НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ

НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда редa и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти  по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи. С наредбата се регламентират и видът, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на тези обекти и елементи.

(2) Преместваем обект по смисъла на тази наредба е този, който е предназначен за търговски или други дейности и не е трайно свързан с терена. Той може да се свързва с инженерни мрежи посредством временни връзки, когато одобряващият орган прецени това за целесъобразно.

(3) Обектите по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго обществено предназначение, без това да затруднява общественото ползване на терените, върху които те се поставят или да застрашава по какъвто и да било начин здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права.

(4) Обектите по ал. 1  могат да се разполагат върху терени - общинска, държавна и частна собственост.

Чл. 2.  Преместваемите обекти се поставят по схеми, одобрени от Главния архитект на община Първомай при спазване на устройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенни норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

Чл. 3. Не са предмет на регламентиране с тази наредба временните търговски обекти по параграф 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

 

Чл. 4. За ползване на общински терени, върху които се разполагат преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи се заплащат такси по ЗМДТ, чийто размер е определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. 

 

Глава втора

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
 

Чл. 5. По своето предназначение и вид преместваемите обекти  са :

1. Обслужващи търговията :

1.1. павилиони – самостоятелен търговски обект или търговски модул с определена площ;

1.2. каравана – подвижно търговско съоръжение, придвижвано от собствена или чужда тяга;

1.3. маса – търговски плот с площ до 3 кв.м;

1.4. сергия , стелаж – търговски плот с площ до 5 кв.м;

1.5. количка – подвижно търговско съоръжение с площ до 2 кв.м;

1.6. машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др.;

1.7. слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти и др.

2. Обслужващи транспорта:

2.1. спирки за масовия градски транспорт;

2.2. павилиони за обслужване на масовия градски транспорт.

3. Обслужващи отдиха: спортни, атракционни, детски съоръжения, циркове и др.

4. За социални дейности: тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги.

5. Гаражни клетки;

6. Други обекти, по смисъла на чл. 56 , ал. 1 от ЗУТ;

7. Рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи по смисъла на  чл. 57, ал.1 от ЗУТ.

Чл. 6. Преместваемите обекти по чл. 5, т. 1 могат да бъдат предназначени за продажба на стоки и извършване на услуги, както следва:

1. дребни пакетирани хранителни стоки;

2. печатни произведения;

3. цветя;

4. ядки;

5. сладолед;

6. кафе и закуски;

7. плодове и зеленчуци;

8. фишове за тото и лотарийни билети;

9. стоки, свързани с честване на празници;

10. парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

11. дребни промишлени стоки;

12. услуги от битов характер;

13. други стоки и услуги.

 

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл. 7. На територията на Общината се поставят преместваеми обекти с индивидуален дизайн по проект, одобрен от Главния архитект на Общината.

 

Чл. 8. Разполагането на маси със столове пред заведения за обществено хранене и развлечение се осъществява въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на Общината.

 

Чл. 9. Забранява се разполагане на:

1. Обекти, непредвидени в одобрените от Главния архитект на Общината  схеми.

2. Всички видове преместваеми обекти върху площи за озеленяване предвидени с регулационните и застроителни планове или паркоустройствени проекти .

3. Всички видове преместваеми обекти на разстояние, по-малко от 2 м. пред входове, витрини, прозорци от партерни етажи на жилищни сгради.

4. Всички видове преместваеми обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите. Свободната ширина на тротоара да не бъде по-малка от 1, 5 м.

5. Преместваеми обекти върху терени общинска или частна собственост на разстояние по-малко от 3 м от границата на съседни поземлени имоти. Разстоянието може да се намалява при изрично писмено съгласие на собствениците на съседните имоти.

6. Витрини, стелажи, сенници, навеси и др. извън обема на преместваемите обекти, които да пречат на пешеходното и автомобилно движение.

 

Глава четвърта

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 10. (1) (Изм. - Решение 131/24.10.2016г. на Общински съвет Първомай) Преместваеми обекти  могат да се разполагат върху терени - общинска, държавна и частна собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба след издаване на разрешение за поставяне.

(2) (Изм. - Решение 131/24.10.2016г. на Общински съвет Първомай) Поставянето на преместваеми обекти върху терени – държавна и общинска собственост,  се извършва въз основа на схема за ситуиране на обекта, одобрена от Главния архитект на Общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(3) (Изм. - Решение 131/24.10.2016г. на Общински съвет Първомай) Поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост се извършва след представяне на документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота.

(4) Върху сгради - етажна собственост, поставянето на обекти по чл. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението по ал. 1 площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(5) Върху недвижими имоти - културни ценности в техните граници и охранителни зони, поставянето на обекти по ал. 1 се осъществява  след съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.

Чл. 11. (1) Схемата за ситуиране на преместваем обект се изработва след постъпило искане от физически или юридически лица, придружено с проектосхема, изготвена от тях със съответното оразмеряване .

(2) Схемата се изготвя служебно от дирекция „УПАСиСД” на Общинска администрация Първомай след постъпване на искането по ал. 1 .

(3) При възникнали общински нужди схемата се изготвя служебно от  дирекция „УПАСиСД” на Общинска администация  Първомай при възлагане от Кмета или упълномощено от него длъжностно лице.

(4) В схемата се указва адрес, функция, местоположение и площ на преместваемия обект с цел точната му идентификация. Задължително се определя и прилежащата площ към обекта.

(5) Схемата за ситуиране на обекта се одобрява от Главния архитект на Общината в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 1 след положително становище на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(6) В случай на отказ за одобряване на схема, заявителят се уведомява  в 14-дневен срок от постъпване на искането с мотивирано становище .

(7) След одобряване на схемата за ситуиране, в случаите когато обектът се разполага върху терен – собственост на община Първомай,  на информационното табло се поставя обява за одобрената схема.

(8) Заявления за намерение за поставяне на преместваеми обекти по образец, за вече одобрени схеми, се приемат в 14-дневен срок от датата на обявата по ал. 7.

Чл. 12. (1) Разрешение за поставяне на преместваем обект се издава от Кмета на община Първомай след положително становище по ал. 3 за срок не по-дълаг от  3 години.  

(2) Заинтересованите лица подават заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект по образец, утвърден от Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат следните документи :

1. удостоверение за актуално правно състояние на заявителя, когато същия е юридическо лице или едноличен търговец ;

2. заверено фотокопие от документ за самоличност, в случай, че заявителят е физическо лице;

3. становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа ;

4. проект за обекта, определящ неговата бъдеща визия , придружен с фотографска снимка на обекта, който ще се поставя - два броя цветна ;

5. (Изм. - Решение 131/24.10.2016г. на Общински съвет Първомай) други документи, на които заявителят се позовава;

(3) Заявлението и приложените към него документи се внасят за разглеждане от  общинския ЕСУТ и изразяване на становище.

(4) Разрешение за поставяне на преместваем обект  върху общински терен се издава само след  получаване на Разрешение за ползване на терена, издадено по реда на чл. 13.

(5) Разрешението за поставяне по ал.1 се издава след заплащане на съответната такса по издаване на разрешението, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

(6) Издаденото Разрешението за поставяне на преместваем обект се завежда в регистър в дирекция „УПАСиСД” на общинска администрация Първомай.

(7) (Нова - Решение 418/30.04.2014 г. на Общински съвет Първомай) Извлечение от регистъра по ал. 6, отнасящо се до  разполагането на маси за сервиране към търговски обекти върху общински терени, се публикува на сайта на Община Първомай. Извлечението трябва да съдържа следната информация :

1.      Търговско наименование и адрес на обекта;

2.      Наименование на физическото или юридическото лице, стопанисващо обекта;

3.      Дата на издаването на разрешението за поставяне и период на действие;

4.      Брой маси, за които се издава разрешението.

Към извлечението от регистъра на първо число на всеки месец се публикува и информация за платените за съответния месец такси за разполагане на маси по реда на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай“.

(8) (Нова - Решение 418/30.04.2014 г. на Общински съвет Първомай) Всички търговци, стопанисващи обекти, към които се разполагат маси за сервиране върху общински терени се задължават на първо число на всеки месец да поставят на видно и общодостъпно място копие от удостоверение за платения брой маси за съответния месец, издадено от общинска администрация – Първомай.“;

Чл. 13. (1) Разрешението за ползване на терен общинска собственост се издава от Кмета на Общината по утвърден образец.

(2) В разрешението по ал. 1 задължително се вписват  размера и начина на заплащане на таксата за ползване, реда за прекратяване на действието на разрешението, срока на валидност, както и друга специфична за конкретния обект информация.

(3) В случаите, когато след изтичане на срока по  чл. 11, ал. 8 има постъпили повече от едно заявления, се провежда публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Първомай, като размерът на началната тръжна цена съвпада с таксата за ползване за съответния вид обект, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.

(4) Разрешението за ползване по предходната алинея се издава в полза на кандидата, спечелил търга, като таксата за ползване се определя според достигнатата на търга цена.

(5) В случаите, когато след изтичане на срока по чл. 11, ал. 8 има постъпило само едно заявление, разрешението за ползване се издава в полза на заявителя, като таксата за ползване се определя съгласно разпоредбите на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.

(6) Разрешението за ползване се прекратява , ако в срок от един месец от неговото издаване  не бъде издадено разрешение за поставяне за съответния обект по реда на чл. 12.

(7) Разрешението за ползване влиза в сила от датата на издаване на разрешението за поставяне и се прекратява  с изтичане срока на разрешението за поставяне или неговото предсрочно прекратяване.

            Чл. 14. (1) При организиране от страна на община Първомай на временни базари (открити и покрити), тържища, панаири, тържества и други подобни, върху имоти - общинска собственост, преместваемите обекти се поставят на места по схема изготвена от общинската фирма “Първомай-2000” ЕАД или Дирекция „УПАСиСД”, съгласувана с Главния архитект и одобрена от Кмета на Общината.

(2) В случаите на предходната алинея утвърдената схема има смисъл на Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване, като таксите за ползване за всеки конкретен обект се определят според разпоредбите на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.

 

Глава пета

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 15.(1) Обектите по чл.1 се премахват в следните случаи:

1.  когато са поставени в отклонение от изискванията на тази наредба;

2.  когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

3.  когато са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

4. представляват реклама, забранена със закон;

5. когато срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

6. собственикът на обекта не отстрани в едноседмичен срок възникналите промени, нарушаващи естетическия му вид;

7. при реализиране на мероприятия по действащия подробен устройствен план;

8. при ремонтни работи по строежи, когато преместваемите обекти са пречка;

9. при мероприятия по озеленяване и благоустрояване на общински територии;

10. при полагане на нови или ремонт на съществуващи подземни комуникации;

11. при неплащане на 2 поредни такси или  при системно забавяне на плащанията,

12. с мотивирано решение на Общински съвет.

(2) Премахването на преместваеми обекти по чл.1, поставени в имоти - общинска и частна собственост става по реда на чл. 57а от ЗУТ.

 

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 16.  За неспазване на разпоредбите по тази Наредба,  на виновните  лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а на юридическите лица и еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.

Чл. 17. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината .

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него заместник - кмет.

Чл. 18. Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 19. За всички въпроси, неуредени в тази наредба, се прилага българското законодателство.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет - Първомай на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

§ 2. Преустановява се издаването на Разрешения за поставяне на нови преместваеми  обекти  в централна градска част  в срок до влизането в сила на нов „Подробен устройствен план за централна градска част”.

§ 3. Забраната по чл. 9, ал. 2 влиза в сила от 01.01.2010 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила десет дни след публикуването й в средствата за масова информация или по друг начин .

§ 5. Тази наредба отменя Наредба за  реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Първомай, приета с Решение №524 взето с Протокол №36/31.01.2003г.

 

Наредба за изменение и допълнение  на „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай”, приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай

 

§3. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и изменя и допълва „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай“, приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай.

§4.  Настоящата Наредба е приета с Решение № 418 на Общински съвет град Първомай взето на 30.04.2014 г. по Протокол № 35 и влиза в сила 10 дни след разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг начин.

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към

 Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай /приета с Решение № 131/24.10.2016 г. по протокол № 15 на Общински съвет – Първомай/

 

   §3. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

…………………………………………..

/  ДЕЧКО  ИВАНОВ  ПЕТКОВ  /