Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай,неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията. / Отвори >>

Проекторешение. / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай:

МОТИВИ

Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай - Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай,  приета с Решение № 454/30.11.2006 г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол № 45 (изменена и допълнена с Решение № 131/30.09.2008г. на Общински съвет гр. Първомай по Протокол № 15) в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г. ) и  в изпълнение на Предложение вх. рег. № 11-05-6/26.08.2015г. от Йоанна Запрянова – Районен прокурор при Районна прокуратура - гр.Първомай. / Отвори_Разгледай >>

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на община Първомай.

МОТИВИ за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Първомай:

Актуализиране и привеждане на нормативната база приета от Общински съвет гр.Първомай в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012 год., в сила от 26.11.2012 г./, с които на  кмета на общината се предоставят правомощия да издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ или на части от тях.

Приемането на Наредбата е необходимо с оглед привеждането в изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ и чл.225а, ал.1 от ЗУТ, неизпълнени доброволно в определения срок, като с нея ще се установи реда за премахването на опасни строежи, незаконно извършено строителство, както и предприемане на действия спрямо строежи, неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали. Проектът за Наредба урежда и реда за вземания по направените разходи. Това ще повлияе положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с недопускане и отстраняване на незаконно строителство, както и с поддържане на строежите в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания към строежите по закон. / Отвори_разгледай >>

Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай:

МОТИВИ

1. Приемането на Наредба за управление на отпадъците се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:

 - Закон за управление на отпадъците / обн. ДВ,бр.53 от 13.07.2012 г. /,

 - Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки / приета с ПМС №271 от 30.10.2012 г./;

 - Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г./;

 - Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /изм.ДВ,бр.60 от 07.08.2012 г./;

 - Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори / изм. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г./;

 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / обн.ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г./ ;

 - Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми / приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г./;

 - Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г./ .

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с отпадъците. Целта на настоящата Наредба е да се приведе в съответствие с действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на настоящата Наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

По-голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганата Наредба е в съответствие с действащата нормативна уредба 
на Република България, както и с европейското законодателство./ Отвори_разгледай >>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 / Отвори_разгледай >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020/ Отвори_разгледай >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ” ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020/ Отвори_разгледай >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай) / Отвори_Разгледай >>

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. /  Отвори_Разгледай >>

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

МОТИВИ: През 2013 година бе приет Закон за публичните финанси, обнародван в ДВ брой 15 от 15.02.2013 година и в сила от 01.01.2014 година. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се отменя Законът за общинските бюджети, считано от 01.01.2014 година. Това налага и отмяната на приетата от общински съвет Първомай Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с Решение № 243 от 25.04.2013 г. по Протокол № 21 на ОбС Първомай/. Чл. 82 ал. 1 на Закона за публичните финанси изисква общински съвет да приеме Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай / Отвори_Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията в Закона за местните данъци и такси / ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., ДВ бр. 24 от 12.03.2013г., ДВ бр.30 от 26.03.2013г, ДВ бр.61 от 09.07.2013г.и ДВ бр. 101 от 07.11.2013г. / и разпоредбите на  Закона за защита на животните. Така съгласно чл. 21, ал.1 от ЗМДТ данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е вече по-високата стойност между отчетната им стойност и данъчната оценка. Срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се удължава до края на предходната година . Въвеждат се и изцяло нови разпоредби, какъвто е новосъздадения чл.19а от ЗМДТ, съгласно който от такса за битови отпадъци се освобождават молитвените домове, храмовете и манастирите, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай / Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията на ЗМДТ /ДВ бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ бр.101 от 22.11.2013г./. В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Първомай предоставя възможност в законоустановения 14 -дневен срок на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, последно изм. и доп. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.

Предложение за допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г. Отвори - Разгледай >>

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЪРВОМАЙ” Отвори - Разгледай >>

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Отвори - Разгледай >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233