Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.11.2019 г. / четвъртък / от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

1. Проекторешение относно създаване на постоянни комисии към Общински съвет град Първомай и избор на техните членове.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


2. Проекторешение относно определяне на делегат  в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


3. Проекторешение относно определяне на делегат на Община Първомай в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


4. Проекто решение относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2019 година.

Вносител: Н. Митков-кмет на общината Изтегли документите по тази точка >>


5. Предложение относно утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Първомай.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233