ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

 

 

Проект на ИСК при УНССПодобряване на планирането на местното икономическо развитие в Община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти

 

Стратегията е приета с Решение № 545/11.07.2007 г. на Общинския съвет на

 Община Първомай от 11.07.2007 г.

 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА

 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

за периода 2007 г. 2013 г.

    

град Първомай

м. юли, 2007 г.

 


 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

1. Цел на комуникационната стратегия ........................... 3

2. Задачи на комуникационната стратегия ................... 3

3. Основни дейности

3.1. Дейности на Комуникационна стратегия в подкрепа

на местния бизнес и потенциалните инвеститори

в община Първомай                                                                                 4

3.2. Дейности на Комуникационна стратегия в подкрепа на

 развитието на интензивно земеделие в община Първомай                5

3.3. Дейности на Комуникационната стратегия за развитие на

екологичен и селския туризъм в община Първомай                             7

4. Изпълнение на комуникационната стратегия              10

5. Мониторинг                                                                                             10

6. Очаквани резултати                                                                          10

   

         1. Цел на комуникационната стратегия

Комуникационната стратегия обслужва базисната маркетингова стратегия на община Първомай. Тя има за цел създаване на благоприятна комуникационна среда за подобряване на икономическото развитие на общината чрез разработване и утвърждаване на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти.

 

2. Задачи на комуникационната стратегия

 

В тази връзка се идентифицират следните основни задачи:

- да се изгради позитивен имидж на общината като привлекателно място за бизнес и инвестиции, с потенциал на териториален център със съвременна инфраструктура, повишено качество на услугите, конкурентоспособна промишленост и селско стопанство, съхранена природна среда и културно историческо наследство, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани и се позиционира  в регионален, национален и международен план със съответния инструментариум на комуникационния микс;

- да се идентифицират перспективните сектори за инвестиране и основните продукти,  за който общината има капацитет да развие конкурентни предимства

- да се привлекат инвеститори;

- да се стимулира местната индустрия и селско стопанство;

- да се популяризира природното и културно-историческото наследство на общината, заедно с възможностите за развитие на някои видове туризъм;

- да се насърчат местните занаяти и дейности, съпътстващи туризма;

- да се създаде адекватна маркетингова инфраструктура между заинтересованите страни, т.е. да се разработи вътрешна комуникационна стратегия за нуждите на публично-частното партньорство и сътрудничеството между частните предприемачи, предприемачески сдружения и общината.

  

   3. Основни дейности

 

3.1. Комуникационна стратегия в подкрепа на местния бизнес и потенциалните инвеститори включва следните основни дейности:

- изграждане на Общински информационен център в подкрепа на местната промишленост и занаятите, който да бъде общо звено в рамките на двете новосъздадени в общината структури Бизнес инкубатор и Индустриален парк за екологично чисти производства;

- редовно актуализиране на Интернет страницата на общината;

- връзки с медиите;

- публикации;

- рекламни инициативи.

Изграждане на общински информационен център

Общинският информационен център следва да бъде оборудван с подходяща техника, която позволява да се предоставя актуална и подробна информация за инициативите на общината, обявени конкурси за обществени поръчки, предприятия в процедура на приватизация, наличие на свободни общински терени и др. Центърът трябва да предлага консултации за успешно стартиране на бизнес, методическа помощ при разработване на бизнес планове, намиране на подходящи източници на финансиране в това число банкови кредити, използване на възможностите за финансиране по програми на ЕС и различните форми на публично-частно партньорство, идентифициране на бизнес-партньори, подпомагане на малките и средни предприятия за възприемане и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии, консултации по действащата нормативна база и др.

 

Редовно актуализиране на Интернет страницата на общината

Интернет и средствата за електронна комуникация трябва да бъдат използвани в по-голяма степен при информиране на местния бизнес и потенциалните инвеститори, защото позволяват лесно и бързо разпространение на информацията и подпомагат диалога с населението. Най-важните новини и информации, свързани с институционалната и кадрова подкрепа на местния бизнес, а така също и с бъдещи инвестиционни проекти трябва да бъдат достъпни на ежедневно обновяваната страница, която може да подпомогне хората, търсещи практически насочена информация. Страницата ще съдържа препратки към всички оперативни програми на общината.

 

Връзки с медиите

         За да създадат добри връзки с медиите могат да се предвидят следните дейности:

         - организирани посещения за журналисти във връзка с нови инвестиционни проекти;

         - изпращане на информации за медиите при важни събития, свързани с региона;

         - подлистници в най-подходящите вестници и публикации за успешните проекти и кандидатури.

 

Публикации

- изработване и разпространение на брошура, съдържаща информация за ключовите секторни стратегии и основните тенденции в развитието на общината.

- изработване и разпространение на публикации, доклади, информационни бюлетини, наръчници, обобщени информации за проекти, свързани с приоритетите в общината.

 

Рекламни инициативи

- организиране на промоции за нови дейности в общината;

- участие в инвестиционни форуми;

- иницииране и провеждане на семинари, изложби, презентации, конкурси.

 

3.2. Комуникационна стратегия в подкрепа на развитието на интензивно земеделие в община Първомай включва следните основни дейности:

- изграждане на Информационен център в подкрепа развитието на земеделието, който да бъде общо звено в рамките на двата новосъздадени сектора - Общинския център за насърчаване на инвестициите в биологичното и интензивното земеделие и Общинския сектор за предоставяне на агротехнически услуги;

- редовно актуализиране на Интернет страницата на общината;

- връзки с медиите;

- публикации;

- рекламни инициативи.

 

Изграждане на общински информационен център

Информационният център в подкрепа развитието на земеделието следва да бъде оборудван с подходяща техника, която позволява да се предоставя актуална и подробна информация за съответните инициативи, обявени конкурси за кандидатстване по програмите на ЕС и др. Центърът трябва да предлага консултации в подкрепа развитието на земеделието, методическа помощ при разработване на бизнес планове, намиране на подходящи източници на финансиране в това число банкови кредити, използване на възможностите за финансиране по програми на ЕС и различните форми на публично-частно партньорство, идентифициране на бизнес-партньори, подпомагане на малките и средни предприятия за възприемане и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии, консултации по действащата нормативна база и др.

 

Редовно актуализиране на Интернет страницата на общината

Интернет и средствата за електронна комуникация трябва да бъдат използвани в по-голяма степен при информиране на местния бизнес в подкрепа развитието на земеделието, защото позволяват лесно и бързо разпространение на информацията и подпомагат диалога с населението. Най-важните новини и информации, свързани с институционалната и кадрова подкрепа в областта на земеделието, а така също и информация за бъдещи конкурси за проекти, трябва да бъдат достъпни на ежедневно обновяваната страница, която може да подпомогне земеделските стопани, търсещи практически насочена информация. Страницата ще съдържа препратки към всички оперативни програми на общината.

 

Връзки с медиите

         За да създадат добри връзки с медиите могат да се предвидят следните дейности:

         - организирани посещения за журналисти във връзка с нови проекти в областта на земеделието;

         - изпращане на информации за медиите при важни събития, свързани с региона;

         - подлистници в най-подходящите вестници и публикации за успешните проекти и кандидатури.

 

Публикации

- изработване и разпространение на брошура, съдържаща информация за ключовите секторни стратегии и основните тенденции в развитието на общината.

- изработване и разпространение на публикации, доклади, информационни бюлетини, наръчници, обобщени информации за проекти, свързани с приоритетите в общината.

 

Рекламни инициативи

- организиране на промоции за нови дейности в общината;

- участие в инвестиционни форуми;

- иницииране и провеждане на семинари, изложби, презентации, конкурси.

 

 

3.3. Комуникационната стратегия за развитие на екологичен и селския туризъм в общината изисква фокусиране на усилията върху следното:

- изграждане и развитие на Туристически информационен център (ТИЦ);

- изработка на лого, рекламни материали и сувенири;

                   подготовка и изработка на печатни рекламни и информационни материали;

                   подготовка и изработка на електронни рекламни и информационни материали;

- промоционални дейности;

- обучение по туризъм и курсове за повишаване на квалификацията, включително езикови курсове.

- анимация;

 

Изграждане и развитие на Туристическия информационен център (ТИЦ) и обогатяване на предлаганите услуги

Туристическият информационен център следва да бъде оборудван с мултимедийна зала за презентиране на културно-историческите и природни забележителности на територията на община Първомай. Необходимо е да се създаде уеб базирана географска информационна система (ГИС) с електронна база данни за туристическите маршрути и интерактивен капацитет за промоция и наблюдение на туристическите продукти. Информацията в електронната база данни трябва да се актуализира редовно и да предлага възможност за обмен на данни с други подобни информационни центрове. Качественото функциониране на Туристическия информационен център следва да се гарантира с въведена система за управление на качеството.

 

Изработка на лого, рекламни материали и сувенири

Наред с прилагане на всички съвременни прийоми за реклама и маркетинг, общината се нуждае от лесно разпознаваема търговска марка. Тя предполага създаване на уникално рекламно послание (мото) и туристически/търговски знак (лого), подготовка и изработка на печатни рекламни и информационни материали, а така също сувенири, характерни за региона и отразяващи местните традиции и обичаи.

При проектирането и изработката на изброените материали следва да се използват средствата на двустепенната реклама изказвания на видни личности и общественици, родени или живеещи на територията на общината, известни дейци на културата, изкуството, науката и спорта, които често почиват в хотелите и курортните комплекси на територията на общината и др.

 

Подготовка и изработка на печатни, рекламни и информационни  материали и сувенири

- триезичен рекламен пътеводител (български, руски и английски) за туристическите маршрути в региона;

- двуезични туристически карти (български и английски) на традиционни маршрути, екопътеки и др;

- триезична промоционална брошура (български, руски и английски), съдържаща информация за по-важните забележителности на територията на общината;

- промоционални флаери за туристите на български и английски език

- плакати и пощенски картички;

 

Подготовка и изработка на електронни рекламни и информационни материали:

- изработка на рекламни  мултимедийни продукти;

- създаване на рекламни радио и телевизионни клипове.

 

 

Промоционални дейности

- национална и регионална медийна кампания. Тя ще включва организиране на еднодневно посещение в общината на журналисти от водещи електронни медии, вестници и туристически списания, включително журналисти от чуждестранни медии, акредитирани в България, а така също и туроператори, пред които ще бъде представени туристическите продукти като екологичен и селски туризъм, хоби и спортен туризъм и др.

- промоция на туристическите продукти на туристически панаири и борси;

- инкорпориране на интернет страницата на туристическите продукти в сайтове на различни туристически агенции;

- разпространение на изработените рекламни материали и сувенири в хотели и ресторанти в региона, туристически информационни центрове в страната, бензиностанции, Пловдивския панаир и др.

- организиране на конкурси, стимулиращи стремежа към висок професионализъм и качество, ежегодно връчване на награди (грамоти, плакети и др.) за най-добър хотелиер, ресторантьор, гид, аниматор и др., като за целта бъдат изработени и популяризирани подходящи критерии.

 

Обучение по предлагане на туристически услуги, курсове за повишаване на квалификацията, включително езикови курсове

- създаване на база данни с местните кадри, заети с предлагане на туристически продукти;

- подготовка и написване на кратък наръчник, съдържащ основните принципи и правила, които трябва да бъдат спазвани при предлагане на съвременен туристически продукт. Наръчникът ще се разпространява по електронен път или в хартиен вид и ще се създаде със съвместните усилия на бизнеса и общината.

- създаване на център за туристическа квалификация и преквалификация (желателно е в партньорство със съседни общини);

- периодично  провеждане на обучителни семинари за повишаване квалификацията на професионалните туристически кадри. На семинарите  ще се разменя информация за добри практики в общината. Ще бъдат канени за участие и известни професионалисти от туристическия отрасъл;

- организиране на програми за обучение на непрофесионални кадри (в селски, еко-, и хоби-туризъм); наред със специализираните умения програмите включват и езиково обучение.

 

Анимация

Обогатяване на културния календар на Първомай посредством организирането на:

- Пролетен фестивал - ритуали които представят богатството от обичаи, фолклор и традиции в региона, неговата автентичност, запомняща се атмосфера, спортни турнири и др. Подходящо би било той да бъде близо по време с първомайските тържества в града ;

- Зимен панаир, включващ представяне на продукти на традиционните за общината занаяти местна гордост, обучение на туристи в занаяти, дегустации на местни кулинарни специалитети, изложба на икони и др.;

- Конкурс за есе на тема Как виждам бъдещето на моя роден край с цел приобщаване на младите хора от общината при реализацията на стратегията за развитие на туризма.

          

 4. Изпълнение на комуникационната стратегия

 

-         Изготвяне на ежегоден работен план за реализация на комуникационната стратегия, в който да се определят видовете дейности, целевите групи за комуникация, а така също и конкретните форми на публично-частно партньорство за изпълнение на работния план;

-         Провеждане на регулярни работни срещи на заинтересованите среди, в съответствие с работния план за реализация на комуникационната стратегия.

-         Подобряване на взаимодействието между местните власти, собствениците на туристически обекти, НПО и обществеността за развитието на приоритетните отрасли  в общината;

 

5. Мониторинг

 

        провеждане на периодични проучвания сред инвеститорите и туристите за удовлетвореността им от обслужването (административно, информационно, хотелиерско, ресторантьорско, тур-операторско, транспортно);

        засилване на контрола върху обслужването от страна на общинската администрация;

        създаване на система за граждански контрол върху качеството на предлаганите услуги.

 

6. Очаквани резултати

 

                 Развитие на приоритетните сектори на икономиката на територията на общината.

                 Разработване на инвестиционни проекти и привличане на частни инвеститори, в това число чуждестранни.

                 Постигане на стабилни темпове на икономически растеж.

                 Генериране на приходи за общината.

                 Повишаване на качеството на живот на жителите на общината.