Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 

 

 

гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

E-mail:obaparv@parvomai.escom.bg 

Община Първомай

Изплащане на "Бели петна" - чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Първомай уведомява заинтересованите граждани, че от 03.08.2015г. ще започне приемане на заявления за изплащане на сумите, представляващи рентна и / вноска / и за т. нар. „бели петна”, за стопанската 2014/2015г. за землищата в гр.Първомай; с.Виница; с.Бяла река; с.Православен; с.Езерово;
с.Добри дол; с.Караджалово; / Прочети още....

Заповед РД 15-354/16.07.2015 година на Кмета на община Първомай >>

 

  Приложение 1 >>   /   Приложение 2 >>


 

СЪОБЩЕНИЕ
 

дата на публикуване 24.06.2015г.


В изпълнение на чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общинска администрация град Първомай публикува Заповеди с №№ 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276 от 27.02.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2014/2015 г. за землищата на гр.Първомай, с.Виница, с.Бяла река, с.Православен, с.Езерово, с.Добри дол и с.Караджалово.

 

Землище град Първомай >>

Землище село  с.Виница >>

Землище село  с.Бяла река >>

Землище село  с.Православен >>

Землище село  с.Езерово >>

Землище село  с.Добри дол >>

Землище село  с.Караджалово >>

 


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Първомай уведомява заинтересованите граждани, че съгласно
Заповед № РД-15-582/14.10.2014г. на Кмета на община Първомай от 03.11.2014г. ще започне приемане
на заявления за изплащане на сумите, представляващи рентна/и вноска/и за т. нар. „бели петна”, за с
топанската 2014/2015 г. за землището с.Дълбок извор, съгласно приложения списък.

Правоимащите лица следва да подадат до Кмета на Община Първомай надлежно попълнен
формуляр - Заявление по образец /Приложение № 1/ .

Землище село Дълбок извор >>

 Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Документ доказващ правото на собственост върху имота (решение от Общинска служба „Земеделие”-Първомай, нотариален акт, договор за делба, договор за покупко-продажба или друг документ, доказващ собствеността върху имота) - копие;

2. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато собственик е юридическо лице или едноличен търговец:

3.Удостоверение за актуална банкова сметка, за възстановяване на сумата по банков път, ако подалият заявлението желае сумата да бъде получена по банков път - оригинал;

Забележка: Ако заявителят желае сумата да бъде изплатена по банкова сметка на друго лице, се изисква удостоверението за банкова сметка да бъде издадено на името на титуляра на сметката. В този случай заявителят попълва декларация за съгласие по образец /Приложение № 2/;

4. Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящото заявление), когато изплащането на сумата, се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот - копие;

5. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че заявлението не се подава от правоимащото лице; в случай, че имотът/тите има/имат двама и повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях, същият следва да бъде упълномощен да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници) - оригинал:

6. Други допълнителни документи, ако има такива.

Всички документи, които се представят като копия се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”.

Заявлението с приложените към него документи могат да се подават по един от следните начини:

В стая № 103 на първия етаж, източно крило на сградата на Общинска администрация гр. Първомай или в съответното кметство по местонахождение на имота;

Чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 4270 гр.Първомай, ул."Братя Миладинови-юг" № 50

Заявлението и приложенията към него могат да се получат в стая № 103 на първия етаж, източно крило на сградата на Общинска администрация гр. Първомай, в административната сграда на кметството с.Дълбок извор  или от интернет-сайта на Общината - www.parvomai.bg

Телефони за повече информация : 0336/ 6-28-32 ; 6-44-97

Заповед РД 15-582/14.10.2014 година на Кмета на община Първомай >>

 

  Приложение 1 >>   /   Приложение 2 >>


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация град Първомай уведомява заинтересованите граждани, че от 20.09.2013г. ще започне приемане на заявления за изплащане на сумите, представляващи рентна/и вноска/и за т. нар. „бели петна”, за стопанската 2012/2013 г. за землищата на с. Брягово, с. Виница, с. Драгойново, с. Дълбок извор, с. Искра, с. Православен, гр. Първомай и с. Татарево, съгласно приложените списъци:
 

Землище град Първомай >>

Землище село Брягово >>

Землище село Искра >>

Землище село Дълбок извор >>

Землище село Татарево >>

Землище село Виница >>

Землище село Драгойново >>

Землище село Православен >>


Правоимащите лица следва да подадат до Кмета на Община Първомай надлежно попълнен формуляр - Заявление по образец /Приложение № 1/ . Към заявлението се прилагат следните
документи:

  1.Документ доказващ правото на собственост върху имота (решение от Общинска служба „Земеделие”-Първомай, нотариален акт, договор за делба, договор за покупко-продажба или друг документ, доказващ собствеността върху имота) - копие;

  2. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато собственик е юридическо лице или едноличен търговец:

  3.Удостоверение за актуална банкова сметка, за възстановяване на сумата по банков път, ако подалият заявлението желае сумата да бъде получена по банков път - оригинал;

Забележка: Ако заявителят желае сумата да бъде изплатена по банкова сметка на друго лице, се изисква удостоверението за банкова сметка да бъде издадено на името на титуляра на сметката. В този случай заявителят попълва декларация за съгласие по образец /Приложение № 2/;

 4. Декларация, че собственика/съсобственика/наследника/наследниците не е/са извършвал/и разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/тите /Приложение № 3/;

 5. Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящото заявление), когато изплащането на сумата, се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот - копие;

 6. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че заявлението не се подава от правоимащото лице; в случай, че имотът/ите има/имат двама и повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях, същият следва да бъде упълномощен да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници) - оригинал;

 7. Други допълнителни документи, ако има такива.

 Заявлението с приложените към него документи могат да се подават по един от следните начини:

    - в стая № 103 на първия етаж, източно крило на сградата на Общинска администрация гр. Първомай или в съответното кметство по местонахождение на имота;

    - чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 4270 гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови-юг" № 50;

Заявлението и приложенията към него могат да се получат в стая № 103 на първия етаж, източно крило на сградата на Общинска администрация гр. Първомай, в административните сгради на кметствата по местонахождение на имотите или от интернет-сайта на Общината - www.parvomai.bg

Телефони за повече информация : 0336 / 6 - 28 - 32 ; 6 - 44 - 97
 

Заповед РД 15-481/04.09.2013 година на Кмета на община Първомай >>
 

    Приложение 1 >>   /   Приложение 2 >>   /   Приложение 3 >>

 
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

Изплащане на "Бели петна" - чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ>>

 

Проекти за изменени нормативни актове >>
 

Местни данъци и такси >>
 

Публичен регистър
общинска собственост
>>

 

Център за информация и услуги на граждани
и фирми
>>

Регистър на площадките за предаване на отпадъците>>

Регистър на домашните кучета >>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща >>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци >>