ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ

 

НАРЕДБА

за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай
 


 

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Член 1. (1) Настоящата наредба има за цел да създаде предпоставки за опазването на обществения ред и поддържането на чистотата на територията на Общината.

(2) В нея се регламентират съставите на административните нарушения, съответните административни наказания, а така също се определят задълженията по опазване на обществения ред, поддържането на чистотата и опазването на общественото имущество на територията на цялата община на:

1. всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината;

2. собствениците, ползвателите и обитателите на жилищни сгради и търговски обекти;

3. ръководителите на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи търговска дейност на територията на Община Първомай.

 

РАЗДЕЛ II

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

Член 2. (1) За недопускане на действия, противни на добрите нрави и обществения ред се забранява:

1. продажбата, разпространението и рекламата на вестници, списания и други издания с порнографско съдържание;

2. излъчване на филми с еротични картини във видеотеки, заведения и др.обществени места, без в афиш да е посочено, че в помещението не се допускат лица под 16 години;

3. вдигането на шум и извършването на дейности, нарушаващи спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа;

4. смущаващи шумове и озвучаване в жилищни сгради и квартали от общодостъпни заведения в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа (през летния период от 24.00 до 07.00 часа);

5. писането и лепенето на обяви, агитационни материали и други, извън определените места, както и късането и повреждането на такива, поставени на отредените за целта места;

6. употребата на алкохолни напитки, разиграването на хазартни игри по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места;

7. пътуването на лица със замърсено облекло или в явно нетрезво състояние в превозните средства на обществения транспорт;

8. къпането в реки, язовири, фонтани и други водни площи освен в специално предназначените за тази цел места;

            9. (Доп. с решение № 131/30.09.2008г. на ОбС Първомай, изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) носенето или употребата на пневматично, огнестрелно и газово оръжие в увеселителни и питейни заведения, барове, дискотеки, училища, обществени места и сгради, като забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на обществения ред, по охрана на съответното заведение или мероприятие;

            10. (Доп. с решение № 131/30.09.2008г. на ОбС Първомай, изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) на собствениците и управителите на обектите по т. 9 да допускат лица, носещи пневматично, огнестрелно и газово оръжие, освен лицата, изпълняващи служебни задължения по охрана на обществения ред, по охрана на съответното заведение или мероприятие;

11. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) извършване на действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични жестове, словесни изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

            12. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

            13. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други жилищни и нежилищни обекти, с което се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

            (2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.1, т.2, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева.

            (3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.1, т.2, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.

            (4) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.3, т.4, т.11, т.12 и т.13 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 250 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева.

 (5) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.3, т.4, т.11, т.12 и т.13 на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 3000  лева.

Член 3. (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Който хвърля ракети, пиротехнически изделия и други, с което нарушава спокойствието или създава опасност за живота или здравето на гражданите, се наказва с глоба от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение с глоба в размер от 250 до 1000 лева.

Член 4. (1) Забранява се:

1.миенето с питейна вода на улици, площади, алеи, дворове и производствени площадки, превозни средства и друга техника;

2.поливането с питейна вода на градини, паркове, зелени площи;

3.ловенето или избиването на кучета, котки и птици (с изключение на предвидените от закона  случаи);

4. разхождането на куче без повод и нашийник, а агресивните породи без намордник, както и въвеждането на животни в търговски обекти, превозните средства на обществения транспорт, територията на учебните, детските и здравните заведения и кварталните детски площадки с изключение на кучета водачи за инвалиди;

5. (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) прекарването на стада през територията на населените места по нерегламентирани маршрути и пашата на животни по улиците, в парковете, градините, териториите на детските, учебните, здравните и други заведения, игрищата, стадионите и гробищните паркове;

6. движението на домашни животни без придружител;

7. управлението превозно средство с животинска тяга без предпазна престилка, светлоотразител или фенер;

8. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други;

9. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) късането и изкореняването на засадените цветя  в общинските градини и паркове;

            10. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) организирането и провеждането на борби с кучета и други животни.

(2) (Доп. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева.

(3) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева.

Член 5.  (1) Собствениците, ползвателите и управителите на търговските обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги, самостоятелно определят работното време на обектите си в рамките от 06:00 до 24:00 часа - за летния сезон (с начало - лятно часово време) и от 07:00 до 23:00 часа - за зимния сезон (с начало - зимно часово време), като не се изисква разрешение от Община Първомай.

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Собствениците, ползвателите и управителите на търговските обекти и заведения за хранене и развлечения, които желаят да бъде удължено работното време на обекта, който стопанисват, подават молба до кмета на общината. Работното време извън границите, определени в чл.5, ал.1 се определя след становище на постоянно действаща комисия, назначена със заповед на кмета на община Първомай. На основание становището на комисията кметът на Общината издава заповед за условията, при които ще работи конкретният обект.

            (3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Собствениците и ползвателите на питейни и увеселителни заведения, желаещи да работят с удължено работно време, са длъжни да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на Районно управление на МВР – Първомай и при съобразяване с изискванията, посочени в чл. 30 от Закона за частната охранителна дейност;

(4) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Нарушаването на обществения ред от обекти с удължено работно време се констатира от лицата, определени съгласно чл.23 от Наредбата. При нарушения на обществения ред от обекти с удължено работно време по предложение на Началника на Районно управление на МВР - Първомай и/или на комисията по чл.5, ал.2 от Наредбата, Кметът на Общината ограничава работното време в рамките на установеното в чл.5, ал.1.

(5) (Нова – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 и ал.3:

1.  на виновните физически лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 300 до 1000 лева;

2.  на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лева.

           Член 6. (1) (Нова – Решение 628/16.10.2015 г. на ОбС Първомай) Задължават се родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(2) (Нова – Решение 628/16.10.2015 г. на ОбС Първомай) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) (Нова – Решение 628/16.10.2015 г. на ОбС Първомай) Задължават се собствениците и управителите на нощни заведения, барове, ресторанти и други търговски обекти да не допускат:

1. посещение след 20:00 часа на лица, ненавършили 14-годишна възраст, освен ако лицата са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него;

2. посещение след 22:00 часа на лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст, освен ако лицата са придружени от родител, настойник, попечител или друго пълнолетно дееспособно лице.
           Член 7. (1) (Изм.  – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай) При нарушение на чл.6, ал.1 и ал.2 виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.
             (2) (Изм.  – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай) При нарушение на чл.6, ал.3 виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба за физически лица  до 5000 лв, а за юридически лица с имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

Член 8. (1) Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица.

(2)  (Доп. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай, изм. – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежат на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

 (3) (Отм. – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай).

Член 9. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Забранява се извършването на улична търговия извън определените по реда на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай, общински терени.

(2) (Доп. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева.

(3) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева.

Член 10. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Задължават се водачите на МПС, извършващи зареждане на търговски обекти, да ги изтеглят незабавно след приключване на товаро-разтоварната дейност.

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай)  При нарушение на ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 250 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Член 11. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) В имоти с жилищно предназначение се забранява извършване на производствена дейност в противоречие със Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове.

            (2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Забранява се  автотенекеджийска дейност, ремонт на автомобили, монтаж и демонтаж на гуми и  боядисване  на  автомобили  без   разрешение за извършване на такъв тип дейност, издадено  по  съответния  ред от  специализираните инстанции.

(3) (Доп. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева.

(4) При нарушение по ал.1 и ал.2 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева.

Член 12. (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) (1) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай)  Забранява се повреждането на пътни, тротоарни и паркови настилки, детски площадки и съоръженията в тях, осветителни тела, културно-декоративни елементи, надписи и архитектурни елементи, гробищни паркове, паркови и градински съоръжения, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа /пътни знаци, табели, указатели, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет, чакални, подлези и др./, хидромелиоративни съоръжения и др..

            (2) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Строителните и специализираните фирми и предприятия, собствениците и стопаните на подземни проводи и съоръжения и други лица, които в резултат на свое действие или бездействие доведат до увреждане на обекти по ал.1, са задължени да предприемат незабавно и за собствена сметка мерки за тяхното възстановяване.

            (3) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Възстановителните работи се считат за приключени след приемането им от съответната служба на Общината.

(4) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай)  При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1500 лева.

(5) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай)  При нарушение по ал.1 и ал.2 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лева.

Член 13. (1) (Изм.– Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Организаторите на масови обществени мероприятия, спортни състезания, кросове и др. се задължават да уведомят поне два дни предварително секретаря на Общината и Районно управление на МВР - Първомай за времето и мястото на провеждане на мероприятието.

(2) Организаторите на обществено политически , протестни и  всякакви    други масови  прояви се задължават да спазват предварително заявените в Общината място, време и  маршрут  на движение .

(3) Задължават се ръководителите на партии, коалиции, организации и други след приключване на мероприятието да почистят местата използвани за нагледна агитация и реклама.

(4) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева.

(5) При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева.

Член 14. (1) Забранява се сеченето или изкореняването на дървета на общински терени без предварително писмено разрешение на компетентните органи .

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева.

 (3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лева.

Член 15. (1) Забранява се  отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли, автомивки, производствени площадки и стопански дворове към уличните платна, а не в отводнителните съоръжения.

(2) (Доп. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева.

(3) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева

Член 16. (1) (Отм. - Решение № 1412/02.08.2017 г. на АДМ съд- Пловдив).

(2)  Забранява се продължителна работа на празен ход или форсиране на двигателя на моторни превозни средства в строителните граници на населените места.

 (3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Забранява се преминаването с МПС или други превозни средства през пешеходните зони на централен площад, пред читалище “Св.св. Кирил и Методий”, пред Общинска администрация и тротоарните настилки и алеи на парковете и площадите в селищата на община Първомай.

 (4) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Забраната по ал.3 не се отнася за:

1. аварийно-възстановителни работи, извършвани от експлоатационните дружества;

2. извършване на ремонт и строителство;

3. провеждане на организирани мероприятия;

4. провеждане на мероприятия, организирани от Общинска администрация Първомай;

5. автомобилите със специален режим на движение.

 (5) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) За извършване на дейностите по ал.4, т.2 и т.3 се изисква съответното разрешение от община Първомай.

 (6) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай, отм. - Решение № 1412/02.08.2017 г. на АДМ съд - Пловдив).

 (7) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай, отм. - Решение № 1412/02.08.2017 г. АДМ съд - Пловдив).

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

Член 17. (1) Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на Общината изисква почистване  на улиците, площадите, подлезите, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, съдовете за смет, общите части на сградите-етажна собственост, обществените сгради, витрини, спортни и детски площадки, пазари, спирки и др.

(2) Организацията на дейността по предходната алинея е задължение на:

1. ръководителите, работниците и служителите на специализираните фирми, осъществяващи почистването по сключени договори с Общината;

2. ръководителите на учреждения, организации, фирми, заведения - за сградите, които управляват и стопанисват, както и прилежащите към тях части от територии, зелени площи, тротоари и улични платна;

3. домоуправителите - по отношение на общите части на сградите, вътрешно кварталните пространства, частите от тротоарите и уличните платна, прилежащи към съответните имоти;

4. гражданите - за обитаваните от тях дворове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите и уличните платна.

           Член 18. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Задължават се домоуправителите, собствениците и ползвателите на жилищни сгради и други недвижими имоти, ръководителите на организации и фирми да осигурят:

1.  събирането и изхвърлянето на генерираните битови отпадъци от жилищните и производствените помещения в осигурените от специализираните фирми съдове за битова смет;

2. поддържането на чистотата на дворовете, общите части в етажната собственост, както и прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства;

3. почистване на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и отстраняване на ледени висулки и надвиснал сняг;

4. направата и поддържането в изправност на хигиенични отходни места и септични ями в неканализираните терени (съгласувано със санитарните органи);

5.  (Доп. с решение № 131/30.09.2008г. на ОбС Първомай) ежедневно почистване, метене и миене на прилежащите към строителни обекти тротоари , улични платна и др. при извършване на строително - ремонтни дейности .

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева.

(3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лева.

Член 19. (1) Забранява се:

1. (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини.

2.  (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

3. Преместването, повреждането, както и запалването на съдовете за битови отпадъци  или тяхното съдържание.

4. Преместването и повреждането  на площадките за  разполагане на съдове за битови отпадъци.

5. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други през града, без транспортното средство да е оборудвано с брезенти, мрежи и надлъжно уплътнено, или с непочистена ходова част.

6. Ползването на разположените на територията на Община Първомай съдове за битови  отпадъци за други цели.

7. Изхвърлянето на  трупове на умрели животни  в съдовете за битови отпадъци. 

8. Коленето на животни на улични платна, тротоари, зелени площи и др.

9. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.

            10. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изваждането на стъклени, пластмасови, хартиени и метални отпадъци от съдовете за разделно събиране.

            11. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки или други съдове, предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци.

            12. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето на трупове на умрели животни, оборска тор и други животински отпадъци по улиците, тротоарите, зелените площи, канали, водоеми, реки, дерета и др.

            13. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Изхвърлянето на  битови, строителни и производствени отпадъци, отровни вещества, препарати за растителна защита, отпадъци от нефтопродукти и други по улиците, тротоарите, зелените площи, канали, водоеми, реки, дерета и др.

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.12 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева.

            (3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.12 на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лева.

 (4) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.2, т.9, т.10, т.11 и т.13 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 600 до 2000 лева.

 (5) (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1, т.2, т.9, т.10, т.11 и т.13 на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 2800 до 8000 лева.

Член 20. (1) Забранява се:

1. Изтърсването и изтупването на килими, мокети и др. подобни извън определеното време или не на определените за това места.

2. Паленето на огън по улични платна, тротоари, зелени площи, междублокови или вътрешно квартални пространства.

3. Прането или миенето на автомобили в районите на термалните извори  на територията на Община Първомай.

4. (Доп. с решение № 131/30.09.2008г. на ОбС Първомай, изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Складирането на строителни материали по тротоари, улични платна и зелени площи без издадено строително разрешение и платена такса.

5. Цепенето на  дърва по уличното платно и площадите.

6. Престоят на отоплителни материали , селскостопанска   продукция  или отпадъците от тях на уличното платно или тротоарите повече от 24 часа .

7. Лепенето, поставянето и прикрепянето по дърветата на афиши, обяви, реклами, указатели и некролози, освен на местата определени специално за тази цел.

8.  Изхвърлянето на  отпадъци от балконите и прозорците на сградите.

            9. (Доп. с решение № 131/30.09.2008г. на ОбС Първомай, изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай)  Замърсяването на тротоари, пътни, улични платна и прилежащите им територии с кал, бетонови, циментови, варови и други строителни разтвори, инертни материали, бои, химикали, нефтени продукти и други.

10. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Отвеждането на отпадъчни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните пространства.

11. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти, реки, дерета или други водоприемници.

            12. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Излизането към пътната мрежа на населените места на трактори и земеделска техника, непочистени от кал и земна маса.

            13. (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Горенето на гуми, кабели, битови, растителни и други отпадъци.

            14.  (Нова – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Паленето на стърнища и друга растителност.

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева.

(3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лева.

Член 21. (1) Търговците, използващи временни преместваеми съоръжения за търговия, като маси, павилиони и др. са длъжни след приключване на работа да почистват и привеждат в естетичен вид определените им от Общината терени и прилежащи тротоари към тях.

(2) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на виновните физически лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева.

(3) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) При нарушение по ал.1 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лева.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Член 22. (1) Лицата, нарушили разпоредбите на тази наредба, както и лицата, допуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция.

(2) Независимо от наложеното административно наказание, нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от държавните и общински органи, фирми, предприятия или организации вреди от нарушението, което при постъпило искане се присъжда с наказателното постановление.

Член 23.  (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от  длъжностни лица от Общинска администрация град Първомай, от други лица, определени със заповед на Кмета на Общината, както и от органите на Районно управление на МВР-Първомай.

Член 24. (1) Нарушенията на наредбата се установяват с актове, съставени  от  лицата , определени съгласно  чл. 23.

(2) Въз основа на съставените актове Кмета на Общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

Член 25. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай) За явно маловажни случаи на нарушения на наредбата като изхвърлянето на угарки, семки, хартии, люспи и др. подобни, установени в момента на извършването им, овластените за това органи и длъжностни лица налагат на място срещу квитанция или фиш глоба в размер от 10 до 50 лева.

(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, контролният орган съставя акт за установяване на административно нарушение.

Член 26. (1) (Изм. – Решение №104/31.08.2016г. на ОбС Първомай, отм. – Решение № 207/27.04.2017 г. на ОбС Първомай ).

(2) Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез средствата за масова информация.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и отменя Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 183 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2004 година по Протокол № 16;

§2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45 и влиза в сила 10 дни след приемането й от Общински съвет град Първомай и  разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг начин;

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай (Решение № 131 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.09.2008 г. по Протокол № 15)

 

§6. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс и изменя и допълва Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45;

§7. Настоящата Наредба е приета с Решение № 131 на Общински съвет град Първомай взето на 30.09.2008 г. по Протокол № 15 и влиза в сила 10 дни след разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг начин.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай (Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56)

 

§2 Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай (Решение №104 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 г. по Протокол №13 )

 

§68. Настоящата Наредба е приета с Решение № 104 от 31.08.2016 г. по Протокол №13 и влиза в сила от датата на приемането й.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай (Решение № 207 на Общински съвет град Първомай, прието на 27.04.2017 г. по Протокол № 21).

 

§5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й. 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                           /ДЕЧКО ПЕТКОВ/