Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на „План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021-2027г.” (ПИРО).

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391, по протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 323 взето с Протокол № 34 от 31.05.2018г. на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с Решение № 391, взето с Протокол № 34 от 28.03.2014 г. и  последно изм. и доп. с Решение № 70, взето по Протокол №8 от 28.05.2020г.  на Общински съвет град Първомай).

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Изменение и допълнение в числеността на местните дейности при Община Първомай, одобрени с Решение №20, прието на 30.01.2020г. по Протокол №4 на ОбС Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 г., етап II на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обикти - публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, чрез предоставянето им под наем по реда на § 12, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предварително съгласие за разработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Първомай, с цел образуване на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/ за търговски и обслужващи дейности, представляващ общински терен, в свободната площ, заключена между ул. „Бор“ с ос.т. № 4-5, ул. „Кубрат“ с ос. т. № 5-7 и ул. „Черноризец Храбър“ с ос. т. № 4-7 и обособяването му като УПИ І-търговия и обсл. дейности и създаване на нов кв. № 20а.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР/План регурация/ - ПЗ/план застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 59080.236.59 (по преходен план имот №236059) и поземлен имот с идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот №236004) по КККР гр.Първомай, обл.Пловдив , местност „Дол. Комсал под село“, във връзка със промяна на предназначението на части от тях и присъединяването им към УПИ I-282,309 за производствена и складова база, с цел неговото упълномеряване.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР/План регурация/ - ПЗ/план застрояване/ - ПП /Парцеларен План/ за поземлен имот с идентификатор 59080.223.108 по КККР гр.Първомай, обл.Пловдив (по преходен план имот №223108) , местност „Дол. Комсал под село“, във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди и изграждане на обект:“Складова база за земеделска продукция, селскостопанска техника и инвентар”.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху поземлен имот 59080.800.444 – публична общинска собственост, област Пловдив, община Първомай, гр.Първомай, местност „Землище кв.Дебър”, начин на трайно ползване – пасище.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 28.09.2020 г. /понеделник/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 29.09.2020 г. /вторник/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233