ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ  / 2015 –  2019 /


РЕШЕНИЕ № 376 взето на 30.01.2019г. по протокол № 42

Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода м. юли – м. декември 2018 година.
Предвид изложеното в отчета на председателя на ОбС и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода м. юли – м. декември 2018 година.
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 377 взето на 30.01.2019г. по протокол № 42
Относно: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“
На основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и т. 24; чл. 21, ал.2; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, свързано с чл. 15, т.1 и чл. 16, т. 3 от ДБФП №  BG16RFOP001-3.002-0020-С01/20. 12. 2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Първомай да подпише запис на заповед с краен срок за предявяване за плащане 20.04.2019 г., без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 от 20. 12. 2016 г., сключен между МРРБ и община  Първомай, в размер на 454 235,11 лв. (четиристотин петдесет и четири хиляди двеста тридесет и пет лева и 11 стотинки), за обезпечаване на 100% авансовото плащане по договора, за Проект: «Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда» по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“;

2. Възлага на кмета на община Първомай да подготви необходимите документи за представяне на Запис на заповед по полученото авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 от 20.12.2016 и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., главна дирекция „Градско и регионално развитие“.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10, т.23 и т.24; чл. 21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, както и чл. 15, т.1 и чл. 16, т. 3 от ДБФП №  BG16RFOP001-3.002-0020-С01/20.12.2016 г.


РЕШЕНИЕ № 378 взето на 30.01.2019г. по протокол № 42
Относно: Промяна на вписания в Търговски регистър към Агенция по вписванията адрес на управление на „Медицински център І – Първомай” ЕООД
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.16 и чл. 17, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени адреса на управление на „Медицински център І – Първомай” ЕООД от гр. Първомай, ул. „Княз Борис” № 1 на гр. Първомай, ул. „Княз Борис” № 51;

2. Изменя учредителния акт на „Медицински център І – Първомай” ЕООД, като адресът на управление вместо „ул. „Княз Борис” № 1” да се чете „ул. „Княз Борис” № 51”;

3. Възлага на управителя на дружеството да извърши необходимите действия по вписване на промяната на адреса на управление в търговския регистър.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.16 и чл. 17, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и за да се избегнат проблеми от административен характер за дружеството, включително да не се нарушава принципа за „доверие в търговски регистър”.


РЕШЕНИЕ № 379 взето на 30.01.2019г. по протокол № 42
Относно: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 25, ал. 1, чл. 37и, ал. 3, ал. 4 и ал. 12, чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от настоящото решение, а именно:

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 2 землища,  с категории и площ;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване.
3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.
4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо неразделна част от настоящото решение.
5.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.1.1. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,95 лв./дка

                                                         ливади в размер на 9,39 лв./дка

5.1.2. За землище с.Дълбок извор: пасища, мери в размер на 11,88 лв./дка
5.2. Определя наемна цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.1.1. За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,95 лв./дка

                                                ливади в размер на 9,39 лв./дка

 5.1.2. За землище с.Дълбок извор: пасища, мери в размер на 11,88 лв./дка
6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади:

6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори за наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда на чл.24, ал.2 и чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, когато се предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се преотдават на трети лица.

6.3. За отаналите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд, определени за индивидуално ползване, да се проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящето решение се приема с цел използване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.