ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистъра включва всички договори  за разпоредителни сделки, сключени след влизането в сила на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008г./за/2011г./

 

 

Описание на имота

№ на Акт за ЧОС

Вид на разпоредител

ната сделка и начин на разпореждане

Пазарна оценка

без ДДС

Данъчна оценка

Цена определена от  Общински съвет

Крайна цена на сделката

без ДДС

Процедура

Насрещна страна по сделката/договор

76.

1.Поземлен имот № 319 от масив 33 с площ от 1 569кв.м., с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

2. Поземлен имот № 320 от  масив 33 с площ от 2 547кв.м., с НТП: лозови насаждения,  по карта на  местността  “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

3. Поземлен имот №321 от масив 33 с площ от 1 813кв.м., с НТП: лозови насаждения, по карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

4. Поземлен  имот № 322 от масив 33 с  площ от 1 099кв.м, с НТП: лозови насаждения по карта  на местността  “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

5.Поземлен имот № 323 от масив 33 с площ от 1 358кв.м., с НТП: лозови насаждения по карта на местността “Пантелей, Липака”в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

6. Поземлен имот № 324  от  масив  33 с площ от 3244кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

7. Поземлен имот № 325 от масив 33 с площ от 2 096кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

8. Поземлен имот № 132  от масив 38 с площ от 1 401кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

9. Поземлен имот № 133  от масив 38 с площ от 1 050кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

10. Поземлен имот № 134  от масив 38 с площ от 742 кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

11. Поземлен имот №135 от масив 38 с площ от 1 034кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

12. Поземлен имот №136 от масив 38 с площ от 1 518 кв.м, с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

13. Поземлен имот № 231от масив 37 с площ от 803 кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

14. Поземлен имот № 230 от масив 37с площ от 4 601 кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

15. Поземлен имот №232 от масив 37 с площ от 672 кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив

 

16. Поземлен имот № 233 от масив 37 с площ от 710 кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

17. Поземлен имот № 229 от масив 37 с площ от 5 747кв.м., с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

18. Поземлен имот № 228 от масив 37 с площ от 16 489 кв.м, с НТП: лозови насаждения по  карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

355/13.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

356/13.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

357/13.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

358/13.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

359/14.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

360/14.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

361/14.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

362/25.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

363/25.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

364/25.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

365/26.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

366/26.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

367/26.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

368/28.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

369/28.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

370/28.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

371/28.01.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

372/28.01.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №472 от 22.02.2011г. по Протокол №54 на ОбС Първомай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

745,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

535,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

332,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

410,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

965,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

640,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

410,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

318,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

220,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

312,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

450,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

238,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

1390,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

204,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

211,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

1725,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

4920,00лв.

73,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

119,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

84,80 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

51,40 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

63,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

151,80 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

98,10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

65,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

49,10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

34,70 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

48,40 лв.

 

 

 

 

 

 

 

71,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

42,30 лв.

 

 

 

 

 

 

 

242,20 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

35,40 лв.

 

 

 

 

 

 

 

37,40 лв.

 

 

 

 

 

 

 

302,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

868,10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 477,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 542,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-219/

31.03.2010г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 164/10.05.2011г.

„ДОЯН АГРО” ЕООД гр.София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

Поземлен имот с площ от 2,944 дка, ведно с построените в него триетажна масивна сграда и масивен навес, с НТП - санаториум, съставляващ парцел 2 от масив 188 в местността „Звиица”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

374/09.02.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №481от 31.03.2011г. по Протокол №55 на ОбС Първомай.

 

130 330лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16577,50лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 330 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 170 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-363/

11.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 192/30.05.2011г.

„ЕЛИТ-95” ООД с.Дълбок извор

 

 

 

 

78.

Земеделска земя с площ 3,073 дка, с НТП – нива, четвърта категория, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 925023, находящ се в местността “Фиданлъка”, землището на гр.Първомай, кв.Любеново, обл.Пловдив.

376/02.03.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС Решение №487 от 31.03.2011г. по Протокол №55 на ОбС Първомай.

1850,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

428,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-424/

02.06.2011г.

 

 

 

 

 

Договор № 264/13.07.2011г.

ЕТ„РАН-1991-

Паню Велков”

гр.Първомай,

кв.Любеново

 

 

 

79.

142/1142 от дворно място цялото застроено и незастроено с площ от 1142

кв.м.,съставляващо УПИ II-321 в кв.1 по рег.план на с.Православен,общ.Първомай,

обл.Пловдив.

373/02.02.2011г.

 

Продажба чрез търг по чл.36, ал.3 от

ЗОС,

Решение №532от 30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай.

 

538,42лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,50 лв.

 

 

538,42лв.

 

 

 

538,42лв.

 

 

Заповед №

РД-15-648/

18.08.2011г.

Договор № 326/02.09.2011г.

Йълмаз Ахмед Исмаил

с.Кукуряк,общ.Кирково

Обл.Кърджали.

 

80.

Поземлен имот с площ 2,838дка, с НТП – нива, пета категория, съставляваща поземлен имот с кадастрален № 324007, находящ се в местността “Кошитско юртвето”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

423/21.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1

от ЗОС

Решение №528от 30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай.

 

1605,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305,90 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1605,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1650,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-679/

30.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 370/17.09.2011г.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ”АД

гр.София

 

 

 

 

 

81.

Поземлен имот № 000347, с площ 1,628 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

399/28.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1

от ЗОС

Решение №528от 30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай.

 

555,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,70 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-679/

30.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 379/30.09.2011г.

„ДОЯН АГРО” ЕООД гр.София

 

 

 

 

 

 

82.

Поземлен имот № 000350, с площ 0,967 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

400/28.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1

от ЗОС

Решение №528от

30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай.

 

375,00 лв.

 

 

 

 

 

75,80 лв.

 

 

 

 

 

375,00 лв.

 

 

 

 

 

400,00 лв.

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-678/

30.08.2011г.

 

 

 

Договор № 380/30.09.2011г.

„ДОЯН АГРО” ЕООД гр.София

 

 

83.

Имот № 012023, с площ 1,902 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кюкюците” в землището на с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив.

426/01.07.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №544 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

736,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279,70 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-691/

02.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 398/11.10.2011г.

„АГРОДОМИНАТОР” ЕООД

 гр.Първомай

 

 

 

 

 

84.

Имот № 059013, с площ 1,865 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кара солук”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

425/01.07.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №544 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

730,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-689/

02.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 399/11.10.2011г.

Шабан Джемалов Шефкедов

с.Воден

 

 

 

 

 

85.

Имот № 012058, с площ 1,282 дка, с начин на трайно ползване – индивид. застр., находящ се в местността “Реал. Граници - 18ж ал.” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

424/30.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1

от ЗОС

Решение №544 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

4220,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3748,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4220,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5221,96 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-688/

02.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 400/12.10.2011г.

Митко Иванов Иванов

гр.Първомай

 

 

 

 

 

 

 

86.

Поземлен имот № 59080.92.63 с площ по кадастрална карта – 406 кв.м., с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – за стопански двор, находящ се в Стопански двор № 1, гр.Първомай, обл.Пловдив.

414/03.06.2011г.

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №529 от 30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай.

1575,00лв.

 

1312,80лв.

 

1575,00 лв.

1700,00 лв.

 

Заповед №

РД-15-676/

29.08.2011г.

Договор № 406/14.10.2011г.

„ДАНИ АВТО” ЕООД

гр.Първомай

 

87.

Поземлен имот № 59080.92.23 с площ по кадастрална карта – 1,359 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

412/03.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

 Решение №545 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

4825,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4020,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4825,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4900,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-675/

29.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 407/17.10.2011г.

ЕТ„ЕР.4-81-РОМАН ХАДЖИЕВ-РАИФ ХАДЖИЮСЕИНОВ”

с.Падина, общ.Ардино,

обл.Кърджали

 

 

 

88.

Поземлен имот № 59080.92.24 с площ по кадастрална карта – 443 кв.м., с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, обл.Пловдив.

413/03.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №545 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

1573,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1573,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-674/

29.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 408/17.10.2011г.

ЕТ„ЕР.4-81-РОМАН ХАДЖИЕВ-РАИФ ХАДЖИЮСЕИНОВ”

с.Падина, общ.Ардино,

обл.Кърджали

 

 

 

89.

Имот № 139004 с обща площ 25,012 дка., начин на трайно ползване: друга селскостоп. територия, находящ се в местността “Гюрлека”,

землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

86/14.12.2006г.

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №546 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

7937,00 лв.

 

 

 

 

6753,20лв.

 

 

 

 

7937,00 лв.

 

 

 

 

 

26100,00 лв.

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-830/

11.10.2011г.

 

 

Договор № 417/26.10.2011г.

Стоянчо Гочев Бойлов

гр.Първомай

 

90.

Поземлен имот № 59080.92.17 с площ по кадастрална карта – 2,191 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор № 1, гр.Първомай, обл.Пловдив.

411/03.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал. от ЗОС

Решение №545 от 15.07.2011г. по Протокол №59 на ОбС Първомай.

 

7778,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6481,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7778,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-673/

29.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 424/27.10.2011г.

„АЛЕКС-С 2002”ЕООД

гр.Първомай

 

 

 

 

 

 

 

91.

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м.за  жилищно строителство,съставляващ УПИ I-държавен, в кв.8 по рег.план на с.Крушево общ.Първомай,обл.Пловдив.

817/08.08.2005г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №571от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

1800лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1805лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-898/

02.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 484/28.11.2011г.

Петър Стоев Узунов

гр.Смолян

 

 

 

 

 

 

92.

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 630 кв.м.за обслужващи дейности,съставляващ УПИ XXII- обслужващи дейности, в кв.1по рег.план на с.Поройна,

общ.Първомай,обл.Пловдив.

389/20.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 и ал.6 от ЗОС Решение №571от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

2224,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2224,0 0лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2250лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-901/

02.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 485/28.11.2011г.

Ивко Дилков Фезов

гр.Асеновград

 

 

 

 

 

 

93.

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м.за жилищно строителство,съставляващ УПИ XII-544, в кв.30 по рег.план на с.Бяла река,

общ.Първомай,обл.Пловдив.

433/20.07.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

 Решение №571от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

1941,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1941,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-891/

01.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 486/30.11.2011г.

Иван Павлов Иванов

с.Бяла река

 

 

 

 

 

94.

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м.за жилищно строителство,съставляващ УПИ XVI-държавен, в кв.2 по рег.план на с.Дълбок извор,

общ.Първомай,обл.Пловдив.

386/04.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №571от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

3780,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3676,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3780,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3800лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-900/

02.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 487/01.12.2011г.

Дечко Петров Джангозов

с.Дълбок извор

 

 

 

 

 

95.

1.Поземлен имот № 245 от масив 33 с площ от 700 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

2. Поземлен имот № 246 от масив 33 с площ от 470 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

440/08.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

441/08.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №558 от 31.08.2011г. по Протокол №61 на ОбС Първомай.

 

 

 

 

2633,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

22,00лв.

 

 

 

 

 

 

2633,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2650лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-864/

21.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 488/02.12.2011г.

„ДОЯН” ЕООД

 гр.София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поземлен имот № 208 от масив 39 с площ от 4784 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

4. Поземлен имот № 129 от масив 38 с площ от 2866 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

439/08.08.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

438/08.08.2011г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

123,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

1.Поземлен  имот №221 от  масив  37 с площ от 531кв.м.  с НТП: лозови  насаждения,  по кадастралната карта на местността  “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

2.Поземлен  имот №223 от  масив 37 площ от 4067 кв.м.  с НТП: лозови  насаждения,  по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

3.Поземлен  имот №225 от  масив 37 с площ от 595 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по    кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

4. Поземлен  имот №226 от  масив 39 с площ от 497 кв.м.  с НТП: лозови насаждения,  по кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

5.Поземлен имот №227 от масив 39 с площ от 422 кв.м.  с НТП: лозови насаждения,  по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

6.Поземлен  имот №228 от  масив 39 с площ  от  437 кв.м.  с НТП: лозови насаждения,  по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

7.Поземлен  имот №229 от  масив 39 с площ от 568 кв.м. с НТП: лозови  насаждения,  по    кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

8.Поземлен  имот №230 от  масив 39 с площ от 371кв.м.  с НТП: лозови насаждения,  по кадастралната карта на  местността “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

9.Поземлен  имот №231 от  масив 39 с площ от 607 кв.м.  с НТП: лозови насаждения,  по кадастралната карта на местността  “Пантелей,  Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

10.Поземлен имот №46 от  масив 32 с площ от 923 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

11.Поземлен имот № 47от масив 32 с площ от 1628 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

12.Поземлен имот № 50 от масив 32 с площ от 1095 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

13.Поземлен имот № 51от масив 32 с площ от 198 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

14.Поземлен имот № 271 от масив 33 с площ от 722 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

15.Поземлен имот № 274 от масив 33 с площ от 730 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

16.Поземлен имот № 283 от масив 33 с площ от 925 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

17.Поземлен имот № 291 от  масив 33 с площ от 493 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

18.Поземлен имот № 292 от масив 33 с площ от 481 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

19.Поземлен имот № 301 от  масив 33 с площ от 577 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

20.Поземлен имот №305 от  масив 33 с площ от 570 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

21.Поземлен имот № 304 от  масив 33 с площ от 474 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

22.Поземлен имот № 308 от  масив 33 с площ от 441 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

23.Поземлен имот №311 от  масив 33 с площ от 463 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

24.Поземлен имот № 312 от  масив 33 с площ от 1069 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

25.Поземлен имот № 318 от  масив 33 с площ от 3272 кв.м.  с НТП: лозови насаждения, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

 

390/20.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

391/20.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

392/20.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

393/20.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

394/25.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

395/25.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

396/26.05.2011г.

 

 

 

 

 

397/26.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

398/26.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

401/28.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

402/30.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

403/30.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

404/30.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

405/30.05.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

406/01.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

407/01.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

408/01.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

409/01.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

410/01.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

415/07.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

416/07.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

417/07.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

418/08.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

419/08.06.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

420/09.06.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №527 от 30.06.2011г. по Протокол №58 на ОбС Първомай и

Решение №557 от 31.08.2011г. по Протокол №61 на ОбС Първомай.

 

 

 

 

6616,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

190,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

27,80лв.

 

 

 

 

 

 

 

23,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

19,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

20,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

26,60лв.

 

 

 

 

 

 

17,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

28,40лв.

 

 

 

 

 

 

43,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

76,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

51,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

9,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

33,80лв.

 

 

 

 

 

 

34,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

43,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

23,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

22,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

27,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

26,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

22,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

20,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

21,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

153,10лв.

6616,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6700лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-864/

21.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 489/02.12.2011г.

„ДОЯН” ЕООД

гр.София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

Поземлен имот № 000775 с площ 11,117дка, с НТП – храсти,находящ се в местността “Кавак дере”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

437/25.07.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №560 от 31.08.2011г. по Протокол № 61 на ОбС Първомай.

 

3858 лв.

1634,20 лв.

3858 лв.

3860 лв.

Заповед №

РД-15-861/

21.10.2011г.

 

Договор № 517/09.12.2011г.

Марин Николаев Костадинов

с.Искра

 

98.

Поземлен имот № 000219 с площ 1,403 дка, с НТП – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Кайряка”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

428/01.07.2011г.

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №560 от 31.08.2011г. по Протокол №61 на ОбС Първомай.

 

544,00 лв.

 

40,30лв.

 

544,00 лв.

 

550 лв.

 

Заповед №

РД-15-862/

21.10.2011г.

 

Договор № 518/09.12.2011г.

Костадин Цвятков Костадинов

с.Искра

 

99.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поземлен имот № 072001 с площ 1,106 дка, с НТП – нива, пета категория, находящ се в местността “Кошитски герен”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

427/01.07.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 от ЗОС

Решение №572 от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

650лв.

175,60лв.

650лв.

660лв.

Заповед №

РД-15-902/

02.11.2011г.

 

Договор № 519/09.12.2011г.

Сталю Запрянов Сталев

гр.Първомай

 

100.

 

 

 

 

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 540 кв.м.за жилищно строителство,съставляващ УПИ XVI-общински, в кв.52 по рег.план на с.Буково,

общ.Първомай,обл.Пловдив.

 

 

398/08.02.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №571от 21.09.2011г. по Протокол №62 на ОбС Първомай.

1080,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1023,80лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед №

РД-15-922/

14.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

Договор № 529/20.12.2011г.

Рамадан Бейтула Коджаали

с.Буково

 

 

 

 

101.

1.Поземлен имот № 205 от масив 39 с площ от 746 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

2.Поземлен имот № 38 от масив 32 с площ от 709 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

3.Поземлен имот № 39 от масив 32 с площ от 654 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

4.Поземлен имот № 40 от масив 32 с площ от 682 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

5.Поземлен имот № 41 от масив 32 с площ от 690 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

6.Поземлен имот № 45 от масив 32 с площ от 473 кв.м., с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

7.Поземлен имот № 247 от масив 33 с площ от 630 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

8.Поземлен имот № 248 от масив 33 с площ от 484 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

9.Поземлен имот № 249  от масив 33 с площ от 267 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

10.Поземлен имот № 250 от масив 33 с площ от 368 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

11.Поземлен имот № 251 от масив 33 с площ от 224 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

12.Поземлен имот № 252  от масив 33 с площ от 181 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

13.Поземлен имот № 253 от масив 33 с площ от 302 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

14.Поземлен имот № 254 от масив 33 с площ от 118 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

15.Поземлен имот № 243 от масив 33 с площ от 753 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

16.Поземлен имот № 244 от масив 33 с площ от 453 кв.м. с НТП: Оврази и промойни, по карта на местността  „Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

450/26.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

451/26.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

452/26.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

453/27.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

454/27.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

455/27.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

456/28.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

457/28.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

458/28.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

459/28.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

460/29.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

461/29.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

462/29.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

463/29.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

464/30.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

465/30.09.2011г

Продажба чрез търг по чл.35,ал.1 от ЗОС

Решение №577от 14.10.2011г. по Протокол №63 на ОбС Първомай.

 

2 415лв.

 

34,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

33,20лв.

 

 

 

 

 

 

30,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

31,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

32,30лв.

 

 

 

 

 

 

22,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

29,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

22,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

12,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

17,20лв.

 

 

 

 

 

 

10,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

8,50лв.

 

 

 

 

 

 

14,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

5,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

35,20лв.

 

 

 

 

 

 

21,20лв.

 

2 415лв.

 

2420лв.

 

Заповед №

РД-15-1000/

05.12.2011г.

 

Договор № 539/21.12.2011г.

„ДОЯН” ЕООД

гр.София

 

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистъра включва всички договори  за разпоредителни сделки, сключени след влизането в сила на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008г./за/2012г./

 

 

 

Описание на имота

№ на Акт за ЧОС

Вид на разпоредител

ната сделка и начин на разпореждане

Пазарна оценка

без ДДС

Данъчна оценка

Цена определена от  Общински съвет

Крайна цена на сделката

без ДДС

Процедура

Насрещна страна по сделката/договор

102

1.Поземлен имот № 236 от масив 33 с площ от 670кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

2.Поземлен имот № 235 от масив 33 с площ от 386кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

3.Поземлен имот № 234 от масив 33 с площ от 613кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

4.Поземлен имот № 233 от масив 33 с площ от 502кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

5.Поземлен имот № 232 от масив 33 с площ от 293кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

6.Поземлен имот № 115 от масив 38 с площ от 1084кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

7.Поземлен имот № 116 от масив 38 с площ от 3154кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

8.Поземлен имот № 117 от масив 38 с площ от 1590кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

9.Поземлен имот № 127 от масив 38 с площ от 7398кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

10.Поземлен имот № 197 от масив 39 с площ от 246кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

11.Поземлен имот № 201 от масив 39 с площ от 456кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

12.Поземлен имот № 202 от масив 39 с площ от 453кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

13.Поземлен имот № 203 от масив 39 с площ от 385кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

14.Поземлен имот № 209 от масив 39 с площ от 228кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

15.Поземлен имот № 207 от масив 39 с площ от 81кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

16.Поземлен имот № 206 от масив 39 с площ от 67кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

17.Поземлен имот № 198 от масив 39 с площ от 521кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

18.Поземлен имот № 210 от масив 39 с площ от 284кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

19.Поземлен имот № 211 от масив 39 с площ от 43кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

20.Поземлен имот № 126 от масив 38 с площ от 96кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

21.Поземлен имот № 125 от масив 38 с площ от 182кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

466/06.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467/06.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468/06.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469/07.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470/07.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480/07.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482/07.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483/07.10.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484/14.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485/14.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

487/28.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488/28.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489/28.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492/29.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491/29.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490/29.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

486/14.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493/30.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494/30.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495/30.11.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496/30.11.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 26/22.12.2011г. по Протокол №4 на ОбС Първомай

211лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 323лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58лв.

31,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,80лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,80лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,80лв.

211лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 323лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58лв.

5 900лв.

Заповед

№ РД-15-86 /25.01.2012г.   

Договор №57 /20.02.2012г.

„ДОЯН” ЕООД гр.Банкя

 

103

1.Поземлен имот № 240 от масив 33 с площ от 323кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

2.Поземлен имот № 256 от масив 33 с площ от 231кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

3.Поземлен имот № 257 от масив 33 с площ от 331кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

4.Поземлен имот № 258 от масив 33 с площ от 172кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

5.Поземлен имот № 259 от масив 33 с площ от 3кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

6.Поземлен имот № 260 от масив 33 с площ от 67кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

7.Поземлен имот № 262 от масив 33 с площ от 637кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

8.Поземлен имот № 263 от масив 33 с площ от 770кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

9.Поземлен имот № 264 от масив 33 с площ от 209кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

10.Поземлен имот № 265 от масив 33 с площ от 283кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

11.Поземлен имот № 266 от масив 33 с площ от 154кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

12.Поземлен имот № 267 от масив 33 с площ от 30кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

13.Поземлен имот № 268 от масив 33 с площ от 545кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

14.Поземлен имот № 118 от масив 38 с площ от 815кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

15.Поземлен имот № 119 от масив 38 с площ от 459кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

16.Поземлен имот № 120 от масив 38 с площ от 393кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

17.Поземлен имот № 121 от масив 38 с площ от 83кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

18.Поземлен имот № 123 от масив 38 с площ от 204кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

 

503/06.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504/09.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505/09.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506/09.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507/09.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508/11.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509/11.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510/12.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511/12.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512/12.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513/16.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514/16.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515/16.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516/16.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

517/16.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518/18.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519/18.01.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520/18.01.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 61/17.02.2012г. по Протокол 6 на ОбС Първомай.

102лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65лв.

13,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,80лв.

102лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65лв.

1 815лв.

Заповед

№ РД-15-230

/ 29.03.2012г.

Договор № 199 /09.05.2012г.

„ДОЯН” ЕООД гр.Банкя

 

104

Незастроен уреголиран поземлен имот с площ 648кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V-държавен, находящ се в квартал 8 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив

46/50.08.2006г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 71/29.03.2012г. по Протокол 8 на ОбС Първомай.

2 430лв.

1 306,40лв.

2 430лв.

2 940лв.

Заповед

№ РД-15-329 /09.05.2012г.

Договор №234

/30.05.2012г.

Сабри Басри Сабри с.Крушево

105

Възмездно право на пристрояване с площ 128,50кв.м., за разширение на кухненски блок и търговска част, към съществуващ търговски обект – ресторант на един етаж със застроена площ 342кв.м., построен върху уреголиран поземлен имот – частна общинска собственост, целият с площ от 8 730 кв.м., съставляващ УПИ І – жилищно строителство, в квартал 118 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай

478/05.02.2003г.

Учредяване на възмездно право на пристрояване на основание чл.38, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 60/17.02.2012г. по протокол № 6,.

8 944лв.

5 466,70лв.

8 944лв.

8 944лв.

Заповед

№ РД-15-175 /07.03.2012г.

Договор №300 /18.06.2012г.

Димитър Бориславов Минев

гр.София

106

Поземлен имот №868006, с площ 0,700 дка., с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Реални граници ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай

547/07.03.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 86/25.04.2012г. по Протокол 9 на ОбС Първомай.

434лв.

85,80лв.

434лв.

450лв.

Заповед

№ РД-15-486 /21.06.2012г.

Договор №344 /13.07.2012г.

Желязко Митков Желязков и Радко Митков Динков гр.Първомай

107

Общински недвижим имот а именно: 150/490 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 490 кв.м., предназначен за жилищно  строителство, парцел /УПИ/ ІХ – 313 в квартал 48 по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай. общ.Първомай

562/03.04.2012г.

Продажба по чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС и чл.55, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 84/25.04.2012г. по протокол №9,.

3 750лв.

848,30лв.

3 750лв.

3 750лв.

Заповед

№РД-15- 409

/31.05.2012г. и Заповед

№ РД-15-485 /20.06.2012г.

Договор №346 /18.07.2012г.

Павел Костадинов Томов

гр.Пловдив

108

Поземлен имот № 001937, с площ 7,688 дка., с начин на трайно ползване: залесена терит., категория на земята при неполивни условия: девета. Имотът попада в подотдел 219-д, площ 7,688дка., вид на подотдела-широколистна гора, находящ се в местността „Сливово”, в землището на с.Искра общ.Първомай

380/07.03.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 88/25.04.2012г. по Протокол 9 на ОбС Първомай.

2 690,80лв.

1 017,30лв.

2 690,80лв.

2 700лв.

Заповед

№ РД-15-488 /21.06.2012г.

Договор №363 /03.08.2012г. Димитър Колев Стоянков

с.Искра

109

Поземлен имот № 000964, с площ 16,693 дка., с начин на трайно ползване: др. тайно нас., категория на земята при неполивни условия: шеста. Имотът попада в подотдел 219-д, площ 19,693дка., вид на подотдела-широколистна гора, находящ се в местността „Язлата”, в землището на с.Искра общ.Първомай

378/07.03.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 87/25.04.2012г. по Протокол 9 на ОбС Първомай.

5 842,55лв.

2 208,50лв.

5 842,55лв.

5 850лв

Заповед

№ РД-15-487 /21.06.2012г.

Договор №364 /03.08.2012г. Димитър Колев Стоянков

с.Искра

110

1.Поземлен имот № 122 от масив 38 с площ от 407кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

2.Поземлен имот № 184 от масив 37 с площ от 486кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

3.Поземлен имот № 185 от масив 37 с площ от 498кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

4.Поземлен имот № 186 от масив 37 с площ от 692кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

5.Поземлен имот № 187 от масив 37 с площ от 240кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

6.Поземлен имот № 188 от масив 37 с площ от 407кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

7.Поземлен имот № 189 от масив 37 с площ от 503кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

8.Поземлен имот № 190 от масив 37 с площ от 144кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

9.Поземлен имот № 191 от масив 37 с площ от 673кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

10.Поземлен имот № 192 от масив 37 с площ от 677кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

11.Поземлен имот № 193 от масив 37 с площ от 729кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

12.Поземлен имот № 195 от масив 37 с площ от 749кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

13.Поземлен имот № 196 от масив 37 с площ от 25кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

14.Поземлен имот № 197 от масив 37 с площ от 480кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

15.Поземлен имот № 198 от масив 37 с площ от 208кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

16.Поземлен имот № 200 от масив 37 с площ от 97кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

17.Поземлен имот № 201 от масив 37 с площ от 232кв.м., с НТП: оврази и промойни, по карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

 

526/08.02.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 94/25.04.2012г. по Протокол 9, изм. с решение №103/31.05.2012г. по Протокол №10  на ОбС Първомай.

128лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73лв.

 

17,50лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,80лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,40лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,60лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,90лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00лв.

 

128лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73лв.

 

130лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75лв.

 

 

Заповед

№ РД-15-557 /12.07.2012г.

Договор №385 /14.08.2012г. „ДОЯН” ЕООД гр.Банкя

 

111

Незастроен уреголиран поземлен имот с площ от 2 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХІV- общински, находящ се в квартал 28 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Првомай, обл.Пловдив.

 

497/07.12.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 71/29.03.2012г. по Протокол 8 на ОбС Първомай.

10 000лв.

8492,50лв.

10 000лв.

10 000лв.

Заповед

№ РД-15-556 /11.07.2012г.

Договор №387 /17.08.2012г.

Георги Петров Москов

гр.Пловдив

 

112

Общински имот с площ от 26 кв.м., съставляващ реално определена част от улична регулация, при граници на частта: улица, имот пл. № 856 и УПИ VІІІ – 857, попадащ в УПИ ХХ – 856, целият с площ от 516 кв.м. в кквартал 67 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай.

 

Продажба на основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.56, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, молба вх.№ 94-И-33 / 15.12.2012г.

 

97,30лв.

 

153,40лв.

Заповед

№ РД-15-910 /08.11.2011г.

Договор №282 /04.06.2012г.

Иванка Иванова Бабалиева

гр.София и Денка Иванова Митева с.Белозем

 

113

Поземлен имот № 800083 с площ от 14,555дка., с НТП: изоставена нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бригадирски лагер” в землището на гр.Първомай, обл. Пловдив.

498/14.12.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 115/21.06.2012г. по Протокол 11 на ОбС Първомай.

 

2 065,40лв.

 

9 050лв.

Заповед

№ РД-15-619 /13.08.2012г.

Договор №393 /30.08.2012г.

ЕТ „ВИРЖИНИЯ – Светла Кичукова” с.Падина, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

114

Поземлен имот № 816035 с площ от 5,602дка., с НТП: нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая курия” в землището на гр.Първомай, обл. Пловдив.

502/16.12.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 116/21.06.2012г. по Протокол 11 на ОбС Първомай

 

823,50лв.

 

3 181лв.

Заповед

№ РД-15-622 /13.08.2012г.

Договор №393 /30.08.2012г.

Рахим Раифов Хаджиюсеинов с.Падина, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

115

Поземлен имот № 816012 с площ от 18,183дка., с НТП: нива, пета категория /5,689/, трета категория /12,494/, находящ се в местността “Бозалъка сая курия” в землището на гр.Първомай, обл. Пловдив.

 

560/21.03.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 116/21.06.2012г. по Протокол 11 на ОбС Първомай

 

2 394,10лв.

 

10 092лв.

Заповед

№ РД-15-620 /13.08.2012г.

Договор №396 /03.09.2012г.

Нури Мехмед Хаджиюсеинов гр.Първомай, общ.Първомай

 

116

Поземлен имот № 816024 с площ от 11,653дка., с НТП: нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая курия” в землището на гр.Първомай, обл. Пловдив.

558/21.03.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 116/21.06.2012г. по Протокол 11 на ОбС Първомай

 

1 713,30лв.

 

6 467лв.

Заповед

№ РД-15-621 /13.08.2012г.

Договор №397 /03.09.2012г.

Нури Мехмед Хаджиюсеинов гр.Първомай, общ.Първомай

 

117

Поземлен имот № 007070 с площ от 5,393дка., с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юрта под село” в землището на с.Градина, общ..Първомай, обл. Пловдив.

501/15.12.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 128/12.07.2012г. по Протокол 12 на ОбС Първомай

 

800,10лв.

 

2 820лв.

Заповед

№ РД-15-660 /10.09.2012г.

Договор№ 438 /04.10.2012г.

Йордан Петров Спасов с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

118

Поземлен имот № 001277 с площ от 1,325дка., с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността “Оранжериите” в землището на с.Караджалово, общ..Първомай, обл. Пловдив.

499/14.12.2011г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 128/12.07.2012г. по Протокол 12 на ОбС Първомай

 

213,66лв.

 

1 009,99лв.

Заповед

№ РД-15-661 /10.09.2012г.

Договор №439 /04.10.2012г.

Атанас Георгиев Бояджиев с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

119

Поземлен имот № 039007 с площ от 6,227 дка., с НТП: пуст.необр.земя, девета категория, находящ се в местността “Чеира” в землището на с.Воден, общ..Първомай, обл. Пловдив.

 

525/07.02.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 129/12.07.2012г. по Протокол 12 на ОбС Първомай

 

228,80лв.

 

2 015лв.

Заповед

№ РД-15-662 /10.09.2012г.

Договор №440 /04.10.2012г. Сабахтин Фаик Рамадан с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

120

Поземлен имот № 055008 с площ от 8,133 дка., с НТП: нива, пета(5,316), четвърта(2,817) категория, находящ се в местността “02 Долен чифлик” в землището на с.Добри дол, общ..Първомай

 

522/06.02.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 129/12.07.2012г. по Протокол 12 на ОбС Първомай

 

840,10лв.

 

3 278лв.

Заповед

№ РД-15-663 /10.09.2012г.

Договор №454 /11.10.2012г.

Стойчо Маринов Колев гр.Първомай, обл.Пловдив

 

121

Застроен уреголиран поземлен имот целия с площ 494 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ІV – 2120 от квартал 142 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай

39/28.06.2006г.

Продажба на основание § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС във връзка с чл.35, ал.3, и ал.6 от ЗОС, Решение №143/31.08.2012г. по Протокол №13 на ОбСПървомай, Заповед № РД-15-675 от 19.09.2012г.

 

3 211,00лв.

 

4 623,84лв.

Заповед

№ РД-15-675 /19.09.2012г.

Договор №451 /05.10.2012г.

Станка Иванова Янкова гр.Първомай, обл.Пловдив

 

122

Застроен уреголиран поземлен имот целия с площ 2 400, съставляващ парцел /УПИ/ Х – 936, производствени и складови дейности, от квартал 68 по действащия регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив

611/13.08.2012

Продажба на основание чл.35, ал.3, и ал.6 от ЗОС, Решение № 144/31.08.2012г. по Протокол №13 на ОбС Първомай

 

9 494,40лв.

 

12 000лв.

Заповед

№ РД-15-674 /19.09.2012г.

Договор №462 /22.10.2012г.

Здравка Георгиева Спасова гр.Първомай и „БУЛГАРИЕН БЕЙЧАЕР” ООД гр.Първомай

 

123

Поземлен имот № 008121 с площ от 0,690 дка., с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара” в землището на с.Виница, общ..Първомай, обл. Пловдив.

 

556/19.03.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 146/31.08.2012г. по Протокол 13 на ОбС Първомай

 

102,50лв.

 

480,00лв.

Заповед

 № РД-15-757 /18.10.2012г.

Договор №493

/07.11.2012г.

Иван Богданов Тенев гр.Димитровград, общ.Димитровград

124

Поземлен имот № 008116 с площ от 0,745 дка., с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака” в землището на с.Крушево, общ..Първомай, обл. Пловдив.

 

600/20.07.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 146/31.08.2012г. по Протокол 13 на ОбС Първомай

 

120,10лв.

 

370,00лв.

Заповед

№ РД-15-755 /18.10.2012г.

Договор №494 /07.11.2012г.

Недялка Димитрова Божкова гр.Пловдив, общ.Пловдив

125

Поземлен имот № 011017 с площ от 0,908 дка., с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика” в землището на с.Виница, общ..Първомай, обл. Пловдив.

601/20.07.2012г.

Продажба чрез търг по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС

Решение № 146/31.08.2012г. по Протокол 13 на ОбС Първомай

 

161,60лв.

 

600,00лв.

Заповед

№ РД-15-756 /18.10.2012г.

Договор №494 /07.11.2012г. Димитър Бонев Личев, с.Виница, общ.Първомай