pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Старши експерт „Транспорт, туризъм и стопански дейности“ в звено „Строителство, инвестиционна дейност и земеделие“, дирекция „Общинска собственост, строителство и инвестиционна дейност“ в Община Първомай / Публикувано на 26.08.2019г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Стажант - одитор в Звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация - Първомай / Публикувано на 16.08.2019г. /


pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-451/05.08.2019 г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Старши експерт „Транспорт, туризъм и стопански дейности“ в звено „Строителство, инвестиционна дейност и земеделие“, дирекция „Общинска собственост, строителство и инвестиционна дейност“ в Община Първомай

docxДекларация по чл.17, ал.2, т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 06.08.2019г. /


pdfОБЯВА: На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-436/29.07.2019 г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Стажант - одитор в Звено „Вътрешен одит“ в  Общинска администрация Първомай

docxДекларация по чл.17, ал.2, т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 30.07.2019г. /


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за за заемане по заместване на длъжността Началник на отдел „Административно обслужване” в Дирекция „Административно правно обслужване” на Общинска администрация - Първомай. / Публикувано на 09.07.2019г./


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-15-373/20.06.2019г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане по заместване на длъжността: Началник на отдел „Административно обслужване”

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 21.06.2019г./


pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Първомай / Публикувано на 25.02.2019г. /


pdfОБЯВА:На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-82 / 05.02.2019г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 06.02.2019г./


pdfЗаповед № РД 15-15 от 10.01.2019г. за прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит“ в Общинска администрация Първомай. / Публикувано на 11.01.2019г./

pdfОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 09.10.2018г./


pdfОБЯВЛЕНИЕ / 14.12.2018г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ“ в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай


pdfОБЯВА:На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-629 / 23.11.2018 г. на Кмета на община Първомай ОБЯВЯВАМ:Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс / Публикувано на 26.11.2018г./


pdfСПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Бюджет и ТРЗ" в дирекция "Бюджет и финанси" в Община Първомай


pdfОБЯВА: На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-529 / 08.10.2018 г. на Кмета на община Първомай
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

docxДекларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС
docЗаявление за участие в конкурс /Публикувано на 09.10.2018г./