Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно възмездно придобиване право на собственост от Община Първомай на недвижими имоти – частна собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти по регулационния план на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на уточнения годишен план на бюджет 2018 година;
  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година;
  Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2018 година;
  Приемане уточнения годишен план и отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2018 г.;
  Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. и дълга на лицата по чл. 8а от закона за общинския дълг.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно трансформиране на бюджетен заем в размер на 30 000 лв., предоставен с Решение № 421 на Общински съвет Първомай, прието на 19.06.2019 год., по Протокол № 47, на „Медицински център І-Първомай“ ЕООД гр. Първомай за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център І-Първомай“ ЕООД гр. Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството чрез увеличаване на дяловете.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 24.09.2019 г. /вторник/ от:

  - 14.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 17.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233