на опасните битови отпадъци на територията на общината периодично и определя местата за предаване им, вкл. площадки за безвъзмездно предаване и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на опасни битови отпадъци;

2. сключва договор с организации по оползотворяване или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, които да осъществяват тяхното събиране, транспортиране и оползотворяване и/или обезвреждане;

3. осъществява контрол върху дейността на лицата по т. 2.

(3) Лицата, които образуват опасни битови отпадъци  са длъжни да ги предават на местата по ал.2, т.1 и/или на лицата по ал.2, т.2.

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИ

Разделно събиране на биоотпадъци

 

Чл. 16. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

(2) Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

(3) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на биоотпадъците се извършват съгласно Наредбата за третиране на биоотпадъците.

 

Г Л А В А  Ш Е С Т А

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

 

Чл.17. Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Първомай.

Чл. 18. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци са длъжни да изпълняват изискванията на Закон за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Чл. 19. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2) Възложителят на строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО.

(3) (В сила от 14.07.2014 г.) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.

(4) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците, кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

(5) (В сила от 14.07.2014 г.) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

Чл. 20. (1)  Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:

1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;

2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередностите в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на нередностите и/или предоставянето на допълнителната информация.

(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

(9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи,доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

(10) Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на Директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Пловдив.

Чл. 21. (1) Отговорното лице за изпълнение на строежи, разрушаване на законни сгради и съоръжения, премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи е длъжно:

1. да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

2. да не допуска по време на строителството замърсяване на съседни с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени и/или на околните терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси;

3. да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;

4. да не допуска транспортиране на строителни отпадъци и земни маси в камиони без покривала;

5.  да не допуска излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми;

6. да не допуска временно съхраняване на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота;

7. да не изхвърля строителни отпадъци и земни маси извън определените за целта места;

8. след приключване на строителството да почисти строителната площадка, включително да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, ако същите са били нарушени по време на строителните работи.

(2) Задълженията по изпълнение на дейностите със строителни отпадъци се изпълняват до завършване на строителството или премахването, независимо от продължителността им.

Чл. 22. (1)  Третирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице, отговарящо на изискванията на чл.35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

(2) Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци се извършва от лица, които притежават документ по чл.35 от ЗУО.

(3) Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на строителни отпадъци се извършват на следните площадки:

1. строителната площадка;

2. площадката, на която се извършва премахването;

3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци.

Чл.23.  (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), представят и информация за очакваното количество строителни отпадъци и излишни земни маси, които ще се образуват  по време на строителството.

(2) В разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране.

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на строително - ремонтна дейност, са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им и да ги предават на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10.

(4)  Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, са длъжни:

1. да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозят до площадка за временно съхранение, депо и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване; или

2. да ползват специализиран контейнер, предоставен им срещу заплащане от лице, което има разрешение за извършване на такава дейност.

(5)  Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси до депо и/или до инсталация или съоръжение за третирането им.

Чл.24. (1)  Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на Закона за устройство на територията без наличие на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО  за дейности с отпадъци, когато такъв се изисква.

(2)  Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията на депа за опасни и неопасни отпадъци без наличие на определен размер на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депа в съответствие с чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО / .

Чл.25. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителните отпадъци, в това число изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Чл.26. (1) При възникване на извънредни ситуации /стихийни бедствия и аварии/ приоритетно строителните отпадъци и земни маси с подходяща структура и състав се насочват за укрепване на диги, съоръжения, пътища и други, съгласувано със специализираните служби на Община Първомай.

(2) Земни маси могат да се използват за обезвреждане на депа за неопасни отпадъци чрез депониране и за рекултивация на др. терени.

 

Г Л А В А  С Е Д М А

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ

ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 27. (1) Масово разпространени отпадъци са:

1. отпадъци от опаковки;

2. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

3. негодни за употреба батерии и акумулатори;

4. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

5. излезли от употреба гуми;

6. излезли от употреба моторни превозни средства.

(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

(3) Мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, пускащи на пазара в Република България продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци се определят с наредби на Министерския съвет с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друго оползотворяване на тези отпадъци.

(4) Мерките по ал. 3 включват приемането на върнати продукти и на отпадъците, останали след употребата на тези продукти, последващото управление на отпадъците и финансовата отговорност за тези дейности, както и задължения за предоставяне на информация на обществеността в каква степен продуктът може да бъде употребен повторно и рециклиран.

Чл. 28. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите за третиране на съответния вид масово разпространени отпадъци.

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

(3) В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.

(4) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване по ал. 2, т. 2, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

Чл.29. Организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си, създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци.

Чл. 30. Кметът на общината отговаря за организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

 

Чл.31.  (1) Кметът на общината изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината при минимални параметри на системата съгласно чл. 24 и 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки , със:

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране, в съответствие с минималните критерии по чл. 24 от НООО.

(3) Кметът изпълнява задълженията си по ал. 1, т. 2 в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответната община.

Чл. 32.  (1) Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.

(2) В случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.

Чл. 33. (1) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места на територията на Община Първомай  са длъжни да събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и да ги предават:

1. на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО;

2. на организация по оползотворяване, и/или

3. да ползват изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината по чл.31, ал.1.

 (2) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради при чиято дейност се генерират големи количества  отпадъци от опаковки сключват договори за предаването им с организация по оползотворяване или с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл.34. (1) Ползвателите по чл.33 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на съответния обект и/или сграда;

(2) В случаи, че на територията на един имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране е:

1. обща за всички ползватели - при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците;

2. индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците.

(3) С вътрешни правила ползвателите по ал.1 определят отговорно лице за разделното събиране на отпадъците на територията на имота.

Чл.35. В случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 ползвателите на обекта и/или сградата в срок до 31 януари на текущата година уведомяват писмено Община Първомай за:

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

2. лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.

Чл.36. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки, са длъжни да:

1. предават и/или изхвърлят отпадъците от опаковки, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;

2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове отпадъци от опаковки, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените битови отпадъци;

3. не изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки в съответния вид контейнер за разделно събиране;

4. не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;

5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране;

6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;

7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

8. опазват съдовете за разделно събиране и не ги местят от определените места, на които са разположени.

Чл.37. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват отпадъци от опаковки, които изпълняват индивидуално задълженията си, и организациите за оползотворяване, представляващи колективни системи на такива лица, са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

(2) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.

(3) Лицата по ал. 2 имат право да извършват дейности по събиране, сортиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки при наличие на:

1. разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, или лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, или

2. сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи документите по т. 1;

3. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 38. (1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на опаковани стоки в търговски обекти, са задължени:

1. в рамките на работното време на обекта да приемат без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от същия вид, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба;

2. да организират по подходящ начин място за връщане и/или за разделно събиране на използвани опаковки и/или отпадъци, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или с лица, индивидуално изпълняващи задълженията си по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки /НООО/, и/или лица, притежаващи съответния разрешителен или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

(3) С договорите по ал.2 се гарантира, че използваните опаковки и/или отпадъци от опаковки ще бъдат предадени за рециклиране и оползотворяване на лица, притежаващи съответния разрешителен или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО.

(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:

1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки;

2. другите налични места за предаване на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки.

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

Чл. 39. (1) Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

(2) Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за разделното събиране, съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане на отработени масла, които не могат да бъдат оползотворени.

(3) Лицата по ал.2 изпълняват задълженията и целите по оползотворяване индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване.

(4) Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла, които осигуряват:

1. разделно събиране на масла, образувани в автосервизи при смяна на масла;

2. разделно събиране на отработените масла от местата по чл.39, ал.1, т.1 от Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти;

3. събирането на отработените масла, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване, от площадките за временно съхраняване;

4. предаването на събраните по т.1, т.2 и т.3 отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отработени масла, в случай че техническите, икономическите и организационни условия не позволяват тяхното оползотворяване.

(5) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по ЗУО.

(6) Лицата по ал. 5 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти.

(7) Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, както и притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.5 въз основа на писмен договор или ги оползотворяват, и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 40. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община Първомай, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на отработените масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. По т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2. По т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.

Чл. 41. Забранява се:

1. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, както и в канализационните системи;

2. съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата;

3. третирането, включително изгарянето на отработени масла;

4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл.35 от ЗУО;

6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;

7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, други вещества и материали;

8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;

9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

10. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти;

11. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

12. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИТЕ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

Чл. 42. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори отговарят за:

1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;

2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори;

3. екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и / или оползотворени.

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Чл. 43. (1) Лицата, извършващи дейности по събиране,транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, трябва да притежават съответното разрешение по ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл. 44.  (1)  Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, които продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;

3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА.

(2) Крайните потребители могат да върнат портативни и/или автомобилни НУБА на територията на търговския обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да закупуват нови.

Чл. 45. (1) Кметът на Община Първомай:

1. Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;

2. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) С договорите по ал. 1, т. 2 се определят най-малко:

1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на общината;

3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Чл.46. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид или ги поставят в съдовете за разделно събиране на батерии и акумулатори разположени на местата определени от кмета на общината по чл.45, ал.1, т.1.

Чл. 47. Въвеждането на система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 48. Забранява се:

1. нерегламентираното изхвърляне или изливане на електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори;

2. депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба батерии и акумулатори, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени;

3. изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори  в съдовете за битови отпадъци.

 

РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОНН ОБОРУДВАНЕ

 

Чл. 49. (1) Лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/, отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от пуснато от тях на пазара ЕЕО.

(2) Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна на крайния му потребител.

Чл. 50. (1) Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.

(2) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции,както закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на обекта, където извършват продажбата.

(3) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, определена за ЕЕО, в търговския обект или на входа на обекта са длъжни да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm),без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.

(4) Приемането на ИУЕЕО по ал.2, т.1 и ал.3 да се извършва в цялата продължителност на работното време на обекта.

Чл. 51. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, трябва да притежават разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

(2) Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.

(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 52. (1) Кметът на Общината:

1. Оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;

2. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал.3, т.7 от ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

(2) Договорите с лицата по ал. 1, т.2 съдържат най-малко следното:

1. изискванията към системата за разделно събиране ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на  съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

(3) В случаите на ал. 1, т.2 кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се изготвя съвместно с лицата по ал. 1, т.2 и се обявява публично по подходящ начин.

Чл.53. Лицата, които притежават ИУЕЕО, образувано в бита, могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид или изпълняващо същите функции или да го предадат на местата определени от кмета на общината по чл.52,ал.1, т.1.

Чл. 54. Въвеждането на система за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 55. Забранява се:

1. нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;

2. изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци;

3. депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или оползотворяване;

4. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки.

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

 

Чл.56. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на излезлите от употреба гуми.

(2) Когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал.1 се носи от дистрибуторите, включително от лицата, извършващи продажби на крайните потребители.

(3) Лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им.

(4) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

(5) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите.

(6) Лицата,които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Чл.57. (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми /ИУГ/, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(3) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

(4) За местата по ал. 3 не се изисква документ по чл. 35 от ЗУО.

(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, в т.ч. постигане на целите за повторна употреба,регенериране и рециклиране.

Чл. 58. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лица, които притежават съответният документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

Чл. 59. Лицата, които притежават излезли от употреба гуми ги предават в местата на продажба и смяна на гуми или на местата определени от кмета на общината по чл.58, ал.1, т.1.

Чл.60. Въвеждането на система за разделно събиране на ИУГ не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 61. Забранява се:

1.изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО;

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. предаване на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

 

РАЗДЕЛ  ШЕСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Чл. 62. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:

1. създаването и функционирането на системи за събиране на всички ИУМПС на територията на страната и доколкото е технически възможно на използваните части, отстранени, като отпадък при ремонт на МПС;

2. изграждането и функционирането на площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектоване на ИУМПС;

3. предаването на всички ИУМПС на площадките за събиране и съхраняване или в центровете за разкомплектоване;

4. разкомплектоването на приетите ИУМПС в центровете за разкомплектоване.

(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за поетапно постигане на целите за ниво на повторна употреба, оползотворяване и рециклиране, в определените срокове.

(3) Лицата, които пускат на пазара МПС, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по ал.2, индивидуално или чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

Чл.63. (1) Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства  се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Чл. 64. (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(2) Забранява се:

1. предаването на ИУМПС или на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;

2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл.67 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(3) Операторът на център за разкомплектоване или операторът на площадка за събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му.

Чл. 65. (1) Кметът на Общината:

1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО  за предаване на ИУМПС;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с организации по оползотворяване на ИУМПС или лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

Чл. 66.  Когато собственик на ИУМПС не изпълнили задълженията си по чл.64, ал.1, както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липса на

регистрационен или идентификационен номер, се прилага процедурата по чл.67.

Чл. 67. (1) Кметът на общината назначава комисия в състав: представител от РУП- Първомай и представители на общинска администрация за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец - Приложение №1, екземпляр от който се изпраща на собственика.

(2)  Едновременно със залепването на предписанието комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС в 1 /един/ екземпляр, съгласно образец - Приложение № 2.

(3) С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 3 /три / месечен срок за преместване на ИУМПС.

(4) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не изпълни предписанието, се съставя  констативен протокол съгласно образец - Приложение №3, въз основа на който ИУМПС се премества на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване на ИУМПС от лицата по чл.65,ал.2, с които Община Първомай има сключен договор.

(5) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния протокол по ал.2 се прилага служебна бележка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.

(6) В случай, че собственикът е известен и същият не изпълни предписанието по ал.3 за преместване, комисията по ал.1 съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл. 68. Лицата, сключили договор с кмета на Община Първомай по чл.65, ал.2 са длъжни да:

1. приемат ИУМПС на площадка за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

2. водят отчетни книги съгласно изискванията на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

3. уведомяват в срок от 3 дни сектор „Пътна полиция” и съответното РУ ”Полиция” на територията, на която се намира площадката за временно съхранение на ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и копие на заповедта за принудително преместване;

4. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършва съгласно чл. 143 от Закона за движение по пътищата (ЗДП);

5. освободят ИУМПС в срок от 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал връщането на ИУМПС преди изтичане на срока по т.4 и е заплатил разходите по принудителното му преместване и временно съхранение.

 

Г Л А В А  О С М А

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 

Чл. 69. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

(2) Дейностите с ОЧЦМ се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

(3) Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Чл. 70. (1) Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.

(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.

(3) (В сила от 14.07.2014 г.) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на площадки за разделно събрани отпадъци от домакинствата или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кмета на Община Първомай, безвъзмездно за всяка от страните.

(4) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.

(5) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

 

Г Л А В А  Д Е В Е Т А

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 71. Предаването и приемането на производствени и опасни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 72.  Притежателите на производствени и опасни отпадъци са длъжни:

1. Да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;

2. Да предприемат всички мерки за не смесване на:

а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества;

б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;

3. Да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на ЗУО, на територията на Република България;

4. При наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;

5. Да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6. В момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;

7. Да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци.

Чл. 73. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.

Чл. 74. (1) Лицата, извършващи дейности по третирането на производствени и опасни отпадъци, са длъжни да осигурят пакетирането, етикетирането и транспортирането на отпадъците в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство, като предприемат необходимите мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху здравето на човека и околната среда.

(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват дейностите по третиране и транспортиране на опасни отпадъци в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Чл.75. (1) В процеса на събиране, транспортиране и временно съхраняване опасните отпадъци се опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

(2) Притежателите, товародателите и превозвачите на опасни товари трябва да спазват законовите разпоредби за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, включително изискванията на международните документи, отнасящи се до транспортиране на опасни товари и имащи силата на вътрешно законодателство.

(3) При превоз на опасни отпадъци на територията на Република България те се

придружават от идентификационен документ по образец, определен с наредбата по чл.48, ал. 1 от ЗУО.

Чл.76. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

 

Г Л А В А  Д Е С Е Т А

ИЗИСКВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, КАРТОН, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

 

Чл. 77. (1) Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло следва да отговарят на следните изисквания:

1. да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;

2. да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси /PET, LDPE, HDPE, и др. и стъкло по видове;

3. да са снабдени с кантар съгласно изискванията на Наредба за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол;

4. да имат схема с обозначение на всички зони на територията на площадката;

5. да притежават документ по чл.35 от ЗУО и изпълняват изискванията ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри .

Чл.78. (1)  Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО.

(2) За вписване в регистъра собствениците на площадките по ал.1 подават заявление до Кмета на Община Първомай.

(3) В Заявлението се вписват най-малко следните данни:

1. Адрес на управление /включващи населено място, име и номер на улица /булевард/ и Единен идентификационен код /ЕИК/;

2. Лице за контакт, включително телефон, факс и/или електронна поща;  

3. Адреса на площадката, на която се извършва дейността/;  

4. Наименованието и кода на отпадъците, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО;

5. Номер на документ по чл.35 от ЗУО издаден от компетентния орган.

(3)  На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган разрешение за извършване на дейността.

Чл.79. Собствениците на площадките по чл.77, ал.1 нямат право да приемат отпадъци от  хартия, картон, пластмаси и стъкло от физически и юридически лица без площадката да е вписана в регистъра по чл.78, ал.1.

Чл.80.  Собствениците на площадките по чл.77, ал.1 се задължават да представят в Община Първомай справка за приетите количества хартия, картон, пластмаси и стъкло на всеки шест месеца, не по-късно от десето число след изтичане на шестмесечието.

 

Г Л А В А  Е Д И Н А Д Е С Е Т А

ФИНАНСИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл.81. Разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на:

1. първоначалния причинител на отпадъците или настоящия, или предишния притежател на отпадъците;

2. лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в случаите, определени със Закона за управление на отпадъците.

Чл. 82. (1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

Чл. 83. (1) По бюджета на общината постъпват и сумите от глобите и имуществените санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината.

(2) Средствата по ал.1 се разходват за проекти и обекти за управление на отпадъците.

Чл. 84. (1) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

(2) С наредбата по ал. 1 се определят размера на таксата за битови отпадъци, както и реда за събирането и освобождаването от заплащане.

 

Г Л А В А   Д В А Н А Д Е С Е Т А

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл. 85. Събирането и съхраняването на информация за дейностите по управление на отпадъците се осъществява съгласно изискванията на глава четвърта, раздел І от ЗУО и на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

Чл. 86. (1) Лицата на територията на Община Първомай, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ - Пловдив. Търговците и брокерите на отпадъци са длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището им.

(2) Отчетните книги се водят за всяка площадка, на която се образуват и/или третират отпадъци и съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците и когато се изисква - предназначението, периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците.

(3) Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват за срок от 5 години, включително след преустановяване на дейността.

(4) При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена площадка лицата по ал.1 предават отчетните книги в общинската администрация, която ги съхраняват в сроковете по ал. 3.

(5) Лицата по ал. 1, както и лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изготвят годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на ЗУО и на наредбата по чл. 62 от ЗУО.

(6) Годишните отчети се изготвят за предходната година за всяка площадка въз основа на данните, съдържащи се в отчетните книги, в три еднообразни екземпляра, които се заверяват от ръководителя на предприятието с подпис и печат.

(7) Първият екземпляр на годишните отчети се представя в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - София, вторият екземпляр се изпраща в Община Първомай, а третият остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката.

(8) Годишните отчети се съхраняват за срок от 5 години.

(9) Годишните отчети се изготвят и в случай, че през отчетния период не са образувани и не са извършвани дейности по приемане и/или третиране, но има съхранени и/или натрупани отпадъци.

(10) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, предоставят информация и водят отчетност съгласно наредба на Министерския съвет по чл. 32, ал. 1 от ЗУО.

(11) Лицата по ал. 1 предоставят при поискване от контролните органи по глава петнадесета на тази наредба или от предишен притежател на отпадъците документи относно отчета и информацията за дейността по управление на отпадъците.

(12) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци за строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установява с отчет до Кмета на Община Първомай по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

 

 

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл. 87. (1) Кметът на общината или оправомощени от него със заповед длъжностни лица контролира:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

3. условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ;

4. спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба.

(2)  Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на Община Първомай.

Чл.88. (1) Длъжностните лица по чл.87, ал. 1 извършват проверки по документи и/или проверки на място съобразно своята компетентност.

(2) Длъжностните лица по чл.87, ал. 1 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.

(3) Проверката на място е независима от проверката по ал. 2 и се осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел.

(4) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:

1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;

3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

(5) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за представянето им.

Чл. 89. (1) При извършване на проверките длъжностните лица по чл.87, ал.1 съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.

(2) За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ Кметът на общината уведомява в 14-дневен срок Директора на РИОСВ - Пловдив, като му изпраща всички документи.

 

Г Л А В А  Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т А

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 90. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лева физическо лице, което:

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадка за съхраняване или в център за разкомплектоване, или не го съхранява на имот, негова собственост;

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци , поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т.1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 600 до 2000 лв.

Чл. 91. (1) Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лева физическо лице, което:

1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;

2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

3. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;

4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 69, ал. 1 .

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2800 до 8000 лв.

Чл. 92. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:

1. по ал. 1 - в размер от 2800 до 8000 лв.;

2. по ал. 2 - в размер от 20 000 до 100 000 лв.

Чл. 93. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;

2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;

3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор;

4. непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства;

5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;

6. сключва договор или приема сертификат или декларация с не вписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;

7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната площадка;

8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6 от ЗУО;

9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;

10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци по чл. 39, ал. 1 от ЗУО;

11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 38, ал. 4 от ЗУО;

12. не издава и/или не предаде декларация за съответствие съгласно чл. 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 333/2011;

13. не прилага система за управление на качеството съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 333/2011.

(2) За нарушенията по ал.1, т.1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налагат имуществени санкции в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 3000 до 10 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налага имуществена санкция в размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 6000 до 20 000 лв.

Чл. 94. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква;

2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Чл. 95. (1) За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 6000 лв.

(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.

Чл. 96. (1) За неизпълнение на предписание по чл. 89, ал.1 на физическите лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до 10 000 лв, а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

(2) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 4000 лв. до 20 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв.

Чл. 97. За други деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците, се налагат санкциите предвидени в него.

Чл. 98. (1) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с акт на оправомощени от Кмета на общината длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления по ал.1 се издават от Кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Нарушенията по чл. 91, ал.1 и чл.93, ал.1 се установяват с акт на кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 99. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

 

Г Л А В А  П Е Т Н А Д Е С Е Т А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

2. "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

3. "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата".

4. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

5. „Задължени лица, свързани със строителството и премахването” са възложителят на строителството, проектантът, строителният надзор, строителят, възложителят на премахването, лицето, което извършва премахването и всички лица, имащи отговорности съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

6."Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

7. "Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

8. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

9. "Икономически оператори" са лицата, които пускат на пазара МПС, дистрибуторите, лицата, които застраховат МПС, и операторите, извършващи разкомплектоване, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали.

10. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми и отговарят на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО.

11. „Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

12. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

13. "Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

14. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства.

15. "Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

16. "Оползотворяване на материали" е всяка дейност по оползотворяване с изключение на оползотворяване на енергия и преработване в материали, които се използват като гориво.

17. "Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

18. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

19. "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

20. "Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата.

21. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

22. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

23. "Отработени масла" са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

24. „Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти” са опасни и масово разпространени отпадъци.

25. "Опаковка" са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки - от сурови материали до обработени стоки - от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които "не се връщат" и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

26. "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.

27. "Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.

28."Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

29."Подготовка за повторна употреба" са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.

30."Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

31. "Предварително съхраняване" е дейност по  съхраняване на отпадъци при мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане.

32. "Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.

33."Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.

34."Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

35."Производител на продукта" е физическо или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава, въвежда от държава - членка на Европейския съюз, или внася продукти на пазара в Република България.

36."Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

37. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/или използван на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена търговска,производствена или професионална дейност.

38. "Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

39. "Разширена отговорност на производителя" е екологичен принцип, прилаган като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт чрез въвеждане на задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл и по-специално за ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.

40. "Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

41. "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.

42. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.

43. "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:

а) три години - при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година - при последващо предаване за обезвреждане.

44. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

45."Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

46."Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

 

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Собствениците на площадките по чл.77, ал.1 от наредбата подават заявление за вписване в регистъра по чл.78, ал.1 в срок до един месец от влизане в сила на настоящата наредба /за съществуващите такива на територията на Община Първомай/.

§ 3.Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) .

§   4. Тази наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, приета с Решение № 304/27.11.2009 г. на Общински съвет – Първомай.

§  5. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Първомай, с изключение на чл.19, ал.3 и ал.5, както и чл.70, ал.3, които влизат в сила от 14.07.2014 г..

§ 6. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет град Първомай на 19.06.2014г  с Решение № 437 по Протокол № 37.

 

 

 

 

 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                          

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение №1 към чл.67, ал.1

ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ

 

ул. “Братя Миладинови –  юг”  № 50

тел.:0336/62201, 62139; факс:0336/62139;62325

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА  МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

№......................./.............................год.

 

Днес ................................год., на основание чл.67, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай , уведомяваме собственика на

 

МПС С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (АКО ИМА ТАКЪВ):.........................................

 

ВИД:..................................................             МАРКА:..........................................................

 

ЦВЯТ:...............................................

 

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:...................................................................................................

                                             / улица, булевард,.ж.к. , блок, площадка/

 

в срок от 3 (три) месеца да освободи заеманото от собственото му излязло от употреба МПС (ИУМПС), общинско/държавно място.

 

При неспазване на посочения срок:

1. ИУМПС ще бъде преместено на площадка за временно съхраняване  и предадено за разкомплектоване, ако в 14 (четиринадесет) дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.

2. Ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН /.

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 1……………………………………..

 

                                   2………………………………….....

 

                         3.........................................................

 

 

                                                                                Приложение №2 към чл.67, ал.2

ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ

 

ул. “Братя Миладинови –  юг”  № 50

тел.:0336/62201, 62139; факс:0336/62139;62325

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

№......................../.........................год.

 

Днес..............................год, в гр. Първомай, на основание чл.67,ал.2 от Наредба  за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, комисия в състав :

1.……………………………………………………………, ЕГН…………………………,                                                                                                  (име, презиме, фамилия)

На длъжност ..........................................................................................................................

2.…………………………………………………………… ЕГН..........................................                                                                                                                             (име, презиме, фамилия)

На длъжност ..........................................................................................................................           

3.………………………………………………………………,ЕГН......................................

                                              (име, презиме, фамилия)        

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

 

МПС:.............................................................ВИД:.................................................................МАРКА:……………………………………ЦВЯТ НА МПС:……………………………. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (АКО ИМА ТАКЪВ):.......................................................

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:………………………………………………………………...

                                                        / улица, булевард,.ж.к. , блок, площадка /

 

МЯСТО НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА:...............................................................

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ВИД:

I. Външно състояние на превозното средство:

1. Наличие на двигател:.........................................................................................................

2. Наличие на скоростна кутия:............................................................................................

3. Състояние на купето / кабината, каросерията/:..............................................................

4. Наличие на врати:..............................................................................................................

5. Наличие на калници:......................................................................................…...............

 

6. Наличие на капаци:............................................................................................................

7. Наличие на седалки:..........................................................................................................

8. Наличие на арматурно табло:...........................................................................................

9. Наличие на стъкла:........................................................................................…................

10.Състояние на каросерията:.............................................................................………….

11.Осветителни тела:

а. Фарове:................................................................................................................................

б. Габарити и мигачи - предни: ...........................................................................................

в. Стоп, габарит и мигачи - задни: ......................................................................................

12.Наличие и състояние на колелата и гумите:..................................................................

II. Допълнителни данни по показания на свидетелите:.....................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….ІІІ. Становище на комисията:……………………………………………………………...

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 1……………………………………..

 

                                   2………………………………….....

 

                                   3.........................................................

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                               

                                                                                    Приложение №3 към чл.67, ал.4

 

ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ

 

ул. “Братя Миладинови –  юг”  № 50

тел.:0336/62201, 62139; факс:0336/62139;62325

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

за извършена проверка

 

№………………/................................год.

 

 

Днес,……………………..год. на основание чл.67, ал.4 от Наредба  за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, комисия в състав :

1.……………………………………………………………, ЕГН…………………………,                                                                                         (име, презиме, фамилия)

На длъжност ..........................................................................................................................

2.…………………………………………………………… ЕГН..........................................                                                                                                                                              (име, презиме, фамилия)

На длъжност ..........................................................................................................................           

3.………………………………………………………………,ЕГН......................................     (име, презиме, фамилия)

 

извършихме проверка на:......................................................................................................

 

От извършената проверка се установи, че собственикът на ИУМПС:

МПС:.............................................................ВИД:.................................................................МАРКА:……………………………………ЦВЯТ НА МПС:……………………………. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (АКО ИМА ТАКЪВ):.......................................................

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:………………………………………………………………...

                                                        / улица, булевард,.ж.к. , блок, площадка /

 

не е освободил заеманото от собственото му ИУМПС общинско/държавно място и не го е преместил в 3 (три) месечния срок съгласно предписание №................................... от...................................г.

 

 

КОМИСИЯ: 1……………………………………..

                                   2………………………………….....

                            3.........................................................