Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 12.07.2019 г. /петък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Проект на решение относно отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода м. януари – м. юни 2019 година.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ V – 554, 555 от кв. 30 по регулационния план на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ IХ с площ от 532 кв. м. от кв. 36 по регулационния план на кв. Любеново, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1955 г., по отношение на УПИ VIII – 531 от кв. 54 по регулационния план на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща данък добавена стойност (ДДС) към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/07/2/0/00560 от 10.11.2017 г., от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР за периода 2014-2020 г. за проект „Рехабилитация и Реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра/PDV3219, в участъка от Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие”.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/07/2/0/00560 от 10.11.2017 г., от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР за периода 2014-2020 г. за проект „Рехабилитация и Реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра/PDV3219, в участъка от Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие”.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 10.07.2019 г. /сряда/ от:

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 17.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 11.07.2019 г. /четвъртък/ от:

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 17.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233