Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119


Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) >>

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ >>

Приложение № 1  /към инструкция  за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и
предоставяни от община Първомай/
>>

Приложение № 2  /към инструкция  за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и
предоставяни от община Първомай/
>>

Приложение № 3  /към инструкция  за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и
предоставяни от община Първомай/
>>

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ >>

Заповед – Политика за защита на личните данни >>
 

Достъп до обществена информация на община Първомай
Община Първомай - Общинска администрация Първомай. Адрес: град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг
Тел: 0336 62201 / Факс 0336 63119 / БУЛСТАТ 000471536 e-mail obaparv@parvomai.escom.bg

Инструкция за документооборота на община Първомай >>

Описание на административните услуги, предоставяни от община Първомай >>

Заповед № РД-15-311/04.06.2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни / Отвори >>
 Образец на Декларация-съгласие - Приложение № 1 / Изтегли >>
Образец на Декларация - Приложение № 2 / Изтегли >>
Образец на Декларация-съгласие - Приложение № 3 / Изтегли >>

Деловодна справка - портал предоставящ , достъп до електронни услуги на община  Първомай - online/ Отвори >>
За да използвате деловодната справка на Община Първомай
online, въведете
Вашият регистрационен номер и
код за достъп,който можете да получите на Гише 2 - ( Деловодство)


П
редложения, сигнали и жалби могат да бъдат подавани всеки работен ден в деловодството на
Гише 2 общинска администрация Първомай ,
 по пощата на адрес град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг, или на e-mail obaparv@parvomai.escom.bg
 

З А П О В Е Д / №  РД-15-257 / 17.04.2012г. >>
З
акон за достъп до обществена информация
>>
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация >>
Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация >>
Бланка на заявление за достъп до обществена информация  /  Изтегли >>
Харта на клиента на община Първомай >>

Работно време на звеното за приемане на заявления за достъп >>

НАРЪЧНИК "КАК ДА ПОЛУЧИМ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ" >>

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2013 - 2018г.) >>

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2018 ГОДИНА >>

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2017 ГОДИНА >>

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2016 ГОДИНА >>


Комисия за разглеждане , анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани,
организации и юридически лица.

Комисията разглежда анализира само сигнали и жалби от граждани и юридически лица, които са подписани с три имена, адрес и
телефон за обратна връзка. Сигналите могат да бъдат подавани в деловодството на общинска администрация Първомай или по
електронен път на адрес:
signali_jalbi_predlojenia@abv.bg
 

 

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в община Първомай

1. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението:

1.1. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.

1.2. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.

1.3. Разписания, планове и разбори на учебно-методически занятия с ръководния състав на администрацията, търговските дружества и организации, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.

1.4. Планове, решения и протоколи от заседания на общинския съвет по сигурност, свързани с дейността по отбранително - моболизационна подготовка, несъдържащи информация, класифицирана като държавна таина.

1.5. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване от мобилизация на личния състав.

2. Информация свързана със сигурността и обществения ред.

2.1. Сведения и факти, свързани с режимното снабдяване на населението във военно време.

2.2. Списъци и факти, свързани с държавния резерв и военновременни запаси, непредставляващи държавна тайна.

2.3. Сведения за системите на организация на сигурността в Общината

Списъкът е утвърден със заповед № РД 15 - 831 / 09.11.2012 г. на Кмета на община Първомай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>