На 26.05.2009г,публично бе представен проекта - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „.Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”.Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.