НАРЕДБА

за изменение и допълнение на

„Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни
от Община Първомай” Приета с решение № 525 на ОбС Първомай
на 11.06.2007г. по  Протокол № 52 изм. с Решение № 46 от 22.02.2008 г.
/по протокол №5  и с  Решение № 249 от 29.05.2009 г. по протокол № 29/.


§ 1. Текстът на чл.14 ал. 4 става:

“(4)  Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци:

1.         лицата по ал. 3, т. 4 подават Заявление-декларация  по образец /Приложение 1/ в отдел „Местни приходи” до 30 ноември на предходната година, в което се декларират базовите параметри  на недвижимия имот;

2.         видът и броя на необходимите съдове за битови отпадъци се определят съобразно  декларираните базови параметри на недвижимия имот по „Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищните имоти в община Първомай ”/ Приложение 2 /;   

3.         в едномесечен срок от постъпване на Заявлението – декларация заявителят се уведомява за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по реда на т.2 .”.

§ 2. Текстът на чл.14 ал. 5 става:

„ (5) За придобитите през годината имоти Заявление – декларацията по  ал. 4   се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им .”

§ 3. Ал. 7 на  чл.14 се отменя .

§ 4. Текстът на чл.19 става:

Чл.19. (1) Не се събира такса за:

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, когато услугата не се предоставя от Общината;

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, когато няма такива.

(2) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се използват през цялата година и е подадена декларация за това в Общинска администрация от собственика /съсобствениците/ или ползвателя до 30 ноември на  предходната година. За придобити през годината имоти тази декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиване.

(3) Декларацията по ал. 2 се завежда в специален регистър в отдел “Местни приходи” при Общинска администрация.

(4) Подалите декларация по ал.  2  представят в срок до 31 декември на същата година   следните документи:

1.       Удостоверение от ВиК, че за този имот е спряно подаването на питейна вода;

2. Удостоверение от ЕВН България, че за този имот е спряно електрозахранването.

(5)       Лицата, които не представят документите по ал. 4 в срок , не се освобождават от таксата по ал.2 .

(6)  Обстоятелствата посочени в декларацията по  ал. 2 се проверяват от комисия, определена със заповед на Кмета на Общината през годината на освобождаване.

 (7) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се събира в троен размер . Собственикът на недвижимия имот се уведомява за дължимите суми   в едномесечен срок от установяване на задължението.”

§ 5.  Към ал. 4  на чл. 22 се създава нова точка “5” със следния текст:

„5. За обособявана на общински терен или част от него като временна площадка към строителен обект се заплащат следните такси на квадратен метър за месец:

І - зона      - 5 лв.;

ІІ- зона      - 3 лв.;

ІІІ-зона      - 1 лв.

Пълният размер на таксата за прогнозния период на строителството, се заплаща към датата на получаване на разрешение за строеж, като номера на платежния документ се вписва в разрешителното за строеж. При удължаване на срока на строителство таксата се заплаща в началото на всеки месец за периода на удължаване.

§ 6. Към § 1 от Допълнителните разпоредби  се създава нова точка “4” със следният текст:

„ 4. „Битови отпадъци”са тези, които се получават в резултат от жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и от търговските обекти,  занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и развлечение, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.”

§ 7.Създава се нов § 12 към Преходни и заключителни разпоредби със следният текст:

§ 12. Неразделна част от настоящата наредба са:

1.      Приложение 1 – Заявление - декларация по чл. 14 ал. 4;

2.      Приложение 2 - „Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищните имоти в община Първомай ”

3.      Приложение 3 – Декларация по чл. 19 ал. 2.”

§ 8. Настоящата Наредба е приета с Решение № 288 на Общински съвет град Първомай взето на 30.10.2009 г. по Протокол № 35 и влиза в сила  от 15.11.2009 година.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:..............................

/ДЕЧКО  ПЕТКОВ/