Община Първомай набира приемни семейства по Проект „И аз имам семейство”

 

Първомай  реализира проект  „И аз имам семейство” . Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Ви предоставяме информация за социалната услуга „Приемна грижа”. 

 

На територията на Община Първомай се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

 

Цели по проекта:

Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” 

Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;

Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;

Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво,  като инструмент за превенция настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация

Продължителността на Проекта е до 31.10.2013г.

Визия за изпълнение на проекта:

 

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Отчитайки важността на професионализирането на услугата, в рамките на операцията ще бъде извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни родители, както и индивидуална и групова супервизия, чрез която ще се гарантира качеството на услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване постъпването на деца в институция.

 

Целеви групи:

Кандидати за приемни родители, приемни родители, семейства на роднини и близки;

Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;

Деца, настанени в специализирани институции;

Деца, настанени в приемни семейства;

Деца, настанени при близки и роднини

Община Първомай стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. Община Първомай е доставчик на услугата и ще бъде работодател на приемните родители, както и ще определя и предоставя месечен бюджет за отглеждане на детето, настанено в приемното семейство.

Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални.

 

Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители по граждански договор:

Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 150 % от минималната работна заплата – 435.00 лв.

Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 160 % от минималната работна заплата – 464.00 лв.

Работната заплата на приемен родител с три деца е определена като 170 % от минималната работна заплата – 493.00 лв.

*Сумата за работна заплата е изчислена при минимална работна заплата 290 лв.

Разходи за дете, настанено в приемно семейство.

 

Община Първомай ще изплаща месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

За дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД = 260.00 лв.;

за дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД = 227.50 лв.;

за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20г. – 4 х ГМД = 260.00 лв.;

за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД – 78.00 лв.

*ГМД – Гарантиран минимален доход – Определян ежегодно с ПМС, през 2012 г. се равнява на 65 лв..

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца.

Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство, въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Първомай е партньор могат да подават заявленията си в Община Първомай. Информация за услугата може да получите от Дора Дончева и Атанас Иванов – социални работници в Екип по „Приемна грижа” към Общинска администрация гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови -юг„ №50, етаж 2, стая 213, тел. за връзка: 0336/6-44-68, е-mail: doncheva_priemime@abv.bg; aivanov_priemime@abv.bgДора Кръстева Дончева

Социален работник – Община Първомай по Проект  BG051PO001-5.2.11-0001-C001 „И аз имам семейство“

 

Проектът се финасира от ЕС по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Приеми ме“

Цел на работата:

Предлагане на социалната услуга „Приемна грижа“ на територията на община Първомай.

 

Области на дейност:

 

Приемна грижа – набиране на кандидати за приемни родители за професионална, доброволна и заместваща.

Деинституционализация – извеждане на деца от специализирани институции.

Превенция на настаняването на деца в специализирани институции.

За контакт:  гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“ №50, етаж 2,стая 213

Тел.0336/6-44-68

E-mail:doncheva_priemime@abv.bg

 


Атанас Тенчев Иванов

Социален работник – Община Първомай, по проект BG051PO001-5.2.11-0001-C001     „И аз имам семейство“

 

Проектът се финансира от ЕС по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, схема за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Приеми ме“

Цел на работата:

Предлагане на социалната услуга „Приемна грижа“ на територията на община Първомай.

 

Области на дейност:

 

Приемна грижа – набиране на кандидати за приемни родители за професионална, доброволна и заместваща.

Деинституционализация – извеждане на деца от специализирани институции.

Превенция на настаняването на деца в специализирани институции.

За контакт:  гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“№50, етаж 2, стая 213

Тел.0336/6-44-68

E-mail: aivanov_priemime@abv.bg