Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ № 947/06.06.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 772/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай

Мотиви към Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд 
на територията на община Първомай

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията 
на община Първомай / Отвори >>

Мотиви към Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред 
на територията на община Първомай

МОТИВИ към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Частична оценка на въздействието - Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай” / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 2086/09.11.2016г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 644/2016г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

МОТИВИ към наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.Основание: чл. 67, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

Причини, налагащи изменението на Наредбата: 
Причините за изменение на действащата правна уредба се налагат от обективната невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци, за всички данъчно задължени лица и за облекчаване на режима по освобождаване на имот от такса смет; 
2. Цели, които се поставят: 
Настоящото изменение цели да спази изискванията на закона и да гарантира непрекъсваемост на процедурите;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства;
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 
Повишаване събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай
 / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване 
на преместваеми обекти на територията на на Община Първомай

МОТИВИ: Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на община Първомай - Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет - Първомай, изменена с Решение № 418 на Общински съвет град Първомай взето на 30.04.2014 г. по Протокол № 35) в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Предложение вх. per. № 11-00-12/16.08.2016г. от Мария Нешева Тодорова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Пловдив.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване 
на преместваеми обекти на територията на на Община Първомай / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на Община Първомай

ОТНОСНОПроект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение на Общински съвет Първомай № 47, взето с протокол № 5 от 22.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Първомай № 359, взето с протокол № 31 от 19.12.2013 г.

Проект на наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай / Отвори >>

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ

МОТИВИ: На основание чл.21, ал.2 и ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 31 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 346, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, се приема подзаконов нормативен акт - Наредбата на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини, регламентираща създаването на публичен регистър на общинските детски гради, обстоятелствата и реда на вписването им.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ  ДЕТСКИ  ГРАДИНИ / Отвори >>
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на проекта на Наредба на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
чистотата и обществения ред на територията на община Първомай

МОТИВИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай 

 

1.Причини и цели, налагащи изменението на Наредбата: Актуализиране на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай с цел осигуряване на безопасността на жителите на общината, чистотата в населените места, включително  осигуряване на здравословна и безопасна среда за населението, както и спазване на обществения ред на територията на община Първомай.
2.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
3.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата във връзка с чистотата и околната среда, обществения ред, включително и осигуряване на здравословна и безопасна среда на територията на община Първомай.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.  / Отвори_Разгледай >>

Проект на наредбаза изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай

МОТИВИ: Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай,  приета с Решение №164/30.11.2012 г. на Общински съвет гр.Първомай по Протокол № 16 в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, 87 от 01.11.2005 г. в сила от 1.05.2006 г. ) и Закона за защита на животните (Обн., ДВ, 13 от 08.02.2008 г. в сила от 31.01.2008 г. ). / Отвори_Разгледай  >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
чистотата и обществения ред на територията на Община Първомай

МОТИВИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай 
Основание: чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове

1. Причинии цели, налагащи изменението на Наредбата:Актуализиране на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай с цел осигуряване на безопасността на жителите на общината, чистотата в населените места, включително  осигуряване на здравословна и безопасна среда за населението, както и   спазване на обществения ред на територията на община Първомай.

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата във връзка с чистотата и околната среда,обществения ред,включително и осигуряване на здравословна и безопасна среда на територията на община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

МОТИВИ

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение №391/28.03.2014г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол №34 в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, 87 от 01.11.2005 г. в сила от 1.05.2006 г. )  / Отвори >>

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ (2016 – 2020) / Отвори >>

Докладна записка от Ангел Атанасов Папазов, Кмет на Община Първомай

ОТНОСНО:  Приемане  на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай 2016 - 2020 г. / Отвори >>

Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията. /  Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233