Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет

 

Проекти
Общински фирми
Municipality  
 

 

 

гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Администрация - телефонен указател >>  /  E-mail:obaparv@parvomai.escom.bg  /  Сигнали за корупция >>


Местните данъци и такси към Първомай вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица
или БУЛСТАТ-а на фирмите.


Плащането през интернет системата ИПЕЙ / Отвори >>
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци. (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Първомай и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)


Плащане в касите на ИЗИПЕЙ / Отвори >>
Тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите.
Списъкът се актуализира непрекъснато.


По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Първомай да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично.Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.


Справка за задължения и плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци  към Община Първомай >>


 

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г. / Изтегли >>


Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2020г. / Отвори >>


Онлайн каталог - АКТУАЛИЗИРАН ОПР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2020 / >>


Онлайн каталог - ОПР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 / >>

Междинен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020г.Отвори >>

Актуализиран Общински план за развитие  на Община Първомай за периода 2017-2020г.Отвори >>

Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Приоритетна ос
I
„Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство
при разработване и провеждане на политики”
, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
Част 1
Отвори >>     /     Част 2 Отвори >>
Цели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 година.
Отвори >>
Изследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики
в община Първомай.
Отвори >>
СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. / Отвори >>
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г.
/ Отвори >>
ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020Г. /
Отвори >>
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020Г. /Отвори >>
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
/ Отвори >>
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020
/ Отвори >>


ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.
през 2016 година
/Одобр. с Решение № 185, прието на 30.03.2017г. по Протокол № 20 на ОбС гр. Първомай/ /Отвори >>

ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.
през 2017 година
/Одобр. с Решение № 312, прието на 29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр. Първомай/ /Отвори >>

З  А  П  О  В  Е  Д
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.181 от Кодекса на труда >>

ПРАВИЛНИК  ЗА  ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД  В  ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ >>

 
Празник на виното - 2010 >>         Празник на виното - 2011 >>         Празник на виното - 2012 >>
Празник на виното - 2009 >>      Индекс за най-добра община >>


Административен регистър >>       Закон за управление на етажната собственост – информация и документи >>

Историко-географски  данни     /     Карта на района - Първомай >>
Землището на града заема част от някогашния Тракийски плиоцентски басеин, залял и отчасти затрупал обширна вулканична област, съставена от андензити, риолити и вулканични туфи, смесени със старотерциерни варовици и мергели. Младите тектонични движения са силно развити и са причина за чести земетресения, най-известно от които е Чирпанското земетресение (VІІІ –ІХ степен по MSK), чийто епицентър е бил по-близко до Първомай, отколкото до Чирпан.В землището на града най-разпространени почви са черноземите-смолници, канелено-горските, ливадно-канелените и ливадно-алувиалните почви.Територията на землището спада към областта с преходен средиземноморски климат. Средната януарска температура е около 1° - 2°С, а средната юлска – около 25° - 26°С. Минималната температура е достигала до около -33°С, максималната – до над +44°С. Лятото е сухо и горещо, зимата е сравнително мека, с тънка снежна покривка, която не се задържа дълго. Годишните валежи са под средните за страната – около 532 литра/м².Град Първомай е център на община, която включва града и още 16 села, свързани с третокласни и четвъртокласни шосета. Общината е с обща площ около 460 км².ІІ. Исторически данни.Районът, в който е разположен град Първомай, е заселен със живот от най-дълбока древност. Най-известните находки от територията на общината са: намерения през 1965 г. на около 12 км южно от града скелет на дейнотериум (Deinoterium thraces kovatchis), запазен на около 90 %, чиято възраст е около 10 милиона години и прочутия Езеровски златен пръстен – V век пр. н. е., с най-дългия известен засега надпис на тракийски език! Най-древните останки в самото землище на града са от праисторическото селище в местността Старите лозя (на около 1 км южно от Първомай). Културният пласт е висок около 2 м с диаметър около 500 м. Селището е съществувало през каменномедната епоха. Тук е намерен макетът на пещ, изложен в Археологическия музей в Пловдив. При всяко разораване на терена тук се появяват все нови и интересни находки по на около 8 – 9 хиляди години!Праисторически селища са отбелязани и на 3-4 км северозападно от града и в източната част на кв. Любеново.
От тракийския период са отбелязани находки на около 3-4 км западно от града, на около 1,5 км северозападно от кв. Любеново и южно от Първомай – по левия бряг на река Мечка.

Подробни исторически данни >>
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

Изплащане на "Бели петна" - чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ>>

 

Проекти за изменени нормативни актове >>
 

Местни данъци и такси >>
 

Публичен регистър
общинска собственост
>>

 

Регистър на площадките за предаване на отпадъците >>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща >>
 

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци >>