Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай, приета с Решение № 260, взето с Протокол № 22 от 30.05.2013г.  на Общински съвет гр. Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно Разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 2018/2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай, за първо полугодие на 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Проекто решение относно приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2018 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Проекто решение относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на имоти – публична общинска собственост – язовири, водоеми, изкуствени водни площи, в собственост на държавата.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на парцели /УПИ/ Х – СОНС от кв.41 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицето Мария Кирилова Тоскова, от град Първомай, ул.“Крали Марко“ № 4.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно  одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/, във връзка с промяна статута на част от ПИ № 006084, /проектен № 006203/ с площ от 1000 кв.м., м.“Юрта Под Село“ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, за обект: “Приемо – предавателна станция /ППС/ РD 2283_B/Gradina“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 27.08.2018 г. /понеделник/ от:

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         17.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  28.08.2018 г. /вторник/ от:

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         17.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233