НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
от училищата на територията на Oбщина Първомай


РАЗДЕЛ І

Общи положения

         Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се  в учебните заведения на територията на община Първомай. Тя е формулирана на базата на изискванията на чл. 17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, приета с постановление на Министерския съвет № 298 от 17.12.2003 г.

         Чл. 2.  Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява.

         Чл.3. Специалната закрила се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата.

         Чл.4.  Право на специална закрила има всяко дете до 19 години с изявени дарби  в областта на науката и техниката, изкуството и културата или спорта, ученик в учебно заведение на територията на община Първомай в дневна присъствена форма на обучение.

         Чл. 5. Специална закрила, съгласно тази наредба се осъществява от кмета на общината.

         Чл. 6. Специална закрила се предоставя само за класирани кандидати от изяви, включени в общински регион, национални и международни конкурси за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

РАЗДЕЛ ІІ

         Мерки за закрила на децата с изявени дарби.

         Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени данни са:

1.     Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт.

2.     Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери.

3.     Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания

4.     Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства

5.     Подпомагане и стимулиране чрез стипендии

         Чл.8 Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища  и в училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

         Чл.9 Финансовото подпомагане по чл.7, т.1-4 на деца от училищата в  общината, които са класирани на първо, второ или трето място на общински, регионални , национални или международни конкурси в областта на изкуствата, науката и спорта, се осигурява от бюджета на Община Първомай и от държавния бюджет.

         Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 19 годишна възраст в дневна /присъствена/ форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени  в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет и също се осигуряват от бюджета на Община Първомай и от държавния бюджет.

         Чл. 11 Ученически отбор, класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади  или състезания, включени в спортния календар на МОН или ДАМС се подпомага еднократно за съответната изява с финансови средства на общината по предложение на ексепртно-консултативната комисия.

         Чл. 12 Средствата за закрила на деца с изявени дарби се отпускат със заповед на кмета на Общината.

         РАЗДЕЛ ІІІ

         Условия и ред за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби.

         Чл. 13 Комплектът – документи, с който се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби се ползва подава  до кмета на Община Първомай.

         Чл. 14 (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:

1.детето

2.родител, настойник /попечител или лице, полагащо грижи за детето

         (2) Искането по  ал.1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се мотивира

         Чл. 15 (1) Мерките по чл. 7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място в общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта:

1.на международно равнище:

- за І място – до 100% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 80% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 70% от минималната работна заплата

2.     на национално равнище:

            - за І място – до 70% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 60% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 50% от минималната работна заплата

            3. на регионално равнище:

            - за І място – до 50% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 40% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 30% от минималната работна заплата

4.на общинско равнище:

            - за І място – до 30% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 25% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 20% от минималната работна заплата

         (2) Мерките по чл.7, т.2 и 3 за отбор се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбора, който е класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, ако е обявен за най-добър състезател през съответната година

         1.на международно равнище :

            - за І място – до 100% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 80% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 70% от минималната работна заплата

3.на национално равнище:

            - за І място – до 60% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 50% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 40% от минималната работна заплата

         3. на регионално равнище:

            - за І място – до 40% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 30% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 25% от минималната работна заплата

4. на общинско равнище:

              - за І място – до 30% от минималната работна заплата.

  - за ІІ-ро място – до 25% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 20% от минималната работна  заплата  

                   (3) Мерките по чл.7, т.4 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете с изявени дарби класирано на първите три места в конкурси         , олимпиади и състезания в областта на изкуството и спорта.Съгласно чл.12 ал.1 от Наредбата на Министерския съвет, както следва:

            - за І място – до 30% от минималната работна заплата.

- за ІІ-ро място – до 25% от минималната работна заплата

- за ІІІ-то място до 20% от минималната работна  заплата 

         (4) финансовото подпомагане за мярка чл.7, избрана от детето се отпуска еднократно за всяка календарна година.

         Чл.16 (1) За осъществяване на мерките по чл. 7, т.1 и 2 се представят следните документи:

1.     Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2

2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.

3.     Служебна бележка  от организатора за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер.

4.     Документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година.

5.     Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 7, т.1 и 2.

(2) За осъществяване на мерките по чл. 7, т.3 се представят следните документи:  

1.       Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2

2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.

3.     Покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ , потвърждаващ участието.

4.      Документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс от общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година.

(3) За осъществяване на мерките по чл. 7, т.4 се представят следните документи:

1.       Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2

2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.

3.     Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение  и / или индивидуална подготовка/.

4.     Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година.

5.     Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 7, т.4

Чл.17 (1) За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени дарби се представят:

1  Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2

2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.

3.     Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в ежегодната програма , съгласно чл. 11  от Наредбата на МС.

4.     Потвърждение от съответната федерация за класирането на детето.

5.     Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.

         (2) Когато ученикът отговаря на условията за получаване  и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на МС , той попълва декларация, че ще получава само стипендията според тази Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.

         (3) Стипендията се отпуска от началото на месеца,  следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването и, и се изпраща от съответното училище, в което учи детето, за 12 месеца в размер 50 на сто  от минималната работна заплата за страната.

         (4) Учениците губят правото си на стипендия, когато:

           1. прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите  поради болест.

          2. Имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 1 , т. 2 , т.3 или т.4 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – до изтичане на срока на наказанието.

         (5) Искането за стипендия се подава в срок три месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.

         Чл. 18. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя със заповед на кмета на общината.

         (2) Искането по чл. 14, ал.2 се разглежда в едномесечен срок от постъпването му.

         Чл.19. (1)  При предоставянето на закрила кметът на общината се подпомага от експертно – консултативна комисия, назначена с негова заповед  и работеща  по утвърдени от Общински съвет правила по настоящата Наредба.

         (2) Комисията по ал. 1 се състои от :

         Председател: Зам. кмет

         Членове:

1.     Председателя на ПК”Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” при ОбС

2.     Председателя на ПК”Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

3.     Директор под. „Образование”

4.     Началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”

         (3) Комисията разглежда документите в тридневен срок  представя протоколите от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

         Чл.20.(1) Решението за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се обявява със заповед на кмета  на основание предложенията, направени от комисията.

         (2) Предоставянето на специална закрила се отразява в Дневник за записване на децата с изявени дарби, но които е предоставена специална закрила, съгласно  Приложение № 2.

         (3) Дневникът се води от директора на под. „Образование”

         (4) Кметът на общината предоставя данните по ал.2 за вписване  в регистъра по чл. 21, ал.1, т.6, буква ”а” от Закона за закрила на детето  в Дирекция „Социално подпомагане” Първомай.

         (5) Данните по ал.4 се предоставят до 10-то число на месеца, следващ  тримесечието на предоставяне на закрилата.

         Чл. 21. За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта,  може да се кандидатства по установен ред  по веднъж за еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една година.

         Чл.22. Документите за кандидатстване се подават до Директора на поделение „Образование” .

         Чл.23. Необходимите средства за тази Наредба се осигуряват от:

1.     Бюджета на община Първомай.

2.     Програми и проекти, спечелени от община Първомай.

3.     Дарения, спонсорства и други.

                    

          Наредбата е приета с Решение № 179 от 30.01.2009 година по Протокол № 23.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ

                                                                           СЪВЕТ: ……………………….

                                                                                              / Д-Р М. ХУБИНОВ  /