Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Проект на ИСК при УНСС № 6170 250 60 678, възложен от Агенцията по заетостта по заемно споразумение със Световната банка по програма "Активни услуги на пазара на труда"

IPS at UNWE Project under № 6170 250 60 678, commissioned by the National Employment Agency and financed by a Loan Agreement with the World Bank, Programme "Active Services on the Labour Market"


Етап първи – Първоначални проучвания

 • Анализ на степента на икономическо развитие на Община Първомай

 • Анкетно проучване за приоритети в икономическото развитие на Община Първомай

 •  Курс за обучение по изграждане на местен капацитет за планиране

 •  Създаване на Общински съвет за регионално развитие


 

Етап втори – Разработване на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти

 • Анализ на процесите, тенденциите и перспективите на местната икономика
   

 • Изработване на Стратегия за развитие на интензивното земеделие
   

 • Изработване на Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите
   

 • Разработване на ключови инвестиционни проекти на публично-частното партньорство

Отвори брошура>>Стратегия за развитие на интензивно земеделие>>
Комуникационна стратегия>>Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите>>

Етап трети – Изработване на комуникационна стратегия и рекламни материали
 • Изработване на Комуникационна стратегия за популяризиране на местния икономически потенциал в Община Първомай
   
 • Брошура  и електронна страница "Инвестирайте в Община Първомай"
   
 • Международна Научна Конференция „Бъдещето на интензивното земеделие, местната индустрия и занаятите в Община Първомай”, проведена на 30.05.2007 г.
Изследователски екип: ст.н.с. д-р Марин ТОДОРОВ (Ръководител на екипа),
доц.д-р Татяна ДАСКАЛОВА,доц.д-р Румен БРУСАРСКИ и гл. ас. Светла БОНЕВА
Project of IPS at UNWE: “Local economic development planning improvement in Parvomay Municipality through key municipal sector strategies and investment projects development”, realized in the first half of 2007
First stage – Initial investigations
Economic development analysis of Parvomay  municipality
Questionnaire field research on economic development priorities in Parvomay  municipality
Training course for local planning capacity building
Municipal regional development council establishing
Second stage – Key minicipal sector strategies and investment projects development
Local economy processes, tendencies and perspectives analysis
Strategy for intensive development of local agriculture
Local industry and handicrafts strategy development
Key investment projects of public-private partnership elaboration
Third stage – Communication strategy and advertising materials development
Communication strategy development
Brochure and web-page “Invest in Parvomay  municipality” elaboration
International Scientific Conference “The future of Tourism, Local industry and Handicrafts in Parvomay  municipality’, held on 30.05.2007
Expert Team members: Assoc.Prof. Marin TODOROV, PhD (Head of the Expert Team),
Assoc.Prof. Tatyana DASKALOVA, PhD; Assoc.Prof. Rumen BRUSSARSKI, PhD and Assistant Prof. Svetla BONEVA
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>