Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния

 

  1. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на община Първомай, за първо полугодие на 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2019 година;

    Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година;

    Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2019 година;

    Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2019 г.;

    Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. и дълга на лицата по чл. 8а от закона за общинския дълг.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 2020/2021 година

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ VIII – 222, търговия и ослужващи дейности от кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ VII – държавен от кв.12 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 25.08.2020 г. /вторник/ от:

- 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

- 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 26.08.2020 г. /сряда/ от:

- 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;

- 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233