Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
 Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Информация за общински концесии  - община Първомай

 

ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ ЗА Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119
с площ 2.393 дка, находящ се в местността „Бърчината”, землище с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, общ.Първомай, обл.Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.55а, ал.2 от Правилника 1а прилагане на Закона за концесиите,назначената със
Заповед № РД-15-733/01.12,2016 г. на Кмета на Община Първомай
>>

Съобщение за концесия за добив на минерална вода >>

Решение №149 от 25.11.2016г. на ОбС >>

Обявление за концесия за добив на минерална вода >>

Документация за участие в процедура за концесия за добив на минерална вода >>

Приложения към документация за участие в процедура за концесия за добив на минерална вода >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>