Н А Р Е Д Б А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 


 

ГЛАВА ПЪРВА

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства  (ППС) и пешеходци в населените места на територията на община Първомай.

 

ГЛАВА ВТОРА

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

РАЗДЕЛ 1

СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ

 

Чл.2. (1)  Разрешената  максимална  скорост  за  движение  по  улиците  на населените места в  община Първомай е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 “Начало на населено място” и Д 12 “Край на населеното място”.

(2)  Когато  размера  на  скоростта,  която  не  трябва  да  се  превишава , е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с отделен пътен знак.

 

РАЗДЕЛ 2

ОРГАНИЗИРАНЕ  И  РЕГУЛИРАНЕ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО  УЛИЦИТЕ

 

Чл. 3.  (1) За  организиране  и  регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.

(2) Всички  проекти  за организация  и регулиране на движението , както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове  и  се  приемат от Общински експертен съвет по устройство на територията по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.                   

Чл. 4.  Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по  проекти  за  организация  на  движението,  изработени  съгласно  действащите нормативни актове.

Чл. 5. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни  произшествия  на  регулирано  със  светофарни  уредби  кръстовище,  се определят следните режими на работа:

А/ Денонощен;

Б/ Жълто мигане от 22.00 часа до 06.00 часа.

(2) Конкретните режими на работа се определят от кмета на Oбщината след съгласуване с РПУ Първомай.

Чл. 6.  Всички предложения и молби по този раздел се отправят до кмета на Общината и се разглеждат от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата .

 

РАЗДЕЛ  3

ОСИГУРЯВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ

 

Чл. 7.(1)  За  предотвратяване  на  неправилното  пресичане  на  улиците  от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване  и  насочване  на  пешеходното  движение,  върху  тротоарите  или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждания /верижен или тръбно - решетъчен парапет , метални или други преграждащи съоръжения .

(2) Върху тротоари пред имоти, в които влизат  и  излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до тези имоти с ППС.

Чл. 8. (1) За намаляване скоростта на движение върху платното за движение може да се изграждат и/или монтират изкуствени неравности или други средства. Предложението се изготвя от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата  и се одобрява от кмета на Oбщината.

(2) Всички   лица ,   желаещи   да   поставят   за   своя    сметка     напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до кмета на Oбщината. Молбата задължително съдържа:

- обосновка  за  необходимостта  от  поставянето  на  съоръженията  и техния вид ;

- срокът за поставянето им;

- схема за разполагане и сигнализиране на неравностите ;

- данни за лицето, което ще ги поддържа.

(3) Молбата по ал. 2 се разглежда от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, която изработва мотивирано становище до кмета на Общината.

(4) На база становището по ал. 3 кметът на Общината разрешава поставянето на напречни неравности .

Чл. 9.  Забранява се:

(1)   умишлено   повреждане   или   отстраняване   на   пътни   знаци,  пътна маркировка,  предпазни  ограждения,  светофарни  уредби,   съоръженията  на  уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности , подлези, надлези , съоръжение по спирките;

(2)    поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея

в нарушение на установения за това ред;

(3)  маркирането на реклами върху платното за движение;

(4) затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения, освен в случаите когато те са обявени за пешеходни зони;

(5) извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях.

(6) разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове  пред търговски обекти, върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване  на пешеходците съответно  най-малко 2,00 м.   върху тротоара и най-малко 4,00 м. в пешеходния подлез.

(7) поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак и навес за пътници .
(8) поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.

 

РАЗДЕЛ  4

ДВИЖЕНИЕ  НА  ВЕЛОСИПЕДИСТИ

 

Чл. 10.  (1)  Велосипедисти  се  движат по  уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони  – само в случаите и при условията , определени в ЗДвП.

(2)  Велосипедистите  следва  да  спазват  изискванията  на  ЗДвП.      

              

РАЗДЕЛ  5

ДВИЖЕНИЕ НА ППС  С  ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Чл. 11.  ППС с  животинска  тяга  трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДвП.

Чл. 12. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в общината .

(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се  извършва  въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на Oбщината.                   

(3) Кметът на общината в едномесечен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец.

 

 РАЗДЕЛ  6

ТАКСИМЕТРОВ  ПРЕВОЗ  НА  ПЪТН И Ц И

 

Чл. 13. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиентите само на означените за целта места със съответния пътен знак Е-20 .

(2) Местата по ал.1 се определят по предложение на кмета на Общината и с Решение на Общинския съвет /ОбС/.                   

(3) Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.   

Чл. 14. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии  на  градския  транспорт  и  на  пътните  платна  на  улиците  с  цел  изчакване  на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.

                                                                                        

ГЛАВА ТРЕТА

П А Р К И Р А Н Е

 РАЗДЕЛ  1

ОБЩИ ПОЛО Ж Е Н И Я

             

Чл. 15. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товаро-разтоварни работи в присъствието на водача.

(2) Паркирано е  пътно   превозно  средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта  да  спре , за  да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.

Чл. 16. За престой и паркиране в населените места на територията на община Първомай, пътните превозни средства  се  спират  възможно  най-вдясно  на  платното  за  движение  по  посока  на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите , успоредно  на  оста  на  пътя , ако  откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 м. за преминаване на пешеходци, освен ако няма изрична забрана за това.

Чл. 17. На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътни превозни средства.

Чл. 18. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки, то да не може да се приведе в движение или да потегли само.

Чл. 19. Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

Чл. 20. (1)  В случаите по предходния член, когато изместването е невъзможно, водачът   е  длъжен  да   обозначи   повреденото   превозно   средство   с   предупредителен

светлоотразителен  триъгълник  или  по  друг  подходящ  начин,  така  че  то  да  бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.

(2)  Предупредителният  светлоотразителен  триъгълник  се  поставя  на разстояние не по малко от 30 м. от повреденото пътно превозно средство, в пътната лента,  заета  от  него  и  срещу  посоката  на  движение  на  заобикалящите  го  пътни превозни средства. Като допълнителен сигнал за обозначаване на повредено ППС може да се използува включването на авариен сигнал.

Чл. 21. Правилата в предходния член се прилагат и за пътни превозни средства, които са спрели за оказване на помощ.

Чл. 22. (1) Престоят и паркирането в населените места на територията на община Първомай са забранени в следните случаи:

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано ППС от страната на движението;

3. в зоните на подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. върху жп линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние по - малко от 5 м.  преди тях;

6. на кръстовища и на по-малко от 5 м. от тях;

7. на платното за движение, където разстоянието между пътни превозни средства и пътната маркировка, забранена за пресичане е по-малко от 3 м. или с пътен знак е забранено изпреварването;

(2) Освен в посочените в ал.1 случаи, паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат ППС;

2.  на  платното  за  движение  и  на  тротоара,  непосредствено  пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на местата, определени за инвалиди.

Чл. 23. Забрани за обществено ползване от ППС на отделни улици, площади и пътища или участъци от тях, както и създаването и регламентирането на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на Общината .

Чл. 24. Забранява се извършването на покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за общо ползване .

Чл. 25. Забранява се оставянето на неизправни и спрени от движение МПС по улиците, тротоарите, площадите, междублоковите пространства и зелените площи.

Чл. 26.  Забранява  се преминаването, спирането  и  паркирането  на  превозни  средства  по паркове, алеи, детски и спортни площадки, градини и зелени площи, освен ако не са обозначени за тази цел.

Чл. 27.  Забранява  се  паркирането  и  домуването  на  товарни  автомобили  и автобуси с повече от 9 места извън обособените за това места.

Чл. 28. Забранено е ползването без заплащане на местата за платено паркиране и престой с изключение на автомобилите на МВР, Общинска охрана, Противопожарна охрана и Спешна помощ.

Чл. 29. Разрешава се надлъжно паркиране на леки автомобили и автобуси до 9 места с две от страничните колела върху тротоарите, когато това е означено.

                                         

РАЗДЕЛ 2

ДНЕВНИ ПЛАТЕНИ ПАРКИНГИ

 

Чл. 30. Дневни платени паркинги са участъци от пътя  - общинска собственост, определени с решение на Общински съвет - Първомай.

Чл. 31. Ползващите места за паркиране в дневните платени паркинги заплащат сумата  за  паркиране  за  час,  ден  и  месец,  която  се  предлага  от  кмета  на  Община Първомай  или  от  упълномощените  от  него  длъжностни  лица  и  се  одобрява  от Общинския съвет.

Чл. 32.(1) Определените от Общински съвет Първомай участъци от пътя за дневни платени паркинги  се  изграждат, поддържат, експлоатират и управляват от община Първомай.

(2)  Дневните  платени  паркинги  се  обозначават  с  вертикална сигнализация  и хоризонтална маркировка, съгласно ЗДвП и Наредба № 1 от 17.01.2001 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3)  Вертикалната  сигнализация  по  предходната  алинея  включва  пътен знак със специално предписание Д 19 и допълнителни табели Т 10 и Т 17.

Чл. 33. В дневните платени паркинги могат да се обособяват места за паркиране с платен абонамент. За ползването на тези места се сключва договор между ползвателя и кмета на Община Първомай.

Чл. 34. Ползвателите  на  места  за  паркиране  с  платен  абонамент  в  дневните платени паркинги заплащат сума за паркиране за час, ден и месец, чийто размер се предлага от  кмета на Община Първомай и се определя от Общински съвет.

Чл. 35. Лицата,  които  живеят  постоянно  в  районите  на  дневните  платени паркинги и са собственици на ППС, които домуват там, заплащат  месечна такса, която включва административно-техническите разходи по издаване на талоните за домуване на автомобилите, чиито размер се предлага от кмета на Община Първомай и се определя от Общински съвет.

Чл. 36. Режимът на паркиране в дневните платени паркинги се определя от кмета на Община Първомай.

 

   РАЗДЕЛ 3

“ОХРАНЯЕМИ ПАРКИНГИ”

 

Чл. 37. (1)  Охраняеми  паркинги  са  участъци  от  пътя-общинска  собственост, определени с решение на Общински съвет - Първомай.

(2)  Определените  от  Общински  съвет  -  Първомай  участъци  от  пътя  по предходната алинея се поддържат, експлоатират и управляват от Община Първомай.

Чл. 38. Ползвателите на места за паркиране в охраняемите паркинги заплащат сума за паркиране за час, ден и месец, чийто размер се предлага от кмета на Община Първомай и се определя от Общински съвет.

Чл. 39. Охраняемите  паркинги  се  обозначават  с  вертикална  сигнализация  и хоризонтална маркировка, съгласно ЗДвП и Наредба № 1 от 17.01.2001 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 40. (1) В охраняемите паркинги могат да се обособяват места за паркиране с платен абонамент. За ползването на тези места се сключва договор между ползвателя и кмета на Община Първомай.

(2) Ползвателите на места за паркиране с платен абонамент в охраняемите паркинги заплащат сума, чийто размер се предлага от кмета на Община Първомай и се определя от Общинския съвет.

Чл. 41. Режимът на паркиране в охраняемите паркинги се определя от кмета на Община Първомай.

 

РАЗДЕЛ 4

МЕСТА "ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ"

 

Чл.  42. (1) В населените места на територията на община Първомай се създават места за паркиране на автомобили  -  „Платен  абонамент”,  които  да  бъдат  ползвани  срещу  заплащане  от физически и юридически лица.

(2) Местата по ал.1 се обозначават с хоризонтална маркировка, съгласно ЗДвП и Наредба № 1 от 17.01.2001 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и преносима обозначителна табела.

(3) Ползвателите  на  местата  за  паркиране  по  ал.1  са  длъжни  да  ги обозначават с преносими табели по образец, утвърден от кмета на Община Първомай или от упълномощени от него длъжностни лица, като в тях задължително се изписва броя на местата и наименованието на ползвателя или търговския обект.

(4) Ползвателите на места за паркиране “Платен абонамент” заплащат сума, чийто размер се предлага от кмета на Общината  и се определя от ОбС.

Чл. 43.  Желаещите  да  ползват  местата  по  чл. 42, ал. 1  от  настоящата наредба подават писмено заявление до кмета на Община Първомай.

Чл. 44.  В  случай  на  възможност  и  постигнато  съгласие  между  ползвателя  и кмета на Общината се сключва договор за ползване на място.

Чл. 45. След заплащане на определената сума по Чл.42. , ал. 4  на всеки ползвател се издава талон за право на ползване, който се поставя на видно място зад предното панорамно стъкло на автомобила. Видът, размерите и текстовото съдържание на талона са по образец.

Чл. 46. Забранява  се  преотстъпване  правото  на  ползване  и  преотдаване  на местата по чл. 42 ал.1 от тази наредба.

Чл. 47. Режимът на паркиране за местата "Платен абонамент" се определя както следва:

1. за периода от първи ноември до първи април само в работни дни от 08.00 часа до 17.30 часа и в събота от 09.00часа до 14.00 часа. ;

2.  за  периода  от първи  април  до  тридесет и  първи  октомври  само  в работни дни от 08.00 часа до 18.30 часа и в събота от 09.00 часа до 14.00 часа.

РАЗДЕЛ 5

МЕСТА "ТОВАРО - РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ"

 

Чл.48.  (1)  В населените места на  територията  на община  Първомай  се  създават  и  места  за  товаро-разтоварна  дейност  на  участъци  от  пътя  -  общинска  собственост,  които  да  бъдат ползвани срещу заплащане от физически и юридически лица.

(2) Местата за товаро-разтоварна дейност се обозначават с хоризонтална маркировка  и  преносими  обозначителни  табели  по  образец,  утвърден  от  кмета  на Община  Първомай  или  от  упълномощените  от  него  длъжностни  лица,  като  в  тях задължително  се  изписва  броя  на  местата  и  наименованието  на  ползвателя  или търговския обект.

(3) Местата за товаро-разтоварна дейност следва да се ползват, съгласно чл. 93 ал. 1  от Закона за движение по пътищата. На тях не се допуска паркиране от ползвателите им  на други пътни превозни средства.

(4)  Местата  за  товаро-разтоварна  дейност,  ползвани  за  снабдяване  на търговски обекти, следва да се контролират от ползвателите на същите.

Чл. 49.  Местата  по  чл.  48  ал.1  се  определят  от  кмета  на  Община  Първомай, съгласувано  с  РПУ Първомай.  Обособяването,  вертикалната  сигнализация  и хоризонталната  маркировка  на  местата,  както  и  предоставянето  им  за  ползване  се извършват от упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.

Чл. 50.  Желаещите  да  ползват  местата по  чл.  48,  ал.  1  от  наредбата подават писмено заявление до кмета на Община Първомай.

Чл. 51.  В  случай  на  възможност  и  постигнато  съгласие  между  ползвателя  и лицата по предходния член се сключва договор за ползване на място.

Чл. 52.  Цената  за  ползване  на  място  по  чл. 48  ал.  1  се  предлага  от  кмета  на

Община Първомай и се одобрява от ОбС.

Чл. 53. След заплащане на определената сума за местата за товаро-разтоварна дейност, на всеки ползвател се издава талон за право на ползване, който се поставя на видно  място  зад  предното  панорамно  стъкло  на  автомобила.  Видът,  размерите  и текстовото съдържание на талона са по образец.

Чл.54.  Забранява  се  преотстъпване  правото  на  ползване  и  преотдаване  на местата по чл.48 ал. 1 от наредбата.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 РАЗДЕЛ 1

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ  ПРИ  НЕПРАВИЛНО  ПАРКИРАНЕ

 

Чл. 55.  Пътно  превозно  средство,  паркирано  в  нарушение  на  правилата  за движение,   съгласно  Закона  за  движение  по  пътищата  и  настоящата  наредбата,  се премества принудително, без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, на отговорно пазене на предварително публично оповестено място.

Чл. 56.  Принудителното  преместване  на  неправилно  паркираното  ППС  се извършва със специализиран автомобил за преместване.

Чл. 57. Преместването на неправилно паркирано ППС и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

Чл. 58.  Органите,  които  извършват  принудителното  преместване  на  ППС,  са длъжни  да  укажат  предварително  чрез  съответните  знаци  местонахождението  на преместеното ППС.

Чл. 59.  Лицата,  които  са  наредили  преместването  или  са  извършили  същото уведомяват РПУ Първомай за новото местоположение на преместеното ППС в срок до 30 минути след преместването.

Чл. 60. Освобождаването на преместеното ППС се извършва след заплащане на разходите за извършената техническа дейност по преместване на същото, които са за сметка на собственика на автомобила или упълномощения от него водач. ППС може да бъде задържано на паркинга за отговорно пазене до заплащане на тези разходи.

Чл. 61.  От  момента  на  уведомяване  на  РПУ  Първомай  за  преместване  на неправилно  паркирано  ППС  до  неговото  освобождаване  се  начислява  такса  за отговорно пазене.

Чл. 62.  В  случай,  че  ППС  се  освободи  от  мястото,  където  е  създадена организация за неговото преместване, собственикът му или упълномощения от него водач заплаща само разходите по създадената организация за неговото преместване.

Чл. 63. Разходите по преместването и таксите за отговорно пазене се предлагат от кмета на Община Първомай и се определят от ОбС.

Чл. 64. Текстовете по глава четвърта не се отнасят за автомобилите на МВР, Общинска охрана, Противопожарна охрана и Спешна помощ.

 

РАЗДЕЛ  2

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.  ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 65. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Община Първомай или упълномощени от него с писмена заповед  лица.

2. Началника на РПУ Първомай или упълномощени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Чл. 66. Органите по предходния член могат да разпореждат извършването на дейността по чл. 168 ал. 1 от ЗДвП и чл. 55 от тази наредба.

Чл. 67. Органите по чл.  65 т.1 от наредбата могат да прилагат принудителна административна мярка по чл. 171 т. 5 "б" от ЗДвП във връзка с чл. 55 от тази наредба.

Чл. 68.  Органите  по  чл.  65  т.2  от  наредбата  могат  да  нареждат  да  бъде приложена, както и да прилагат принудителна административна мярка по предходния член, както и във всички останали случаи по глава първа от наредбата и чл. 171 т.5 "б"

от Закона за движение по пътищата.

Чл. 69. Принудителните административни мерки, съгласно настоящата наредба и чл. 171 т. 5 "а" и "б" се прилагат от органите по чл.  65 като задължително се съставя констативен протокол за състоянието на автомобила.

Чл. 70.  Възраженията  по  принудителните  административни  мерки  по предходния член се извършва по реда на Закона за административното производство.

РАЗДЕЛ 3

АДМИНИСТРАТИВНО  - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 71. (1) Актовете за установяване нарушения на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностни лица, определени от органите по чл. 65 от Наредбата.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от определен от него заместник кмет.

Чл. 72. Установяването на нарушенията по Наредбата, налагането на глоба на местонарушението, издаването , обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от ЗАНН.

Чл. 73.  (1)  За  нарушенията  на  правилата  за  паркиране  на  извършителите  се налагат  предвидените  в  Закона  за  движение  по  пътищата  санкции,  в  размерите  им определени със същия закон.

(2)  При констатирани  и /  или  установени  нарушения  на  правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в ЗДвП на лицата , извършили нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.

Чл. 74. За установените нарушения по тази наредба, лицата извършили или допуснали  нарушението  се  наказват  с  глоба  в  размер  от  20  до  500  лева,  ако  за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

Чл. 75. Когато  нарушението  на  тази  наредба  е  извършено  при  или  по  повод осъществяване  дейността  на  юридическо  лице  или  едноличен  търговец,  се  налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 76. При паркиране на товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 т. в публична общинска собственост в регулационните граници  на населените места от община Първомай , се налага глоба от  30 лв.

Чл.  77. (1) За преминаване, спиране,  престой и  паркиране на ППС върху площади, паркове, алеи, детски и спортни площадки, градини и зелени площи, на нарушителите се налагат глоби в размер от 50 лв.

(2)  За  паркиране  на  ППС  в  нарушение  на  настоящата  наредба,  върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания, на  нарушителите се налагат глоби в размер от 30 лв.

(3) За паркиране на ППС, върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява безпрепятственото им използване от екипите “Пожарна и аварийна безопасност” на  извършителите се налагат глоби в размер от 50 лв.

Чл. 78. (1) За цялостно или частично повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак или друго, регламентирано поставено по съответния ред съоръжение на вертикална пътна сигнализация, на  извършителите се налагат глоби в размер от 300 лв. до 500 лв.

(2)  За  нерегламентирано,  частично  или  цялостно  заличаване  на хоризонтална пътна маркировка или маркирането на реклами на платното за движение на извършителите се налагат глоби в размер от 100 лв. до 300 лв.

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на  монтирано  по  съответния  ред  анти  -  паркинг  съоръжение  на  извършителите  се налагат глоби в размер от 100 лв. до 300 лв.

(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 лв. до 500 лв.

Чл. 79. За движение на ППС  с животинска  тяга , които  не са  оборудвани съгласно  изискванията  на  ЗДвП   се налагат глоби в размер на 50 лв .

Чл. 80.(1) За  маловажни  случаи  на  нарушения  на  изискванията  на  тази наредба, установени при извършването им, контролните органи по чл. 65 налагат на място глоба с фиш в размер до 20 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни :  за  самоличността  на  служителя , наложил  глобата ;  за самоличността на нарушителя ; за мястото  и  времето  на нарушението;  за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя , наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да заплати глобата.  Екземпляр от фиша се връчва на нарушителя.

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

(3) Фиш за неправилно паркиране на МПС може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай към предното стъкло на МПС се  закрепва известие за глоба с фиш по образец.  Закрепването на фиша е равносилно на връчването му.

(4)  Издаден фиш , глобата по който не е платена доброволно в 7 дневен срок от датата на издаването му , се смята за влязло в сила наказателно постановление.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата наредба се издава  на основание  чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА .

§2. В  срок  от  30  дни  от  влизане    на  Наредбата  в  сила,  Кмета  на  Община Първомай се задължава да предложи местата за  паркиране и определи пешеходните зони на територията на община Първомай .

§3. Наредбата е приета с Решение № 98 / 03.07.2008 г. на Общински съвет Първомай по протокол 11 и влиза в сила 10 дни след приемането й.