Наредба
за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай

 


 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящата наредба регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане на кучета – домашни любимци.

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, съгласно мерките предвидени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай”.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на Община Първомай.

(4) Наредбата регламентира глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея правила и норми.

 

Чл. 2. Според начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се класифицират на:

1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, учреждения и други, които са записани в регистрите на общината.

2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учреждението, в което домуват, но без регистрация.

3. Безнадзорни - когато са с определен собственик и с регистрация, но се движат свободно без придружител.

4. Безстопанствени - когато са без собственик и регистрация и са свободно движещи се.

 

Чл. 3. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

 

Раздел II

 

ПРИДОБИВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

Чл. 4. Придобиването на куче се удостоверява посредством :

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, пансион и др.обекти регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически и юридически лица в това число и по наследство. Този документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.

3. С набор митнически документи при внос от чужбина.

4. Документ за придобиване / осиновяване на куче от приют за безстопанствени кучета.

5. Посредством регистрационните документи по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при придобиване на безстопанствено куче от улицата.

 

Чл. 5. /Отм. – Решение № 2110/19.10.2018 г. на АС – Пловдив/

 

Раздел ІІІ

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

Чл. 6. (1) Задължения на собствениците относно регистрацията на домашни кучета:

1. Собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.

2. За кучета - домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето - домашен любимец, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3. (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) При навършване на 4-месечна възраст или в 7 - дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ;

4. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината, като представя следните документи:

а. Ветеринарномедицински паспорт на кучето;

б. (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.);

в. Квитанция за платена такса съгласно ЗМДТ;

5. Подаването на декларация по образец и заплащането на такса за притежаване на куче се извършва в Отдел "Местни приходи" при Община Първомай.

6. Въз основа на подадената декларация от собственика и представените документи, отдел ”Местни приходи” при Община Първомай  въвеждат данните в регистър.

7. От заплащане на "такса за притежаване на куче" се освобождават собствениците на:

(а) кучета на инвалиди - удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК;

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

(в) кучета, използвани за опитни цели;

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;

(д) кастрирани кучета - удостоверено   чрез   вписване   от   ветеринарен   лекар   във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект - удостоверено от собственика с представяне на  документ, издаден от БАБХ;

(ж) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

8. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите, освободени от заплащане на такса.

9. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в общината през предходни години е длъжен в срок до 31-ви март на съответната календарна година да заплати “такса за притежаване на куче” или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

10. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на "Такса за притежаване на куче" се наказва с глоба.

11. (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, собственикът е длъжен в едномесечен срок от настъпване на събитието да подаде Декларация по образец  /Приложение № 1/ в отдел  „Местни приходи” при Община Първомай, с цел регистрацията на кучето да бъде закрита.

12. (Нова – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) За куче, което е регистрирано в едно населено място от Община Първомай, а се налага преместването му на друг адрес в същото или  в друго населено място от община Първомай или на адрес в друга община, собственикът е длъжен в едномесечен срок да уведоми писмено отдел „Местни приходи” при Община Първомай за настъпилите промени в първоначално декларираните данни.

(2) Задължения на Общинската администрация и практикуващи ветеринарните лекари в Община Първомай:

1. (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Първомай съгласно чл.174, ал.3 от ЗВМД поставят микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвеждат данните в Интегрираната информационна система на БАБХ. Стойността на  ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочип се заплаща от собственика на кучето.

2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Първомай съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД, ежемесечно изпращат в ОДБХ и в Община Първомай данните от ветеринарномедицински паспорт на всяко регистрирано куче.

3. Длъжностни лица от Общинската администрация извършват административната регистрация на домашните кучета.

 

 

Раздел ІV

 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

Чл. 7. (1) Собствениците на домашни кучета са длъжни :

1. Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

2. Да осигуряват необходимото количество храна и вода, съобразно физиологични нужди на кучето.

3. Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

4. Да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на кучето и редовното му ветеринарномедицинско обслужване съгласно ЗЗЖ и ЗВМД.

5. Да регистрират притежаваните от тях кучета съгласно чл.174 от ЗВМД.

6. Да вземат мерки да не допускат кучето само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

7. Изключение по т.6 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди  по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

8. Да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето куче, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

9. Да ги предпазват от болка и страдание.

10. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

11. Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост, като всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост .

12. Да изолират съмнително болните от болестта бяс животни в затворено помещение и уведомяват ветеринарномедицинската служба в населеното място.

13. При смърт на куче, за която има съмнение, че е причинена от болестта бяс да запазват трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинската служба в населеното място.

(2)  В случай, че собственикът на кучето - домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

(3) Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето - домашен любимец / кучето да е на 3 м. отстояние от границата на имота /.

 

Чл. 8. (1)  Не могат да се отглеждат кучета в жилища, в сграда – етажна собственост,

на площ по-малка от:

1. за малки породи до 10 кг. – 6 кв.м;

2. за средни породи до 25 кг. – минимум 8 кв.м;

3. за големи породи над 25 кг. – минимум 10 кв.м;

(2)  Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

(3)  На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които да ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

 

Чл. 9. (1) Забранява се отглеждането  на кучета - домашни любимци:

1. На открити тераси, мазета, тавански помещения, гаражи, около жилищните блокове  и кооперации или на места за обществено ползване.

 

Раздел V

ПРИСЪСТВИЕ НА  КУЧЕ – ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Чл. 10. (1) На обществени места собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче - домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето - домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с кучета и други животни.

5. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществените места, като почистват мястото след дефекация.

(2) Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят със себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представят за проверка пред  ветеринарните и/или общински власти при поискване.

 

Чл. 11. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища;

2. На територията на здравни  заведения;

3. На територията на обособени детски и спортни площадки;

4. На територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, които не са определени със заповед на кмет за разхождане на кучета - домашни любимци;

5. На места, обозначени от общината със забранителни знаци.

6. В търговските обекти, заведения за обществено хранене, обществени сгради и учреждения, с изключение на кучета - водачи, придружаващи хора с увреждания и служебни кучета на МО и МВР.

(2) Разрешено е преминаването на кучета - домашни любимци през градските паркове и градини, които не са определени със заповед на кмета на Община Първомай, при спазване изискванията на чл.12, ал.1 от настоящата наредба.

 

Чл. 12. (1) Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а куче с агресивен характер – с неразтеглив повод  и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора.

(3)  При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът е длъжен да води кучето - домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета - домашни любимци по чл. 12, ал. 2  от настоящата наредба.

 

Чл. 13. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

(2) Когато лицата по чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба не могат да упражнят надзор върху деца под 14 години, за които полагат грижи са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места.
 

 

Раздел VІ

МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ - ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
 

Чл. 14. (1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се извършва проверка на място и се съставя констативен протокол от комисия, която процедира съгласно изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД.

(2) Кучета ухапали или наранили човек или животно се отвеждат незабавно от собственика при практикуващ ветеринарен лекар, където се изолират и преглеждат.

(3) Кучетата, за които се установи, че са с агресивно поведение се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 

Раздел VІІ

 

МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 

Чл. 15. (1) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Общинският съвет приема програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и план за действие на Община Първомай.

 

(2) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Кметът на Общината организира изпълнението на програмата и плана по ал.1 и ежегодно до 1 /първи/ март внася отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните / БАБХ /.

Чл. 16.(1) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Безстопанствените кучета се настаняват от Кмета на Общината и организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Общината и организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  могат да изграждат и стопанисват самостоятелно или съвместно приюти, съгласно чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита на животните.

(3) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Органите на изпълнителната власт и организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните, съдействат на органите на местното самоуправление при изпълнението на националната програма.

(4) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Мерките за овладяване на популацията и ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствени кучета се осъществяват в регистрирани ветеринарномедицински амбулатории, като на животното се осигурява престой за възстановяване не по-малко от 24 часа.

(5) Всички уловени безстопанствени кучета на територията на Община Първомай подлежат на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и маркировка.

(6) Кучетата по ал. 5 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(7) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 6, се настаняват в приюти или се връщат по местата, от които са взети.

(8) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание и се извършва от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(9) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал.8 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

(10) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(11) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(12) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер, извършва се кастрация и ако животното не е агресивно се връща в обичайната му среда на обитание, в която е уловено.

(13) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.

(14) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал.13 на Кмета на Община Първомай.

 

Чл. 17.  Евтаназия на безстопанствените кучета се допуска при условията на чл.179, ал.3, т.1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Чл. 18. (1) При залавяне и настаняване в приюта на регистрирано куче – домашен любимец, управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за местонахождението му.

(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление по ал.1 собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

(3) Заловеното и настаненото в приюта куче - домашен любимец се връща на собственика му след представяне на ветеринарномедицински паспорт и заплащане на разходите по престоя.

 

Чл. 19.  Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучета в дворовете на детски ясли и градини, училища, здравни заведения и в близост до площадки за игра на деца.

 

Раздел VІІІ

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 Чл. 20.  Контролни органи по смисъла на настоящата Наредба са Кметът на Община Първомай и упълномощени от него длъжностни лица, кметовете и кметските наместници на населени места в общината.

Чл. 21. (1) Контролните органи по чл. 20 от настоящата Наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животно - домашен любимец, със съдействието на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ и /или РУ ”Полиция”.

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействие на органите на РУ ”Полиция”.

3. Собствениците на кучета са длъжни да осигурят достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване на проверката.

(3) При констатиране на нарушения по тази Наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.

2. Съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) /Отм. – Решение № 2110/19.10.2018 г. на АС – Пловдив/

 

Чл. 22. Санкции и глоби

(1) За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание - глоба.

(2) За констатирани нарушения по чл.6, ал.1, т.1, 3 и т.4 от настоящата Наредба на собственика на кучето се налага глоба в размер 50 лв., като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер 200 лв.

(3) За констатирани нарушения по чл.6, ал.1 с изключение на т.1, 3 и т.4 от настоящата Наредба на собственика на кучето се налага глоба в размер от 50 до 100 лв.

(4) За констатирани нарушения по чл.7, ал.1, т.6, 8, 10 и т.11 от настоящата Наредба на нарушителите се налага глоба в размер от 100 до 250 лв.

(5) За констатирани нарушения по чл.8 от настоящата Наредба на нарушителите се дава  предписание в двумесечен срок да се намали броят на животните. При неспазване на срока на собственика се налага глоба в размер 150 лв. за всяко животно над разрешения брой.

(6) За констатирани нарушения по чл.9, ал.1 от настоящата Наредба на собственика на кучето се налага глоба в размер от 100 до 250 лв.

(7) /Отм. – Решение № 2110/19.10.2018 г. на АС – Пловдив/

(8) (Изм. – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) За констатирани нарушения по чл.10, ал.2 от настоящата Наредба на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

(9) За констатирани нарушения по чл.11, ал.1 от настоящата Наредба на собственика на кучето се налага глоба в размер 100 лв.

(10) За констатирани нарушения по чл.12, ал.1 и ал.3 от настоящата Наредба на нарушителите се налага глоба в размер 100 лв.

(11) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(12) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 250 лв.

(13)  При повторно нарушение на разпоредбите на тази Наредба на нарушителите се налага глоба в двоен размер.

(14) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 23. Глобите и таксите, събрани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

 

Раздел ІX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 §1. По смисъла на наредбата:

1. „животно - домашен любимец" е всяко куче или котка, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел;

2. „безстопанствени кучета” са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач”.

3. „кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

4. „евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен продукт.

5. „агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

6. „търговия с животни - домашни любимци" са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7. „приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик. 

8. „повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

9.„ собственик на куче - домашен любимец " е лицето, на чието име е извършена регистрацията, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1  от настоящата Наредба.

10. „болка, страдание и увреждане” е причиняването на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).

11. „овладяване на популацията” е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

 

Раздел Х

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§2.  Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Първомай.

§3. С приемането на настоящата Наредба от Общински съвет-гр.Първомай се отменя  Наредбата за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение № 104, Взето с Протокол № 12 от 18.07.2008 г.

§4. Всички случаи и въпроси, които не могат да бъдат уредени с тази наредба, се решават съгласно действащата нормативна уредба.

§5.  Наредбата e приета с Решение №164 от 30.11.2012г. по Протокол №16 и влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет - гр. Първомай.

§6. (Нов – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) Собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, са длъжни в срок до 19.02.2017 г. да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.

§7. (Нов – Решение № 87/22.06.2016г. на ОбС Първомай) В 6-месечен срок от приемането на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България общинският съвет приема програмата и плана по чл.15, ал.1.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай (Решение № 87 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11).

 

§18. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.

 

Изтегли приложение 1 към наредбата >>

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 / ДЕЧКО ПЕТКОВ /