Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 17.12.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Първомай и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2019 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на План-сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ I – търговски и обслужващи дейности от кв. 20а по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ XVIII – 797 от кв. 63 по регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай, обл. Пловдив, чрез предоставянето им под наем по реда на §12, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предварително съгласие за разработване на три проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. Дебър, гр. Първомай, с. Драгойново и с. Православен, община Първомай, с цел образуване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 59080.829.28 и поземлен имот с идентификатор 59080.829.2 по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив, местност „Кошитско юртвето”, във връзка с промяна на предназначението им и присъединяването им към поземлен имот с идентификатор 59080.800.276, представляващ урбанизирана територия с НТП: Ниско застрояване /до 10м/.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарната зала на общината на 17.12.2020 г. /четвъртък/, от 15:30 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233