ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ  / 2015 –  2019 /


РЕШЕНИЕ № 279 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30

Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 година.
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 280 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през  2018 г.
На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местна администрация  във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през  2018 г.
Приложение: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през  2018 г.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 281 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Съкращаване на утвърдените с Решение № 535 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 28.01.2016г. по Протокол № 4, щатни бройки в Дейност 530 - Център за настаняване от семеен тип, представляваща делегирана от държавата дейност при Община Първомай.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява съкращаване на утвърдените 12 щатни бройки в Дейност 530 - Център за настаняване от семеен тип, считано от датата на влизане в сила на Договор с изх. № РД-13-286/28.12.2017г. за управление на социална услуга - Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания на територията на Община Първомай, а именно: от 01.04.2018г..
2. Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и предприеме необходимите действия съгласно настоящото решение.
Мотиви: Поради възлагане управлението на социална услуга - Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания на територията на Община Първомай на вписано в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лице по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за социално подпомагане, претежаващо лиценз от председателя на Държавната агенция за закрила на детето и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 282 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Приемане на Бюджет на община Първомай за 2018 година.
На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Постановление на Министерски  съвет № 332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1. Приема бюджета на община Първомай за 2018 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 15 632 783 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 10 109 375 лв.,в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  9 713 272  лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 396 103 лева,  в т.ч. налични по банкова сметка 17 688 лева и 378 415 лева използвани за разплащане на разходи в местни дейности, разпределен по функции както следва:

-  „Общи държавни служби”       -   55 596 лева;

-  „Отбрана и  сигурност”           -   48 092 лева;

-  „Образование”                         -  241 739 лева;

-  „Здравеопазване”                     -   12 170 лева;

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 38 506 лева;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 523 408 лева; в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 582 000  лева;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 809 332  лева;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 392 300, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 595 900 лева.;

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 137 800 лева.;

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 658 600 лева;

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 361 354 лева;

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на – 399 915 лева;

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на – 125 340 лева;

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на 378 415 лева;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 800 лева; 

1.2. По разходите в размер на 15 632 783 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 10 109 375 лева;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 742 977 лева;

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 780 431 лева;

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, изчислено на касова основа в размер на 0 лева;
 

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 739 609 лева и текущи ремонти в размер на 348 791 лева, съгласно Приложение № 3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 663 400 лева, съгласно Приложение № 3;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;
 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности съгласно Приложение № 5;
 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година.

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 63 000 лева съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  в размер на 35 000 лева;

4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 20 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

4.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

4.6.2. Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

4.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.7.1. Спортни школи в размер на 88 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.7.2. Туризъм в размер на 12 000 лева, съгласно Приложение № 7.

4.8. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите разходи по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружение с нестопанска цел КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” гр. Първомай :

4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и ФК „Борислав” гр. Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.
 

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 12 000 лева;

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лева;
 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 8;
6.1
. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  100 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 9;
 

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  съгласно Приложение № 10;
 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за 2019 и 2020 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането съгласно Приложение № 11;
 

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;
 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет за 2018 г. е 728 060 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг.

10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер на 0 лева.

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2018 г. в размер на 706 889  лева;
 

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или  2 247 374 лева.
 

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 7 491 247 лева.
 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 805 484 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13;
 

14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2018 година в размер на 68 892 лева.
 

15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 

16. Възлага на кмета на Общината :

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

16.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
 

17. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми;

17.1. За всеки отделен случай Кметът на Общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година;

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

17.3. При предоставянето на средства от сметките на Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси.

17.4.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
 

18. Упълномощава Кмета:

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
 

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 февруари 2018 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

 

20. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2018 година.


Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94 ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Постановление на Министерски  съвет № 332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 283 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Кандидатстване от община Първомай с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински Съвет Първомай дава съгласие община Първомай да кандидатства с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2.
Общински Съвет Първомай упълномощава Кмета на община Първомай да извърши необходимите действия и процедури по кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Общински съвет гр. Първомай потвърждава, че
дейностите, включени в проекта съответстват на Приоритет 1 „Подобряване условията и качеството на живот“, Мярка 1.2 „Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, Подмярка 1.2.5. „Подобряване на транспортната свързаност в Общината“  от общинския план за развитие на Община Първомай.
Мотиви: Във връзка с постигане целите заложени в Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 г. и възможността за кандидатстване на община Първомай с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., и на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 284 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот –  публична общинска собственост на Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив”, гр. Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив”, гр.Пловдив за осъществяване на своята дейност чрез изнесено работно място, за срок от 5 години, следната част от  недвижим имот –  публична общинска собственост, а именно:

       - Помещение, представляващо стая № 223 с площ от 36,40 кв.м., находяща се на втори етаж, секция „Г” /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда на Общинска администрация Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай , общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници : УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици.
2. Всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещения са за сметка на ползвателя.
3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота, описан в т.1.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.15, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка със заявление вх. № 35-00-2/05.01.2018г. от Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив” и с цел бързо и качествено обслужване на гражданите на територията на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 285 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на местен път в обхвата на ПИ №000326“, в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, и Чл.110, ал.1, т.5, при условията на Чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: „Трасе на местен път в обхвата на ПИ №000326“, в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, за сметка на инвеститора “ХЕРА АГРО” ЕООД;
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: „Трасе на местен път в обхвата на ПИ №000326“, в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив;

3. Дава съгласие, Кмета на Община Първомай, да упълномощава трети лица, свързани с провеждането на необходимата процедура и съгласуванията, свързани с нея;
Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно намерение от от ХЕРА АГРО” ЕООД, във връзка с необходимостта от промяна предназначението на земеделската земя и преотреждането и от селскостопански полски път, в местен път с трайна настилка, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 ал.1, т.5, при условията на Чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 286 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /трасе на подземно кабелно ел захранване 20кV/ до ПИ №104006, местност „Мерата“ по КВС на гр.Първомай, във връзка с провеждане на процедура по промяна статута на земята за неземеделски нужди на гореописания имот и преотреждането му за складови дейности.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и Чл.193, ал.4 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване 20kV/ за ПИ №104006 местност „Мерата”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, през имоти общинска собственост №№ 800292, 000315, 000400, 800294 и 801448 по КВС гр.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви: Във връзка с предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /подземно кабелно ел захранване 20kV/ за ПИ №104006, местност “Мерата“ по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.193, ал.4 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 287 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, и план схема към него, във връзка с Разширение на съществуващ присъединен към газопреносната мрежа промишлен газопровод на небитови клиенти от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, производствена и търговска дейност, кв.162 и УПИ ІІ - консервна промишленост кв.163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ и план схема към него, във връзка с "Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, производствена и търговска дейност, кв.162 и УПИ ІІ - консервна промишленост, кв.163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив".
Мотиви: Във връзка с разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, произв. и търг. дейност в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 288 взето на 31.01.2018г. по протокол № 30
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на:

·        Васко Благоев Найденов, роден през 1963 г., от град Първомай, в размер на 3000 лв. Заявление вх. № 53-0-33/24.01.2018 г.

·        Славка Иванова Славчева, родена през 1982 г., от с.Градина, в размер на 1000 лв. Заявление вх. № 53-0-38/26.01.2018 г.
На гражданите, подали останалите молби към 30.01.2018 г.  не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 289 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай, за второто полугодие на 2017 година.
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 година, отнасящи се за второто полугодие на 2017 година.
Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 290 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, ал.4 и ал.12, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1, предложение второ от Административнопроцесуален кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от настоящото решение, а именно:

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 6 землища,  с категории;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване.
3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.
4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо неразделна част от настоящото решение.
5.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.1.1. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

                                              ливади в размер на 10,26 лв./дка

5.1.2. За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

                                             ливади в размер на 9,60 лв./дка         

5.1.3. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 7,61 лв./дка

5.1.4. За землище с.Караджалово: пасища, мери в размер на 12,28 лв./дка      

5.1.5. За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

5.1.6. За землище с.Поройна: пасища, мери в размер на 11,05 лв./дка

5.1.7. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка
5.2. Определя наемна цена на пасища, мери и ливади – общинска собственост, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

5.1.1. За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

ливади в размер на 10,26 лв./дка

5.1.2. За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

ливади в размер на 9,60 лв./дка    

5.1.3. За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 7,61 лв./дка

5.1.4. За землище с.Караджалово: пасища, мери в размер на 12,28 лв./дка      

5.1.5. За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

5.1.6. За землище с.Поройна: пасища, мери в размер на 11,05 лв./дка

5.1.7. За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка
6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади:

6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори за наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда на чл.24, ал.2 и чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, когато се предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се преотдават на трети лица.
         6.3. За отаналите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд, определени за индивидуално ползване, да се проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящето решение се приема с цел използване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 291 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижими имоти № 9504 и № 9505, отредени за полски път по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно:

-          № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски път,

-          № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски път,

поради това, че са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел подкрепа съдаването на лозови масиви на територията на общината.

РЕШЕНИЕ № 292 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ІІ – общински от кв.37А и УПИ VІ – общински от кв.37Б и по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с.Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г.,  при граници на имота: УПИ ІV - общински, УПИ ІІІ – общински и УПИ І – общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 575/07.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том ІІІ от 08.05.2012 г., дв.вх. № 845.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с.Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., при граници на имота: улица, УПИ ІV - общински, УПИ VІІ – общински, УПИ VІІІ - общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 593/28.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 44, том ІV от 30.05.2012 г., дв.вх. № 1001.

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 637,00 лв. /хиляда шестстотин тридесет и седем лева/ без ДДС за описания по т.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 637,00 лв. /хиляда шестстотин тридесет и седем лева/ без ДДС.
ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 293 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ – 519 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ - 519 общински, находящ се в кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, одобрен със заповед № 59/1986г., при граници на имота: улица, УПИ ХVІІІ – 443; УПИ ІІІ – 442; УПИ ХVІ – 439.
За имота е съставен Акт за ЧОС № 95/21.02.
2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 125, том І от 23.02.2007г., дв.вх. № 351.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 300,00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 300,00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС.
4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Езерово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 294 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХV – 47 с площ от 950 кв.м. от кв.2 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Да се продаде на Венета .................. Христова с ЕГН ...................., следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХV - 47 от кв.2 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 770/1963г., при граници на имота: улица, УПИ ХІV - 45 и от две страни земеделска земя. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 49/17.08.2006г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 165, том 5, дв.вх. № 11548 от 21.08.2006г.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 902,00 лв. /четири хиляди деветстотин и два лева/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Цената на описания по т.1 общински недвижим имот, в размер на на 4 902,00 лв. /четири хиляди деветстотин и два лева/ с вкл. ДДС, се дължи от Венета .................. Христова с ЕГН ....................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка със заявление Вх. № 94-00-1636/22.11.2017г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.

РЕШЕНИЕ № 295 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Удължаване срока на Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г. и Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г. за общински недвижим имоти, находящи се в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.18 от Закона за арендата в земеделието и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І.  Дава съгласие срокът на Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г., вписан под № 11, том ІІІ, дв.вх.№ 1579 на 18.07.2007г. и Споразумение към него изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано под № 46, том ІІ, дв.вх.№ 2319 на 29.11.2011г. в Служба по вписванията гр.Първомай, сключени между Община Първомай и „ДОЯН АГРО” ООД, за общински недвижим имот, представляващ поземлен имот № 006119 с площ от 83,771 дка., с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Кавак Тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, да бъде продължен с 2 /две/ години, а именно до 17.07.2029 година.
ІІ.
Дава съгласие срокът на
Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г., вписан под № 10, том ІІІ, дв.вх.№ 1578 на 18.07.2007г. и Споразумение към него изх.№ 26-00-163/25.11.2011г., вписано под № 44, том ІІ, дв.вх.№ 2317 на 29.11.2011г. в Служба по вписванията гр.Първомай, сключени между Община Първомай и „ДОЯН АГРО” ООД, за общински недвижим имот, представляващ поземлен имот № 006122 с площ от 109,361 дка., с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Кавак Тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, да бъде продължен с 2 /две/ години, а именно до 17.07.2029 година.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи допълнително споразумение  към горецитираните договори за аренда в писмена форма с нотариална заверка на подписите, което да се впише в Служба по вписванията гр.Първомай и в регистъра на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявеното желание на „ДОЯН АГРО”ООД за удължаване срока да договорите за аренда, сключени с Община Първомай и в подкрепа на инвестиционната програма на дружеството.


РЕШЕНИЕ № 296 взето на 28.02.2018г. по протокол № 31
Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Решение № 195 на Общински съвет град Първомай, прието на 27.04.2017 г. по Протокол № 21;
2.
Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметски наместници, считано от 01.03.2018 г., както следва:
 

 Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1540.00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

  1340.00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

 

Кмет на кметство Градина

940.00

Кмет на кметство Искра

830.00

Кмет на кметство Дълбок извор

840.00

Кмет на кметство Караджалово

795.00

Кмет на кметство Виница

780.00

Кмет на кметство Бяла река

770.00

Кмет на кметство Крушево

770.00

Кмет на кметство Воден

730.00

Кмет на кметство Езерово

730.00

Кмет на кметство с население до 500 души

 

Кмет на кметство Татарево

730.00

Кмет на кметство Брягово

730.00

Кмет на кметство Буково

730.00

Кмет на кметство Православен

730.00

Кмет на кметство Драгойново

  700.00

Кмет на кметство Поройна

  700.00

Кметски наместник

 

Кметски наместник с.Добри дол

590.00

 


3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка прослужена година.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с актуализиране на основните месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметския наместник в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата.


РЕШЕНИЕ № 297 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Изменение на Решение № 291, прието на 28.02.2018г. по протокол № 31 от ОбС гр. Първомай
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно:

№ 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски път,

№ 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски път,

поради това, че са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел подкрепа съдаването на лозови масиви на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 298 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за 2017 г.
Мотиви: Във връзка с изпълнение на законово задължение на Кмета на Община Първомай и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.


РЕШЕНИЕ № 299 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай, за осъществяване на местната политика по закрила на детето и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.


РЕШЕНИЕ № 300 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие:

    - 3,013 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен  номер 014041, получен от имот 014034, представляващ пасище мера, VIII категория;

    - 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 044094, получен от имот 044088, представляващ ливада, VIII категория;

    - 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 045113, получен от имот 045076, представляващ нива, VIII категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай, обл. Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Николова.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7218 от 27.04.1994 г. на ПК-гр. Първомай, по преписка № 7218/1992г. на наследниците на Мария Николова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: Мавро” - 1,000 дка, „Телки тепе“ - 3,000 дка и „Юрта“ - 1,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

2. Дава съгласие:

     - 0,500 дка проектен имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с проектен  номер 015182, получен от имот 015179, представляващ нива, III категория;

     - 2,400 дка проектен имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с проектен  номер 094138, получен от имот 094042, представляващ нива, XIII категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Динко Въцов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23319 от 04.04.1993 г. на ПК-гр. Първомай, по преписка № 23319/1991г. на наследници на Динко Въцов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Гереня ” - 0,500 дка и „Чуката“ - 2,400 дка в землище Брягово.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

3. Дава съгласие:

      - 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 046077, получен от имот 046025, нива, VIII категория.

      - 1,189 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 045105, получен от имот 045034, нива, VIII категория.

      - 1,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 040138, получен от имот 040127, нива, VIII категория.

      - 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 038152, получен от имот 038141, нива, VIII категория.

      - 2,000 дка проектен имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с проектен номер 042072, получен от имот 042086, нива, VIII категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Стоян Накев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 21918 от 27.04.1994 г. на ПК-гр. Първомай, по преписка № 21918/1992г. на наследници на Стоян Накев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности: ”Пейчо” - 1,000 дка, ”Зайчарица” - 1,000 дка, ”Кавака” -  1,000 дка, ”Копаха чука ” - 2,000 дка и „Шафрана “ - 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

4. Дава съгласие:

      - 4,328 дка проектен имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с  номер 056158, получен от имот 056131, нива, IX категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Паун Димитров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23818 от 27.04.1994 г. на ПК-гр. Първомай, по преписка № 23818/1992г. на наследници на Паун Димитров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността: ”Рошави келеми” - 4,200 дка в землище Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 301 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приета с Решение № 280 от 31.01.2018 год. „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година”, Раздел ІІІ, буква А „Имоти, които община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда” с нова точка, а именно:

 т.15. „ Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив”.
2. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:

- помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, цялата със застроена площ от 1684 кв.м., построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на УПИ: УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици и граници на помещение: на север: коридор, на юг: външен зид, на изток: стая № 222, на запад: коридор и асансьорна шахта.

Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица.
3. Размерът на началната наемна цена на помещението се определя, съгласно Тарифата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:
4. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;
5. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за отдаване под наем на обекта по т.2, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 302 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители върху част от общински недвижим имот.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 46, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 54, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, в полза на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители, върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ стая № 309 с площ от 18,60 (осемнадесет цяло и шестдесет) кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б“ (южно крило) в сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., построена в УПИ I – ОБНС, администрация в кв. 89 (осемдесет и девет) по регулационния план на гр. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994 г., при граници на УПИ: УПИ III – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ II – озеленяване и от три страни улици.

2.    Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване, включващи ток, вода и отопление да бъдат за сметка на община Първомай.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години върху обекта, описан в т.1 по реда на чл. 39, ал. 6 от ЗОС.
Мотиви: Във връзка с Писмо вх. № 46-00-10/05.07.2017 г. от Председателя на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители до Кмета на община Първомай и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 46, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 54, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).


РЕШЕНИЕ № 303 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 801858 – частна общинска собственост, от землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

1.1. Поземлен имот № 801858, с площ 1,686 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800091, пасище, мера на Аврам Динев; № 394019, пасище, мера на насл. на Дяко Папазов и др.; № 394018, пасище, мера на Илия Ангелов; № 394017, пасище, мера на насл. на Димитър Митроолу; № 394016, пасище, мера на насл. на Димитър Киряков и др.; № 394015, пасище, мера на Атанаска Латева; № 394014, пасище, мера на насл. на Петър Павлов; № 801859, полски път на Община Първомай; № 800076, пасище, мера на Аврам Динев; № 800084, полски път на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1613/03.11.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 161, том 6 от 07.11.2017г., дв.вх.№ 1827.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 510,00 лева (хиляда петстотин и десет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 510,00 лева (хиляда петстотин и десет лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай през 2018г.


РЕШЕНИЕ № 304 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Чолак баир” в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

І.1.1. Поземлен имот № 128 от масив 30, с площ 0,946 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани), по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 49, ПИ № 117, ПИ № 46 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1604/11.10.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 34, том 6 от 16.10.2017г., дв.вх.№ 1646.

І.1.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.ІІ.1.1. общински имот, в размер на 757,00 лева (седемстотин петдесет и седем лева), изготвена от независим оценител.

І.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 757,00 лева (седемстотин петдесет и седем лева).

І.2.1. Поземлен имот № 129 от масив 30, с площ  0,924 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани), по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 52, ПИ № 117, ПИ № 49 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1605/11.10.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 35, том 6 от 16.10.2017г., дв.вх.№ 1647.

І.2.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.2.1. общински имот, в размер на 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева), изготвена от независим оценител.

І.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с проявен интерес за закупуване  и изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай през 2018г.

РЕШЕНИЕ № 305 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи парцел /УПИ/ Х - 97 и парцел /УПИ/ ХІ – 97, находящи се в кв.24  по регулационния план на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х - 97, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986 г., при граници на имота: УПИ ХІ – 97; УПИ ХІІІ – 101; УПИ ХІV – 98; УПИ ІХ – 96 и улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1626/22.02.2018 г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 160, том 1 от 27.02.2018 г., дв.вх. № 285.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 198,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и осем лева) без ДДС за описания по т.1.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 198,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и осем лева) без ДДС.

2.1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ - 97, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 50,00 кв.м., едноетажна сграда със застроена площ от 44,00 кв.м., едноетажна сграда със застроена площ от 20,00 кв.м. и едноетажна сграда със застроена площ от 35,00 кв.м., одобрен със заповед № 171/1986 г., при граници на имота: УПИ ХІІ – 101; УПИ ХІІІ – 101; УПИ Х – 97 и улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1625/22.02.2018г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 159, том 1 от 27.02.2018 г., дв.вх. № 284.

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 8 345,00 лв. (осем хиляди триста четиридесет и пет лева) без ДДС за описания по т.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 8 345,00 лв. (осем хиляди триста четиридесет и пет лева) без ДДС.

ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай за 2018г. и бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 306 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Продажба на имот № 006119 от землището на с. Крушево, общ. Първомай, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,
чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І.1. Дава съгласие на „ДОЯН АГРО” ООД с ЕИК 175376366, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 11, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано в Службата по вписвания Първомай под № 46, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2319, да придобие право на собственост при условията на чл. 24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху следния имот – частна общинска собственост:

          - Поземлен имот 006119, с площ от 83,771 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Кавак тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: 006121, пасище, мера на Община Първомай; № 006072, напоител.канал на Община Първомай; № 006090, отводнит.канал на Община Първомай; № 006063, напоител.канал на Община Първомай, № 006065, напоител.канал на Община Първомай; № 006072, напоител.канал на Община Първомай, притежаващ Акт за ЧОС № 1616/14.11.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 196, том 6 от 16.11.2017г., дв.вх.№ 1885.

І.2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.1. общински имот в размер на 69 800 лева естдесет и девет  хиляди  и осемстотин лева), изготвена от независим оценител.

І.3. Определя продажна цена за описания по т. І.1. общински имот в размер на 69800 лева естдесет и девет хиляди и осемстотин лева), която следва да се заплати от „ДОЯН АГРО” ООД с ЕИК 175376366, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор при условията на горните точки.

III. Да бъде прекратен Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 11, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано в Службата по вписвания Първомай под № 46, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2319, сключен между Община Първомай в качеството й на арендодател и „ДОЯН АГРО” ООД, в качеството му на арендатор, след приключване на процедурата при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се предоставя от  чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  изявено желание от „ДОЯН АГРО” ООД, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, да придобие право на собственост върху нея.


РЕШЕНИЕ № 307 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Продажба на имот № 006122 от землището на с. Крушево, общ. Първомай, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.24д от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. 1. Дава съгласие на „ДОЯН АГРО” ООД с ЕИК 175376366, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, по силата на сключен с Община Първомай Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 10, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1578, дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011 год., вписано в Службата по вписвания Първомай под № 44, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2317, да придобие право на собственост при условията на чл. 24д, ал.1 от ЗСПЗЗ, върху следния имот – частна общинска собственост:

          - Поземлен имот 006122, с площ от 109,361 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Кавак тарла”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: 006063, напоител.канал на Община Първомай; 006129, пасище, мера на Община Първомай; 006120, пасище, мера на Община Първомай; 006129, пасище, мера на Община Първомай;  № 006063, напоител.канал на Община Първомай; 006061, напоител.канал на Община Първомай; 006059, водоем на Община Първомай; 006058, отводнит.канал на Община Първомай; 006090, отводнит.канал на Община Първомай, притежаващ Акт за ЧОС № 1617/14.11.2017г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 197, том 6 от 11.04.2017г., дв.вх.№ 1886.

І. 2. Одобрява пазарна оценка за описания в т.І.1. общински имот, в размер на 75500 лева (седемдесет и пет хиляди и петстотин лева), изготвена от независим оценител.

І. 3. Определя продажна цена за описания по т. І.1. общински имот в размер на 75500 лева (седемдесет и пет хиляди и петстотин лева), която следва да се заплати от „ДОЯН АГРО” ООД с ЕИК 175376366, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

ІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор при условията на горните точки.

III. Да бъде прекратен Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 10, том ІІІ от 18.07.2007г., дв.вх.№ 1578, дв.вх.№ 1579 и Споразумение изх.№ 26-00-163/25.11.2011год., вписано в Службата по вписвания Първомай под № 44, том ІІ от 29.11.2011г., дв.вх.№ 2317, сключен между Община Първомай в качеството й на арендодател и „ДОЯН АГРО” ООД, в качеството му на арендатор, след приключване на процедурата при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с възможността, която се предоставя от  чл.24д, ал.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  изявено желание от „ДОЯН АГРО” ООД, в качеството му на собственик на овощни насаждения, създадени върху земеделска земя от общинския поземлен фонд, да придобие право на собственост върху нея.


РЕШЕНИЕ № 308 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2, и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши последващи действия, във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно условията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика, в случай на одобрение на проектното предложение.
Мотиви: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в община Първомай и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за проблеми в социалната сфера.


РЕШЕНИЕ № 309 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Одобряване на проект на споразумение между кандидат и партньор, във връзка с подготовката и изпълнението на проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проект от друга страна-членка на ЕС по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

2. Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Първомай  като водеща организация и кандидат да подпише Споразумение за партньорство между Община Първомай и чуждестранен партньор, с цел кандидатстване и последваща реализация на съвместен проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Мотиви: Необходимостта от вземане на настоящето решение е съгласно  т.11.2 - Специфични изисквания за допустимост на кандидата и българските партньори от Условията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


РЕШЕНИЕ № 310 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Приемане на Отчет на Програма за развитие на туризма за 2017 г., и Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2018 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.12 от Закона за туризма и във връзка с Решение, отразено в протокол № 4/19.03.2018 г. на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Приема :

1. Отчет на Програма за развитие на туризма през 2017 година.

2. Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2018 година.
Мотиви: Настоящото решение се приема с цел изпълнението на мероприятията да донесе до популяризиране на община Първомай, като разпознаваема туристическа дестинация.

РЕШЕНИЕ № 311 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и “Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2017 г., разпределение на печалбата и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2018 г.
На основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във връзка с Докладна записка вх. № 29-00-5/13.05.2018г. от д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД,  както и на основание,  чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.17, т.11 и чл. 54, ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2017 г.

2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2017 г.  в размер на 12 222,11 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на сградата на МБАЛ - Първомай” ЕООД.

3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 2017 г. в размер на 1527,25 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

4. Избира Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишните финансови отчети за 2018 г. на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон  и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и за да се подпомогнат едноличните дружества с общинско имущество “МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за осигуряване на необходимите средства за инвестиционни разходи.


РЕШЕНИЕ № 312 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2017 година.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г. през 2017 година.

2. Задължава Кмета на Община Първомай, в 7-дневен срок от датата на настоящото решение, да предостави на Председателя на Областния съвет за развитие копие от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020г., през 2017 година.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за регионално развитие и чл.91, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и контрол от страна на Общинския съвет в гр. Първомай върху изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2017 г..


РЕШЕНИЕ № 313 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на предварително съгласие за преминаване до ПИ №104006, местност „Мерата“ по КВС на гр. Първомай, през ПИ №801448 в същото землище, с цел осигуряване на транспортен достъп, във връзка с провеждане на процедура по промяна статута на земята за неземеделски нужди на гореописания имот и преотреждането му за складови дейности.
На основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и Чл.192, ал.3 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие за преминаване на отклонения от пътна техническа инфраструктура, представляваща ПИ №800294 с НТП път IV клас, собственост на община Първомай, през част от ПИ №801448 – публична общинска собственост, с площ на преминаването 46 кв.м., във връзка с осигуряването на транспортен достъп до ПИ №104006 местност „Мерата”, землище гр. Първомай, обл. Пловдив – в процедура за промяна статута на земята за неземеделски нужди и преотреждане за складови дейности.
Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на отклонения от общата пътна техническата инфраструктура /нова пътна връзка/ за ПИ №104006, местност “Мерата“ по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.192, ал.3 от ЗУТ, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 314 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План регулация /ПУП – ПР/, във връзка с промяна на предвидени но нереализирани улици, по плана на с. Буково, общ. Първомай, между квартали № 32, 33 и квартал № 61, между осови точки № 5а, 7 и 65 и прилагане на уличните и дворищни регулации по съществуващи имотни граници.
На  основание Чл.129, ал.1 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, във връзка с Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект за /Подробен устройствен план - План регулация /ПУП – ПР/, във връзка с промяна на предвидени но нереализирани улици, плана на с. Буково, общ. Първомай, между квартали № 32, 33 и квартал № 61, между осови точки № 5а, 7 и 65 и прилагане на уличните и дворищни регулации по съществуващи имотни граници.
Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.129, ал.1 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3, след изтичане на сроковете по §6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ, във връзка с Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, относно  прилагане на уличните и дворищни регулации по съществуващи имотни граници, за повече от един квартал.


РЕШЕНИЕ № 315 взето на 29.03.2018г. по протокол № 32
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на:

·        Дарина Димитрова, родена през 1981 г., от град Първомай, в размер на 3000 лв. Заявление вх. № 53-0-105/28.03.2018 г.

·        Васил Грозев, роден през 1969 г., от с.Виница, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-0-78/14.03.2018 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.

РЕШЕНИЕ № 316 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Отмяна на Решение № 312 – в частта му по т.2, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32 на Общински съвет град Първомай.
На основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Отменя Решение № 312 – в частта по т.2, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32 на Общински съвет град Първомай.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предвид фактическите основания, подробно изложени в Писмо с вх.рег.№ 61-02-34/10.04.2018 г. на Областния управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 317 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Приемане на проект на Програма по енергийна ефективност на община Първомай за периода 2018-2023 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Точка единствена. Приема Програма по енергийна ефективност на Община Първомай за периода 2018 – 2023 г.
Мотиви:
Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, както и чл.12, ал.2 от ЗЕЕ.


РЕШЕНИЕ № 318 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.) за 2019 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.) за 2019г.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и в съответствие с изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.).


РЕШЕНИЕ № 319 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХІХ – 693 от кв.86 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 308 от 1971 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХІХ – 693, целият с площ от 890 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.86 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Иван ............ Шанков с ЕГН ............... правото на собственост върху общински имот с площ от 270 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Искра, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ХІХ – 693 от кв.86, при граници на общинския имот: улица, земеделска земя, ПИ № 693 и УПИ ХVІІІ - 708.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1555,20 лв. (хиляда петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 1555,20 лв. (хиляда петстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Иван .............. Шанков с ЕГН ...................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.
Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-417/21.03.2018 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1971г., по отношение на УПИ ХІХ – 693 от кв.86 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 320 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХV – търговия и услуги с площ от 253 кв.м. от кв.14 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Да се продаде на ”Ники Ради” ЕООД с ЕИК 203078472, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 253 кв.м., предназначен за търговия и услуги, съставляващ УПИ ХV – търговия и услуги от кв.14 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 374/1971г., при граници на имота: УПИ VІІІ – 214, УПИ VІІ – 215 и от две страни улици.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1457/14.12.2015г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 14, том 9, дв.вх. № 2563 от 15.12.2015г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 854 лв. (хиляда осемтстотин петдесет и четири лева) с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот, в размер на 1 854 лв. (хиляда осемтстотин петдесет и четири лева) с вкл. ДДС, се дължи от ”Ники Ради” ЕООД с ЕИК 203078472, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 53-00-84/14.02.2018г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.

РЕШЕНИЕ № 321 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 410005, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделскитe земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следния имот:

- № 410005, с площ  3,421 дка с променен начин на трайно ползване – друга територия заета от селско стопанство, находящ се в местността „Плукар друма р.бун”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 415/14.03.2018г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 13, том II от 15.03.2018г., дв.вх.№ 369, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, с цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 322 взето на 26.04.2018г. по протокол № 33
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 800309, отреден за местен път в землището на гр.Първомай, общ.Първомай.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 800309 с площ 0,550 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор, местността местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 323 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014 г. по Протокол № 34 на Общински съвет гр. Първомай.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл.77 от Административнопроцесуален кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014г. по Протокол № 34 на Общински съвет гр. Първомай.
Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в съответствие с изменени и новоприети нормативни актове от по-висша степен, въвеждането на нови цени на услуги и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, предлагам на Общинския съвет.


РЕШЕНИЕ № 324 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Приемане на План за действие на община Първомай за интегриране на български граждани от ромски произход /2018-2020 г./
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет град Първомай приема План за действие на община Първомай за интегриране на български граждани от ромски произход /2018-2020 г./
Мотиви: Общинския план за действие се приема с цел подпомагане на областното планиране и като част от Областната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приета от МС с Решение № 1 от 05.01.2012 г. и във вр. сС чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 325 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр.Първомай приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2017 г.
Мотиви: Приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 326 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Кандидатстване на Община Първомай по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с Проект с работно заглавие: „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март” и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства за финансиране по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, утвърдени със Заповед № РД09-221 от 08.03.2018 г. на зам.министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. по процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с  Проект с работно заглавие „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение "Осми март" и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив".

2. Дейностите включени в проекта съответстват на Приоритет 1 „Подобряване условията и качеството на живот“, Мярка 1.2 „Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, Подмярка 1.2.6.„Подобряване  състоянието  на  сгради  публична  собственост  и такива  с  обществено  значение” от Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020г.

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на Община Първомай пред  ДФ „Земеделие", да подготви всички изискуеми за целта документи както и да  подаде   заявление   за   подпомагане   за   Проект с работно заглавие „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение "Осми март" и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив", съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, утвърдени със Заповед № РД09-221 от 08.03.2018 г. на зам.министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. по процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г..


РЕШЕНИЕ № 327 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 207029, отреден за местен път в землището на с.Искра, общ.Първомай.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 207029 с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор, местността местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 328 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приета с Решение № 280 от 31.01.2018 год. „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година”, Раздел ІІІ, буква А „Имоти, които община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда” с нова точка, а именно:

 „т.16. Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната част от площадно пространство пред УПИ І СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.”
2. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели както следва:

Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната част от площадно пространство пред УПИ І СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308/1971 г., при граници на терена: от три страни площадно пространство и корито на р.Каялийка.

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за поставяне на самостоятелен търговск обект.
3. Размерът на началната наемна цена на терена се определя, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на ОбС гр.Първомай по Протокол № 34/.
4. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;
5. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за отдаване под наем на обекта по т.2, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх.№ 94-00-567/23.04.2018г. и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 329 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, производствена и складова дейност от кв.12 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва приета с Решение № 280 от 31.01.2018 год. „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година”, Раздел ІІІ, буква В „ Имоти, които община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” с нова точка, а именно:

 т.4. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 10 993 кв.м., предназначен за производствена и складова дейност, съставляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, производствена и складова дейност от кв.12 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска ”.
2. Да се продаде на Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 10 993 кв.м., предназначен за производствена и складова дейност, съставляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, производствена и складова дейност от квартал 12 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-61/1988г., изменен със Заповеди № РД-15-462/05.07.2010г. и № РД-15-101/24.02.2017г., при граници на имота: улица, УПИ І – зеленина /река Каялийка/, УПИ І – зеленина, УПИ VІ – трафопост, улица и УПИ ІІІ – водоизточник.. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1535/13.03.2017г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 164, том 1, дв.вх. № 273 от 13.03.2017г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 56 724 лв. /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева/ с включен ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 56 724 лв. /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева/ с включен ДДС, се дължи от Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539, като всички данъци и такси по сделката, са за сметка на дружеството.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с подадена молба Вх. № 53-00-80/13.02.2018г. от Вода Драгойна” ООД с ЕИК 107560539 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 330 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 9504 и № 9505 - частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

            - т.37. Имот № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;

            - т.38. Имот № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

II.1.1. Поземлeн имот 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 195; ПИ № 149; ПИ № 200; ПИ № 247; ПИ № 195; полски път № 9501; ПИ № 204; ПИ № 245; ПИ № 244; ПИ № 243; ПИ № 201.

II.1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева) за описания по т.II.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

II.1.3. Определя начална тръжна цена в размер 1 150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева).

II.2.1. Поземлeн имот 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 195; ПИ № 117; ПИ № 246;  полски път № 9501; ПИ № 116; ПИ № 235; ПИ № 236; ПИ № 198; ПИ № 197; ПИ № 9501 полски път; ПИ № 237.

II.2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева) за описания по т.II.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

II.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева).

ІII. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение се приема с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината.

РЕШЕНИЕ № 331 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП-План регулация за част от улица между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, с.Градина, общ.Първомай, попадащ между кв.36 и кв.36а по действащия регулационен план на с.Градина, преобразуване вида на собствеността от „общинска публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м. и присъединяването й към УПИ XII-458,търговия и производство, кв.36, по плана на с.Градина, след прилагане на разпоредбите на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде процедиран ПУП-План регулация за изменение на улична регулация  между о.т. 100а, 99б, 99а и 99  от ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и кв.36а, във връзка с преотреждането на част от улично пространство и последващо присъединяване към съседен парцел на обособена част от същото, с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение, по реда на чл.124а, чл.129 от ЗУТ и при условията на чл.15, ал.3 от същия закон.

2. Дава съгласие да бъде преобразуван вида собственост от „общинска публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Първомай да сключи със собственика на УПИ XII-458, търговия и производство, кв.36, по плана на с.Градина, общ.Първомай, предварителен договор за продажба на обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение по пазарна цена, определена от независим оценител, в общ размер на 1 625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС;

4. След влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП-План регулация за  изменение на част от съществуваща улица  между о.т. 100а, 99б, 99а и 99  от ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и кв.36а, възлага на Кмета на Община Първомай да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху присъединената към УПИ XII-458, търговия и производство, кв.36, обособена част.
Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на действителното състояние на участъка между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и кв.36а, с действащите кадастрален и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 3, ал.2, ал.4 и ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 332 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Станислава Димитрова с ЕГН: ……………. от с. Градина, община Първомай, област Пловдив.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 НПОС, във вр. с чл. 92 от КСО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие да се внесе предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на Станислава Димитрова с ЕГН: …………., с. Градина, общ. Първомай.
Мотиви: Във връзка с постъпила по компетентност от НОИ заявление от Таньо Димитров от с. Градина, общ. Първомай ведно с комплект документи, за отпускане на персонална пенсия на дъщеря му  Станислава Димитрова с ЕГН: ………., с. Градина, общ. Първомай, видно от които същата попада в категорията лица, посочени в чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Персоналната пенсия е единствената възможност за получаване на гарантиран доход от Станислава Димитрова, останала без майка.


РЕШЕНИЕ № 333 взето на 31.05.2018г. по протокол № 34
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отпуска еднократна финансова помощ на:

·        Ерол Мехмед, роден през 1966 г., от с. Воден, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-0-153/29.05.2018 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.

РЕШЕНИЕ № 334 взето на 21.06.2018г. по протокол № 35
Относно: Изменение на Решение № 331 по Протокол № 34, прието на 31.05.2018 г. на заседание на Общински съвет гр.Първомай.
На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай, изменя Решение № 331 прието на 31.05.2018 г. по Протокол № 34, както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Приема пазарна оценка за общинско място, представляващо обособена част от улично пространство с площ от 250 кв.м., обозначено между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел присъединяването му към парцел /УПИ/ XII - 458, търговия и производство от кв.36, по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, одобрен със заповед № 772 от 1974г., в размер на 1 625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС, изготвена от независим оценител. 

ІІ. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община Първомай и Валентин Примов с ЕГН ……………., собственик на УПИ XII-458, търговия и производство, кв.36, по плана на с. Градина, общ. Първомай, във връзка с постигнато съгласие за прехвърляне на обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение по пазарна цена, определена от независим оценител, в размер на 1 625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС, а именно:
 

ПроекТ на Предварителен  договор

за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти

 

   Днес, …………….. 2018г. / .….…………………..……..................................... две хиляди и осемнадесета година/ в гр. Първомай, обл.Пловдив на основание чл.15, ал.3 и ал.5, чл.56 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № …………… на Общински съвет гр.Първомай, прието на ………………..г., се сключи настоящият договор между:

 

1. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, обл.Пловдив, общ. Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 с БУЛСТАТ ………………., представлявана от кмета - Ангел Атанасов Папазов, от една страна  и

    2. ВАЛЕНТИН …………… ПРИМОВ с ЕГН ……………., притежаващ л.к. № ……………, издадена на …………. г. от МВР-…………., с постоянен адрес: ……………………………., от друга страна, за следното:

 

        Чл.1 Страните по този договор  се споразумяват да се промени границата между парцел /УПИ/ XII - 458, търговия и производство от кв.36, по регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, собственост на Валентин Примов и част от съществуваща улица “Бузлуджа“, между осови точки 100а, 99б, 99а и 99 по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, собственост на Община Първомай, след влизане в сила на заповедта за одобряване на плана за регулация по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ, съгласно скица предложение изх.№ 477 от 14.05.2018г.

          Чл.2  (1) Страните по този договор се споразумяват, че след влизане  в сила на плана по чл.1 ще сключат окончателен договор за промяната на границата, като Валентин Примов купува от община Първомай общинско място, представляващо обособена част от улично пространство с площ от 250 кв.м., обозначено между точки А, В, С, Д, Е и F, колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел присъединяването му към парцел /УПИ/ XII - 458, търговия и производство от кв.36, по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, одобрен със заповед № 772 от 1974г., за сумата от 1 625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС, изготвена от лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет гр.Първомай.

Недвижимият имот, предмет на настоящия предварителен договор е графично изобразен в приложената скица с изх.№ 477 от 14.05.2018г., представляваща неразделна част от него.

    Чл.3 В едномесечен срок от подписване на настоящия договор Валентин Примов следва да заплати на Община Първомай сумата по чл.2, както и всички дължими данъци и такси по сделката, както следва:

         - пазарната цена на имота в размер на ………………………. без ДДС, да се заплати изцяло в български лева по сметка на Община Първомай;

         - 20 % ДДС върху стойността на имота, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на ……………………………., вносими по сметка на община Първомай;

         - 2,5% данък за придобиване на имущество, начислен върху цената на придобитото имущество, съгласно чл.33, ал.1 във връзка с чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Първомай, в размер на ………………………………….. с включен ДДС, вносими по сметка на Община Първомай.

           Чл.4 В случай, че изменението на ПУП - ПР не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор.

           Чл.5 Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот, описан в чл.2 ще се сключи не по-късно от един месец от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПР.

           Чл.6  Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при изпълнение на всички горепосочени условия.

           Чл.7 Разноските, данъците и таксите, които възникнат във връзка с този или окончателния договор са за сметка на Валентин Примов.

           Чл.8 В случай, че сумите по чл.3 от настоящия договор, не бъдат внесени в указания едномесечен срок, и не се представи документ за извършеното плащане, настоящият предварителен договор се счита за прекратен и не могат да се черпят права от него и да се иска сключване на окончателен договор.

                                                          

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

     ЗА  ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ:   ………………………….

     за ВАЛЕНТИН ………. ПРИМОВ:     …………………………………

 

ІІІ. На основание чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай дава съгласие да се изработи ПУП-План регулация за промяна на границите на УПИ ХІІ – 458, търговия и производство от кв.36 и част от съществуваща улица между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, между кв.36 и кв.36а по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай.

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи предварителен договор и изпълни законовите процедури по настоящото решение.”
Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на действителното състояние на участъка между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, по кадастралния и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай, между кв.36 и кв.36а, с действащите кадастрален и регулационен план на с.Градина, общ.Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.131, ал.1 от ЗУТ и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ № 335 взето на 21.06.2018г. по протокол № 35
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 800309 и № 410005 - частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

            - т.39. Поземлeн имот № 800309, с площ 0,550 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;

           - т.40. Поземлeн имот № 410005, с площ  3,421 дка с начин на трайно ползване – друга територия заета от селско стопанство, находящ се в местността „Плукар друма р.бун”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

II.1.1. Поземлeн имот № 800309, с площ 0,550 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800282, стопански двор на „Инвестмин”ЕООД; № 800224, напоител.канал на Община Първомай; № 800299, изоставена нива на Минчо Статев Хубинов; № 801690, полски път на Община Първомай.

II.1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на на 1 520,00 лв. (хиляда петстотин и двадесет лева) без ДДС за описания по т.II.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

II.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 520,00 лв. (хиляда петстотин и двадесет лева) без ДДС.

II.2.1. Поземлeн имот № 410005, с площ  3,421 дка с начин на трайно ползване – друга територия заета от селско стопанство, находящ се в местността „Плукар друма р.бун”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 410006, пасище, мера на насл. на Найдю Калоферов Найдев; № 410007, полски път на Община Първомай; № 800365, полски път на Община Първомай; № 800366, напоител.канал на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1667/06.06.2018г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 128, том 3 от 06.06.2018г., дв.вх.№ 850.

II.2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 710,00 лв. (девет хиляди седемстотин и десет лева) за описания по т.II.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

II.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 710,00 лв. (девет хиляди седемстотин и десет лева).

ІII. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение се приема с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на бизнеса на територията на общината.

РЕШЕНИЕ № 336 взето на 21.06.2018г. по протокол № 35
Относно: Одобряване на подписано Споразумение, като резултат от изпълнение на Решение  № 309/29.03.2018г. на Общински съвет – Първомай, между кандидат и конкретен партньор, във връзка с подадено Проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА и във връзка със Съобщение рег.№: BG05M9OP001-4.003-0010-M001 от оценителната комисия по проектните предложения към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява подписано Споразумение за партньорство между Община Първомай и  Неправителствена организация  „Действие срещу глада"- чуждестранен партньор със седалище Държава Испания и адрес на управление и кореспонденция: Duque de Sevilla, 3; 28002 Madrid; Е-mail: ach@achesp.org; телефонен номер: 1+34 91 391 53 00, с цел одобрение и последваща реализация на съвместен проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Мотиви: Необходимостта от вземане на настоящето решение е съгласно  т.11.2 - Специфични изисквания за допустимост на кандидата и българските партньори от Условията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Съобщение рег.№: BG05M9OP001-4.003-0010-M001 от оценителната комисия по проектните предложения към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


РЕШЕНИЕ № 337 взето на 21.06.2018г. по протокол № 35
Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за захранващ подземен кабел 20кV от ПИ№ 000398 до ПИ №142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и даване на предварително  съгласие за прокарване на кабел през имоти общинска собственост за захранването на гореописания имот.
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Решение №160, прието от Общински съвет гр.Първомай на 23.12.2016 г. по Протокол № 19 за одобряване на ПУП-парцеларен план за захранващ подземен кабел 20кV от ПИ№ 000398 до ПИ №142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
2.
Отменя Решение № 151, прието от Общински съвет гр.Първомай на 25.11.2016 г.  по Протокол № 16 за даване на предварително съгласие за преминаване на подземното кабелно трасе, през имоти, собственост на Община Първомай и последващо Решение №174, прието от Общински съвет гр.Първомай на от 23.02.2017г. по Протокол № 19 за изменение на Решение №151 от 25.11.2016г. относно предварителното съгласие за преминаване, с което навсякъде вместо имот №00342, е записано да се чете ПИ №000343.
3.
Дава на „ДОЯН АГРО”ООД, предварително съгласие за преминаване през Поземлени имоти, общинска собственост с №№ 000336, 000343, 000344, 000345, 000351, 000397, 000415, 000420, 000431 и 000686 в местност „Пейово дере“, в землище с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с трасе на захранващ подземен кабел 20 кV между новоизграден БКТП в Поземлен имот № 142011 и съществуващ стълб ЖР № 83/2/54/15 в Поземлен имот № 000398 по КВС с.Езерово, общ.Първомай.
4. Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за обект: „Захранващ подземен кабел 20кV от ПИ № 000398 до ПИ № 142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви: Във връзка с реализиране на захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV за обект: „Захранващ подземен кабел 20кV от ПИ№ 000398 до ПИ №142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.110, ал1, т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 338 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 година.
Мотиви: В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне и внасяне за разглеждане на отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 339 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Подновяване на договор за управление на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД
На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл.43, ал.1 и чл. 45,ал. 1 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Договорът за управление на д-р Румяна Бойлова – управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 27.07.2018 г.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД с д-р Румяна Бойлова.
Мотиви: Поради изтичане срока на договора за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД и предвид добрите резултати по изпълнението му, е необходимо Общинският съвет да предприеме действия за подновяването му.


РЕШЕНИЕ № 340 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за промяна границите между улица “Капитан Райчо“ с о.т. 130 и 127 и парцел /УПИ/ II – жилищно строителство и търговия от кв.161 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив, по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Приема пазарна оценка за общинско място, представляващо обособена част от улично пространство с площ от 65 кв.м., обозначено между точки А, В, С, Д и Е, колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел присъединяването му към парцел /УПИ/ II – жилищно строителство и търговия от кв.161, по регулационния план на гр..Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666 от 1994г., в размер на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС, изготвена от независим оценител.

ІІ. Дава съгласие за сключване на предварителен договор между Община Първомай и Атанаска Маринова с ЕГН ……………., собственик на УПИ II – жилищно строителство и търговия, кв.161 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с постигнато съгласие за прехвърляне на обособена част от улично пространство с площ от 65.00 кв.м., обозначена между точки А, В, С, Д и Е, колорирана със зелен цвят на скица-предложение, неразделна част от настоящото решение, по пазарна цена, определена от независим оценител, в размер на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС, а именно:

 

ПроекТ на Предварителен  договор

за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти

 

Днес, …………….. 2018г. / .….…………………..……..................................... две хиляди и осемнадесета година/ в гр. Първомай, обл.Пловдив на основание чл.15, ал.3 и ал.5, чл.56 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № …………… на Общински съвет гр.Първомай, прието на ………………..г., се сключи настоящият договор между:

   1. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, обл.Пловдив, общ. Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 с БУЛСТАТ ………………., представлявана от кмета - Ангел Атанасов Папазов, от една страна  и

   2. АТАНАСКА МАРИНОВА с ЕГН ……………., притежаваща л.к. № ……………, издадена на …………. г. от МВР-…………., с постоянен адрес: ……………………………., от друга страна, за следното:

        Чл.1 Страните по този договор  се споразумяват да се промени границата между парцел /УПИ/ II – жилищно строителство и търговия от кв.161 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив собственост на Атанаска Маринова и част от съществуваща ул.”Капитан Райчо” с осови точки 130 и 127 между квартали 23 и 161 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив, собственост на Община Първомай, след влизане в сила на заповедта за одобряване на плана за регулация по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ, съгласно скица предложение изх.№ 624 от 03.07.2018г.

          Чл.2  (1) Страните по този договор се споразумяват, че след влизане  в сила на плана по чл.1 ще сключат окончателен договор за промяната на границата, като Атанаска Маринова купува от община Първомай общинско място, представляващо обособена част от улично пространство с площ от 65 кв.м., обозначено между точки А, В, С, Д и Е, колорирано със зелен цвят на скица-предложение, с цел присъединяването му към парцел /УПИ/ II - жилищно строителство и търговия от кв.161 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666 от 1994г., за сумата от 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС, изготвена от лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет гр.Първомай.

    Недвижимият имот, предмет на настоящия предварителен договор е графично изобразен в приложената скица с изх.№ 624 от 03.07.2018г., представляваща неразделна част от него.

    Чл.3 В едномесечен срок от подписване на настоящия договор Атанаска Маринова следва да заплати на Община Първомай сумата по чл.2, както и всички дължими данъци и такси по сделката, както следва:

         - пазарната цена на имота в размер на ………………………. без ДДС, да се заплати изцяло в български лева по сметка на Община Първомай;

         - 20 % ДДС върху стойността на имота, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС в размер на ……………………………., вносими по сметка на община Първомай;

         - 2,5% данък за придобиване на имущество, начислен върху цената на придобитото имущество, съгласно чл.33, ал.1 във връзка с чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Първомай, в размер на ………………………………….. с включен ДДС, вносими по сметка на Община Първомай.

           Чл.4 В случай, че изменението на ПУП - ПР не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор.

           Чл.5 Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот, описан в чл.2 ще се сключи не по-късно от един месец от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПР.

           Чл.6  Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при изпълнение на всички горепосочени условия.

           Чл.7 Разноските, данъците и таксите, които възникнат във връзка с този или окончателния договор са за сметка на Атанаска Маринова.

           Чл.8 В случай, че сумите по чл.3 от настоящия договор, не бъдат внесени в указания едномесечен срок, и не се представи документ за извършеното плащане, настоящият предварителен договор се счита за прекратен и не могат да се черпят права от него и да се иска сключване на окончателен договор.

                                                          

             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

     ЗА  ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ:   ………………………….

     ЗА АТАНАСКА ………….. МАРИНОВА:   …………………………………

 

ІІІ. На основание чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай дава съгласие да се изработи ПУП-План регулация за промяна на границите на УПИ II – жилищно строителство и търговия от кв.161 и част от съществуваща ул.”Капитан Райчо” с осови точки 130 и 127 между квартали 23 и 161  по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи предварителен договор и изпълни законовите процедури по настоящото решение.”
Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане в съответствие на действителното състояние на участъка от съществуваща ул.”Капитан Райчо” с осови точки 130 и 127 между квартали 23 и 161 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.131, ал.1 от ЗУТ и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 341 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1980 г., по отношение на УПИ ІV – 408  и УПИ V – 408 от кв.47 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 329 от 1980 г. по отношение на следните парцели:

1.1. Парцел /УПИ/ ІV – 408, целият с площ от 950 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.47 по регулациония план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Николай Герасимов с ЕГН ………… и Царимира Герасимова с ЕГН …………., правото на собственост върху общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІV – 408 от кв.47, при граници на общинския имот: улица, УПИ V – 408, ПИ № 408 и УПИ ІІІ - 409.

1.2. Парцел /УПИ/ V – 408, целият с площ от 1 515 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.47 по регулациония план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Николай Герасимов с ЕГН ………….. и Царимира Герасимова с ЕГН ……………., правото на собственост върху общински имот с площ от 160 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47, при граници на общинския имот: улица, УПИ V­­­ІІ – 404, ПИ № 408 и УПИ ІV - 408.
2. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от лицензиран оценител, както следва

2.1. За общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІV – 408 от кв.47, пазарна оценка в размер на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС или 210,00 лв. (двеста и десет лева) с вкл. ДДС.

2.2. За общински имот с площ от 160 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47, пазарна оценка в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС или 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС.
3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имоти, както следва:

3.1. За общински имот с площ от 35 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ІV – 408 от кв.47, продажна цена в размер на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева) без ДДС или 210,00 лв. (двеста и десет лева) с вкл. ДДС.

3.2. За общински имот с площ от 160 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Татарево, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ V – 408 от кв.47, продажна цена в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС или 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Продажните цени по т.3.1. и т.3.2. следва да се заплатят от Николай Герасимов с ЕГН ………… и Царимира Герасимова с ЕГН ………….., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договори на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.
Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-706/15.05.2018 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1980г., по отношение на УПИ ІV – 408  и УПИ V – 408 от кв.47 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 342 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Учредяване право на строеж и сервитути върху имоти общинска собственост в полза на „ЕСО” ЕАД гр.София за изграждане на обект „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 и ал.6 и чл.64, ал.1, ал.4 и ал.10 от Закона за енергетиката,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Учредява възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя стъпки за ел.стълбове от трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kv п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г. на заместник-министъра на МРРБ, в полза на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304, върху следните имоти общинска собственост:
1. За изграждане на стъпка на стълб № 93 с площ 0,063 дка. върху поземлен имот 800978, целият с площ 0,063 дка., категория на земята при неполивни условия - четвърта, начин на трайно ползване - пасище, мера, в местността "Землище кв. Дебър", в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 263/10.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Първомай, под № 124, том 4, дв.вх. 1079/18.06.2016 г.
2. За изграждане на стъпка на стълб № 98 с площ 0,068 дка. върху поземлен имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., категория на земята при неполивни условия - девета и четвърта, начин на трайно ползване - пасище, мера, в местността "Землище кв. Дебър", в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Първомай, под № 13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г.
3. За изграждане на стъпка на стълб № 110 с площ 0,075 дка. върху поземлен имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността „Кайначетата”, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив
, актуван с Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай,  под №15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г.
4. За изграждане на стъпка на стълб № 111 с площ 0,063 дка. върху поземлен имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., категория на земята при неполивни условия – пета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Корията/Дранака, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г.

ІІ. Одобрява пазарните цени на правото на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя стъпки за ел.стълбове от трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, изготвени от независим оценител, както следва:

1. Право на строеж с площ 0,063 дка. за стъпка на стълб № 93 върху поземлен имот 800978, целият с площ от 8.615 дка., в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/.

2. Право на строеж с площ 0,068 дка. за стъпка на стълб № 98 върху поземлен имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., местност Землище кв.Дебър, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 862 лв. /осемстотин шестдесет и два лева/.

3. Право на строеж с площ 0,075 дка. за стъпка на стълб № 110 върху поземлен имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., местност Кайначетата, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 855 лв. /осемстотин петдесет и пет лева/.

4. Право на строеж с площ 0,063 дка. за стъпка на стълб № 111 върху поземлен имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., местност Корията/Дранака, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, в размер на 736 лв. /седемстотин тридесет и шест лева/.

ІІІ. Учредява възмездно и безсрочно сервитути върху имоти общинска собственост за трасето на електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, възникнали съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г. на заместник-министъра на МРРБ, в полза на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304, както следва:

1. Сервитут с площ 820 кв.м. върху поземлен имот 800978, целият с площ от 8.615 дка., категория на земята при неполивни условия – четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Землище кв.Дебър, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 263/10.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №124, том 4, дв.вх. 1079/18.06.2016 г.

2. Сервитут с площ 2 409 кв.м. върху поземлен имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., категория на земята при неполивни условия – девета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Землище кв.Дебър, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай,  под №13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г.

3. Сервитут с площ 540 кв.м. върху поземлен имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Кайначетата, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай,  под №15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г.

4. Сервитут с площ 2 656 кв.м. върху поземлен имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., категория на земята при неполивни условия – пета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Корията/Дранака, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г.

ІV. Одобрява размера на обезщетенията за сервитутите върху имотите общинска собственост, възникнали съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г. на заместник-министъра на МРРБ за обект електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, определени по реда на чл.210, ал.1-4 от Закона за устройство на територията, съгласно влезли в сила оценки, изготвени от независими оценители, както следва:

1. За сервитут с площ 820 кв.м. върху поземлен имот 800978, целият с площ от 8.615 дка., категория на земята при неполивни условия – четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Землище кв. Дебър, в землището на гр. Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 263/10.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №124, том 4, дв.вх. 1079/18.06.2016 г., обезщетение в размер на 494 лв. /четиристотин деветдесет и четири лева/.

2. За сервитут с площ 2 409 кв.м. върху поземлен имот № 800616, целият с площ от 51.989 дка., категория на земята при неполивни условия – девета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Землище кв. Дебър, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 437/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай,  под №13, том 4, дв.вх. 969/25.06.2018 г., обезщетение в размер на 1 377 лв. /хиляда триста седемдесет и седем лева/.

3. За сервитут с площ 540 кв.м. върху поземлен имот № 000066, целият с площ от 97.950 дка., категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Кайначетата, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 438/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай,  под №15, том 4, дв.вх. 971/25.06.2018 г., обезщетение в размер на 318 лв. /триста и осемнадесет лева/.

4. За сервитут с площ 2 656 кв.м. върху поземлен имот № 104007, целият с площ от 10.000 дка., категория на земята при неполивни условия – пета и четвърта, начин на трайно ползване – пасище, мера, в местността Корията/Дранака, в землището на с. Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС № 439/25.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под №14, том 4, дв.вх. 970/25.06.2018 г., обезщетение в размер на  1546 лв. /хиляда петстотин четиридесет и шест лева/.

V. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж и сервитути в полза на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр.София с ЕИК 175201304.
Мотиви: Реализиране на национален обект: Електропровод „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток”, съгласно предвижданията на влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-35/11.04.2017г. на заместник-министъра на МРРБ.


РЕШЕНИЕ № 343 взето на 13.07.2018г. по протокол № 36
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.      Отпуска еднократна финансова помощ на:
   Йордан Личев, роден през 1940 г., от с.Дълбок извор, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-0-184/12.07.2018 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.

РЕШЕНИЕ № 344 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай, приета с Решение № 260, взето с Протокол № 22 от 30.05.2013г.  на Общински съвет гр. Първомай.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай, приета с Решение № 260, взето с Протокол № 22 от 30.05.2013г.  на Общински съвет гр. Първомай.
Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование / Обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г./ и във връзка с Предложение от Дилян Пинчев – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Пловдив за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 345 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 2018/2019 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, чл. 69, ал. 1, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2018/2019 година, както следва:

              ● 14 (четиринадесет) общински училища:

              - Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай

              - Средно училище „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град  Първомай

              - Основно училище „Христо Ботев”, село Градина (с обхват на учениците и от селата Добри дол, Крушево)

              - Основно училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър (с обхват на учениците и от село Татарево)

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор (с обхват на учениците и от село Поройна)

              - Основно училище „Отец Паисий”, село Искра (с обхват на учениците и от село Брягово)

              - Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река (с обхват на учениците и от село Православен)

              - Основно училище „Христо Ботев”, село Езерово (с обхват на учениците V-VІІ клас и  от село Воден)

              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Караджалово

              - Основно училище „Д-р Петър Берон” село Буково (с обхват на учениците и от село Драгойново)

              - Основно училище „Васил Априлов”, село Виница

              - Начално училище „Христо Ботев”, град  Първомай

              - Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден

 

             ●  7(седем) общински детски градини

              - Детска градина „Осми март”, град Първомай, с адреси на ползваните от ДГ сгради:

                 ▪ П. К. 4270, кв. Любеново, ул. „Струма” № 2

                 ▪ П. К. 4283, село Караджалово, ул. „8 – ма”, № 1

              - Детска градина „Марица”, град Първомай, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4284, село Виница, ул. Иван Вазов” №  26

              - Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв. Дебър, с обхват на децата и от село Татарево, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4285, село Бяла река, ул. „5 – та” № 29

              - Детска градина „Първи юни”, село Градина, с адреси  на ползваните от ДГ сгради:

                 ▪ П. К. 4290, село Градина, ул. „Христо Ботев” № 4

                 ▪ П. К. 4291, село Крушево, ул. „5 – та” № 1, с обхват на децата и от село Добри дол

              - Детска градина „Искра”, село Искра, с обхват на децата и от село Брягово

              - Детска градина „Теменуга”, село Воден, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

                 ▪ П. К. 4288, село Езерово, ул. „11 – та” № 2

              - Детска градина „Детелина”, село Дълбок извор, с обхват на децата и от село Поройна.

 

2. За учебната 2018/2019 година допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10,  по чл. 68, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, чл. 69, ал. 1, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година), като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:  

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС 1370 лв от 15.09.2018 до 31.12.2018 г. и ЕРС 1609 от 01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

брой ученици

паралелка/клас с ученици под
 миним.брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

сума за дофинансиране
маломерна паралелка от  01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

Обща сума
за дофинансиране за учебната 2018/2019

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
20% ЕРС

5

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13

ІV

ІІI- ІV

18

 

 

 

 

 

 

 

0

4

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

VІІ

 

 

 

 

 

10

8

639

1824

2463

Общ брой ученици

41

 

 

18

 

 

 

10

8

639

1824

2463

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница 40% и

20% ЕРС

11

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11

ІІІ

І-ІІІ

22

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

ІІ-ІV

14

2

320

912

 

 

 

 

1232

10

V

 

 

 

 

 

10

8

639

1824

2463

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7

VІІ

VI-VІІ

17

1

160

456

 

 

 

 

616

Общ брой ученици

63

 

 

53

3

480

1368

10

8

639

1824

4311

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

0

І

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

11

ІІ

 

 

 

 

 

11

5

400

1140

1540

10

ІІІ

 

 

 

 

 

10

6

480

1368

1848

10

ІV

 

 

 

 

 

10

6

480

1368

1848

11

V

 

 

 

 

 

11

7

559

1596

2155

14

 

 

 

 

 

14

4

320

912

1232

12

VІІ

 

 

 

 

 

12

6

480

1368

1848

Общ брой ученици

68

 

 

 

 

 

 

68

34

2719

7752

10471

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово

11

І

 

 

 

 

 

11

5

 

 

0

10

ІІ

 

 

 

 

 

10

6

 

 

0

9

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12

ІV

 

 

 

 

 

12

4

 

 

0

14

V

 

 

 

 

 

14

4

 

 

0

14

 

 

 

 

 

14

4

 

 

0

15

VІІ

 

 

 

 

 

15

3

 

 

0

Общ брой ученици

85

 

 

 

 

 

 

76

26

 

 

0

5

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
гр. Първомай

12

ІІ

 

 

 

 

 

12

4

 

 

0

Общ брой ученици

12

 

 

 

 

 

 

12

4

 

 

0

6

СУ "Проф.д-р "Асен Златаров""
гр. Първомай

12

   VІІІв

 

 

 

 

 

12

6

 

 

0

11

ІX в

 

 

 

 

 

11

7

 

 

0

Общ брой ученици

23

 

 

 

 

 

 

23

13

 

 

0

7

ПГСС "Васил Левски"
гр. Първомай

15

X а

 

 

 

 

 

15

3

 

 

0

16

XI а

 

 

 

 

 

16

2

 

 

0

17

XI в

 

 

 

 

 

17

1

 

 

0

12

XII в

 

 

 

 

 

12

6

 

 

0

Общ брой ученици

60

 

 

 

 

 

 

60

9

 

 

0

Всичко

352

 

 

71

3

480

1368

259

102

3997

11400

17245

 

3. За учебната 2018/2019 година допуска изключение от минималния брой на  учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година),  като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС 1370 лв от 15.09.2018 до 31.12.2018 г. и ЕРС 1609 от 01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

брой ученици

паралелка/клас с ученици под
 миним.брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

сума за дофинансиране
в слята паралелка от 01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка от 15.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

сума за дофинансиране
маломерна паралелка от  01.01.2019 г. до 14.09.2019 г.

Обща сума
за дофинансиране за учебната 2018/2019

1

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
 с. Караджалово
20%  ЕРС

11

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

ІІІ

 

 

 

 

 

9

7

559

1596

2155

12

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

85

 

 

 

 

 

 

9

7

559

1596

2155

2

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40%  ЕРС

5

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІ

І-ІІ

8

8

1279

3647

 

 

 

 

4926

5

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

V-VI

5

13

2078

5926

 

 

 

 

8004

10

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

41

 

 

13

21

3357

9573

 

 

 

 

12930

3

ОУ "Христо Ботев"
 с. Езерово
60% ЕРС и 40% ЕРС

2

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІ

І-ІІ

5

11

2637

7522

 

 

 

 

10159

4

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІV

ІІІ-ІV

8

8

1918

5471

 

 

 

 

7389

4

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

V-VI

9

9

2158

6154

 

 

 

 

8312

6

VІІ

 

 

 

 

 

6

12

1918

5471

7389

Общ брой ученици

28

 

 

22

28

6713

19147

6

12

1918

5471

33249

Всичко

154

 

 

35

49

10070

28720

15

19

2477

7067

48334

 

4. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия, съгласно чл. 69, ал.2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година).

5. Сумата в размер на 17 024 лв. да бъде включена в актуализация на бюджета на Община Първомай за 2018 година. Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да  се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2,  чл. 69, ал. 1, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година).


РЕШЕНИЕ № 346 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай, за първо полугодие на 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 година, отнасящи се за първото полугодие на 2018 година.
Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 347 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37

Относно: Приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за  първото полугодие на 2018 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на  2018 г., както следва:

1.1.По прихода    –   8 919 007 лв.    / съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода    –    8 655 838 лв.    / съгласно Приложение № 2/.

 

2. Приема информация за изпълнението на инвестиционна програма в размер на 616 355 лева и текущи ремонти в размер на 116 434 лева. / съгласно Приложение № 3/

3. Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2018 г. / съгласно Приложения № 4 /
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2018 година.


РЕШЕНИЕ № 348 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.
На основание чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2;  чл. 5, ал1 т.5; чл.13; чл. 16; чл. 17, ал.1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – 259 562 (двеста петдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и два лева );

·         Валута на дълга – лева

·         Вид на дълга – краткосрочен  дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0020-С01, № РД-02-37-307/20. 12. 2016 г.  и/или от собствени бюджетни средства.

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·         Начин на обезпечение на кредита:

-       Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0020-С01, № РД-02-37-307/20. 12. 2016 г. сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-       Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Първомай, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Първомай по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.
Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2;  чл. 5, ал1 т.5; чл.13; чл. 16; чл. 17, ал.1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.


РЕШЕНИЕ № 349 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.      Отпуска еднократна финансова помощ на:

 ·   Георги Кавалов, роден през 1985 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-0-212/27.08.2018 г.

 ·  Таня Налбантова, родена през 1973 г., от гр.Първомай, в размер на 3 000 лв. Заявление вх.№ 53-0-211/27.08.2018 г.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 350 взето на 30.08.2018г. по протокол № 37
Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицето Мария Тоскова, от гр.Първомай.
На основание чл.21, ал.2 във вр.с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.92 от КСО, във вр. с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Мария ............. Тоскова, ЕГН ..............., гр.Първомай, ул.“...............“ № ....
Мотиви: Във връзка с постъпила молба вх.№ 94-00-991/05.07.2018 г. от Янка ........... Кирилова, с адрес: гр.Първомай, ул.“............“ № ...., за отпускане на персонална пенсия на детето Мария Тоскова, наследница на починалия Кирил ...