Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119


На 07 януари 2019 г., от 15.00 часа, в Пленарна зала на Общинска администрация – Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50, се проведе начална пресконференция по проект „Добри практики за осигуряване на заетост”, Договор BG05M9OP001-4.003-0010-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Транснационални партньорства” >>


/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.12.2018г. / ПРОЕКТ:BG05M9OP001-4.003-0010-C01„Добри практики за осигуряване на заетост”Процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020 г. >>
 


 / ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.12.2018 г. / Прессъобщение за приключване на проекта:

Приключиха строително – монтажните работи по проект „Подобряване на материално-техническата база на
Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“
>>
 


На 24.01.2018 г., от 12:30 ч. пред сградата на ПГСС „Васил Левски” – гр. Първомай ще бъде проведена официалната церемония по „първа копка” на проекта. На 24.08.2017 г. е подписан договора между Община Първомай и Обединение „Профгруп ПГСС 2017” с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор”. На 21.12.2017 г. е издадено разрешение за строеж № 99, в сила от 12.01.2018 г.Проектът се изпълнява по ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, Приоритена ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“......Прессъобщение първа копка >>


Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“
На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“…. Прочети още


Обява за заключителна пресконференция по проект Интегрирана подкрепа в семейна среда / Отвори >>
О
бщина Първомай, в качеството си на Бенефициент съгласно ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ , изпълнява проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“  – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“. / Отвори
>>
 


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура: Независим живот, Договор: BG05M9OP001-2.002-0026-С012017 г., Анекс: BG05M9OP001-2.002-0026-С02, "Интегрирана подкрепа в семейна среда", Бенефициент: община Първомай, срок на изпълнение - 22 месеца >>


Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство
№ BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място
за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив
>>


Управление на проекти финансирани от фондове на ЕС и други програми, реализирани през мандат 2011-2015г. >>


Започна вторият етап от проект „Приеми ме 2015” >>


Проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01,„Интегрирана подкрепа в семейна среда”/ 11.10.2016г. /
С настоящия проект се работи по подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедност.
>>


Четиринадесет са утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015” в Община Първомай >>Списъци с класираните кандидати за персонал и кандидатите за потребители по проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда”, Договор BG05M9OP001-2.002-0026-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ‹‹Развитие на човешките ресурси›› 2014-2020,
Процедура № BG02M9OP001-2.002 „Независим живот”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001,
„ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”
/ Отвори_Разгледай >>

СПИСЪК НА  УВЕДОМЕНИТЕ ЗА МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”/ Отвори_Разгледай >>


Община  Първомай стартира изпълнението на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015" >>


ПРОЕКТ:BG05M9OP001-2.002-0026 - „Интегрирана подкрепа в семейна среда”,по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г./ Отвори
>>


Съгласно Решение 559 на Общински съвет град Първомай, прието на 21.05.2015г. с Протокол 50, Община Първомай кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. В тази връзка е получена покана от г-жа Гергана Колешанска – Ръководител на Управляващия орган на ОП «Развитие на човешките ресурси» и е сключен  на 17 септември 2015г. договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 498 739,86 лева. Работата по проекта ще се финализира на 1 число от месеца, следващ месеца, през който е получено авансово плащане.Наименованието на проектното предложение е  „Интегрирана подкрепа в семейна среда”, като мотивите да се кандидатства бяха да се доразвият и надградят съществуващите социални услуги в Община Първомай. / Отвори >>


 


Община Първомай e бенефициент по проект BG051PO001-5.2.12 – 0039 – C0001 „Център за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Общата стойност на проекта е 233 116,58 лева, а продължителността му е 19 месеца – от 01.04.2014г. до 31.10.2015г. / Още по темата >>

12.11.2014г.                                    


 

Кметът на Община Първомай има удоволстието да Ви покани на пресконференция и Официална церемония „Първа копка” за стартиране на строителните дейности за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Първомай, във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ:

Място: гр. Първомай, Заседателна зала, община Първомай

Дата: 04 септември 2014 г., Час: 11 ч.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Място: землище гр. Първомай, местност Кориите

Дата: 04 септември 2014 г., Час: 12,00 ч.

Информация за събитието


  На 04 септември 2014 г. /четвъртък/ от 11 ч. в залата на Община Първомай се проведе пресконференция и от 12 ч. в местността Кориите се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с стартиране изпълнението на СМР на ПСОВ на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. На събитието присъстваха представители на Управляващия орган на Министерство на околната среда и водите, Кмета на Община Първомай, общински съветници, депутати, кметове от съседни населени места, екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.

 / Информация за събитието >>


Община Първомай успешно приключи дейностите по проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, изпълняван по Договор № 13-13-16/08.11.2013г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 / Отвори >>


Покана за участие в начална пресконференция по проект
„Център за нашите деца” /
Отвори
>>


Приключи изпълнението на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър“, кв. „Ромска махала“ и кв. „Любеново“ от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. Успешно са проведени 72 часови проби. Отвори >>


Приключи работата по изпълнение на проект №А12-22-55/26.04.2013г “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия:
BG051PO002/12/2.2-07””. Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно
Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК.
Отвори >>


Продължава изпълнението на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър“, кв. „Ромка махала“ и кв. „Любеново“ от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ във връзка с изпълнението на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. Отвори >>


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
Част 1
Отвори >>     /     Част 2 Отвори >>
Цели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 година.
Отвори >>
Изследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики
в община Първомай.
Отвори >>
СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. / Отвори >>
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г.
/ Отвори >>

ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020Г. /
Отвори >>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020Г. /Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
/ Отвори >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020
/ Отвори >>


Обилни превалявания от дъжд, възпрепятстват изпълнението от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ на видовете СМР  на строежите в кв. „Дебър и кв. „Любеново“ във връзка с изпълнеието на   проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. / Отвори >>


Неблагоприятните  атмосферни условия и отрицателни температури, наблюдавани в края на м. януари в гр. Първомай, възпрепятстват изпълнението с необходимото качество и в срок на СМР на  проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”./ Отвори >>


ПроектА12-22-55/26.04.2013гПовишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия:BG051PO002/12/2.2-07.Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК. Отвори >>


Продължава работата по изпълнение на проект №А12-22-55/26.04.2013г “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07. Община Първомай  е бенефициент по проекта, съгласно Договор №А12-22-55/26.04.2013г с УО на ОПАК.
Отвори >>


Продължава изпълнението на СМР на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации с над 10 000 екв.ж.”./
Отвори >>


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 Отвори_Разгледай >>


На 20 август 2013 г. / вторник /. в кв. Дебър, гр. Първомай се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с подмяната на амортизирана канализационна мрежа за питейни и отпадъчни води и поставяне на нова такава, като основната цел е да се подобри инфраструктурата във водния сектор на община Първомай.

На събитието присъства г-н Костадин Ангелов-Секретар на община Първомай, г-жа Надежда Желязкова – Ръководител на проект DIR -51011116-62-146  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Първомай”, по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16, г-н Желязко Трифонов – гл. специалист „Организационен”кв. Дебър, членове на екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.

Интересът на множеството присъстващи  хора от кв. Дебър бе обясним, тъй като те очакват това да се случи, откакто се помнят. Г-н Костадин Ангелов обясни, че нещата ще станат, но трябва всички да имат търпението, защото ще се премине през доста трудни моменти на разкопани улици, на спиране на водата… Но когато това е за по-добро, си заслужава!Пожеланието на всички гости бе след 33 месеца да се поздравят с подобрена градска среда. / Галерия >>


На 19 август 2013 г. /понеделник/ от 14 ч.  в залата на Община Първомай се проведе пресконференция и от 15 ч. в кв. Любеново се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с стартиране изпълнението на СМР на проект № DIR-51011116-62-146 „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. На събитието присъства г-н Спиридон Александров представител на Управляващия орган на Министерство на околната среда и водите, Областния управител на Област Пловдив г-н Венцислав Каймаканов, Управителя на ВиК Пловдив г- н Манол Генов, Кмета на Община Първомай г-н Ангел Папазов, общински съветници, депутати, екипа по управление на проекта, изпълнителите на проектните дейности, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни.

Още информация за събитието >>

Галерия >>


Проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай” , Договор №А12-22-55/26.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07.
Отвори Разгледай
>>


Проект BG051PO001-4.1.05-0129 "Децата на Първомай – равен старт за всички"
Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Бенефициент: Община Първомай
Партньори:1.ОУ „Георги Караславов” 2.
ОУ „Св. Св. К. и Методий”
3.ОУ „Христо Ботев” 4. ПГСС „Васил Левски”
Срок на изпълнение на проекта: 10.01.2013г. – 09.02.2014г.
Към сайта на проекта >>


25.04.2013г. / Община Първомай е една от общините партньори на Агенция за социално подпомагане, конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11. 

DSC010441.jpg DSC010491.jpg DSC010541.jpg

Проектът е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за нейното изпълнение. Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация чрез създаване на устойчива семейна грижа за децата от специализираните институции и за децата в риск от изоставяне.Проектът се изпълнява от края на 2011г., в партньорство с повече от 80 общини.В община Първомай има сформиран и подготвен екип от двама социални работника (ЕПГ - екип по приемна грижа), който информира обществеността за социалната услуга „Приемна грижа”; набира и обучава кандидати за приемни родители. Те биват обстойно проучвани и на база извършените оценки социалните работници изготвят социални доклади.   До края на месец април 2013 г. в Община Първомай по проект „И аз имам семейство” има подадени осем Заявления за предоставяне на приемна грижа като професионално приемно семейство. Седем от кандидатите са преминали базово и надграждащо обучение. На 08.02.2013г. кметът на община Първомай, г-н Ангел Папазов връчи Удостоверения за успешно  преминали специализиран курс за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа на  първите трима обучени, а на 25.04.2013г. на останалите четирима. Двама  от първите кандидати за приемните родители вече са вписани в регистър на утвърдените приемни семейства, воден от Регионална дирекция за социално подпомагане – област Пловдив. С тях започна и процедура по напасване с приемни деца. Интерес към приемната грижа в общината проявяват все повече семейства. Подготвят се документите и на още трима кандидати за приемни родители.


Проектът се финасира от ЕС по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Приеми ме“Отвори Разгледай>>


ОПАК. Експерти в действие >>
П
роект „Постигане на качествено управление в община  Първомай, чрез укрепване на капацитета
на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция”.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Бенефициент : Община Първомай по ДБФП № 10-25-6/24.02.2012г.

Партньор: Община Суфли, Гърция

Обща стойност: 308 871,74 лева

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ: 308 871,74 лева

Начало на проекта: 24.02.2012г./ Край на проекта: 24.06.2013г.

Целта на проекта е постигане на устойчиво управление на човешките ресурси в община Първомай, чрез обучение, трансфер на добри практики и приложение на опит от община Суфли, Гърция.

Очаквани резултати:

- Проучени и анализирани практики в областта на оценката на човешките  ресурси при кандидатстване за работа, въвеждане в работа, регулярно атестиране и последващ растеж в  кариерата, както и свързаните с това повишаване на мотивацията и административния капацитет;

- Разработени наръчници с административни процеси по УЧР и нормативни документи,  съдържащи конкретни практики за отделни аспекти на процеса на управление на ЧР;

- Обменени работни посещения между партньорите по проекта за проучвания на действащите механизми и запознаване с добрите практики в процесите по УЧР;

- Повишен административен капацитет на общинските служители, ангажирани в подбора и управлението на човешките ресурси.
На 05.12.2012г. в сградата на Министерство на околната среда и водите в гр. София се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и бенефициента  община Първомай за проектно предложение № DIR-51011116-62-146 с наименование „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации с над 10 000 екв.ж.”

Проект: „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовско в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай”

Бенефициент: Община Първомай по ДБФП  BG161PO001/1.4-06/2010/041

Обща стойност на проекта: 1 044 340,61лв.

Съфинансиране от ЕФPP: 887 689,52 лв.

Съфинансиране от национален бюджет: 104 434,06 лв.

Собствен принос на Бенефициента : 52 217,03 лв.

 Начало на проекта: 03.06.2011  /  Край на проекта: 03.06.2013

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Първомай е Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041 от 03. юни. 2011 г. за ПРОЕКТ „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовско в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2006-2013 г., СХЕМА : BG161PO001/1.4-06/2010 : Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации; ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

В съответствие с одобрените дейности и бюджет на проекта се предвижда изпълнение на хидротехнически мероприятия за увеличаване проводимостта на речното корито между двата моста в селото. Общата дължина на интервенция е 1020 м. С предстоящите за изпълнение строителни и монтажни работи се цели защитата от наводнения на околните терени и имоти. Съгласно работния проект, на обекта ще се изпълни : почистване на речното корито от излишни наноси, земни маси и отпадъци; оформяне на двойно трапецовидно сечение; укрепване на бреговете и осигуряване на допълнителна проводимост на коритото.

Очакваните резултати в следствие реализацията на проектните дейности, са съответно :

- предотвратяване от наводнения и заливане на площи и имоти край реката;

- свободно преминаване на хора, животни и превозни средства дори при високо ниво на водата;

- изграден преливник чрез оформяне на подоход от пътя и две рампи за преминаване на превозни средства;

- укрепени 360 м брегове на коритото;

- създадена и увеличена проводимост на речното корито;На 03.06.2011г. кметът на община Първомай г-н Папазов и г-жа Лиляна Павлова - зам.министър на регионалното
развитие и благоустройството подписаха официално договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор”, който е на стойност 1 044 340,61 лева и се финансира
от Оперативна програма „Регионално развитие”

 


Проект: „Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване
на условията за отдих на населението”

Бенефициент: Община Първомай по ДБФП  BG161PO001/1.4-05/2009/016

Обща стойност на проекта: 4 424 524,93лв.

Съфинансиране от ЕФПП: 3 760 846,19лв.

Съфинансиране от национален бюджет: 441 828,74лв.

Начало на проекта: 16.07.2010г.  /  Край на проекта: 16.07.2012г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”
(2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

Община Първомай е Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 от 16. юли. 2010 г. за ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ НА НАСЕЛЕНИЕТО” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2006-2013 г., СХЕМА : BG161PO001/1.4-05/2009 : Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда; ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

В съответствие с одобрените дейности и бюджет по инфраструктурния проект се предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на 16 улици в гр. Първомай, вкл. реконструкция на уличното осветление по тях, а така също и създаване на места за отдих и пешеходни зони в кв.28, както и реконструкция и модернизация на две спортни площадки в кв. 42 и кв. 130 на града.

Очакваните резултати по отношение на обновената инфраструктура, в следствие реализацията на проектните дейности, са съответно :

- реконструкция и рехабилитация на 16 улици с обща дължина 7203,69 м, включващо направа на нови улични и тротоарни настилки, осигурен достъп на хора с увреждания;

- модернизирано улично осветление на 16 улици и монтирани 213 енергоспестяващи осветителни тела;

- модернизирана система за управление на уличното осветление;

- реконструирани и модернизирани спортни площадки с обща площ 2982 квм;

- обособен «скейт-парк», оборудван с 4 бр скейт съоръжения;

- обособено многофункционално игрище, оборудвано с две футболни врати, баскетболен кош и преместваеми трибуни;

- обособено игрище за стрийтбол;

- обособена детска площадка, оборудвана с пясъчник, комбинирана пързалка и прежинна люлка;

- изграден кът за отдих с детска площадка, оборудвана с комбинирано детско съоръжение, три люлки и въртележка;

- озеленени площи около 1 500 квм;

Във връзка с представяне на проекта пред обществеността, община Първомай, организира пресконференция, която ще се проведе на 20 май 2011 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на сградата на Общинска Администрация гр. Първомай.

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”ОПЕРАЦИЯ 1.1: „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”КОМПОНЕНТ 1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” Видеoпредставяне>>


На 10.01.2011г. се проведе официално подписване на 20 трудови договори на Лични асистенти, които започват да обгрижват 20 потребителя по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд ” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”.Фотогалерия >>

 От 10.01.2011г. стартира втора кампания за набиране на документи по проекта. Документи за кандидат потребители и кандидати за Лични асистенти ще се приемат до 24.01.2011г. в стая 212 на Общинска администрация, тел. За информация 0336/65723.


Проект околна среда 2007-2013

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.>>
Публично представяне на проекта >>
Видеоклип>>

Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.>>

На 12.01.2009 година кметът на община Първомай- Ангел Папазов и министъра на околната среда и водите.Джевдет Чакъров, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С133 за проект № 58-131-133-133 “Техническа помощ за подгитовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна ) и пречиствателна станция за отпадъчни води на село Градина, община Първомай. Проектът се одъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Подготовка за провеждане на летен лагер
Една  от дейностите по проект „Футболът обединява” на Община Първомай в партньорство с НУ „Христо Ботев”, финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган МТСП и междинно звено МОН е провеждане на летен тренировъчен лагер. Двадесет и четири деца трениращи футбол по проекта, взеха участие в Международния турнир „Нептун”, който се проведе от 24.08.2008г. до 30.08.2008г. в  гр. Приморско.


По време на турнира младите ни  футболисти участваха общо в четири мача и въпреки трудните си съперници се представиха достойно. Паднаха с 0:1 от шампиона на Казахстан „Тобол”, а после записаха две ремита – 0:0 с „Брестник” и 1:1 с бъдещия победител в турнира „Раднички” (Ниш).
Последния си мач децата от Първомай играха с „Чавдар” (Бяла Слатина), като паднаха с 0:1 и останаха трети в групата и осми  от дванадесет отбора в крайното класиране.


СТАРТИРА ПРОЕКТ„ФУТБОЛЪТ  ОБЕДИНЯВА”

Проектът “Футболът обединява” се осъществява от Община Първомай в партньорство с Начално училище „Христо Ботев” гр. Първомай, финансиран е от Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган Министерството на образованието и науката и е на стойност 96 900 лева. Продължителността на проекта е 21 месеца /от юни 2008г. до февруари 2010г.

Основните му цели са:

- социална интеграция и пълноценно участие в спорта на децата от етническите малцинства;

- създаване на добра здравна култура и насърчаване на физическото възпитание на децата;

- сплотяване и формиране като екип на децата от младежките отбори в община Първомай;

- насърчаване на взаимопомощ и уважение между децата от различни етнически групи.

С осъществяването на проекта ще се предостави равен достъп на децата от етническите малцинства в обучението, ще се даде възможност на всяко дете да спортува, да развива своите физически способности и да изяви таланта си. Основните дейности свързани с реализацията на проекта са следните:

1.Изработване на 200 броя брошури с цел популяризиране на дейностите по проекта. Тези материали ще станат масово достояние на гражданите, като бъдат разпространени на обществени места, учреждения, училища и частни фирми.

2.Среща с представители на медиите и изявление за пресата с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта.  Поместване на информация за проекта на уеб страницата на Община Първомай. 

3.Информационна кампания по училищата с преобладаващ брой ромски деца за набиране на играчи за формиране на отбори.

4.Закупуване  на необходимата екипировка – топки, екипи, сакове.

5.Назначаване на треньори, които да подготвят схема на тренировъчен процес и работа с децата.

6.Подготовка на базите за водене на пълноценен тренировъчен процес. Поставяне на обозначителна табела с надпис “Младежки спортен център”. Изграждане на съблекални и  места за публика-столове. Поставяне на ограда.

7.Водене на тренировъчен процес. 

8.Попълване на отбора с нови деца и определяне възрастовите групи на играчите.

9.Начало на тренировките.

10.Изграждане на определена схема за трениране на децата – юни 2008г..

11.Провеждане на лагер – от 04.08.2008 г. до 15.08.2008 г.

12.Планиране на летен лагер в планината с цел смяна на терена на тренировките. Така определените играчи ще развият по–добре уменията си, ще имат възможността да тренират не само в областта на футбола.

13.Катерене, ориентиране, провеждане на различни игри сред природата.

14.Провеждане на тренировки –  август 2008г. до ноември 2008г.

15.Тренировки по футбол на професионален терен.

16.Интензивна работа с най–изявените играчи.

17.Определяне на срещи с други отбори.

18.Провеждане лагер – февруари 2009г.

19.Провеждане на зимен лагер в планина, включващ тренировки в екстремни условия, при по–ниски температури, с цел по–голяма издръжливост и каляване на децата.

20.Организиране и провеждане на зимни състезания.

21.Практикуване на зимни спортове с цел разширяване кръгозора на уменията в спорта и обогатяване на знанията в тази област.

22.Подготовка за започване на пролетните тренировки.

23.Медийни публикации за проведените лагери и текущия тренировъчен процес.

24.Провеждане на тренировки в периода март – 31 юни 2009г.

25.Подготовка за началото на тренировките.

26.Организиране и прегрупиране на отборите.

27.Начало на тренировките.

28.Определяне на основните процеси и във времеви график.

29.Организиране и планиране на приятелски срещи с други отбори.

30.Провеждане на състезания и турнири.

31.Провеждане на лагер – август 2009г.

32.Провеждане на летен лагер на морето, с цел смяна терена на тренировките.

33.Възможност за практикуване на друг вид спорт – плажен волейбол, плажен футбол и др.

34.Провеждане на сутрешни тренировки по плажната ивица за закаляване и изграждане на по–добър имунитет у подрастващите, укрепване и възможност за по–засилени тренировки.

35.Провеждане на състезания.

36.Подготовка, прегрупиране и утвърждаване на определените отбори.

37.Записване на отборите в състезания и участия в турнири на местно и регионално ниво.

38.Подготвяне на времеви график за самите турнири.

39.Организиране на различни видове футболни срещи, например мини футбол и на големи врати.

40.Среща с представители на медиите за обсъждане на постигнатите резултати от проведените тренировки, лагери сред природата и обновения „Младежки спортен   център”.

Проектът създава модел на партньорство между Община и училище, които обединяват усилията си в подкрепа на спортните дейности на местно ниво. Проектът “Футболът обединява” ще даде възможност на децата не само да спортуват, но и да се научат на взаимно уважение и другарска взаимопомощ. Провеждането на лагерите при различни климатични условия ще даде възможност на децата да укрепнат, да покажат уменията си и в други спортове и да се утвърдят като един екип. Това ще ги сплоти и няма да има различия между тях. Създаденият “Младежки спортен център” ще има дълготраен ефект, защото ще е достъпен за всички онези деца, които имат желание да спортуват, включително и тези от етническите малцинства. Подобреният терен ще се намира в непосредствена близост до града и ромската махала и всички подрастващи ще имат по–голяма възможност да изявяват своите умения в спорта и да се усъвършенстват. Част от самия спортен процес е обучението на децата от ранната им възраст. Местоположението на стадиона ще даде възможност и на най–малките да започнат да развиват своите спортни умения от рано. Оборудването на стадиона с необходимите уреди ще допринесе за по–добрата организация на тренировъчния процес и провеждането на състезанията и турнирите.   Реализирането на проекта ще повиши здравната култура на подрастващите и ще ги превърне в организирани и отговорни млади хора. Приложеният процес на обучение по футбол ще ни помогне да натрупаме опит и да прилагаме процеса и с деца в предучилищна възраст и гимназиален курс.Община Първомай е открита да споделя въвеждането на нови форми на обучение и опита си с други общини, което е предпоставка получените резултати да бъдат ефективни и да продължават да се прилагат и след приключване на проекта.

Водеща организация: Община Първомай
гр.Първомай 4270, ул.”Братя Миладинови-юг” №50
Лица за контакти: Иванка Георгиева Янкова-Мизинева,Петя Запрянова Христозова,тел.0336/44-97;  факс:0336/31-19

Партньорска организация: НУ „Христо Ботев”,гр. Първомай, ул.”Христо Ботев” № 5

Лице за контакт: Марийка Янчолова, тел. 0336/21-57/Водещ треньор по проекта: Атанас Кичуков, тел.0887 48 68 88

Този документ е съставен с финансовата подкрепа на  Европейския съюз, Европейски социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с управляващ орган Министерство на образованието и науката.

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>