pdfИзвлечение от протокол № 3/06.04.2023г. на комисията, назначена със Заповед № РД-15-88/06.02.2023г. на Кмета на Община Първомай за провеждане на Конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - Първомай“ ЕООД, гр. Първомай, обявен с изх. № 2/07.02.2023г. на основание чл. 68, ал. 4 от Наредбата, в изпълнение на Решение № 394 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 26.01.2023г. по Протокол № 42 / Публикувано на 18.04.2023г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите участници до устен етап в конкурсна процедура за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай / Публикуван на 30.03.2023г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурсна процедура за избор на управител на „Медицински център І - Първомай“ ЕООД, гр. Първомай / Публикуван на 22.02.2023г. /


pdfНа основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги  и във връзка със Заповед № РД-15-110/16.02.2023 г. на Кмета на Община Първомай обявява конкурс за възлагане управлението на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, находящ се в гр. Първомай, кв. Дебър, ул. „Крали Марко” № 22 „А”, с капацитет на социалната услуга – 14 места, при условията на чл. 91-93 от ППЗСУ. / Публикувано на 17.02.2023г. /

pdfЗаповед № РД-15-110 / 16.02.2023 г. на Кмета на община Първомай

docЗаявление за участие

docДекларации – 2 броя

rarОбразец на финансово предложение за 2023г., 2024г. и 2025г.

pdfНасоки за разработване на програма за развитие на социалната услуга

pdfПроект на договор за възлагане

pdfМетодика за оценка на финансова стабилност на кандидатите


Обявявам: Конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД;

pdfОбява: На основание чл.68, ал.4 от Наредбата за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в изпълнение на Заповед № РД-15- 88/06.02.2023г. на Кмета на Община Първомай и Решение № 394 на Общински съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023г. по Протокол №42 / Публикувана на 07.02.2023г. /

pdfРешение № 394 на Общински съвет на община Първомай, прието на 26.01.2023г. по Протокол № 42

pdfПроект: ДОГОВОР ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - ПЪРВОМАЙ” ЕООД

Документи за изтегляне и попълване:

docxОбразец №1

docxОбразец №2

docxОбразец №3

docxОбразец №4

docxОбразец №5


pdfИзвлечение от протокол № 3/16.01.2023г. на комисията, назначена със Заповед № РД-15-755/16.11.2022г. на Кмета на Община Първомай за провеждане на Конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр. Първомай, обявен с Обява изх. № 19/17.11.2022г. на основание чл. 68, ал.4 от Наредбата, в изпълнение на Решение № 351 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 31.10.2022г. по Протокол № 39 / Публикувано на 24.01.2023г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите участници до устен етап в конкурсна процедура за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр. Първомай / Публикуван на 09.01.2023г. /


Община Първомай обявява свободни работни места в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Община Първомай за следните длъжности:

pdfОБЯВА / Публикувана на 05.12.2022г. /

Документи за изтегляне и попълване:

docxЗаявление

docxДекларация

docxДекларация за лични данни


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурсна процедура за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр. Първомай / Публикуван на 05.12.2022г. /


pdfСписък на класираните кандидати в процедура за подбор за длъжността Управител в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Община Първомай / Публикуван на 29.11.2022г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап на процедура за подбор за длъжността Управител в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в Община Първомай. / Публикуван на 25.11.2022г. /

Община Първомай обявява процедура за подбор за длъжността Управител в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция / Публикувана на 17.11.2022г. /

pdfОБЯВА / Публикувана на 17.11.2022г. /

Документи за изтегляне и попълване:

docxЗаявление

docxДекларация

docxДекларация за лични данни


Обявявам: Конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр.Първомай

pdfОбява: На основание чл.68, ал.4 от Наредбата за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в изпълнение на Заповед № РД-15- 755 / 16.11.2022г. на Кмета на Община Първомай и Решение №351 на Общински съвет на община Първомай, прието на 31.10.2022г. по Протокол №39 / Публикувана на 17.11.2022г. /

pdfРешение №351 на Общински съвет на община Първомай, прието на 31.10.2022г. по Протокол №39

pdfПроект: ДОГОВОР ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА „МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД

Документи за изтегляне и попълване:

docxОбразец №1

docxОбразец №2

docxОбразец №3

docxОбразец №4

docxОбразец №5


pdfОкончателно класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай

pdfСИСТЕМА за  определяне на резултатите от провеждане на конкурс  за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“  в Община Първомай / Публикувана на 16.09.2022г. /

pdfИнформация във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай. / Публикувана на 09.09.2022г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай.  / Публикуван на 08.09.2022г. /

pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15-529 / 19.08.2022 г. на Кмета на община Първомай

Обявявам: Конкурс за заемане на длъжността: началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“  в Община Първомай

docДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 22.08.2022г. /


pdfОБЯВА: Община Първомай търси да назначи служител на длъжност Директор на Поделение „Образование и култура” / Публикувано на 15.02.2022г. /


pdfОкончателно класиране от проведения конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността юрисконсулт в звено „Правно обслужване“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай

pdfСИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурс  за заемане на  2 /две/ щатни бройки за длъжността юрисконсулт в звено „Правно обслужване“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай / Публикувана на 03.06.2021г. /

pdfИНФОРМАЦИЯ във връзка с провеждане на конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността юрисконсулт в звено „Правно обслужване“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай / Публикувана на 01.06.2021г. /

pdfСПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността юрисконсулт в звено „Правно обслужване“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай. / Публикуван на 31.05.2021г. /

pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15-293 / 12.05.2021г. на Кмета на община Първомай

Обявявам: Конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността: Юрисконсулт в звено „Правно обслужване“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай.

docДекларация по чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 13.05.2021г. /


pdfОкончателно класиране от проведения конкурс за длъжността Финансов контрольор в Община Първомай / Публикувано на 26.11.2020г. /

pdfСистема за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор в Община Първомай / Публикувано на 23.11.2020г. /

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Финансов контрольор в Община Първомай  / Публикувано на 13.11.2020г. /

pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15-647/23.10.2020 г. на Кмета на община Първомай.

Обявявам: Конкурс за заемане на длъжността: Финансов контрольор в Община Първомай.

docДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 27.10.2020г. /


pdfОкончателно класиране от проведения конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване“ в Община Първомай / Публикувано на 24.08.2020г. /


pdfСистема за формиране на резултатите от провеждане на конкурс за заемане на длъжността Главен счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси“, дирекция "Финанси, административно и правно обслужване" в Община Първомай / Публикувано на 18.08.2020г. /


pdfОкончателното класиране от проведения конкурс за длъжността директор на Дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай / Публикувано на 13.08.2020г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Главен счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси“, дирекция "Финанси, административно и правно обслужване" в Община Първомай / Публикувано на 10.08.2020г. /


pdfСистема за формиране на резултатите от провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай  / Публикувано на 10.08.2020г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай / Публикувано на 30.07.2020г. /


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020 г.) и Заповед № РД-15-429/21.07.2020 г. на Кмета на община Първомай.

Обявявам: Конкурс за заемане на длъжността: Главен счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси“, дирекция „Финанси, административно и правно обслужване" в Община Първомай.

docДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 22.07.2020г. /


pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № РД-15-408/10.07.2020 г. на Кмета на община Първомай

Обявявам: Конкурс за заемане на длъжността: Директор на дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай

docДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 13.07.2020г. /


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № РД-15-349/11.06.2020г. на Кмета на община Първомай.

Обявявам: Конкурс за заемане на длъжността: Главен счетоводител  в отдел „Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси“, дирекция "Финанси, административно и правно обслужване" в Община Първомай.

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

docЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС / Публикувано на 12.06.2020г. /


pdfОБЯВА: Община Първомай търси да назначи служител на длъжност Директор на дирекция в Поделение „Образование и култура” / Публикувано на 10.06.2020г. /


СЪОБЩЕНИЕ: Относно обява на процедура за подбор на здравен медиатор. / Публикувано на 14.02.2020г. /

На 18.02.2020 г. в сградата на Община Първомай, на адрес: гр.Първомай, ул.“Братя Миладинови – юг“ № 50, заседателната зала на втория етаж, ще се проведе подбор за длъжността здравен медиатор.

Кандидатите, подали документи, следва да се явят в 11,00 часа за провеждане на събеседването.


pdfГрафик за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите: / Публикувано на 15.01.2020г. /

1. „Директор“ на детска градина „Марица“ гр. Първомай, адрес: ул. “Ралица” № 6 с втори адрес в с. Виница, адрес: ул. „Иван Вазов” № 26

2. „Директор“ на детска градина „Осми март“ гр. Първомай, адрес: ул. „Спартак“ № 11а с втори адрес в кв. Любеново, адрес: ул. „Струма № 2 и трети адрес в с. Караджалово, адрес: ул. „8-ма“ № 1


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжностите „Директор“ на детска градина „Марица“ гр. Първомай, адрес: ул. “Ралица” № 6 с втори адрес в с. Виница, адрес: ул. „Иван Вазов” № 26 и „Директор“ на детска градина „Осми март“ гр. Първомай, адрес: ул. „Спартак“ № 11а с втори адрес кв. Любеново, адрес: ул. „Струма“ № 2 и трети в с. Караджалово, адрес: ул. „8-ма“ № 1 в Община Първомай / Публикувано на 14.01.2020г. /


pdfСЪОБЩЕНИЕ: Община Първомай обявява процедура за подбор на здравен медиатор / Публикувано на 07.01.2020г. /

docЗаявление за участие в подбор


pdfОбява: На основание чл. 44, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 91 от Кодекса на труда, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Директор“ на общинска детска градина в община Първомай и Заповед № РД-15-727/09.12.2019 г. на Кмета на Община Първомай / Публикувано на 12.12.2019г. /

pdfЗаявление за участие в конкурс за заемане на длъжността  Директор на детска градина


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Старши експерт „Транспорт, туризъм и стопански дейности“ в звено „Строителство, инвестиционна дейност и земеделие“, дирекция „Общинска собственост, строителство и инвестиционна дейност“ в Община Първомай / Публикувано на 26.08.2019г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Стажант - одитор в Звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация - Първомай / Публикувано на 16.08.2019г. /


pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-451/05.08.2019 г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Старши експерт „Транспорт, туризъм и стопански дейности“ в звено „Строителство, инвестиционна дейност и земеделие“, дирекция „Общинска собственост, строителство и инвестиционна дейност“ в Община Първомай

docxДекларация по чл.17, ал.2, т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 06.08.2019г. /


pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-436/29.07.2019 г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Стажант - одитор в Звено „Вътрешен одит“ в  Общинска администрация Първомай

docxДекларация по чл.17, ал.2, т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 30.07.2019г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за за заемане по заместване на длъжността Началник на отдел „Административно обслужване” в Дирекция „Административно правно обслужване” на Общинска администрация - Първомай. / Публикувано на 09.07.2019г./


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-373/20.06.2019г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане по заместване на длъжността: Началник на отдел „Административно обслужване”

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 21.06.2019г./


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Първомай / Публикувано на 25.02.2019г. /


pdfОБЯВА:На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-82 / 05.02.2019г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 06.02.2019г./


pdfЗаповед № РД 15-15 от 10.01.2019г. за прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит“ в Общинска администрация Първомай. / Публикувано на 11.01.2019г./

pdfОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 09.10.2018г./


pdfОБЯВЛЕНИЕ / 14.12.2018г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ“ в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай


pdfОБЯВА:На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-629 / 23.11.2018 г. на Кмета на община Първомай ОБЯВЯВАМ:Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 26.11.2018г./


pdfСПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Бюджет и ТРЗ" в дирекция "Бюджет и финанси" в Община Първомай


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-529 / 08.10.2018 г. на Кмета на община Първомай
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс /Публикувано на 09.10.2018г./