Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай 

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков заем от финансова или кредитна институция от Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет по проекти финансирани със средства на Европейския съюз.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XI - държавен кв.160 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти с идентификатори № 24493.10.18 и № 24493.115.42 - частна общинска собственост, по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Възмездно придобиване право на собственост от Община Първомай на недвижим имот – частна собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне на състава на одитния комитет в община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР /План регурация/ - ПЗ /план застрояване/ - ПП /Парцеларен План/ за поземлен имот с идентификатор 24493.72.33 (по преходен план имот № 072033) с площ от 4539кв.м., земеделска земя, от ПЕТА категория, неполивна в местност “Елешиците“ по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди относно изграждане на обект: “Стопанска сграда за животни - обор за 70 броя крави“.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

ЗАСЕДАНИЯТА на ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ще се проведат СЪВМЕСТНО В ПЛЕНАРНА ЗАЛА на общината на 26.11.2020 г. /четвъртък/, от 16.45 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233