Новини и събития

Изменение на Заповед № РД-15-661/04.11.2020 г., с цел да се ограничи разпространението на COVID-19...

Кметът на общината и Енери Солар БГ 1 ЕАД, еднолично търговско дружество с изпълнителни директори...

Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“