ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Публикувано на 13.12.2018 година


ПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ / Отвори >>


Д
оклад относно: 
Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай. / Отвори >>

 

Оценка на въздействието: Нормативен акт: Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Първомай.
/ Отвори >>

 

Мотиви към Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай. / Отвори >>

 


 

Публикувано на 10.12.2018 година
 

РЕШЕНИЕ № 2110/19.10.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1713/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII СЪСТАВ / Отвори >>


 

Публикувано на 21.09.2018 година

 

Доклад и проект на План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. / Отвори >>

 


 

Публикувано на 04.07.2018 година
 

РЕШЕНИЕ № 1365/15.06.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1059/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ / Отвори >>


 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Публикувано на 20.06.2018 година


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. / Отвори >>


Д
оклад относно: Необходимост от приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

 

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

 


 

Публикувано на 31.05.2018 година
 

РЕШЕНИЕ № 1141/17.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 416/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

 


 

Публикувано на 31.05.2018 година
 

РЕШЕНИЕ № 1044/11.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 3753/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХVIII СЪСТАВ / Отвори >>

 Публикувано на 08.05.2018 година

ОБОСНОВКА
по повод Възражение с вх. № 94-01-7/20.04.2018г. срещу проект за  Наредба
за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства
на територията на община Първомай
/Отвори >>
 

СПРАВКА

 ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по Проекта на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай /Отвори >>
 

Публикувано на 24.04.2018 година

ВЪЗРАЖЕНИЕ

срещу

 Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай /Отвори >> 

ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Публикувано на 21.03.2018 година


ПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. / Отвори >>


Д
оклад относно:  необходимост от приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги, предоставяни от община Първомай.
/ Отвори >>

 

Частична оценка на въздействието:Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги, предоставяни от община Първомай.
/ Отвори >>

 

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги, предоставяни от община Първомай.
/ Отвори >>

 

 


 

Публикувано на 21.03.2018 година

Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. / Отвори >>

 

Доклад относно необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. / Отвори >>
 

Цялостна оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. / Отвори >>
 

Мотиви към Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. / Отвори >>

 


 


Публикувано на 16.11.2017 година

 

Доклад - Относно: Приемане на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. / Отвори >>

 

Проект на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година (Приложение 1) / Отвори >>

 


 

 

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2017г. / Отвори >>

Публикувано на 17.10.2017 година

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2020г. / Отвори >>

 


 

 

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд
на територията на община Първомай

Публикувано на 01.09.2017 година
1. Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
 

2. Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
 

3. Мотиви към Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай. / Отвори >>

 


 

 

РЕШЕНИЕ 1412/02.08.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 709/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ / Отвори >>

Публикувано на 21.08.2017 година


Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай

Публикувано на 10.08.2017 година

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай
/ Отвори >>

П
роект на
Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай
/ Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай
/ Отвори >>

 Публикувано на 20.07.2017 година

 

РЕШЕНИЕ № 947/06.06.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 772/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

 Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища
на територията на Община Първомай
 

Публикувано на 30.05.2017 година

 

Мотиви към Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

П
роект на
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

 


 

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд
на територията на община Първомай

 

 Публикувано на 15.05.2017 година

 

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

 

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията
на община Първомай
/ Отвори >>

 

Мотиви към Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>
 


 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред
на територията на община Първомай

Публикувано на 23.03.2017 година

МОТИВИ към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай >>
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай >>
 

Доклад - Относно:Необходимост от приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай >>
 

Частична оценка на въздействието - Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай” >>
 


 

Публикувано на 10.01.2017 година
 

РЕШЕНИЕ № 2086/09.11.2016г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 644/2016г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>
 


 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

 

Публикувано на 22.11. 2016 година

МОТИВИ към наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни
от община Първомай.Основание: чл. 67, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата:
Причините за изменение на действащата правна уредба се налагат от обективната невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци, за всички данъчно задължени лица и за облекчаване на режима по освобождаване на имот от такса смет;
2. Цели, които се поставят:
Настоящото изменение цели да спази изискванията на закона и да гарантира непрекъсваемост на процедурите;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства;
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Повишаване събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай
/ Отвори >>
 


 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване
на преместваеми обекти на територията на
на Община Първомай

Публикувано на 16.09. 2016 година

 

МОТИВИ: Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на община Първомай - Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет - Първомай, изменена с Решение № 418 на Общински съвет град Първомай взето на 30.04.2014 г. по Протокол № 35) в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Предложение вх. per. № 11-00-12/16.08.2016г. от Мария Нешева Тодорова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Пловдив.

 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване
на преместваеми обекти на територията на
на Община Първомай / Отвори >>
 


Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера

на местните данъци на територията на Община Първомай

Публикувано на 07.09. 2016 година

 

ОТНОСНО:Проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение на Общински съвет Първомай № 47, взето с протокол № 5 от 22.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Първомай № 359, взето с протокол № 31 от 19.12.2013 г.
 

Проект на наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай / Отвори >>
 


 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ

Публикувано на 08.08. 2016 година

МОТИВИ: На основание чл.21, ал.2 и ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 31 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 346, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, се приема подзаконов нормативен акт - Наредбата на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини, регламентираща създаването на публичен регистър на общинските детски гради, обстоятелствата и реда на вписването им. 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ / Отвори >>

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на проекта на Наредба на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини / Отвори >>

 


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
чистотата и обществения ред на територията на община
Първомай

Публикувано на 14.06. 2016 година

МОТИВИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай
Основание: чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове
 


1.Причини
и цели, налагащи изменението на Наредбата:
Актуализиране на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай с цел осигуряване на безопасността на жителите на общината, чистотата в населените места, включително  осигуряване на здравословна и безопасна среда за населението, както и спазване на обществения ред на територията на община Първомай.
2.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
3.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата във връзка с чистотата и околната среда, обществения ред, включително и осигуряване на здравословна и безопасна среда на територията на община Първомай.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
 /
Отвори_Разгледай >>Проект на наредбаза изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай

Публикувано на 19.05. 2016 година
 

МОТИВИ:Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай,  приета с Решение №164/30.11.2012 г. на Общински съвет гр.Първомай по Протокол № 16 в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, 87 от 01.11.2005 г. в сила от 1.05.2006 г. ) и Закона за защита на животните (Обн., ДВ, 13 от 08.02.2008 г. в сила от 31.01.2008 г. ). / Отвори_Разгледай >>

 Проект на наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за
чистотата и обществения ред на територията на община
Първомай

Публикувано на 18.05. 2016 година

МОТИВИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай
Основание: чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове
 

1. Причини и цели, налагащи изменението на Наредбата: Актуализиране на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай с цел осигуряване на безопасността на жителите на общината, чистотата в населените места, включително  осигуряване на здравословна и безопасна среда за населението, както и   спазване на обществения ред на територията на община Първомай.

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата във връзка с чистотата и околната среда, обществения ред, включително и осигуряване на здравословна и безопасна среда на територията на община Първомай. / Отвори_Разгледай >>
 

 Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.


 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

Публикувано на 17.05. 2016 година

МОТИВИ

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение №391/28.03.2014г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол №34 в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, 87 от 01.11.2005 г. в сила от 1.05.2006 г. )  / Отвори >>


 

Публикувано на 08.04. 2016 година

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ (2016 – 2020) / Отвори >>

Докладна записка от Ангел Атанасов Папазов, Кмет на Община Първомай

ОТНОСНО:  Приемане  на Стратегия за развитие на социалните  услуги  в  община Първомай 2016 - 2020 г. / Отвори >>


 

Публикувано на 14.12. 2015 година
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите
постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията. \
Отвори >>


 

Публикувано на 09.11.2015 година

Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай,неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията. / Отвори>>

Проекторешение. / Отвори>>


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред
на територията на община Първомай:

Публикувано на 28.09.2015 година

 

МОТИВИ

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай,  приета с Решение № 454/30.11.2006 г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол № 45 (изменена и допълнена с Решение № 131/30.09.2008г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол № 15) в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г. ) и  в изпълнение на Предложение вх. рег. № 11-05-6/26.08.2015г. от Йоанна Запрянова – Районен прокурор при Районна прокуратура - гр.Първомай. / Отвори_Разгледай >>


 

Публикувано на 08.04.2015 година

 

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на община Първомай.
 

МОТИВИ за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Първомай:

          Актуализиране и привеждане на нормативната база приета от Общински съвет гр.Първомай в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012 год., в сила от 26.11.2012 г./, с които на  кмета на общината се предоставят правомощия да издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ или на части от тях.

Приемането на Наредбата е необходимо с оглед привеждането в изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ и чл.225а, ал.1 от ЗУТ, неизпълнени доброволно в определения срок, като с нея ще се установи реда за премахването на опасни строежи, незаконно извършено строителство, както и предприемане на действия спрямо строежи, неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали. Проектът за Наредба урежда и реда за вземания по направените разходи. Това ще повлияе положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с недопускане и отстраняване на незаконно строителство, както и с поддържане на строежите в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания към строежите по закон./ Отвори_разгледай >>


 

Публикувано на 23.05.2014 г.

Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай :

 

МОТИВИ

 

1. Приемането на Наредба за управление на отпадъците се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:

 - Закон за управление на отпадъците / обн. ДВ,бр.53 от 13.07.2012 г. /,

 -  Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки / приета с ПМС №271 от 30.10.2012 г./;

-  Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г./;

-  Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /изм.ДВ,бр.60 от 07.08.2012 г./;

-  Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори / изм. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г./;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / обн.ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г./ ;

-  Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми / приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г./;

- Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г./ .

 2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с отпадъците. Целта на настоящата Наредба е да се приведе в съответствие с действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците.

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на настоящата Наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

По- голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда.

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганата Наредба е в съответствие с действащата нормативна уредба
на Република България, както и с европейското законодателство./
Отвори_разгледай >>


 

Публикувано на 09.05.2014 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 / Отвори_разгледай >>

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020/ Отвори_разгледай >>

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ” ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020/ Отвори_разгледай >>

 

 


Публикувано на 03.04.2014 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай) / Отвори_Разгледай >>


Публикувано на 28.02.2014 г.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. / Отвори_Разгледай >>


 

Публикувано на 06. 01. 2014 г.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

 

МОТИВИ: През 2013 година бе приет Закон за публичните финанси, обнародван в ДВ брой 15 от 15.02.2013 година и в сила от 01.01.2014 година. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се отменя Законът за общинските бюджети, считано от 01.01.2014 година. Това налага и отмяната на приетата от общински съвет Първомай Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с Решение № 243 от 25.04.2013 г. по Протокол № 21 на ОбС Първомай/. Чл. 82 ал. 1 на Закона за публичните финанси изисква общински съвет да приеме Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.


 

Публикувано на 22. 11. 2013 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай /Отвори_Разгледай >>

 

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията в Закона за местните данъци и такси / ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., ДВ бр. 24 от 12.03.2013г., ДВ бр.30 от 26.03.2013г, ДВ бр.61 от 09.07.2013г.и ДВ бр. 101 от 07.11.2013г. / и разпоредбите на  Закона за защита на животните. Така съгласно чл. 21, ал.1 от ЗМДТ данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е вече по-високата стойност между отчетната им стойност и данъчната оценка. Срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се удължава до края на предходната година . Въвеждат се и изцяло нови разпоредби, какъвто е новосъздадения чл.19а от ЗМДТ, съгласно който от такса за битови отпадъци се освобождават молитвените домове, храмовете и манастирите, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.


 

Публикувано на 22. 11. 2013 г.

Проект на Наредба за за изменение и допълнение  на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай /Отвори - Разгледай>>

 

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията на ЗМДТ /ДВ бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ бр.101 от 22.11.2013г./. В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Първомай предоставя възможност в законоустановения 14 -дневен срок на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, последно изм. и доп. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.


 

Публикувано на 05. 08. 2013 г.

Предложение за допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г. Отвори - Разгледай >>


 

Публикувано на 29. 04. 2013 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЪРВОМАЙ” Отвори - Разгледай >>


 

Публикувано на 27. 04. 2013 г.

Проект на Наредба ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.


 

Публикувано на 01. 04. 2013 г.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Отвори - Разгледай >>