Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ № 1044/11.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3753/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХVIII СЪСТАВ /  Отвори >>

ОБОСНОВКА 
по повод Възражение с вх. № 94-01-7/20.04.2018г. срещу проект за  Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства 
на територията на община Първомай
 / Отвори >>

СПРАВКА
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по Проекта на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай / Отвори >>

ВЪЗРАЖЕНИЕ
срещу
Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай / Отвори >>

ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. /  Отвори >>

Доклад относно:  необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Частична оценка на въздействието:Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Доклад относно необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Цялостна оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Мотиви към Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Доклад - Относно: Приемане на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Отвори >>

Проект на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година (Приложение 1) Отвори >>

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2017г. / Отвори >>

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2020г. / Отвори >>

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд 
на територията на община Първомай

  1. Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
     
  2. Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
     
  3. Мотиви къмПроект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай./  Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 1412/02.08.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 709/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги
 на територията на община Първомай

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Първомай Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Първомай / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 947/06.06.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 772/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай

Мотиви към Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд 
на територията на община Първомай

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията 
на община Първомай / Отвори >>

Мотиви към Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред 
на територията на община Първомай

МОТИВИ към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Частична оценка на въздействието - Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай” / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 2086/09.11.2016г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 644/2016г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233